Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 27
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Pomimo trudności technologicznych, logistycznych i ekonomicznych, stale wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii na świecie. Taką tendencję obserwuje się również w Polsce, głównie przez wzgląd na pilną potrzebę przeciwdziałania zmianom klimatycznym spowodowanym rosnącym stężeniem gazowych zanieczyszczeń w atmosferze. W pracy przedstawiono zarys problematyki szacowania zasobów energii odnawialnej w Polsce w kontekście tworzenia lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej na poziomie gmin/powiatów, w których źródła OZE powinny zostać uwzględnione. Zaproponowano indywidualne podejście do szacowania potencjału OZE, uwzględniające lokalne uwarunkowania oraz krótką charakterystykę sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przedsiębiorstwa te posiadają duży potencjał aplikacyjny dla zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych, a także poprawy efektywności energetycznej w prowadzonej działalności gospodarczej. Działania podjęte przez Ministerstwo Energii w obszarze rozwoju energetyki obywatelskiej, zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonym rozwoju instalacji opartych na zasobach energii odnawialnej to wsparcie rozwoju klastrów energii obejmujących obszar jednego powiatu lub pięciu gmin. W pracy przedstawiono dane dotyczące ilości przedsiębiorstw posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach OZE w zakresie mocy od 40 kW do 200 kW. Przedsiębiorstwa te w dużej mierze mogą stanowić zalążek do tworzenia lokalnego klastra, w którym bilansowanie energii elektrycznej na poziomie mikrosieci jest kluczowym elementem.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The region’s development potential is a set of endogenous features that determine the growth of the local economy. It supports the development of knowledge, innovation and eff ective competition on global markets. The publication argues that saturation with potential may not be enough to cause economic growth. The distribution of potential is also important: concentration is its catalyst. The study proposes a method for measuring the concentration of potential. It has also been shown that the size of the regional economy depends on the distribution of potential in the region.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

There are numerous diff erences between EU Member States, e.g. related to geographic location, language, culture, etc. The main difference can be primarily found in the level of development of individual regions and voivodeships in Europe. Poor regions and voivodeships in the conditions of growing competition lose their distance to the wealthy ones. The European Union, having this in mind, has given a priority in its regional policy to reduce the disparities between regions by providing aid through the socio-economic cohesion policy to neglected provinces. This problem is of a particular importance in the Polish context due to the large diff erences between the voivodeships. Large disproportions are visible especially between voivodeships of Eastern Poland whose potential, especially innovative potential, is among the weakest in Poland and in the EU. The aim of the article is to review the concepts of innovation, to present the innovative potential of particular Polish voivodeships in 2020 and to defi ne innovative potential’s signifi cance in the development. For the calculation of the synthetic index, there was used a non-model method.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Regional-level authorities are increasingly involved in designing their own strategies to support and enhance innovative local dynamics and improve the performance of their regional innovation systems. The aim of the paper is to assess the role of regional authorities’ policy in building innovation capacity of Pomorskie Voivodeship. As research methods, the author used descriptive analysis, analysis of strategic documents and data analysis. The results show that local government authorities of Pomorskie Voivodeship are active in supporting innovativeness of the region. Cluster policy and bottom- up process of defining smart specialisations may be assessed positively. However, a lack of separate governance structures of the regional innovation system, such as planning, organization, motivation and monitoring should be recognized as unfavourable. Finally, it is still necessary to concentrate measures on meeting needs necessary for an effective commercialization of innovative solutions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule dokonano analizy wartości śladu węglowego dla obuwia dziecięcego, czyli takiego, które charakteryzuje się niewielką masą, ale różni