Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 84
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

This paper is devoted to the surname changes performed through administrative channels in the interwar period. The research is based on the announcements of the “Official Gazette of the Republic of Poland” in 1929. The author describes main reasons for the decisions of surname changes taking into account characteristics of avoided surnames and chosen demographic tendencies, especially those connected with the age and profession of applicants. People of Jewish origin, Poles and representatives of other nationalities showed different motives for surname changes. Jews most frequently changed their surnames due to legal reasons — they wanted to legalize the unlawful use of a surname of the so-called ritual father. The changes carried out under the motive of assimilation occurred definitely less often. Non-Jewish applicants changed mainly appellative names, especially those derived from words related to animals. After comparing tendencies occurring before and after World War II one concludes that besides legal and assimilation factors which are particular to the pre-war decades (connected with the ethnic, legal and religious situation of the time), the remaining reasons for the surname changes are universal and do not distinguish the pre-war period from that of the post-war.
Go to article

Abstract

Artykuł ma na celu ujawnienie wytycznych globalnej inicjatywy sprawozdawczej – GRI (Global Reporting Initiative) w kontekście podmiotów zintegrowanych pionowo w energetycznym łańcuchu wartości. Omówiono istotę funkcjonowania tego typu podmiotów, dokonano przeglądu literatury w tym zakresie oraz znaczenia zintegrowanego raportowania w kontekście ujawniania danych niefinansowych (ESG: E – Environment; S – Social; G – Governance). Bazując na zintegrowanych raportach spółek giełdowych wpisujących się w układ łańcucha tworzenia wartości od złoża po produkt finalny, jakim jest energia elektryczna trafiająca do odbiorcy końcowego, dokonano analizy pod kątem światowych standardów raportowania jako przejawów dobrych praktyk. Mowa tu o wytycznych zapisanych w dokumencie GRI Standards (Global Report Initiative), przy uwzględnieniu wytycznych zapisanych w dokumentach dedykowanych m.in. branży wydobywczej – G4 Mining and Metals i energetycznej – G4 Electric Utilities. Pokrótce omówiono te wskaźniki, bowiem brak jest wersji polskojęzycznej tych dokumentów. Wykazano, które aspekty (wskaźniki GRI) są uwzględniane w raportach, które pomijane, a zdaniem autorki winny być elementem przygotowywanych raportów. W tym celu przeanalizowano dwa zintegrowane raporty wybranych podmiotów tj. Grupa Kapitałowa Polska Grupa Energetyczna SA (GK PGE SA) i TAURON SA za 2015 r., podobne do siebie pod względem formy i treści. Ciekawy sposób ich prezentacji ułatwia nawigację interesujących danych.
Go to article

Abstract

Obszary wiejskie zajmują ponad 93% terytorium Polski, na którym mieszka blisko 40% ludności kraju. Wzrost zapotrzebowania na energię na tych obszarach, w połączeniu ze zwiększonym jej zużyciem przez rolnictwo, wymusza na mieszkańcach wsi efektywniejsze jej wykorzystanie, a na politykach opracowanie strategii bezpieczeństwa energetycznego polskiej wsi. Wieś w dużym stopniu związana jest z produkcją oraz przetwórstwem żywności, w którym to istotne znaczenie przypisuje się gospodarstwom rolnym. Obecnie powinny być one postrzegane z jednej strony jako użytkownik energii, a z drugiej jako producent komponentów do produkcji energii lub energii finalnej, na podstawie odnawialnych źródeł energii. Dlatego ważną rolę w aspekcie zrównoważonej gospodarki energetycznej na obszarach wiejskich przypisuje się polityce energetycznej, uwzględniającej dbałość o środowisko naturalne tych obszarów oraz zachowanie ich bioróżnorodności. Mieszkańcy wsi, a przede wszystkim rolnicy, powinni zmienić swój wizerunek, związany głównie z użytkownikiem energii na konsumenta i jednocześnie producenta energii, a energetyka prosumencka i rozproszona powinna stać się istotna nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także środowiskowych. Konieczne jest podkreślenie znaczenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, opartego na odnawialnych źródłach energii i związanej z tym poprawie warunków środowiskowych polskiej wsi, a także jakości życia jej mieszkańców. Celem artykułu jest wskazanie kierunków rozwoju zrównoważonego gospodarki energetycznej na obszarach wiejskich Polski, uwzględniając energię wykorzystywaną we współczesnym rolnictwie, z akcentem położonym na odnawialne źródła energii.
Go to article
Keywords ESG CSR GRI mining

