Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The paper presents the results of studies on the changes in the PAHs concentration during pre-filtration and ultrafiltration (UF) processes. In the study, biologically treated wastewater (after denitrification and nitrification processes), discharged from the biological treatment plant and used in coke plant, was used. A gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) was used in order to qualify and quantify the PAHs. Sixteen PAHs listed by EPA were determined. The wastewater samples were collected three fold and initially characterized for the concentration of nitrate nitrogen, ammonium nitrogen, COD, TOC and pH. In the first step, wastewater was filtrated on the sand bed. Total concentration of 16 PAHs in the treated wastewater before initial filtration was in the range of 44.8‒53.5 mg/L. During the process the decrease in the concentration of the most studied hydrocarbons was observed. Concentration of PAHs after initial filtration ranged from 21.9 to 38.3 μg/L. After the initial filtration process the wastewater flew to the ultrafiltration module and then was separated on the membrane (type ZW-10). The total concentration of 16 PAHs in the process of ultrafiltration was in the range of 8.9‒19.3 mg/L. The efficiency of removal of PAHs from coke wastewater in the process of ultrafiltration equaled 66.6%. Taking into account the initial filtration, the total degree of removal of PAHs reached 85%. The obtained results indicate the possibility of using the ultrafiltration process with the initial filtration as additional process in the coke wastewater treatment.
Go to article

Abstract

Celem przeprowadzonego eksperymentu było zbadanie możliwości zastosowania upraw roślin energetycznych, w postaci mozgi trzcinowatej (Phalaris arundinacea), w procesie fitoremediacji terenów zanieczyszczonych herbicydami z grupy fenoksykwasów (2,4-D, MCPA) oraz wybranymi WWA (suma 10 WWA zgodnie z Dz.U. 2016, 1395). Dodatkowo, w ramach doświadczenia przeprowadzono ocenę kinetyki wzrostu i rozwoju proponowanego gatunku roślin w odniesieniu do nawożenia gleby kompostem pochodzenia odpadowego, nano ditlenkiem krzemu oraz mieszanką tych materiałów. Z akres wykonanych badań obejmował dwumiesięczny test donicowy w warunkach ex-situ z wykorzystaniem dwóch serii badawczych (seria 1 – kontrole bez roślin; seria 2 – próby z roślinami). Wyniki uzyskane w trakcie realizacji prac badawczych, pozwoliły wykazać, iż zastosowanie P. arundinacea, w charakterze „czynnika remediacyjnego”, pozwala na znaczące zwiększenie efektywności usunięcia zanieczyszczeń organicznych z gleby. Niemniej jednak zaznaczyć należy, iż najlepsze efekty zarówno w kontekście efektywności procesu, jak i ilości pozyskiwanej biomasy, uzyskane zostały pod wpływem aplikacji nawozu organicznego w postaci kompostu. Dodatkowo zaobserwowano, iż stosowanie materiałów o wysokich właściwościach sorpcyjnych, w charakterze substancji współnawożącej, może znacząco zwiększyć efektywność biotycznych procesów rozkładu zanieczyszczeń organicznych w glebie. Podsumowując można stwierdzić, że proponowana technologia fitoremediacji charakteryzuje się wysoką efektywnością działania, a jej praktyczna implementacja przyczynić się może dodatkowo do zwiększenia udziału produkcji energii z alternatywnych form paliw odnawialnych.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more