Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords

Search results

Number of results: 89
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Wykorzystanie metod rozwoju zrównoważonego jako jedynej możliwej formy kształtowania architektury efektywnej ekologicznie wydaje się stwarzać złudne wrażenie braku innych możliwości rozwoju współczesnej eko-architektury w konfrontacji z wyzwaniami, przed jakimi staje społeczeństwo zamieszkujące przestrzenie zurbanizowane. Jednak niniejszy artykuł ma na celu przedstawić ideę zielonej architektury jako jednej z dróg rozwoju współczesnych zrównoważonych miast, będącej formą przekształcenia struktur miejskich w inny niż dotychczas sposób. Traktuje ona zagadnienie bardziej holistycznie, poszerzając je o kolejne aspekty, bez nacisku jedynie na elementy efektywności energetycznej, gospodarowania zasobami wody i wykorzystania zdobyczy współczesnej techniki w służbie oszczędności. Zielona architektura może stać się najbardziej twórczym elementem współczesnych miast. Pozostaje jednak pytanie, czy zmieniające się dynamicznie środowisko miejskie posiada przed sobą jakąś alternatywę, czy jednak zielona architektura pozostanie jedynie jedną z wielu możliwych form kształtowania przestrzeni współczesnych miast. Istotne będzie, czy stanie się ona jednym z ogólnoświatowych trendów projektowych, czy jednak zasady jej tworzenia zostaną w pewnym momencie w sposób całościowy narzucone bezpośrednio lub pośrednio, poprzez sformalizowanie wymogów dotyczących parametrów tworzonej przestrzeni. Wykorzystanie zdolności adaptacyjnych miasta do implementacji nowych funkcji, gałęzi usług, rekreacji i ich aktywizowanie, pobudzanie samowystarczalności poprzez systemowe wprowadzenie nowej formy architektury może w tym przypadku stanowić odpowiedzi na pogarszające się warunki środowiska nie-zurbanizowanego oraz metodę na rozwiązanie problemu dezintegracji struktur miejskich. Jednocześnie również daje to możliwość poszerzenia grona odbiorców architektury nie tylko do ludzi, lecz świadomie tworzenie przestrzeni również dla rozwoju miejskiej biocenozy.
Go to article

Abstract

Artykuł został oparty na wynikach badań opublikowanych w monografii pt. „Almeida – O Castelo de D. Dinis e a Fron- teira de Portugal / The Castle of King Dinis and the Frontier of Portugal” (Câmara Municipal de Almeida, 2013), która zachęcała do refleksji na temat rewaloryzacji obszaru zamku twierdzy Almeida. Twierdza to jeden z najważniejszych przykładów nowożytnej architektury obronnej w Portugalii o ogromnym znaczeniu dla kulturowego dziedzictwa, natomiast zamek i teren wokół stanowi zabytek archeologiczny o szczególnym znaczeniu dla historii kraju i historiografii nowożytnej obronności. Pierwsze fortyfikacje po przeciwnej stronie naturalnej granicy pomiędzy Portugalią i Hiszpanią stawiał tu król Dionizy I, co w roku 1297 utorowało drogę do podpisania traktatu pokojowego w Alcañices, a w wiekach późniejszych miały tu miejsce ważne zdarzenia o historycznym znaczeniu dla formowania się świadomości narodowej Portugalczyków.
Go to article

Abstract

Polski film fabularny w latach 60. XX wieku był nie tylko medium przynoszącym rozrywkę czy też naukę, przyczynił się także do kształtowania gustów Polaków w zakresie architektury wnętrz. Architektura wnętrz w omawianym okresie stała się ponownie polem do szeroko zakrojonych eksperymentów twórczych noszących znamiona nowoczesności. Obraz filmowy tego czasu w wielu przypadkach stał się zapisem historii polskiego wnętrzarstwa. Z perspektywy czasu, który minął możemy traktować kadry filmu jako obraz historyczny, dzięki któremu istnieje możliwość zobaczenia dzieł w ich naturalnym środowisku.
Go to article