się pod względem materiałów konstrukcyjnych. Ślad węglowy jest to ekologiczny wskaźnik, który stosowany jest do pomiaru sumy emisji gazów cieplarnianych (GHG) do atmosfery, wynikającej z wytworzenia obuwia. Złożoność metodyki jego obliczania implikowana jest faktem, że produkcja obuwia jest procesem wieloetapowym i na każdym z nich istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo stosowanie szerokiej gamy materiałów zarówno sztucznych, jak i naturalnych do wytwarzania półproduktów obuwniczych powoduje, że w cyklu życia mogą pojawiać się duże ilości odpadów stałych, ścieków, a także emisja szkodliwych gazów cieplarnianych, mogących mieć negatywny wpływ na środowisko. Różnorodność materiałów wiąże się z powstawaniem problemów, związanych z precyzją określenia źródła ich pochodzenia, co utrudnia oszacowanie śladu węglowego związanego z produkcją surowców, zwłaszcza w przypadku, gdy istnieje skomplikowany łańcuch dostaw. W niniejszej pracy na podstawie dostępnej metodyki obliczono ślad węglowy dla czterech modeli obuwia dziecięcego (jeden o cholewce w postaci otwartej (obuwie typu sandał) oraz trzy o cholewce pełnej) z uwzględnieniem poszczególnych cykli jego życia obejmujących: nabycie surowców (etap 1), produkcję materiałów wejściowych (etap 2), produkcję komponentów obuwia (etap 3), montaż, wykańczanie, pakowanie (etap 4), produkcję opakowań (etap 5), dystrybucję do klientów (etap 6) oraz koniec cyklu życia produktu (etap 8), poprzedzony okresem użytkowania ustalonym na 6 miesięcy (etap 7). Na tej podstawie wskazano te obszary cyklu życia obuwia, w których możliwa jest implementacja opcji zmniejszających ilość wyemitowanych gazów cieplarnianych wyrażonych w ekwiwalencie dwutlenku węgla. Potencjalne działania naprawcze powinny być w szczególności skierowane na etapy: 3 (najbardziej emisyjny), 4 oraz 8.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Badanie możliwości rozwojowych należy do podstawowych kwestii strategicznych, z którymi muszą zmierzyć się kopalnie węgla kamiennego. Jest to szczególnie trudne w obecnych warunkach, zdeterminowanych ich sytuacją kryzysową. W takich warunkach konieczne jest podjęcie trudnych decyzji i poważnych strategicznych wyzwań, które pozwolą na pokonanie kryzysu, odnowę i efektywne ekonomicznie funkcjonowanie w przyszłości tych kopalń, które mają potencjał rozwojowy, a także na wygaszanie kopalń, które tego potencjału nie mają. Ze względu na skutki decyzji, które dotyczą nie tylko kopalń węgla kamiennego, ale także regionu Śląska, ważne znaczenie ma przygotowanie informacji, które będą je wspomagały i doprowadzą do racjonalnych wyborów, co wiąże się z problematyką badania możliwości rozwojowych. W publikacji przedstawiono rozważania w zakresie problematyki badania możliwości rozwojowych kopalń węgla kamiennego w sytuacji kryzysowej. W świetle wyników studium literatury określono model procesu badawczego oraz wskazano problemy badawcze, które dotyczą: - identyfikacji czynników zewnętrznych, które determinują możliwości rozwojowe polskich kopalń węgla kamiennego i opracowania scenariuszy ich zmian w przyszłości, - identyfikacji czynników wewnętrznych polskich kopalń węgla kamiennego, które determinują ich możliwości rozwojowe, - opracowania sposobu dokonania oceny potencjału rozwojowego kopalń węgla kamiennego dla wskazania odpowiednich opcji strategicznych, a także programów działań dla wdrożenia tych opcji, - określenia możliwych opcji strategicznych i odpowiadających im wariantów programów działań, dostosowanych do specyfiki kopalń węgla kamiennego. Propozycje rozwiązania wskazanych problemów, uzyskane w toku zastosowania określonych metod i narzędzi badawczych, pozwoliły na przedstawienie wytycznych w zakresie badania możliwości rozwojowych kopalń węgla kamiennego.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In accordance with the principles of conducting revitalization activities specified in the Revitalization Act in force from 9 October 2015 and horizontal guidelines for revitalization in operational programs for 2014-2020, the preparatory phase of the revitalization process should include multi-layered analyzes concluded with deductions included in communal urban regeneration programs. The article describes the role of student architectural and urban competitions performed in cooperation between municipalities and universities as innovative analytical and conceptual activities that could form the basis for specifying recommendations in revitalization strategies planned by a given municipality. The infl uence of the student competitions’ results on the development of the city revitalization strategy is presented on grounds of periodic competitions organized at the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology in cooperation with the Department of Plans and Marketing of the City Hall of the City of Gdańsk.