Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 10
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

With the increase in the mass of municipal waste generated, the demand for facilities dealing with their development is increasing. The aim of the research was to determine environmental and anthropogenic factors affecting the location of waste management facilities and an attempt to indicate potential locations for selected waste management facilities in the communes of the Sądecko-Gorlicki region. The scope of work included: a review of existing waste management facilities in the studied region, acquisition of geodatabase for digital data, analysis of the distance between the waste management facilities and environmental or anthropogenic elements, and analysis of potential locations designated in the GIS based on the developed criteria.As a result of spatial analyzes, it was found that in the study area, there are 3 places of potentiallocations for installation of municipal solid waste treatment facilities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Dysponując danymi przebadanych paliw grillowych, których skład mieścił się w normie PN-EN 1860-2 pod względem ilości dozwolonych zanieczyszczeń typu: węgle kopalne, ropa naftowa, koks, tworzywa sztuczne, szkło, żużel, rdza, metale, proszek kamienny, podjęto temat możliwości zastosowania popiołów uzyskanych w wyniku grillowania z węgla drzewnego i brykietu drzewnego jako dodatkowego komponentu podczas produkcji ziemi konfekcjonowanej i nawozów mineralnych. Dodawanie popiołu pogrillowego do nawozów i ziemi konfekcjonowanej ma na celu zmniejszenie zakwaszenia ziemi ogrodniczej i gleb uprawnych oraz wzbogacenie ich o dodatkowe składniki mineralne. Przeprowadzone badania mikroskopowe czterech preparatów wykonanych z węgla drzewnego wykazują jednoznacznie, że w badanym materiale wyjściowym znajduje się po stronie związków niepożądanych (wymienionych w PN-EN 1860-2) wyłącznie materia mineralna. Zanieczyszczenie to mieści się w granicach dopuszczalnej normy i nie wpływa na jakość uzyskanego popiołu w przeciwieństwie do pozostałych niewystępujących, a wymienionych w PN-EN 1860-2, zanieczyszczeń. Przebadane próbki z brykietów z węgla drzewnego zawierają więcej czynników niepożądanych. Poza materią mineralną zaobserwowano w nich ziarna węgla kamiennego, koksu i żywic kopalnych. Należy podkreślić, że są to ilości minimalne i dopuszczalne w wykazanych proporcjach przez PN-EN 1860-2. Zarówno w węglu drzewnym, jak i w badanych brykietach z węgla drzewnego stwierdzono całkowity brak produktów ropopochodnych, co pozwala przyjąć uzyskany popiół ze spalania tych paliw jako przydatny dodatek odkwaszający do gleb, pozbawiony składników kancerogennych. Dokonano również wstępnego oszacowania możliwej ilości (kg/tydzień) pozyskania popiołu z 50 gospodarstw domowych i jednego ośrodka wypoczynkowego wyposażonego w stanowiska do grillowania. Zaproponowano logistyczną możliwość odbioru, składowania i transportu pozyskanego popiołu z gospodarstw domowych. Oszacowano również wagowe orientacyjne zapotrzebowanie na komponent odkwaszający (popiół pogrillowy) producenta nawozów sztucznych, oraz producenta ziemi konfekcjonowanej.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The problem of hazardous medical waste resulting from the provision of healthcare services by healthcare institutions is becoming increasingly relevant in the context of the need to ensure environmental protection and safety to human life and health. This requires efficient management of waste in order to minimise its level of hazard. The most common problems in this respect are found at the stage of the temporary storage of hazardous medical waste, as confirmed by irregulari-ties reported over the last six years at healthcare institutions in the 388 (16.4%) from the Great Poland Province voivodship, which is the third voivodship in terms of hazardous medical waste generation in Poland. Violations of sanitary and building regulations in the storage of hazardous medical waste could lead to widespread infection and infectious diseases in humans and to the environment. This should be prevented through the introduction of continuing education for the personnel having direct contact with waste and for the management staff of healthcare institutions with a view to fostering awareness and responsibility regarding sanitary security and environmen-tal protection.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Wprowadzane nowe przepisy legislacyjne, regulujące w naszym kraju obrót paliwami stałymi, zwracają uwagę na konieczność rozwijania i doskonalenia sposobów i metod zagospodarowania mułów węglowych z węgla kamiennego. Celem pracy było wykazanie, czy parametry filtracyjne (głównie współczynnik filtracji) mułów węglowych są wystarczające do budowy warstw izolujących na składowiskach na etapie ich zamykania i jakie jest zapotrzebowanie na materiał w przypadku takiego postępowania. Analizę przeprowadzono dla składowisk odpadów komunalnych na obszarze województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Dla mułów węglowych z górnictwa węgla kamiennego wartości współczynnika filtracji mieszczą się w zakresie 10–8‒10–11 m/s, przy średniej wartości 3,16 × 10–9 m/s. Można wnioskować, że materiał ten spełnia