Abstract

MP estimation is a method which concerns estimating of the location parameters when the probabilistic models of observations differ from the normal distributions in the kurtosis or asymmetry. The system of Pearson’s distributions is the probabilistic basis for the method. So far, such a method was applied and analyzed mostly for leptokurtic or mesokurtic distributions (Pearson’s distributions of types IV or VII), which predominate practical cases. The analyses of geodetic or astronomical observations show that we may also deal with sets which have moderate asymmetry or small negative excess kurtosis. Asymmetry might result from the influence of many small systematic errors, which were not eliminated during preprocessing of data. The excess kurtosis can be related with bigger or smaller (in relations to the Hagen hypothesis) frequency of occurrence of the elementary errors which are close to zero. Considering that fact, this paper focuses on the estimation with application of the Pearson platykurtic distributions of types I or II. The paper presents the solution of the corresponding optimization problem and its basic properties. Although platykurtic distributions are rare in practice, it was an interesting issue to find out what results can be provided by MP estimation in the case of such observation distributions. The numerical tests which are presented in the paper are rather limited; however, they allow us to draw some general conclusions.
Go to article

Abstract

The processing of cartographic data demands human involvement. Up-to-date algorithms try to automate a part of this process. The goal is to obtain a digital model, or additional information about shape and topology of input geometric objects. A topological skeleton is one of the most important tools in the branch of science called shape analysis. It represents topological and geometrical characteristics of input data. Its plot depends on using algorithms such as medial axis, skeletonization, erosion, thinning, area collapse and many others. Area collapse, also known as dimension change, replaces input data with lower-dimensional geometric objects like, for example, a polygon with a polygonal chain, a line segment with a point. The goal of this paper is to introduce a new algorithm for the automatic calculation of polygonal chains representing a 2D polygon. The output is entirely contained within the area of the input polygon, and it has a linear plot without branches. The computational process is automatic and repeatable. The requirements of input data are discussed. The author analyzes results based on the method of computing ends of output polygonal chains. Additional methods to improve results are explored. The algorithm was tested on real-world cartographic data received from BDOT/GESUT databases, and on point clouds from laser scanning. An implementation for computing hatching of embankment is described.
Go to article

Abstract

Unmanned aerial vehicles are increasingly being used in close range photogrammetry. Real-time observation of the Earth’s surface and the photogrammetric images obtained are used as material for surveying and environmental inventory. The following study was conducted on a small area (approximately 1 ha). In such cases, the classical method of topographic mapping is not accurate enough. The geodetic method of topographic surveying, on the other hand, is an overly precise measurement technique for the purpose of inventorying the natural environment components. The author of the following study has proposed using the unmanned aerial vehicle technology and tying in the obtained images to the control point network established with the aid of GNSS technology. Georeferencing the acquired images and using them to create a photogrammetric model of the studied area enabled the researcher to perform calculations, which yielded a total root mean square error below 9 cm. The performed comparison of the real lengths of the vectors connecting the control points and their lengths calculated on the basis of the photogrammetric model made it possible to fully confirm the RMSE calculated and prove the usefulness of the UAV technology in observing terrain components for the purpose of environmental inventory. Such environmental components include, among others, elements of road infrastructure, green areas, but also changes in the location of moving pedestrians and vehicles, as well as other changes in the natural environment that are not registered on classical base maps or topographic maps.
Go to article

Abstract

In the following paper, geovisualisation will be applied to one spatial phenomenon and understood as a process of creating complementary visualisations: static two-dimensional, surface three-dimensional, and interactive. The central challenge that the researchers faced was to find a method of presenting the phenomenon in a multi- faceted way. The main objective of the four-stage study was to show the capacity of the contemporary software for presenting geographical space from various perspectives while maintaining the standards of cartographic presentation and making sure that the form remains attractive for the user. The correctness, effectiveness, and usefulness of the proposed approach was analysed on the basis of a geovisualisation of natural aggregate extraction in the Gniezno district in the years 2005–2015. For each of the three visualisations, the researchers planned a different range of information, different forms of graphic and cartographic presentation, different use and function, but as far as possible the same accessible databases and the same free technologies. On the basis of the final publication, the researchers pointed out the advantages of the proposed work flow and the correctness of the detailed flowchart.
Go to article