Abstract

The article is an analysis of the content of the reports of the national mining companies and vertically integrated operators in the energy value chain, in light of the guidelines of global standards of corporate social responsibility (CSR – Corporate Social Responsibility). A verification of the review of the literature and reports of selected companies in terms of non-financial data publication was conducted, that is information which is based on ES(G) (E – Environment; S – Social; G – Governance), especially considering all environmental and social aspects. It was also indicated which selected mining companies prepare integrated reports (financial and non-financial data), in line with the GRI (Global Report Initiative) guidelines and G4 Mining and Metals – the document contains a set of disclosures for use by all organizations in the Mining and Metals sector. According to the author, universal access to non-financial data expanding the circle of stakeholders and can mitigate the negative public opinion towards the mining industry. Integrated reporting is a new experience for Polish mining companies and vertically integrated energy groups reporting sent to various stakeholder groups, using the GRI guidelines. The analysis showed that only two domestic companies out of the 10, i.e. LW Bogdanka S.A. and KGHM Polska Miedź S.A. submitted the report for 2015, based on the indices dedicated to the, „mining and metals” Industry. The selection of companies has been dictated by their significant share in the mining industry in Poland. The article indicates skipping important aspects of the business activities of mining and vertically integrated enterprises, which should be a necessary part of the reports (due to the obvious impact of mining on the environment and society). It refers to the GRI G4 Mining and Metals guidelines as the indicators which are additional tools to reporting on sustainable development. The purpose of this article is to point out important aspects of the mining companies and vertically integrated enterprises which are omitted and, in the opinion of the author, should be the components of those reports.
Go to article

Abstract

Two wooden piles, which used to be a part of the strengthening of the castle island are stored in Kórnik Castle. They were most probably excavated at the turn of the 1950s, during refurbishment works. In 2013, they were examined dendrochronologically and subjected to radiocarbon dating so that their age could be determined. It was established that the trees from which the piles were made were cut in 1511 (- 7/+8) (result for the oak sample) and 1512 (result for the alder sample).
Go to article

Abstract

The article attempts to reach the elements that control the efforts of constituting a specific type of vision of the past, with which — as I believe — we are dealing in the contemporary public discourse about history.
Go to article

Abstract

The concept of endogenous development assumes the use of specifi c resources of the region, difficult to copy, to its development, and even to gain a competitive advantage in a wider dimension. This concept has been used in the provisions of the Regional Innovation Strategy of the Podkarpackie Voivodeship for 2014-2020 for smart specialization (RIS3), especially in relation to leading smart specialization the quality of life, in the areas of: production and processing of ecological, regional and traditional food; renewable energy and distributed energy; agrotourism and ecotourism. It was targeted at the development of the entire region, not only the leading urban centers. The special role of the food economy lies in the need to guarantee food security and food sovereignty in the region. This issue is of strategic importance.
Go to article

Abstract

The article discusses selected issues concerning both the activities and the contents of Strategy Cracow 2030 – An Ambitious Plan of the City Where Life Can Be Enjoyed. The author analyses how selected concepts well known in the local and regional development policy literature and practice such as territorial capital, second-tier city, integrated territorial planning and metropolisation are refl ected in the key development planning document of the second-largest Polish city. The strategy was adopted by the City Council in February 2018. The article focuses in particular on the applied work method, based on an advanced partnership and cooperation of key stakeholders, assumptions adopted in the strategy and axiology, identified challenges and development resources, and metropolitan city aspirations. The author also discusses selected issues regarding implementation system of the strategy.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more