Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 144
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics. Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points. Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.
Go to article

Abstract

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics. Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points. Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.
Go to article

Abstract

Artykuł jest próbą interpretacji stanowiska Platona w sporze między naturalizmem i konwencjonalizmem w sprawie języka na podstawie dialogu Kratylos. Interpretacja tego dialogu jest nadal przedmiotem sporów we współczesnej literaturze. W artykule przedstawiam następującą interpretację Kratylosa: 1) Platon nie stara się wybrać jednego tylko stanowiska, ale łączy ze sobą naturalizm i konwencjonalizm; 2) specyfika jego tezy na temat języka polega na tym, że według niego konwencjonalizm opisuje faktyczny sposób funkcjonowania języka, zaś naturalizm jest pewnym postulatem dotyczącym tego, jak język powinien funkcjonować. Sformułowanie tego postulatu powinniśmy łączyćz religijnym wymiarem myśli Platona.
Go to article

Abstract

Studium niniejsze przynosi rozbudowaną i bardziej szczegółową prezentację moich argumentów przeciwko turkijskiej etymologii słowiańskiej nazwy barana, które po raz pierwszy ukazały się w artykule Stachowski 2005. Etymologia ta została w dwóch odmiennych postaciach stworzona w Rosji (Dmitriev 1958; Trubačev 1960) – obie są błędne, ale każda w inny sposób. Choć żadna z nich nie zdominowała wszystkich słowiańskich słowników etymologicznych, pojawiają się one jednak naprzemiennie w opiniotwórczych publikacjach slawistycznych, toteż pokazanie ich słabości wydaje się być jak najbardziej pożądane.
Go to article

Abstract

Artykuł podejmuje polemikę z zarzutem naturalistycznego redukcjonizmu, którym rzekomo obciążona jest antropologia filozoficzna Arnolda Gehlena. W pierwszej części artykułu przeanalizuję zasadność zarzutu o redukcjonizm w kontekście rozważań Gehlena nad naturą człowieka, z kolei przedmiotem drugiej części będzie pojęcie natury jako obiektywnego świata, natomiast część trzecia i czwarta podejmą wątki dotyczące zagadnienia moralności (3) oraz kultury i ludzkiej świadomości (4) pod kątem zarzutu o rzekomy naturalizm jego projektu antropologicznego. Argumentuję, że antropologia Gehlena ma wprawdzie na celu zintegrowanie wyników badań nauk biologicznych i społecznych, jednakże wyprowadza z nich implikacje filozoficzne o takim poziomie ogólności, że wykraczają one poza kompetencje nauk szczegółowych. Ich ustalenia uzyskują w jego koncepcji uniwersalne znaczenie w ramach systemu filozoficznych kategorii opisujących człowieka jako całościowy projekt natury. Gehlen odrzuca wszelkie próby tworzenia ogólnej teorii człowieka na podstawie badań komparatystycznych wyprowadzających własności ludzkiej kondycji ze świata zwierzęcego. Gehlenowska antropobiologia rezygnuje z pojęcia natury człowieka w sensie biologicznym, tzn. jako zestawu ewolucyjnie zdeterminowanych cech morfologicznych, fizjologicznych i behawioralnych, porzuca również obiektywistyczne pojęcie „natury zewnętrznej” jako obszaru ontycznego niezawisłego od zapośredniczeń kulturowych. Język, świadomość, kultura stanowią efekt procesów kompensujących biologiczne deficyty, a jednocześnie reprezentują obszar kompetencji i wartości, które są autonomiczne i autoteliczne, a zatem całkowicie niezależne od biologicznych uwarunkowań.
Go to article

Abstract

The article shows folk nicknames operating in geographically diverse rural communities (administratively belonging to the municipality Muszyna). As unofficial anthroponyms, existing only in the spoken form, they represent a living local language — dialect. Analysis of the collected material shows that all the most important features of the language characteristic of this part of Lesser Poland (Małopolska) dialect are performed in it. Folk nicknames, despite numerous hazards caused by civilization, are still an important factor supporting the local dialect — they operate rather vividly in the ana lysed microcommunity (almost every adult has his nickname), and are constantly being created and passed down from generation to generation.
Go to article

Abstract

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics. Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points. Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.
Go to article

Abstract

In the article the author discusses the practice associated with name-giving among the residents of Łódź (only Catholics of Polish origin) during the period from the beginning of the seventeenth century to the first half of the nineteenth century. The material was collected from official documents. Habits associated with the first names were treated as a kind of linguistic behaviour that implements a specific communication need of the given community. Observations of these habits show that they oscillate — like any linguistic behaviour — between automatism (and convention) and spontaneity. Conventional measures that should be considered: the use of a limited collection of names that indicate a high degree of stability in subsequent periods and against the background of habits of name-giving in the region and other territories of the former Poland (especially the most popular names of women, e.g. Marianna, Katarzyna, Agnieszka and names of men, e.g. Józef, Jan, Franciszek) and inheritance of names. In contrast, a large number of rare names (names of women, e.g. Idalia, Jokasta, Kasylda, and of men, e.g. Bonawentura, Wit, Witalis) and a visible preference in some families for the usage of rare names, e.g. Damazy, Feliks, Lubomira (including Slavic first names, e.g. Bolesław, Władysław, Bronisław) were included as spontaneous factors. Analysis of the material reveals a tendency to differentiate names depending on the social status of the inhabitants (the representatives of the noble families often used rare names). The author also draws attention to the problem of the diversity of names in Łódź (both in the context of different collections of names and different practices) depending on parameters such as the religion (Catholics, Protestants, Jews) and nationality (Poles, Germans, Czechs) of residents of the city.
Go to article