Abstract

The base map provides basic information about land to individuals, companies, developers, design engineers, organizations, and government agencies. Its contents include spatial location data for control network points, buildings, land lots, infrastructure facilities, and topographic features. As the primary map of the country, it must be developed in accordance with specific laws and regulations and be continuously updated. The base map is a data source used for the development and updating of derivative maps and other large scale cartographic materials such as thematic or topographic maps. Thanks to the advancement of science and technology, the quality of land surveys carried out by means of terrestrial laser scanning (TLS) matches that of traditional surveying methods in many respects. This paper discusses the potential application of output data from laser scanners (point clouds) to the development and updating of cartographic materials, taking Poland’s base map as an example. A few research sites were chosen to present the method and the process of conducting a TLS land survey: a fragment of a residential area, a street, the surroundings of buildings, and an undeveloped area. The entire map that was drawn as a result of the survey was checked by comparing it to a map obtained from PODGiK (pol. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Regional Centre for Geodetic and Cartographic Records) and by conducting a field inspection. An accuracy and quality analysis of the conducted fieldwork and deskwork yielded very good results, which provide solid grounds for predicating that cartographic materials based on a TLS point cloud are a reliable source of information about land. The contents of the map that had been created with the use of the obtained point cloud were very accurately located in space (x, y, z). The conducted accuracy analysis and the inspection of the performed works showed that high quality is characteristic of TLS surveys. The accuracy of determining the location of the various map contents has been estimated at 0.02-0.03 m. The map was developed in conformity with the applicable laws and regulations as well as with best practice requirements.
Go to article

Abstract

W artykule zaprezentowano model pozwalający na ustalenie optymalnej liczby łączonych zamówień pozwalającej na skrócenie średniego czasu kompletacji. Omówione zostały dwa sposoby kompletacji zleceń łączonych: „pobierz i sortuj” oraz „sortuj podczas pobierania”. Analizie poddano magazyny jednoblokowe prostokątne, gdzie towary składowano w sposób całkowicie losowy oraz losowo w oparciu o klasyfikację ABC. Zbadane zostały dwie heurystyki wyznaczania trasy magazyniera: s-shape i return, dla których można wyznaczyć wzory na średnie czasy kompletacji korzystając z własności rozkładów prawdopodobieństwa: dwumianowego i jednostajnego. W badaniach uwzględniono problem występowania zatorów w magazynie i na podstawie rezultatów symulacji zaproponowano postać analityczną funkcji czasu blokowania. Z przeprowadzonej analizy wynika, że korzyści czasowe z każdego kolejnego dołączonego do listy kompletacyjnej zamówienia są coraz mniejsze. Wykorzystywanie klasyfikacji ABC do składowania towarów szybko rotujących może w magazynach o niewielkiej liczbie alejek i przy dużych zleceniach kompletacyjnych spowodować wydłużenie czasu kompletacji
Go to article

Abstract

Praca nawiązuje do artykułu Panek (2016b) zawierającego dowód tzw. „słabego” twierdzenia o wielopasmowej magistrali w stacjonarnej gospodarce typu Gale’a. Obecnie prezentujemy „silną” oraz „bardzo silną” wersję twierdzenia o wielopasmowej magistrali. Pokazujemy, że mimo uogólnienia modelu – polegającego na zastąpieniu pojedynczej magistrali (promienia von Neumanna) wiązką magistral, którą nazywamy magistralą wielopasmową– nie zmieniają się wcześniej udowodnione magistralne własności optymalnych procesów wzrostu w gospodarce Gale”a.
Go to article

Abstract

W opracowaniu podjęto po raz kolejny zagadnienie wyboru metody porządkowania liniowego jako odpowiedź na propozycję procedury przedstawionej w pracy Kisielińskiej (2016). Pokazano na dwóch przykładach, że ranking zależy od zastosowanej metody, a różnice są istotne. Podkreślono tym samym konieczność zastosowania kilku metod przed budową ostatecznego rankingu oraz wyeliminowaniu rankingów „odstających”. W artykule zaproponowano procedurę ich eliminacji. Oparto ją na średniej arytmetycznej i odchyleniu przeciętnym miar podobieństwa rankingów uzyskanych z wykorzystaniem kilku metod porządkowania liniowego. Z przedstawionych badań wynika, że dokonując wyboru metody porządkowania liniowego należy przeprowadzić obliczenia z zastosowaniem kilku procedur i dokonać wyboru wykorzystując już istniejące rozwiązania w literaturze lub zweryfikować z ekspertami badanej tematyki.
Go to article

Abstract

W artykule badana jest ekonomiczna efektywność działań mających na celu weryfikację potencjalnych beneficjentów programów charytatywnych. Taka weryfikacja ma na celu ograniczenie liczby osób otrzymujących pomoc charytatywną, które nie spełniają kryteriów jej przyznania. Jednocześnie, wiąże się ona z kosztami ponoszonymi przez organizatora programu. W artykule zaproponowano model teoretyczny opisujący to zjawisko. Do przeprowadzania analizy modelu wykorzystano metody optymalizacyjne oraz symulacyjne. Wynika z niej, że w zależności od parametrów programu charytatywnego optymalna może być jedna z trzech decyzji: przyznanie pomocy bez wprowadzania weryfikacji, przyznawanie pomocy po uprzedniej weryfikacji lub przeznaczenie środków pomocowych na inny cel. Optymalność rozwiązania zależy od charakterystyk programu, takich jak średnia kwota pomocy, średni koszt weryfikacji oraz odsetek osób potrzebujących spełniających założenia programu. W zależności od tych zmiennych organizacja charytatywna powinna podjąć decyzję o ewentualnym wprowadzeniu weryfikacji.
Go to article

Abstract

Autor niniejszego artykułu postanowił zbadać skuteczność wykorzystania metod łączenia oraz selekcji klasyfikatorów w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Przeprowadzone badanie pozwoliło na porównanie jakości stawianych prognoz przez cztery klasyfikatory indywidualne: liniowa analiza dyskryminacyjna, regresja logistyczna, sztuczna sieć neuronowa oraz las losowy z wynikami dziewięciu metod łączenia oraz selekcji, bazujących na zbiorze powyższych klasyfikatorów. Autor artykułu przeprowadził także analizę wpływu liczby uwzględnianych zmiennych na poprawność klasyfikacji poszczególnych metod.
Go to article

Abstract

In this article, I am examining the role of categorization in understanding. The problem arises from well-known distinction between explanation and understanding, which has been for a century pursued in hermeneutic tradition. Categorization belongs to explanatory endeavor and its role in understanding is unclear. In order to delimit the scope of inquiry I am focusing on the weakest kind of categorization, so called categorization ad hoc. I am examining the hypothesis to the effect that categorization plays its role in hermeneutic circle as some sort of preunderstanding. Eventually, however, I reject this hypothesis. It is because it leads to hermeneutic paradox: The notion of pre-understanding has a meaning only in the context of full-fledged understanding, which is an unattainable ideal. Such ideal cannot be used as a personal criterion of the quality of one’s understanding. There is a tension between the feeling of understanding and the scarcity of personal means to justify this feeling. I am suggesting that similar, albeit weaker effect occurs also in more elaborate, scientific categorizations. What is really wrong in the passage from categorization to understanding is some form of self-understanding: We do not know whether we understand better, or at all when we put some categorical order onto our experience. We do not seem to have the required meta-understanding.
Go to article

Abstract

The aim of this article is to analyze and interpret way in which a topos of Cain was evoked in literary works and other texts of culture in the light of the concept of transgression. An approach adapted in analysis will be inspired by comparative hermeneutics, yet not only literary contexts will be taken into consideration, but also religious, philosophical, and scientific ones. In the very structure of the topos one can discern a series of binary oppositions, which become valuated in various ways in different historical contexts. It is above all the opposition between destructive and constructive component of the theme. Interpretations of the topos in the works of George Byron, Władysław Orkan, and Jerzy Andrzejewski are discussed deeper. The analysis leads to the conclusion that in the historical development of a significant change in its valuation is taking place. Regarded as a symbol of evil in the Middle Ages, it is ennobled as a patron of rebels, reformers and creators in the twentieth century.
Go to article

Abstract

Adam Mickiewicz’s Pan Tadeusz (in English: Sir Thaddeus, or the Last Lithuanian Foray), the national epic poem, was first published in June 1834. It was perceived as a idyllic work, full of happiness and very ideal heroes. However, one of the most problem of this poem is treason! It is very important to put a question: what is treason in the strict sense of the word? There are a lot of kinds of treason or only one? Is it possible to betray own country on account of favouriting strange fashion, customs or painting? In Pan Tadeusz Mickiewicz intended to stand up for the Polish tradition. He had a high opinion of loyalty, steadiness and the selfless sense of duty.
Go to article

Abstract

Podwaliny [Foundations], the poem written by Leopold Staff right after the war and carrying traces of a profound trauma, takes advantage of the motifs drawn from the biblical parable of good and bad construction practices (Gospel According to St Matthew, 7:24–27). In her interpretation of the poem, the author analyses the way(s) in which the biblical paradigm has been transformed, and the consequences of this procedure. Use is made of the opinions of the scholars who have reconstructed the primary function of parabolic stories, having identified in them the original forms of thinking which preceded the evolvement of abstract concepts encoding qualities.
Go to article