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The main objective of this study was to assess the environmental impact of the subsurface geological structure in Nam Son landfill by hydrogeophysical method. The Electrical Resistivity Tomography (ERT), Self- -Potential (SP) and Very Low Frequency (VLF) method was used for geological structure investigation. Three profiles (total 900 m long) of two-dimensional ERT, VLF density sections and 180 SP data points scattered within the study area near the disposal site were implemented. Surface water and groundwater samples were collected from 10 sites in the area for hydrochemical analysis. Interpretations of geophysical data show a low resistivity zone (<15 Ω m), which appears to be a fully saturated zone with leachate from an open dumpsite. There is a good correlation between the geophysical investigations and the results of hydrochemical analysis.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this work studies of barrier height local values are presented. Distribution of the gate-oxide EBG(x, y) and semiconductor-oxide EBS(x, y) barrier height local values have been determined using the photoelectric measurement methods. Two methods were used to obtain the local values of the barrier heights: modified Powell-Berglund method and modified Fowler method. Both methods were modified in such a way as to allow determination of the EBG(x, y) and EBS(x, y) distribution over the gate area using a focused UV light beam of a small diameter d = 0.3 mm. Measurements have been made on a series of Al-SiO2-Si(n+) MOS structures with semitransparent (tAl = 35 nm) square aluminum gate (1 x 1 mm2). It has been found that the EBG(x, y) distribution has a characteristic dome-like shape, with highest values at the center of the gate, lower at the gate edges and still lower at gate corners. On the contrary, the EBS(x, y) distribution is of a random character. Also, in this paper, both barrier height measurements have been compared with the photoelectric effective contact potential difference fMS(x, y) measurements. These results show good agreement between distribution of the barrier heights EBG(x, y) and EBS(x, y) measurements and independently determined shape of the effective contact potential difference fMS(x, y) distribution.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The substrates to biogas production in anaerobic digestion, except plant materials, can also be animal feces and manure. It should be highlighted that Poland is one of leaders in the European Union in animal breeding. However, there is no precise data in the literature on the potential of biogas production from animal feces in this country. The aim of the paper was to analyze the biogas production potential from manure in Poland. The aim of work included anaerobic digestion research following materials: cow manure, pig manure, poultry manure and sheep manure. In the next step, based on the obtained results of the biogas yield, energy potential calculations were made. The methane yield for the investigated feedstock materials in the batch culture technology was performed following the internal procedures developed based on the adapted standards, i.e. DIN 38 414-S8 and VDI 4630. Animal wastes were obtained from the Agricultural Experimental Stations of Poznan University of Life Sciences (Poznan, Poland). On a base of achieved results it was concluded that tested substrates have a high energy potential (approx. 28.52 GWh of electricity). The largest potential for electricity production was found in chicken manure (about 13.86 GWh) and cow manure (about 12.35 GWh). It was also shown which regions of Poland have the best chance for development of agriculture biogas plants (Wielkopolskie and Mazowieckie voivodships) and where the potential is the least (Lubuskie and Opolskie voivodeships).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Zagraniczne inwestycje wydobywcze są narażone na znaczne ryzyko z powodu różnych czynników mających wpływ na taką działalność. Stosowane wskaźniki często zawierają elementy niepewności i nie można ich w pełni skwantyfikować. Kierując się teorią analizy par (set par analysis), badanie to tworzy system indeksu oceny ryzyka oparty na analizie czynników ryzyka zagranicznych inwestycji górniczych i określa wagi czynników z zastosowaniem entropii. Ponadto w artykule przedstawiono model oceny ryzyka związanego z identyfikacją rozbieżności, oparty na powiązaniu pięciu elementów. Zarówno pewność, jak i niepewność różnych ryzyk są traktowane jednolicie w tym modelu i możliwe jest matematyczne opisanie i ilościowe wyrażenie złożonych decyzji systemowych w celu oceny projektów. Ryzyko inwestycji zagranicznych i ich zmieniające