Abstract

The main goal of this article is to characterise and compare some aspects of Hilary Putnam’s referential theory of meaning and Robert B. Brandom’s inferential theory of meaning. I will do it to indicate some similarities and differences in these theories. It will provide an opportunity for a deeper understanding of these theories and for a more adequate evaluation of how they describe and explain the process of meaning acquisition of linguistic expressions. In his theory of meaning Putnam emphasises the importance of reference understood as a relationship which connects linguistic expressions and extra-linguistic (empirical) reality. Brandom acknowledges inference as a main category useful in characterising the meaning of expressions used in premises and a conclusion of inference. But his theory of meaning is criticised for minimalising the role of an empirical component (demonstratives etc.). He tries to defend his standpoint in the anaphoric theory of reference. Putnam like Brandom claimed that we – as cognitive subjects – are not in a situation in which we learn about the extra-linguistic reality in a direct way. It is the reality itself as well as our cognitive apparatus that play a role in a cognitive process.
Go to article

Abstract

The aim of this paper is to consider the not so well investigated problem of the role that language has played in Karl Marx’s thinking. The first section discusses several examples of Marxist attempts at philosophical or linguistic reflection on language. I propose the thesis that Marxist meaning theory did not seriously evolve due to the domination of the ‛Traditional Meaning Theory’ (TMT) – irrespective of the actual social conditions. In the second section I undertake some adumbrations on the tendencies of contemporary philosophy of language, such as externalism or pragmatism, whose premonitions can be found in Marx. I also point out that combined with historical materialism they can no longer fit TMT. Finally, I argue that the notion of language and the division of linguistic labor may solve some issues of Marx’s conception of ideology.
Go to article

Abstract

This paper is devoted to the surname changes performed through administrative channels in the interwar period. The research is based on the announcements of the “Official Gazette of the Republic of Poland” in 1929. The author describes main reasons for the decisions of surname changes taking into account characteristics of avoided surnames and chosen demographic tendencies, especially those connected with the age and profession of applicants. People of Jewish origin, Poles and representatives of other nationalities showed different motives for surname changes. Jews most frequently changed their surnames due to legal reasons — they wanted to legalize the unlawful use of a surname of the so-called ritual father. The changes carried out under the motive of assimilation occurred definitely less often. Non-Jewish applicants changed mainly appellative names, especially those derived from words related to animals. After comparing tendencies occurring before and after World War II one concludes that besides legal and assimilation factors which are particular to the pre-war decades (connected with the ethnic, legal and religious situation of the time), the remaining reasons for the surname changes are universal and do not distinguish the pre-war period from that of the post-war.
Go to article

Abstract

Our purpose in this paper is to show how the output of academic student-writers demonstrates the different ways in which they react to the discipline’s discoursal demands and how that, in turn, forms their writer identity. We also argue that the current Second Language Acquisition (SLA) theory fails to adequately integrate notions of second language (L2) academic writer identity and the social contexts in which L2 writers produce their texts.
Go to article

Abstract

Artykuł charakteryzuje pismo „Moriah” wydawane we Lwowie w latach 1903–1924 jako miesięcznik młodzieży żydowskiej. Pismo ukazywało się w języku polskim i było trybuną środowiska syjonistycznego. „Moriah” zamieszczała teksty popularnonaukowe, głównie z zakresu historii i literatury żydowskiej oraz utwory literackie przedstawicieli literatury jidysz i hebrajskiej. Pismo realizowało model wychowania w duchu narodowo-żydowskim, ale przede wszystkim popularyzowało idee syjonizmu.
Go to article

Abstract

The term positive psychology has recently entered the field of Second Language Acquisition. The article explains the meaning of the term, presents the definitions of positive psychology, its objectives and history. The key part of the article demonstrates the importance of positive psychology in the second language acquisition presenting many connections between the two fields. The author recommends that positive education is introduced in every school and every foreign language classroom.
Go to article

Abstract

This is a survey of Polish-language Jewish newspapers and periodicals published in Galicia prior to 1918 taking into account the general background of multilingual Jewish press in this autonomous province of the Austro-Hungarian Empire. It appears that the total amount of Jewish periodical publications in that period was 182, including 31 in Polish. This survey also attempts to establish the publication frequency and longevity of each periodical and identify the communities or sponsors that supported them.
Go to article