zasadniczo kryteria szczelności dla przepływów poziomych i często też pionowych. Przy zagęszczaniu, wzrastającym obciążeniu czy mieszaniu z popiołami lotnymi ze spalania węgla kamiennego oraz iłami osiągany współczynnik filtracji często obniża swoje wartości. Na podstawie przeprowadzonej analizy można sądzić, że muły węglowe mogą zostać wykorzystane do budowy mineralnych barier izolujących. Na koniec roku 2016 na obszarze województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego czynnych było 50 składowisk odpadów komunalnych. Jedynie 36 z nich uzyskało status instalacji regionalnej, blisko 1/3 obiektów znajduje się w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Pozostałe składowiska zostaną przeznaczone do zamknięcia. Zakładając konieczność zamknięcia wszystkich czynnych obecnie składowisk odpadów komunalnych, zapotrzebowanie na muły węglowe wynosi ogółem 1 779 000 m3, co przy przyjętych założeniach daje masę 2 704 080 Mg. Całkowita ilość wytwarzania mułów węglowych jest w Polsce bardzo duża. Tylko dwie podstawowe grupy górnicze wytwarzają rocznie łącznie około 1 500 000 Mg mułów węglowych. Budowa warstw izolujących na składowiskach odpadów obojętnych, niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne jest interesującym rozwiązaniem. Takie zastosowanie jest perspektywiczne, ale nie rozwiąże całościowo problemu związanego z wytwarzaniem i zagospodarowaniem tego materiału odpadowego. Istotne jest poszukiwanie kolejnych rozwiązań.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Lean is one of the systematic approach to achieve higher value for organizations through eliminate non-value-added activities. It is an integrated set of tools, techniques, and principles designed to optimize cost, quality and delivery while improving safety. In Vietnam, industry waste management and treatment has become serious issue. The aim of this research is to present the effective of Lean application for industrial wastes collecting and delivery improvement. Through a case study, this paper showed the way of Lean tools and principles applied for wastes management and treatment such as Value Stream Mapping, Pull system, Visual Control, and Andon to get benefit on both economic and environment. In addition, the results introduced a good experience for enterprises in Vietnam and other countries have similar conditions to Vietnam in cost saving and sustainable development in waste management.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Waste disposal is imposed by the European Union under Treaty of Accession concerning waste management order. One of the waste disposal methods is thermal utilisation. The paper presents an investigation of sewage sludge briquettes used as a fuel in combustion process. The research study was carried out on samples taken from the Municipal Wastewater Treatment Plant in Bochnia. Briquettes with lime were formed. The analysis of the elementary chemical composition of municipal sewage sludge, the composition of the ash and thermogravimetric analysis were carried out. The results indicate that the prepared briquettes had sufficient fuel properties.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The purpose of this research is to develop a Lean-RFID based waste identification system (LRWIS) for small-medium manufacturing companies. The specific objective of this research is to develop and implement the LRWIS from integrating the appropriate lean tools and advanced technologies for wastes reduction and inventory management. Subsequently, the framework was converted into a system for a small-medium sized wood processing manufacturer in Malaysia and integrated into a computerized program. The LRWIS can monitor real-time inventory and production status so the manufacturer can optimise the quantity of the primary products and deliver them on time as per the RFID information of each container. The manufacturer can also make decision instantly for controlling and changing different products in the production progress. The system provides simple constructed framework under a low cost infrastructure, yet it is of practical value in reducing the wastes and also optimising the production process.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The phase composition of the cement paste phase of concrete containing fly ash from circulating fluidized bed combustion (CFBC) was studied. The motivation was to broaden the knowledge concerning the microstructure and the durability of concrete containing new by-products from the power industry. Several air-entrained concrete mixes were designed with constant water to binder ratio and with substitution of a part of the cement by CFBC fly ash (20%, 30% or 40% by weight). X-ray diffraction tests and thermal analysis (DTG, DTA and TG) were performed on cement paste specimens taken from concrete either stored in water at 18° C or subjected to aggressive freeze-thaw cyclic action. The evaluation of the phase composition as a function of CFBC fly ash content revealed significant changes in portlandite content and only slight changes in the content of ettringite. The cyclic freeze-thaw exposure did not have any significant influence on the phase composition of concrete with and without the CFBC fly ash.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji