Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 6
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Artykuł jest próbą prezentacji poglądów filozoficznych na pochodzenie ludzkiej zdolności interpretacji i rozumienia znaczeń. Autor inspiruje się wynikamy współczesnych nauk biologicznych, kognitywistycznych i psychologicznych, w świetle których można przeciwstawiać się koncepcjom hermeneutycznym, jakie tkwią w nowożytnej tradycji antropocentrycznej. Chciałbym zarysować wyjaśnienie statusu bytowego tzw. kompetencji hermeneutycznych w formie znaturalizowanej, która nie unika płynnego stopniowania struktur czy umiejętności podmiotowych bez popadania w trywialny redukcjonizm. Będę twierdził, że choć pełne ukształtowanie procesów rozumienia pozostaje zarezerwowane dla konkretnych grup spośród gatunku ludzkiego, to można racjonalnie uzasadnić, że u odmiennych gatunków zwierząt i bezpośrednich przodków człowieka mamy już do czynienia z elementami hermeneutycznych kompetencji, które legły u podstawy pojęcia Dasein. Jeżeli zasadniczym problemem książki Konrada Lorenza Odwrotna strona zwierciadła była próba rekonstrukcji historii naturalnej ludzkiego poznania i polemika z tradycją Kanta co do istoty poznania, to niniejsza praca stanowi zalążek refleksji nad naturalną historią ludzkiego rozumienia oraz nad polemiką z antropocentryczną hermeneutyką filozoficzną. Głównym celem pracy jest przyjrzenie się hipotezie, jakoby podmiotowe egzystencjały rozumienia, nastrojenia czy bycia-w-świecie można było ujmować w formie naturalnych adaptacji organizmów ludzkich i pozaludzkich.
Go to article

Abstract

Autonomic nervous system of the pelvis is still poorly understood. Every year more and more pelvic procedures are carried out on patients suff ering from diff erent pelvic disorders what leads to numerous pelvic dysfunctions. Authors tried to review, starting from historical and clinical background, the most important reports on anatomy of the pelvic autonomic plexuses. We also pay attention to complete lack of knowledge of students of medicine on the autonomic nervous structures in the area studied. We present anatomical description of the pelvic plexuses including their visceral branches and anatomy of surrounding pelvic tissues which still remains unclear. More and more attention is paid to the topography of the plexuses specially because of new pain releasing techniques — neurolysies.
Go to article

Abstract

Authors paid attention to anatomy and clinical implications which are associated with the variations of the sphenoid sinus. We discuss also anatomical structure of the sphenoid bone implementing clinical application of this bone to diff erent invasive and miniinvasive procedures (i.e. FESS).
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more