się trendy są oceniane syntetycznie poprzez obliczanie sąsiedniego elementu i analizowanie ustalonego potencjału dla tej pary. Przykładem może być faktyczny zagraniczny projekt inwestycyjny dotyczący górnictwa, gdzie ryzyko inwestycji zagranicznych można podzielić na pięć rodzajów zgodnie z rachunkiem ryzyka, a następnie dokonuje się oceny modelu i uzyskuje się konkretne wyniki oceny ryzyka. Na przykładzie przedstawiono aspekty praktyczne i skuteczność tej metody oceny. Ten nowy model łączy czynniki statyczne i dynamiczne oraz informacje jakościowe i ilościowe, co poprawia wiarygodność i dokładność oceny ryzyka. Co więcej, ta metoda oceny może być również zastosowana do innych podobnych zagadnień i ma pewną skalowalność.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Koncepcje i teorie stanowiące bazę teoretyczną, metodologiczną i metodyczną XX-wiecznej, tradycyjnej pedagogiki resocjalizacyjnej, które możemy podzielić na trzy zasadnicze grupy charakteryzujące się odmiennymi podejściami teoretyczno-metodologicznymi w znacznym stopniu zdezaktualizowały się na początku XXI wieku. Dlatego też współczesna pedagogika resocjalizacyjna poszukuje nowych inspiracji teoretycznych i metodycznych. Jedną z nowych koncepcji może być twórcza resocjalizacja. Niniejszy artykuł przedstawia założenia teoretyczne i metodyczne zarówno tradycyjnej pedagogiki resocjalizacyjnej, jak i jej nowych odmian ze szczególnym zwróceniem uwagi na tradycyjne i współczesne konteksty teoretyczne, metodologiczne i metodyczne
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article is an invitation to discuss the way of understanding human development as an actualization of individual’s potential. I present two opposite approaches to this particular problem: human development as choosing preferable potentials and also as striving to actualization of, in some way, every potential, especially these which concern the uniqueness of an individual. In the following parts of the article I locate the problem of human potential in three main discourses regarding: 1) human nature and its origin, 2) the possibility of full experience of individual lifespan 3) the possibility of influence through people on the content and the form of their actualizing potential. To the latter and strictly practical issue I pay most attention. I formulate five thesis regarding this issue. They may, in my opinion, be a starting point to discuss the general problem mentioned above. Therefore, they encourage to think about the mechanism of human development and the future environment of his life.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Rockburst is a common engineering geological hazard. In order to evaluate rockburst liability in kimberlite at an underground diamond mine, a method combining generalized regression neural networks (GRNN) and fruit fly optimization algorithm (FOA) is employed. Based on two fundamental premises of rockburst occurrence, depth, σθ, σc, σt, B1, B2, SCF, Wet are determined as indicators of rockburst, which are also input vectors of GRNN model. 132 groups of data obtained from rockburst cases from all over the world are chosen as training samples to train the GRNN model; FOA is used to seek the optimal parameter σ that generates the most accurate GRNN model. The trained GRNN model is adopted to evaluate burst liability in kimberlite pipes. The same eight rockburst indicators are acquired from lab tests, mine site and FEM model as test sample features. Evaluation results made by GRNN can be confirmed by a rockburst case at this mine. GRNN do not require any prior knowledge about the nature of the relationship between the input and output variables and avoid analyzing the mechanism of rockburst, which has a bright prospect for engineering rockburst potential evaluation.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The work assessed the diversity of the natural potential in communes of Szczecin Metropolitan Area with particular emphasis on the areas of natural and valuable nature, protected area, forests and green areas. Established links between natural resources of municipalities and their valorisation using the SWOT analysis method (included in development strategies) and planned development goals. The basic method of use of the natural potential of the municipality are: to improve the quality of life of residents and tourism development. The impact of the natural potential on the quality of life is noticed primarily by urban centres, where a large share of green areas is noticed. The commune with a dominant share of protected areas (include Natura 2000) draws attention to the development of tourism based on natural potential. This is particularly evident in the communities that are characterized by a favourable location in relation to watercourses and reservoirs (freshwater and marine). However, in the socio-economic development, the natural potential is used in both these directions: to improve the quality of life and the development of tourism. In local strategic documents, it can be noticed that the transport system based on bicycle, pedestrian and water routes related to the natural potential can be eff ectively used in building cooperation between the central and other municipalities associated in Szczecin Metropolitan Area.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The Passhatten Member (Anisian–Ladinian) is the most westward exposure of the Middle Triassic sedimentary sequence of Spitsbergen. The member has an average organic carbon of 2.21 wt %. The sediments were deposited in a shallow shelf environment under conditions of high biological productivity stimulated by a well−developed upwelling system and an enhanced nutrient supply from land areas. The high biological productivity caused a high supply of organic particles to the shelf bottom. Decomposition of organic matter initiated oxygen deficiency in the bottom waters; however, bottom water dynamics on the shallow shelf temporarily replenished the oxygen. Consequently, the Passhatten Mb section is bioturbated, even in thick black shale horizons and consists of alternately spaced lithological layers with variable organic carbon content. The organic matter is dominated by type II kerogen with a mixture of strongly altered marine and/or land derived organic matter. Calculated initial hydrogen index values suggest oil−prone organic matter similar to kerogen I and II types. The organic matter is in the upper intermediate stage of thermo−catalytic alteration, close to the cata− and metagenetic boundary. Maturity indicators including Rock−Eval, Maximum Temperature, Organic Matter Transformation Ratio, Residual Carbon content, as well as the volume of methane generated suggest mature to overmature organic matter. Methane potential retained in the black shales sequence is significant. Unexpelled gas is estimated at 395 mcf/ac−ft for the examined section.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The aim of the paper is to evaluate the development of the Geoeducation Center in Kielce and to define ways and stage of creating its tourist brand. It is a new tourist attraction in the Świętokrzyskie region, which also plays role of informal education. Every year, this object is visited by approximately 40,000. tourists. Research has shown that the Geoeducation Center from the beginning of its operation consistently creates all the elements that make up the brand equity: awareness, perceived quality, associations and loyalty.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this paper, the computer modelling application based on the modal expansion method is developed to study the influence of a sound source location on a steady-state response of coupled rooms. In the research, an eigenvalue problem is solved numerically for a room system consisting of two rectangular spaces connected to one another. A numerical procedure enables the computation of shape and frequency of eigenmodes, and allows one to predict the potential and kinetic energy densities in a steady-state. In the first stage, a frequency room response for several source positions is investigated, demonstrating large deformations of this response for strong and weak modal excitations. Next, a particular attention is given to studying how the changes in a source position influence the room response when a source frequency is tuned to a resonant frequency of a strongly localized mode.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the paper, preliminary studies on formulation of a new constitutive equation of bone tissue are presented. A bone is modelled as a viscoelastic material. Thus, not only are elastic properties of the bone taken into account, but also both short-term and long-term viscoelastic properties are considered. A potential function is assumed for the bone, constant identification on the basis of experimental stress-strain curve fitting is completed and a preliminary constitutive equation is formulated. The experiments consisted of compressive tests performed on a cuboids-like bone sample of the following dimensions: 10x5x7.52 mm. The specimen was compressed along the highest dimension at the strain rates 0.016 s to the -1 and 0.00016 s to the -1. In addition to this, stress relaxation test was performed to identify long-term viscoelastic constants of bone. In the experiments, only displacement in the load direction was measured. The bone sample was extracted from a bovine femur. The form of the proposed potential function is such that it models a bone as a transversely isotropic material. For the sake of simplicity, it is assumed that the bone is incompressible. After the material constant identification the strain energy function proved to be adequate to describe bone behaviour under compressive load. Due to the fact that the function is convex, the results of the studies can be utilised in modelling of bone tissue in finite element analyses of an implant-bone system. Such analyses are very helpful in the process of a new prosthesis design as one can preoperatively verify the construction of the new implant and optimise its shape.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

