Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 6
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Barwne historyczne dzieje klientelizmu jako fenomenu społecznego zawsze miały ścisły związek z władzą polityczną, jej zdobywaniem, podtrzymywaniem i sprawowaniem. Dotyczy to każdego szczebla władzy. Klientelizm jako aktywność niepenalizowana może sprzyjać działaniom pozaprawnym, których celem jest czasami nieuprawnione wpływanie na wyniki rozgrywek wyborczych. W artykule wskazano, jak relacje klientalne na poziomie gmin mogą łączyć się z nieuprawnionym wpływem na losy starć wyborczych w wyborach gminnego organu wykonawczego. W tym celu zaprezentowano wybrane strategie aktorów gminnych, których podstawą jest klientelizm i które wdrażane są w celu modyfikacji wyników wyborów gminnych włodarzy. Artykuł kończy dyskusja w zakresie możliwości wykrywania naruszeń wyborczych za pomocą analiz tzw. bliskich wyborów w schemacie regresji nieciągłej (Regression Discontinuity Design – RDD).
Go to article

Abstract

The development of electromobility is a challenge for the power system in both technical and economic-market terms. As of today, there are no analyses to determine the power necessary to supply the planned infrastructure and to estimate the incentives and economic benefits resulting from the modification of the settlement method. The document determining the legal regulations and the obligation to build vehicle charging stations for specific municipalities is the Act on Electromobility and Alternative Fuels. This act estimates that the development of electromobility, due to the specifics including not only individual vehicles, will take place in certain areas. The places which in the first stage will be dedicated to the potential implementation of the concept of electromobility will be municipalities covering large agglomerations. In addition, due to the local aspect, the development of electromobility may take place in the areas of energy clusters’ initiatives, which, using the policy of increasing energy awareness, are aimed at energy production from local renewable energy resources. The planned development of electromobility assumes a systematic increase in the number of electric cars caused by the introduction of support systems. The dynamization of this sector will cause an increase in the demand for electricity. Due to power system reasons, an important factor determining the level of energy consumption depending on the time of day may be an appropriate shape of the pricing for the charging service. Appropriate price list stimulation can affect the behavior of recipients, causing the charging of cars in the off-peak of electricity demand. The aim of the article is to characterize the scale of the phenomenon of electromobility in the context of the emergence of a charging points infrastructure along with the possibility of price-setting stimulation affecting the profile of energy demand. It is also important to consider the challenges and responsibilities of municipalities and energy clusters from the perspective of introducing electromobility.
Go to article

Abstract

The study consists of three parts. The first comprises the characteristic features of social politics strategy. They include the basic assumptions and functions of the social politics strategy in the field of the development of education and aid activities at the level of local units of territorial authorities. The essence of the study is the second part. It consists of the own research results – an analysis of the aims and tasks associated with inclusive education (also with preparing local communities for creating inclusive culture), comprised in strategies. The whole is completed with final conclusions. The study is aimed at the qualitative analysis of the development strategy of 17 communes (3900 pages of documents) as regards the issues of disability. The research interest was to find out whether the slogans promoting the equal access to education, elimination of barriers and preparing mainstream schools and local community for inclusive culture had been reflected in any way in the social politics strategies of local authorities – in the documents which, at least in the assumptions, constitute the starting point for generating good practices, also in the field of social support and education for disabled learners.
Go to article

Abstract

Rynek energii w Polsce sukcesywnie ewoluuje w kierunku promowania i intensywnego rozwoju energetyki obywatelskiej przekładającego się na różnego rodzaju inicjatywy i działania o zasięgu regionalnym i lokalnym. Jednym z takich działań jest dążenie do szeroko rozumianego stworzenia właściwych warunków do budowy samowystarczalności energetycznej na poziomie gmin. Cel ten ma charakter perspektywiczny i może być ciekawą alternatywą dla energetyki zawodowej w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego i tworzenia zasobów wytwórczych bazujących na lokalnej strukturze energy-mix. Równolegle tworzone są regulacje, mechanizmy i narzędzia wspierające realizację tych celów. W artykule opisany został przykładowy model postępowania, który wpisuje się w realizację celu uzyskania samowystarczalności energetycznej jednej z gmin rolniczych. Koncepcja ta dotyczy budowy klastra energii na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach inicjatyw klastrowych możliwe staje się stworzenie lokalnych obszarów samowystarczalności energetycznej, gwarantującej uczestnikom klastra osiąganie korzyści na poziomie zarówno partykularnym, jak i zbiorowym. Na poziomie indywidualnych korzyści odbiorcy mogą uzyskać tańszą energię elektryczną i ciepło, a wytwórcy korzystniejsze względem rynkowych ceny sprzedaży energii. W ramach dodatkowych korzyści uzyskuje się pobudzenie gospodarki na poziomie lokalnym i regionalnym, wzrost konkurencyjności oraz poprawę bezpieczeństwa dostaw mediów. W artykule przedstawiono także wyniki analiz bilansu energetycznego gminy wraz z rekomendacją w zakresie technologii gwarantujących uzyskanie samowystarczalności energetycznej. Dla wybranej technologii zilustrowany został proces realizacji inwestycji w źródło wytwórcze wraz z oceną przychodowo-kosztową, modelem finansowania i bilansem korzyści po stronie uczestników klastra. Dowiedziona została tym samym teza, że klastry energii mogą być skutecznym narzędziem realizacji celu samowystarczalności energetycznej gmin.
Go to article

Abstract

Economic development is strictly dependent on access to inexpensive and reliable energy sources based on diversified primary fuels. The strategic framework for the construction of the energy mix is defined in the Energy Policy of the State, the content of which, in terms of its mandatory elements, has been specified in the Energy Law. The task of the Energy Policy of the State is to create the shape of the future power sector, including designing the most advantageous regulatory, system and technical solutions guaranteeing the appropriate level of energy security of the country, monitoring of the system’s evolution and also designing and implementing changes aimed at the optimization of the functioning mechanisms. The vision of the development of the power system at the global level should also reflect changes in the formation of dispersed civil energy structures. Unfortunately, the results of the conducted analyses reveal existing imperfections of the data acquisition and information system, which should be used in the planning process. This issue is particularly important from the perspective of the dynamically developing concept of the energy self-sufficiency of communes and the emergence of energy clusters. The present paper describes the functioning of strategic planning in the field of the electric power system with an illustration of the improperly functioning mechanisms of information transfer in the context of the advancement of dispersed civil energy structures.
Go to article
Nauka | 2018 | No 3 | 155–173

Abstract

The production of domestic protein for feed in Poland is insufficient. The import of feed raw materials, especially soybean, which is genetically modified (GM) is necessity. In 2016, Poland imported about 2 million tonnes of GM soybean. In Poland was introduced a ban for using and production of GM feed (Law – animal feed from 2006). This ban has already been suspended few times, mainly due to the fact, that the complete replacement of imported GM soybean meal with other components was impossible. The Minister of Agriculture and Rural Development appointed “Team for alternative sources of protein”, responsible for finding solutions that will impact on reducing imports and will increase the share of domestic sources of protein in animal feed. To achieve this aim research are needed to indicate plants and their possibilities for using. The aim of the article is to analyse selected feed components such as: soybean and rapeseed meal, sunflower meal and oilcakes. This analysis concerns the area of cultivation of soybean, rapeseed and sunflower, purchase costs of meals and oilcakes, properties of these components and foreign trade in Poland.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more