Abstract

In the text author denies accusation of bad academic practice.
Go to article

Abstract

On 24th March, 2017 Professor Józef Kozielecki passed away. He was a world renowned psychologist, a researcher into cognitive processes: thinking, problem solving, decision making. Professor Kozielecki was an author of the psychological theory of decision making, the theory of self-knowledge, and a founding father of the new direction in psychology, psychotransgressionism. An outstanding scholar, intellectual, theacher and a formative mentor for several generations of psychologists. He authored multiple important psychological monographs, for which he received national and international awards, for example, The Japanese Science Foundation award (1980) for his work on decision theory and The Jurzykowski Cultural Foundation award (1990) for his transgressive model of human beings. Professor Józef Kozielecki was a member of several prominent scientific societies such as the European Association of Experimental Social Psychology, the Society for Judgment and Decision making and the European Society for Cognitive Psychology. He was also an Ordinary Member of the Polish Academy of Sciences and in 2007 he received the honoris causa doctorate from the Catholic University of Lublin.
Go to article

Abstract

Professor Jerzy Vetulani passed away on the 6th of April 2017. He was born on 21st January 1936 in Kraków. In 1957 he earned his B.A. in Biology and in 1963 in Chemistry from Jagiellonian University. He began to work in 1957 at the Institute of Pharmacology of the Polish Academy of Sciences in Kraków and got a PhD in 1966. Prof. Vetulani did Habiltation in Institute of Immunology and Experimental Therapy in Wrocław in 1976. His scientific career throughout all extremely active scientific life was connected with the Institute of Pharmacology. He became Head of the Department of Biochemistry in 1976 and from 1994 until 2002 he was the Deputy Director for Science Affairs and from 2002 Vice Chairman of the Scientific Council. He was elected Member of the Polish Academy of Sciences and Polish Academy of Arts and Sciences. He received a Doctor honoris causa degrees from the Medical University of Silesia and the Medical University of Łódź. He published about 240 original scientific papers in the areas of neuropharmacology and neurobiology. He was exceptional neuropharmacologist. His research, conducted together with Fridolin Sulser and his group allowed to obtain interesting data that repeatedly administered antidepressants induce adaptive changes in the noradrenergic system and to formulate a hypothesis on the mechanism of action of antidepressant drugs suggesting “downregulation” of β-adrenergic receptors. His research interests included neuropharmacology of addiction, neurodegeneration and mechanisms of memory. He was an excellent academic, admired and followed by many pharmacologists and neuroscientists. Professor Vetulani was also very active in the area of popularization of neuroscience. He was, a superb, provocative and witty speaker, someone who everybody wanted to hear. Professor Vetulani had the soul of the artist. In the late sixties, he was an announcer and one of the creators of famous Polish Kraków cabaret “Piwnica pod Baranami” (1954–1961) and more recently a regular participant in other cabaret “Gadający Pies”. Professor Jerzy Vetulani had many different talents and accompanying him always intellectual perversity and above all sense of freedom and independence.
Go to article

Abstract

The following article is a report from a conference organized by the Polish Young Academy in Jablonna, in collaboration with the Polish Academy of Sciences. It served the purpose of connecting members of PYA with members of PAS, to allow exchange of views, and a productive discussion about the future of both organizations. The conference was organized into two panels: one addressing the directions of Polish Academy of Sciences reform (structure, the PAS university idea, criteria for PAS membership, the role of PAS committees, as well as PAS financing) and a second one addressing the position of Polish Young Academy within the structures of PAS (relations with other units, internal PYA structure and governance, relations with other European bodies of the same sort, the role of PYA in legislative consultations, PYA financing, and the ways to carry on PYA's mission of propagating science).
Go to article