High resolution body surface potential maps and an equivalent current dipole model of the cardiac generator were used to assess the heart state in two abnormal conditions: WPW syndrome with single accessory pathway and local ventricular ischemia. Results of a simulation study and experimental verification of the method for both cardiologic abnormalities are presented. Single accessory pathway in WPW syndrome was simulated as initial ventricular activation at the atrio-ventricular ring. Using a current dipole model of the cardiac generator, the locus of arrhythmogenic tissue was assessed with a mean error of 11 mm. Experimental localization of the accessory pathway in a WPW patient was in good agreement with the invasively obtained site. Local repolarization changes were simulated as shortening of the myocytes action potentials in three regions typical for stenosis of main coronary arteries. Using surface QRST integral maps and dipolar source model, small subendocardial and subepicardial lesions of myocardium were inversely located with a mean error of 9 mm and larger transmural lesions with a considerable mean error of 17 mm. Extent and prevalence of subepicardial or subendocardial type of the lesion were reflected in the dipole moment and orientation. In experimental verification of the method, in 7 of 8 patients that underwent PCI of a single vessel, estimated equivalent current dipole position matched well the treated vessel. The results suggest that diagnostic interpretation of body surface potential maps based on dipolar source model could be a useful tool to assess local pathological changes in the heart.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Purpose: to demonstrate the possibility of finding features reliable for more precise distinguishing between normal and abnormal Pattern Electroretinogram (PERG) recordings, in Continuous Wavelet Transform (CWT) coefficients domain. To determine characteristic features of the PERG and Pattern Visual Evoked Potential (PVEP) waveforms important in the task of precise classification and assessment of these recordings. Material and methods: 60 normal PERG waveforms and 60 PVEPs as well as 47 PERGs and 27 PVEPs obtained in some retinal and optic nerve diseases were studied in the two age groups (<= 50 years, > 50 years). All these signals were recorded in accordance with the guidelines of ISCEV in the Laboratory of Electrophysiology of the Retina and Visual Pathway and Static Perimetry, at the Department and Clinic of Ophthalmology of the Pomeranian Medical University. Continuous Wavelet Transform (CWT) was used for the time-frequency analysis and modelling of the PERG signal. Discriminant analysis and logistic regression were performed in statistical analysis of the PERG and PVEP signals. Obtained mathematical models were optimized using Fisher F(n1; n2) test. For preliminary evaluation of the obtained classification methods and algorithms in clinical practice, 22 PERGs and 55 PVEPs were chosen with respect to especially difficult discrimination problems (“borderline” recordings). Results: comparison between the method using CWT and standard time-domain based analysis showed that determining the maxima and minima of the PERG waves was achieved with better accuracy. This improvement was especially evident in waveforms with unclear peaks as well as in noisy signals. Predictive, quantitative models for PERGs and PVEPs binary classification were obtained based on characteristic features of the waveform morphology. Simple calculations algorithms for clinical applications were elaborated. They proved effective in distinguishing between normal and abnormal recordings. Conclusions: CWT based method is efficient in more precise assessment of the latencies of the PERG waveforms, improving separation between normal and abnormal waveforms. Filtering of the PERG signal may be optimized based on the results of the CWT analysis. Classification of the PERG and PVEP waveforms based on statistical methods is useful in preliminary interpretation of the recordings as well as in supporting more accurate assessment of clinical data.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji