Search results

Filters

  • Journals

Search results

Number of results: 47
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Artykuł wychodzi od rozważań zaprezentowanych przez Małgorzatę Czarnocką w O krytyce nauki (Czarnocka 2017) po to, aby przyjrzeć się potencjałowi krytycznemu dualizmu ideał nauki/praktyka nauki. Przedstawione w kontekście, a następnie zestawione zostaje to z Teorią Aktora-Sieci, która z jednej strony w swoich tezach o nauce zbliża się do obrazu krytykowanego przez Czarnocką, ale z drugiej zachowuje podobny potencjał krytyczny. Dzieje się tak, mimo że teoria ta programowo odrzuca dualizm. Prezentowane rozważania koncentrują się wobec tego na tym, aby wyznaczyć punkty wspólne i różnice między podejściem dualistycznym i niedualistycznym w kontekście artykułu Czarnockiej.
Go to article

Abstract

W artykule rozpatruję kluczowe elementy koncepcji człowieka przedstawionej w dziele Człowiek. Jego natura i stanowisko w świecie Arnolda Gehlena. Analizuję próbę ujęcia człowieka jako całości oraz definicję ludzkości jako gatunku „naznaczonego brakiem”, który musi kompensować swe „prymitywne” cechy poprzez działanie. Pokrótce przedstawiam pytania i trudności, z którymi zmagać może się czytelnik poznający model człowieka Gehlena oraz wypracowaną i głoszoną przez niego wizję antropologii filozoficznej, jej zadań oraz metodologii.
Go to article

Abstract

Artykuł dotyczy omawianego przez Floriana Znanieckiego zagadnienia społecznej roli mędrca. W części pierwszej przedstawione jest koncepcja społecznej roli mędrca na tle innych społecznych ról uczonych. W części drugiej ujęcie Znanieckiego jest konfrontowane z współczesnymi realiami społecznymi i naukowymi
Go to article

Abstract

Efektywność posłużenia się analogią w nauce zależy od stopnia adekwatności danej analogii. Teza ta jest poddana sprawdzeniu w kontekście analogii, zarówno biologicznych, jak i informatycznych użytych w teorii memów kulturowych, jako podstawy ewolucyjnego rozwoju nauki, czy szerzej kultury. Uwidoczniony w pracy problem z wyróżnieniem kulturowego odpowiednika biologicznego osobnika ma wpływ na rodzaj ewolucji – darwinowski czy lamarckowski.
Go to article

Abstract

W pracy analizowane jest pojęcie trzech światów Karla R. Poppera. Jego argumenty umożliwiają wyróżnienie w tym polu badań świat czwarty – zawierający rozwój i zastosowanie ludzkiej wiedzy. Akceptuję kryteria Popperowskiego podziału, a pewne wątpliwości dotyczące jego koncepcji rozwiewam używając argumenty dotyczące ewolucji i rozwoju tradycyjnych, elektronicznych mediów i Internetu. Te argumenty wskazują na potrzebę powołania czwartego świata. Autor dyskutuje poglądy w kwestii komunikacji M. McLuhana, D. De Kerckhove’a, P. Levinsona, H. Jenkinsa and J. Pleszczyńskiego, które dostarczają zasadnych argumentów na rzecz tej nowej wzbogaconej klasyfikacji.
Go to article

Abstract

Autor rekonstruuje w tekście główne wątki filozofii nauk humanistycznych Jürgena Mittelstrassa. Niemiecki filozof wychodząc od krytyki tzw. funkcjonalistycznej, dualistycznej koncepcji humanistyki autorstwa J. Rittera-O. Marquarda, staje na stanowisku metodologicznego monizmu zakładającego jedność wszystkich nauk na gruncie uniwersalnych reguł racjonalności. Szuka przy tym symptomów tej jedności zarówno w tendencjach transdyscyplinarnych współczesnej nauki, jak i w pewnych wspólnych założeniach epistemologicznych oraz podobieństwach praktyk badawczych nauk. Autor zwraca uwagę na inspiracje kantowskie Mittelstrassa, który adaptuje interesująco dla potrzeb swej argumentacji kategorię „władzy sądzenia”. W podsumowaniu rozważań pojawiają się obok pozytywnej ogólnej oceny omawianej koncepcji także pewne uwagi krytyczne autora pod jej adresem.
Go to article

Abstract

W dotychczasowej recepcji Dialogów Stanisława Lema przyjmuje się, że cała moc argumentacyjna skoncentrowana jest na dialogu ostatnim, w którym pisarz — używając terminologii z zakresu cybernetyki — poddaje krytyce ustrój centralnie sterowany. Autorka podejmuje polemikę z przyjętą opinią i wskazuje na inne zadanie, które postawił przed sobą Lem: czy możliwe jest, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami, przeszczepienie ludzkiej świadomości na elektromózg? Tym tropem podąża autorka w niniejszym artykule, analizując warunki konieczne i wystarczające do przeprowadzenia transferu świadomości na nośnik niebiologiczny. Przedstawia też stanowisko Lema w odniesieniu do teorii tożsamości osobowej, koncepcji świadomości czy roli, jaką przypisuje on technologii.
Go to article

Abstract

Badam problem uniwersalności nauki w jej koncepcjach epistemologicznych oraz zsocjologizowanych, a w tych drugich także tezę o antyuniwersalności nauki. Wyróżniam wśród typów uniwersalności nauki epistemiczną oraz kulturowo-społeczną globalną, w tej ostatniej — uniwersalność globalną poziomu bazowego nauki, a ponadto etyczno-aksjologiczną. Pokazuję, że w epistemologii naukę uznaje się za uniwersalną w jej podstawowych aspektach, tj. wiedzy, przedmiotu, podmiotu, wartości poznawczych oraz metody, ponieważ ta cecha jest według metatez epistemologii koniecznym efektem ważności i autonomiczności nauki. Wykazuję też, że ujęcia zsocjologizowane nauki, stojące na stanowisku multikulturalizmu, niewłaściwie traktują naukę jako nieusuwalnie antyuniwersalną, jako dziedzinę związaną tylko z kulturą zachodnią. Proponuję stanowisko uniwersalizmu globalnego poziomu bazowego postulujące, że nauka wyrasta z kulturowej bazy (zawierającej kryteria najsłabszej racjonalności, empiryczności i metodyczności) wspólnej dla wszystkich kultur. Badam ponadto, jak uniwersalność będąca własnością nauki, staje się wartością nauki i jakie znaczenie ma ta własność i zarazem wartość nauki dla ludzkiego świata.
Go to article

Abstract

In this paper, the application of the Artificial Neural Network (ANN) algorithm has been used for testing selected specification parameters of voltage-controlled oscillator. Today, mixed electronic circuits specification time is an issue. An analog part of Phase Locked Loopis a voltage-controlled oscillator, which is very sensitive to variation of the technology process. Fault model for the integrated circuit voltage control oscillator (VCO) in ring topology is introduced and the before test stage classificatory is designed. In order to reduce testing time and keep the specification accuracy (approximation) on the high level, an artificial neural network has been applied. The features selection process and output coding for specification parameters are described. A number of different ANN have been designed and then compared with real specification of the VCO. The results obtained gives response in short time with high enough accuracy.
Go to article

Abstract

Confidential algorithm for the approximate graph vertex covering problem is presented in this article. It can preserve privacy of data at every stage of the computation, which is very important in context of cloud computing. Security of our solution is based on fully homomorphic encryption scheme. The time complexity and the security aspects of considered algorithm are described.
Go to article

Abstract

The article is devoted to generation techniques of the new public key crypto-systems, which are based on application of indistinguishability obfuscation methods to selected private key crypto-systems. The techniques are applied to symmetric key crypto-system and the target system is asymmetric one. As an input for our approach an implementation of symmetric block cipher with a given private-key is considered. Different obfuscation methods are subjected to processing. The targetsystem would be treated as a public-key for newly created public crypto-system. The approach seems to be interesting from theoretical point of view. Moreover, it can be useful for information protection in a cloud-computing model.
Go to article

Abstract

Games are among problems that can be reduced to optimization, for which one of the most universal and productive solving method is a heuristic approach. In this article we present results of benchmark tests on using 5 heuristic methods to solve a physical model of the darts game. Discussion of the scores and conclusions from the research have shown that application of heuristic methods can simulate artificial intelligence as a regular player with very good results.
Go to article

Abstract

Artykuł jest próbą prezentacji poglądów filozoficznych na pochodzenie ludzkiej zdolności interpretacji i rozumienia znaczeń. Autor inspiruje się wynikamy współczesnych nauk biologicznych, kognitywistycznych i psychologicznych, w świetle których można przeciwstawiać się koncepcjom hermeneutycznym, jakie tkwią w nowożytnej tradycji antropocentrycznej. Chciałbym zarysować wyjaśnienie statusu bytowego tzw. kompetencji hermeneutycznych w formie znaturalizowanej, która nie unika płynnego stopniowania struktur czy umiejętności podmiotowych bez popadania w trywialny redukcjonizm. Będę twierdził, że choć pełne ukształtowanie procesów rozumienia pozostaje zarezerwowane dla konkretnych grup spośród gatunku ludzkiego, to można racjonalnie uzasadnić, że u odmiennych gatunków zwierząt i bezpośrednich przodków człowieka mamy już do czynienia z elementami hermeneutycznych kompetencji, które legły u podstawy pojęcia Dasein. Jeżeli zasadniczym problemem książki Konrada Lorenza Odwrotna strona zwierciadła była próba rekonstrukcji historii naturalnej ludzkiego poznania i polemika z tradycją Kanta co do istoty poznania, to niniejsza praca stanowi zalążek refleksji nad naturalną historią ludzkiego rozumienia oraz nad polemiką z antropocentryczną hermeneutyką filozoficzną. Głównym celem pracy jest przyjrzenie się hipotezie, jakoby podmiotowe egzystencjały rozumienia, nastrojenia czy bycia-w-świecie można było ujmować w formie naturalnych adaptacji organizmów ludzkich i pozaludzkich.
Go to article

Abstract

Współczesne teorie fizyczne i kosmologiczne ponownie stawiają przed filozofami i metodologami problem naukowości rozważanych idei. Wiąże się to głównie z kwestią ich empirycznego testowania. Wiemy, że wiele koncepcji współczesnej fizyki teoretycznej takich jak superstruny czy multiwszechświat jak dotąd nie doczekały się ani jednej obserwacji czy eksperymentu, które by je potwierdzały. W tej sytuacji pojawiają się próby osłabienia wymogów metodologicznych nakładanych na teorie, by móc nadal uważać je za naukowe. Wyzwanie, przed którym stają fizycy, filozofowie i metodolodzy polega na próbach określenia możliwej do przeprowadzenia nieempirycznej procedury weryfikacyjnej w przypadku, gdy teorie te postulują istnienie zasadniczo nieobserwowalnych obszarów rzeczywistości.
Go to article

Abstract

W artykule dokonuję rekonstrukcji i krytycznie omawiam (analizuję) podstawowe zręby Zdzisława Cackowskiego sposobu rozumienia filozofii i nauki. Podkreślam, iż według Cackowskiego filozofia jest nauką (i to nauką nomotetyczną), choć zarazem jest to nauka ze wszystkich najogólniejsza. Filozofia bowiem, podobnie jak nauki szczegółowe, spełnia wszystkie najważniejsze, tak jak je określa Cackowski, warunki i kryteria naukowości. Filozofia ponadto, podobnie jak każda inna nauka, prócz funkcji poznawczej, pełni również istotne funkcje praktyczne, w szczególności światopoglądowo-ideologiczne. Natomiast specyfika (swoistość) filozofii wynika z jej aspiracji uniwersalistycznych i według Cackowskiego polega na bezprecedensowo wysokim (najwyższym) stopniu ogólności odkrywanych przez nią prawidłowości — prawidłowości dotyczących obiektywnie istniejącej rzeczywistości i jej poznania. O specyfice filozofii przesądza zdaniem Cackowskiego również to, że usiłuje ona zgłębić naturę jakościowych skoków pomiędzy podstawowymi segmentami świata realnego, np. pomiędzy obiektami kwantowymi i korpuskularnymi, przyrodą nieorganiczną i organiczną, procesami neuronalnymi i umysłowymi itp. By jednak nie oderwać się od rzeczywistości, zdaniem Cackowskiego, filozoficzne syntezy każdorazowo winny być zakotwiczone w wyspecjalizowanych badaniach nauk szczegółowych, w konkretnych wynikach tych badań oraz w szeroko pojętej praktyce naukowej i społecznej, czyli w sferze praxis. Sposób rozumienia filozofii przez Cackowskiego czyni ją zatem, z jednej strony, zasadniczo zbieżną z pozytywistyczną, scjentystyczną i marksistowską koncepcją filozofii, z drugiej zaś strony — sytuuje ją w wyraźnej opozycji do fenomenologicznej jej koncepcji. Zastrzeżenia i sprzeciw Cackowskiego wobec fenomenologicznego projektu badań filozoficznych były w jego twórczości względnie stałe (z biegiem lat zmieniały się tylko nieznacznie) i z reguły dotyczyły: (1) zakresu i sensu ich autonomii wobec nauk szczegółowych, (2) zasady bezzałożeniowości (i to bez względu na stopień jej radykalizmu), (3) Husserlowskiej „zasady wszelkich zasad” jako głównego metodologicznego principium, (4) fenomenologicznej koncepcji bezpośredniego doświadczenia, (5) możliwości i zakresu poznania ejdetycznego, (6) idei transcendentalizmu i koncepcji czystej świadomości oraz (7) zasadniczej postawy fundamentalistycznej, motywowanej zarówno wątkami kartezjańskimi, jak i, zdaniem Cackowskiego, całkowicie irracjonalną tęsknotą do odkrycia absolutu metafizycznego i epistemologicznego.
Go to article

Abstract

Koncepcja ideałów nauki była wkładem Stefana Amsterdamskiego do sporu na temat racjonalności naukowej. Przyjmując, iż metoda naukowa nie jest zjawiskiem ponadhistorycznym i że towarzyszą jej silne presupozycje normatywne, Amsterdamski staje po stronie Kuhna w jego dyskusji z Popperem oraz jego kontynuatorami i poplecznikami. W istotnym sensie Amsterdamski jest jednak Popperystą, jego intencją jest bowiem rozszerzenie zasięgu krytycznej dyskusji poprzez odniesienie analiz krytycznych do czegoś, co określa on nowożytnym ideałem nauki. Prace Amsterdamskiego, zwłaszcza omawiana w artykule monografia Między historią a metodą, są jednocześnie próbą zabezpieczenia statusu filozofii nauki jako instancji normatywnej w stosunku do ideałów nauki. Artykuł stanowi rekonstrukcję koncepcji Amsterdamskiego i zawiera analizę krytyczną relacji między celami, jakie Amsterdamski sobie stawiał, oraz metodami ich realizacji. Wskazuję na elementy, które wydają mi się w koncepcji ideałów nauki najbardziej problematyczne, sugerując alternatywne sformułowania podnoszonych przez Amsterdamskiego problemów. Wykazuję, iż koncepcja Amsterdamskiego upoważnia do podjęcia próby opracowania nowej koncepcji podmiotu nauki, która to koncepcja mogłaby dostarczyć odpowiednich wskazówek do krytyki nowożytnego ideału nauki.
Go to article