Abstract

In the academic community within Poland, there is an ongoing debate about the optimal strategies for a redesign of PhD programs; however, the views of PhD students in relation to contemporary doctoral study programs are not widely known. Therefore, in this article, we aim to answer the following questions: (1) what are the demands and the resources for doctoral studies at the Jagiellonian University (JU) as experienced by PhD students? (2) how are these demands and resources related to study burnout and engagement? To gain answers to these questions, we conducted an on-line opinion-based survey of doctoral students. As a result, 326 JU PhD students completed a questionnaire measuring 26 demands and 23 resources along with measures of study burnout and levels of engagement. The results revealed that the demands of doctoral studies at the JU (as declared by at least half of the respondents) are: the requirement to participate in classes that are perceived as an unproductive use of time, the lack of remuneration for tutoring courses with students, a lack of information about possible career paths subsequent to graduation, the use of PhD students as low-paid workers at the university, a lack of opportunities for financing their own research projects, and an inability to take up employment while studying for a doctoral degree. In terms of resources, at least half of the doctoral students pointed to: discounts on public transport and the provision of free-of-charge access to scientific journals. Analyzing both the frequency and strength of the relationships between resources/demands and burnout/engagement, we have identified four key problem areas: a lack of support from their supervisor, role ambiguity within University structures for PhD students, the conflict between paid work and doctoral studies, and the mandatory participation in classes as a student.
Go to article

Abstract

In the first part of these remarks I recall such examples from the past of the mentioned political agenda that might be a sort of warning for a too far reaching overtaking of higher education institutions by political powers. In the second part, however, I recall contemporary ways and forms of political agenda, which I call “velvet” revolutions and I also see them as threat to fulfill by universities their social missions. The remarks and evaluations formulated by me at the end are certainly not to be considered. These remarks are being treated by me as a voice in the discussion on the issue how much politics might be or has to be in the life of universities, what kind of politics do any good to them and what kind brings more damage.
Go to article

Abstract

The article summarizes panel discussions led at the Polish Scientific Networks conference. It covers the topics of social and (un)social innovations, their sources, and applications, as well as the new approaches to the concept of the wisdom of the crowds (as opposed to swarm mentality). The article draws on academic research on trust and distrust, declining reliance on formal expertise and a turn against the science, and posttruth society phenomenon. The article concludes with observations about risk aversion in different cultures, to suggest some practical solutions in education programs, needed to address the challenges of the future.
Go to article

Abstract

W artykule podjęto próbę opracowania prognozy dotyczącej wydobycia, konsumpcji i salda wymiany z zagranicą surowców energetycznych będących źródłem energii pierwotnej w Polsce. Ze względu na brak nowej polityki energetycznej Polski, autorzy oparli się na dostępnych dokumentach zarówno krajowych, jak i zagranicznych, z których najważniejsze to nadal obowiązująca Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, przyjęta w 2009 r. oraz Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050 roku opracowana przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Uwzględniono również Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku wraz z najważniejszymi analizami prognostycznymi wykorzystywanymi podczas jego przygotowywania. W artykule odniesiono się do prognozy Krajowej Agencji Poszanowania Energii wykazując jej liczne błędy, jak na przykład nieuwzględnianie: spadków cen nośników energii na światowych rynkach, możliwych wzrostów cen uprawnień do emisji CO2 w Unii Europejskiej, czy też zakładanie zbyt niskich celów wykorzystywania OZE w polskiej gospodarce. Autorzy artykułu wyrazili pogląd co do możliwości uruchomienia pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w połowie trzeciej dekady obecnego stulecia. W dalszej części artykułu przedstawiono prognozy dotyczące wydobycia, zużycia i salda wymiany węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce w perspektywie do 2040 roku. Zwrócono uwagę na prognozowany spadek poziomu wydobycia węgla w Polsce, zwłaszcza węgla kamiennego, co zwiększy import tego surowca do Polski. W przypadku gazu ziemnego planowany jest wzrost wydobycia do poziomu 8,5 mld m3 w 2040 roku, ale w najbliższych latach nadal głównym dostawcą gazu ziemnego do Polski będzie rosyjski Gazprom, a zapotrzebowanie będzie uzupełniane przez terminal LNG w Świnoujściu. Jeszcze poważniejsza, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, jest sytuacja związana z dostawami ropy naftowej do Polski. Jeszcze w 2015 r. aż 88% krajowego zapotrzebowania na ropę naftową było pokrywane dostawami z Rosji (ropa REBCO) (POPiHN 2017). W 2016 r. udział ten znacząco się obniżył do 81%, mimo obowiązujących kontraktów z firmami rosyjskimi i już 1/4 surowca, który trafia do Grupy LOTOS pochodzi z krajów Zatoki Perskiej, a w przypadku PKN ORLEN udział dostawców alternatywnych wobec dostaw z kierunku wschodniego wynosi 12% (POPiHN 2017).
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more