Abstract

A village on the outskirts of a city. An analysis and assessment of the west part of Inowrocław for the purposes of spatial planning, The article presents results of a research concerning the landscape of the west part of Uzdrowisko Inowrocław which is characterized by a rural origin and physiognomy, despite being located in the city. The goal of the paper was to identify the resources of that landscape, determine the pace of its transformation, its value, and indicate the possible directions of development. The research consisted in a landscape diagnosis concerning physiognomy aspects in various dimensions (composition, panoramic, and planning), taking advantage of methods used in landscape architecture and urban design. The execution allowed to formulate guidelines concerning the protection and formation of the researched landscape. The goal was also to determine the usefulness of the used model of research proceedings in practice, including indicating the possibilities of implementing the identified results in spatial planning on a local scale. The work has a case study character which conclusions may be helpful in analyzing similar areas and their landscapes.
Go to article

Abstract

Marta Hirschprung (born in Cracow in 1903, died 1942?) was a journalist, translator, editor of the children’s magazine Okienko na Świat (A Little Window on the World) and author of countless articles for the press. This article is an attempt at finding out the forgotten facts from her life and reconstructing her biography. While analyzing her contributions to the Gazeta Żydowska (The Jewish Newspaper) in 1940–1942, special attention is paid to her editorial work on its children’s supplements Nasza Gazetka/Gazetka dla Dzieci i Młodzieży (Our Little Paper/The Little Paper for Children and the Young People, 1940–1941).
Go to article

Abstract

Współczesne sale koncertowe z widowniami powyżej 1800 osób, prezentują szereg innowacyjnych rozwiązań przestrzennych. Mimo niewątpliwej różnorodności rzutów, większość z nich bazuje na planie Filharmonii w Berlinie, którą otwarto w 1963 r. W związku z zaobserwowanymi podobieństwami i różnicami w omawianych wnętrzach, powstających na przestrzeni lat 70. XX w., po początek lat 2000, w niniejszym opracowaniu zaprezentowano autorską typologię sal koncertowych o tzw. układzie centralnym z tarasami.
Go to article

Abstract

The aim of this paper is to present a new approach to the problem of silicon integrated spiral inductors modeling. First, an overview of models and modeling techniques is presented. Based on 3D simulations and published measurement results, a list of physical phenomena to be taken into account in the model is created and based on it, the spiral inductor modeling by frequency sampling method is presented. To verify the proposed method a test circuit, containing 6 spiral inductors was designed and integrated in a silicon technology. The parameters of the spiral inductors from the test circuit were next measured and compared with simulations results. The comparison for one of those six spiral inductors is presented in the article.
Go to article

Abstract

Lacustrine deposits from Ortel Królewski II (Eastern Poland) represent the Holsteinian Interglacial (MIS 11c). They are characterized by an extremely rich occurrence of ostracod and mollusc fauna. Collected samples represent pre-optimal part of the Holsteinian Interglacial corresponding to Picea–Alnus, Taxus and Pinus–Larix zones. Based on ostracod assemblage analysis a depth of the paleolake, the energy of the environment and the average January and July air temperature were reconstructed. Ostracods from Ortel Królewski II indicate a lake with possible periodic overflow sur- rounded by periodically flooded grasslands, which existed in the study area during the pre-optimal part of Holsteinian Interglacial.
Go to article

Abstract

In this paper, we propose a new algorithm that improves the performance of the operation of Handover (HO) in LTE-Advanced (LTE-A) networks. As recognized, Mobility Management (MM) is an important pillar in LTE/LTE-A systems to provide high quality of service to users on the move. The handover algorithms define the method and the steps to follow to ensure a reliable transfer of the UEs from one cell to another without interruption or degradation of the services offered by the network. In this paper, the authors proposed a new handover algorithm for LTE/LTE-A networks based on the measurement and calculation of two important parameters, namely the available bandwidth and the Received Power (RSRP) at the level of eNodeBs. The proposed scheme named LTE Available Bandwidth and RSRP Based Handover Algorithm (LABRBHA) was tested in comparison with well-known algorithms in the literature as the LHHA, LHHAARC and the INTEGRATOR scheme using the open source simulator LTE-Sim. Finally, the network performances were investigated via three indicators: the number of lost packets during the handover operation, the latency as well as the maximum system throughput. The results reported that our algorithm shows remarkable improvements over other transfer schemes.
Go to article

Abstract

This paper describes the arithmetic blocks based on Montgomery Multiplier (MM), which reduces complexity, gives lower power dissipation and higher operating frequency. The main objective in designing these arithmetic blocks is to use modified full adder structure and carry save adder structure that can be implemented in algorithm based MM circuit. The conventional full adder design acts as a benchmark for comparison, the second is the modified Boolean equation for full adder and third design is the design of full adder consisting of two XOR gate and a 2-to-1 Multiplexer. Besides Universal gates such as NOR gate and NAND gate, full adder circuits are used to further improve the speed of the circuit. The MM circuit is evaluated based on different parameters such as operating frequency, power dissipation and area of occupancy in FPGA board. The schematic designs of the arithmetic components along with the MM architecture are constructed using Quartus II tool, while the simulation is done using Model sim for verification of circuit functionality which has shown improvement on the full adder design with two XOR gate and one 2-to-1 Multiplexer implementation in terms of power dissipation, operating frequency and area.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more