Abstract

Inertial navigation is a device, which estimates its position, based on sensing external conditions (such as acceleration or angular velocity). It is widely used in variuos applications. Its presence in a drone vehicle for example, allows flight stabilization, by position estimation and feedback-based regulation algorithm execution. A smartphone makes a use of inertial navigation by detecting movement and flipping screen orientation. It is a ubiquitous part of many devices of everyday use, but before using filters and algorithms allowing to calculate the position, a calibration must first be applied to the device. This paper focuses on a separate calibration of each of the sensors - an accelerometer, gyroscope and magnetometer. The further step requires a cross–sensor calibration, and the third step is implementation of data filtration algotithm.
Go to article

Abstract

In this article we describe the SHA-3 algorithm and its internal permutation in which potential weaknesses are hidden. The hash algorithm can be used for different purposes, such aspseudo-random bit sequences generator, key wrapping or one pass authentication, especially in weak devices (WSN, IoT, etc.). Analysis of the function showed that successful preimage attacksare possible for low round hashes, protection from which only works with increasing the number of rounds inside the function.When the hash function is used for building lightweight applications, it is necessary to apply a small number of rounds,which requires additional security measures. This article proposes a variant improved hash function protecting against preimage attacks, which occur on SHA-3. We suggest using an additional external randomness sources obtained from a lightweight PRNG or from application of the source data permutation.
Go to article

Abstract

We propose the adaptation of Nested Monte-Carlo Search algorithm for finding differential trails in the class of ARX ciphers. The practical application of the algorithm is demonstrated on round-reduced variants of block ciphers from the SPECK family. More specifically, we report the best differential trails,up to 9 rounds, for SPECK32.
Go to article

Abstract

In this paper we introduce a novel encryption technique, which we call PixSel. This technique uses images in place of literature as the book cipher’s key. Conventional book ciphers possess an unwieldy ciphertext enlargement, creating ciphertexts multiple times the length of the plaintext. As well, there is often the issue of a given book not containing the necessary material for the encipherment of some plaintexts. Wesought to rectify these nuisances with PixSel, possessing a typical ciphertext enlargement of merely 1% to 20% for text. UsingPixSel, there are also no limitations on encipherable data type, given a suitable image.
Go to article

Abstract

Although self-modifying code has been shyed away from due to its complexity and discouragement due to safety issues, it nevertheless provides for a very unique obfuscation method and a different perspective on the relationship between data and code. The generality of the von Neumann architecture is hardly realized by today’s processor models. A code-only model is shown where every instruction merely modifies other instructions yet achieves the ability to compute and Turing machine operation is easily possible.
Go to article

Abstract

This paper deals with the phase-shift fault analysis of stream cipher Grain v1. We assume that the attacker is able to desynchronize the linear and nonlinear registers of the cipher during the keystream generation phase by either forcing one of the registers to clock one more time, while the other register is not clocked, or by preventing one of the registers from clocking, while the other register is clocked. Using this technique, we are able to obtain the full inner state of the cipher in reasonable time (under 12 hours on a single PC) by using 150 bits of unfaulted keystream, 600 bits of faulted keystreams and by correctly guessing 28 bits of the linear register.
Go to article

Abstract

Encryption is one of the most effective methods of securing data confidentiality, whether stored on hard drives or transferred (e.g. by e-mail or phone call). In this paper a new state recovery attack with tabu search is introduced. Based on research and theoretical approximation it is shown that the internal state can be recovered after checking 252 internal states for RC4 and 2180 for VMPC.
Go to article

Abstract

We propose building a new PKC in a ring structure, the classification of rings being an open problem. The difficulty of the scheme is based on retrieving the eigenvalues of endomorphism on a finite type module over a non-commutative ring. It is resistant to a chosen cipher text attack. Working in the fraction ring of a non-commutative ring makes our scheme a zero-knowledge proof of knowledge, result indistinguishable, in the Naor-Yung model. Finally, a dramatic improvement in security is obtained through the drawing with uniform probability of the working ring at high frequency.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more