Details

Title

Diabrotica Virgifera Le Conte in Poland in 2005-2007 and Regulations in the Control of the Pest in 2008

Journal title

Journal of Plant Protection Research

Yearbook

2009

Volume

vol. 49

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Date

2009

Identifier

eISSN 1899–007X ; ISSN 1427–4345

References

Bača F. (1994), New member of the harmful entomofauna of Yugoslavia <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> LeConte (<i>Coleoptera, Chrysomelidae</i>), Zaštita Bilja, 45, 125. ; Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenieniu się we Wspólnocie <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte [notyfikowana jako dok. nr C(2006) 3582] (2006/564/WE), Dz. U. Unii Europejskiej L 225 z 17.8.2006: 28-29. ; EPPO. 2007. Present situation of <i>Diabrotica virgifera</i> in Europe. <a target="_blank" href='http://www.eppo.org/QUARANTINE/Diabrotica_virgifera/diabrotica_virgifera.htm#map-dia'>http://www.eppo.org/QUARANTINE/Diabrotica_virgifera/diabrotica_virgifera.htm#map-dia</a> ; Kiss J. (2005), Western Corn Rootworm: Ecology and Management, 29. ; Konefał T. (2007), Drugi rok występowania <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte w Polsce — stan aktualny i nowe doświadczenia w zwalczaniu szkodnika, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 47, 1, 256. ; Metcalf R. (1986), Methods for the Study of Pest Diabrotica, 7. ; Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 154, poz. 1087 z późn. zm.). ; Sahajdak A. (2006a), <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte — a new threat to maize crops in Poland and measures taken against the pest, J. Plant Prot. Res, 46, 2, 157. ; Sahajdak A. (2006b), Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa — nowe zagrożenie dla upraw kukurydzy w Polsce, Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin, 46, 1, 256. ; Zalecenie Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie programów zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte w rejonach Wspólnoty, w których stwierdzono jego obecność (2006/565/WE), <i>Dz. U. Unii Europejskiej L</i> 225 z 17.08.2006: 30-31.

DOI

10.2478/v10045-009-0017-1

×