Search results

Filters

  • Journals

Search results

Number of results: 43
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

In the present study a severe outbreak of hemorrhagic pneumonia (HP) in neonatal minks concomitant with Leismania infantum (L. infantum) detection is reported. The outbreak took place on a Greek mink farm and affected 1,362 mink kits, with 524 dying. Macroscopic lesions of 14 necropsied affected kits were confined to the respiratory system with dark red, consolidated lung lobes and to the small intestine with severe, acute, hemorrhagic and necrotic enteritis. Microscopic examination of lung sections revealed severe hemorrhagic pyogranulomatous pneumonia. Bacteria were obtained in pure culture from the lungs of all necropsied animals and were confirmed as Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa). Three out of 14 (21.4%) animals were positive for the presence of L. infantum DNA. The outbreak was attributed to the infection of minks with P. aeruginosa, possibly as a consequence of being immuno-suppressed by L. infantum. Further research is necessary, especially on the pathogenesis of P. aeruginosa/L. infantum co-infection and the implications of this interaction on HP disease outcome.
Go to article

Abstract

Taking bacterial virulence factors as targets is a new therapy for treating host bacterial infection. The aim of this study was to investigate the effect of matrine on α-hemolysin production of Staphylococcus aureus (S. aureus) and reducing the damage to bovine mammary epithelial cells (BMECs) induced by S. aureus α-hemolysin. Subinhibitory concentrations of matrine decreased the production of α-hemolysin in none dose-dependent manner and matrine exhibited a protective effect on S. aureus-induced BMECs injury. The results indicated that the structure of matrine may potentially be used as a basic structure for development of drugs aimed at curing and preventing dairy bovine mastitis.
Go to article

Abstract

The bacterial species Anaplasma phagocytophilum and Rickettsia helvetica are pathogenic for humans and domestic animals and are transmitted by ticks, e.g., of the Ixodes genus. Most of the vertebrate species constituting reservoirs for anaplasmas are known, but the potential reservoirs of rickettsiae are still under discussion. This study presents an analysis of the DNA of tick-borne pathogens isolated from the whole blood of goats grazing on meadows in West Pomerania, Poland. No DNA of A. phagocytophilum was found in the blood of the goats, while the DNA of R. helvetica was detected in 5.5% of the animals. The potential role of ruminants in the circulation of R. helvetica remains unknown.
Go to article

Abstract

The objective of this study was to investigate the anticoccidial effect of apple cider vinegar added to drinking water with the anticoccidial effect of amprolium to feed broiler chicken. The study has adopted an observational approach to evaluate the anticoccidial effect of apple cider vinegar on broiler chicken. The antioxidative changes were measured adding natural apple cider vinegar to drinking water. Four hundred and fifty broiler chickens were purchased from the local market and distributed into three groups (T+vc: positive control, T-vc: negative control Tv: apple cider vinegar) with 150 chickens in each group. The three groups were further replicated into 3 blocks each containing 50 chickens. The groups were fed balanced diet, amprolium was added to the feed of positive control group, and apple cider vinegar was added to the water of Tv group. Measurements of the different variables were started from week 3, at the end of each week 3 birds were chosen randomly, blood samples were collected via the wing vein, and fecal oocysts were counted from intestinal contents of each individual bird using the McMaster technique. Broiler in the control groups T+ve and T-ve showed clinical signs of coccidiosis (blood in feces) and the number of coccidial oocytes in feces increased with time. In the vinegar group, no clinical signs of coccidiosis were observed. Concentrations of total antioxidants and catalase enzyme activity significantly increased (p≤0.05); while malondialdehyde concentration significantly decreased (p≤0.05).
Go to article

Abstract

Inflammation together with lipolysis and ketogenesis in early lactation can cause low productivity and may be harmful to the cow health. The objective of the study was to determine if ketoprofen treatment in the first days following parturition would positively affect the milk production and whether it was associated with the metabolic and inflammatory response. The study was conducted on 30 cows divided into two groups of 15 cows each. The experimental group was treated with 3 mg × kg. bw. -1 ketoprofen for three consecutive days after parturition. The blood samples were collected on the first day of treatment and in the first and second week postpartum and they were analyzed for non-esterified fatty acids (NEFA), beta-hydroxybutyrate (BHB), tumour necrosis factor-a(TNF-a) and haptoglobin. The results suggested that ketoprofen-treated cows with a higher milk production had a significantly lower concentration of NEFA, BHB, TNF-a and haptoglobin in the first and second week postpartum. No differences were found in the control group in metabolic status regardless of the achieved level of milk production. Ketoprofen administration in postpartum cows can enhance the milk yield. The higher milk yield in the experimental group might be associated with a lower degree of lipolysis, ketogenesis and reduced inflammatory response in the first two weeks postpartum.
Go to article

Abstract

Celem rozważań jest ukazanie ciągłości w badaniach semiotycznych Profesora Jerzego Pelca dotyczących natury znaku i przedmiotu badań semiotyki. Artykuł dotyczy związków koncepcyjnych między pojęciami: użycia wyrażeń, sposobu użycia, znaku, wnioskowania semiotycznego, semiotyki. Argumentuje się, że mimo zmian w określaniu niektórych pojęć semiotycznych, to z perspektywy całej drogi badawczej istnieje głębsza konsekwencja w rozumieniu zarówno samego pojęcia znaku, jak i dziedziny badań semiotycznych. Takim pomostem łączącym wczesne pojęcie użycia wyrażeń z semiotyką pojmowaną później jako nauka o poznaniu i komunikacji jest dla J. Pelca między tymi okresami badawczymi pojęcie znaku oparte na czynności poznawczej, jaką jest wnioskowanie semiotyczne.
Go to article

Abstract

Nad Bałtykiem, niezależnie od wielorakich związków handlowych istniejących między członkami różnych środowisk kupieckich, ważną rolę odgrywały spółki, czy może ściślej: umowy zawierane między kupcami i szyprami. Były to tzw. sendeve, z biegiem lat powstające w coraz większej liczbie. Nie wkraczając w różne formy ich działania, takie jak przekazywanie pieniędzy w „wierne ręce” celem dokonywania transakcji, upoważnienie jednego wspólnika do prowadzenia operacji handlowych w imieniu całej spółki, w artykule przybliżono takie związki kupieckie, których działalność znalazła odbicie w zachowanych źródłach (głównie w księgach cła palowego). Analiza tych materiałów pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków. Możemy stwierdzić, iż spółki okrętowe nie były najczęściej spotykaną formą organizacji frachtu, jako że indywidualne przedsięwzięcia właścicieli statków stanowiły blisko połowę żeglugi bałtyckiej. Łączna masa towarowa przewożona przez spółki handlowe była wyższa od tej, która była dziełem indywidualnych przedsiębiorców, żeglugę gdańską w znacznym stopniu organizowali jednak kupcy będący jednocześnie właścicielami statków. Można też stwierdzić, że do końca XV stulecia sendeve, spółka zawierana między przewoźnikiem i właścicielem towarów, nie wyparła z wielkiego handlu indywidualnych przedsiębiorców.
Go to article

Abstract

W latach 1942–1946 profesor Jerzy Pelc studiował filozofię i polonistykę w Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania prof. Pelca teorią i filozofią literatury oraz poetyką koncentrują się m.in. na zagadnieniach: (1) formy i treści (w szczególności w dziele literackim), (2) sposobu istnienia i istoty dzieła literackiego, (3) wartości logicznej i charakteru asertywnego zdań w dziele literackim, (4) fikcji i tekstów fikcjonalnych, (5) wybranych pojęć z dziedziny poetyki (motyw, wątek, temat, metafora, ideologia dzieła literackiego, krytyka literacka) oraz (6) metodologicznych. Prof. Pelc jest także autorem recenzji wielu książek z dziedziny językoznawstwa, teorii i historii literatury, wydawcą niektórych dzieł Juliusza Słowackiego, autorem wspomnień o polonistach, m.in. Julianie Krzyżanowskim, Wacławie Borowym, Witoldzie Doroszewskim. Artykuł zawiera dokonane przez autorkę streszczenia (w grupach tematycznych) prac prof. Pelca z dziedziny literaturoznawstwa, filozofii literatury oraz poetyki.
Go to article

Abstract

W ofiarowanej Władysławowi Tatarkiewiczowi księdze pamiątkowej Charisteria (1960) znalazła się krytyka jego estetyki dokonana przez Jerzego Pelca. Merytorycznie spór dotyczył pojęć „formy” i „treści” zastosowanych do dzieł sztuki literackiej i dzieł sztuki plastycznej. Według Tatarkiewicza, dzieła plastyczne mają „formę A”, rozumianą jako układ elementów zmysłowych, a dzieła literackie „formę B”, czyli są zbiorem znaków językowych. „Formie B” przysługuje zawsze „treść”, której dzieła plastyczne są pozbawione. Jerzy Pelc wysunął wobec tej koncepcji uwagi krytyczne z perspektywy semiotyki logicznej. Według Pelca, znaki językowe spełniają trzy równorzędne funkcje językowe: (1) znaczą, (2) oznaczają i (3) wyrażają – co odpowiednio różnicuje pojęcie „treści”. Dzieła plastyczne również mogą spełniać te funkcje, ponieważ w ramach ogólnej teorii znaku, jaką jest semiotyka logiczna, znakami są zarówno „znaki ikoniczne” (dzieła plastyczne), jak i „znaki symboliczne” (dzieła literackie). Z punktu widzenia historii filozofii, książka Charisteria była w epoce marksizmu oazą filozofii tradycyjnej, przedwojennej. Spór między W. Tatarkiewiczem i J. Pelcem przebiegał we wspólnej tradycji szkoły lwowsko- warszawskiej, choć toczył się pomiędzy jej skrzydłem lewym, nastawionym rygorystycznie i scjentystycznie (Pelc), a skrzydłem prawym, nastawionym bardziej tolerancyjnie i humanistycznie (Tatarkiewicz).
Go to article

Abstract

W artykule omawiam trzy strategie argumentacyjne na rzecz tezy, że zdania niereistyczne są metaforyczne: argumentację epistemologiczną ze spostrzeżeniowego sensu spójki jest, argumentację semiotyczną z zasadniczego rozumienia tej spójki oraz argumentację semiotyczną opartą na kryteriach metaforyczności czasowników. Żadna z nich nie wydaje się skuteczna. Uznanie wszystkich zdań niereistycznych – i występującej w nich spójki – za metaforyczne zdaje się niemożliwe bez uprzedniego przyjęcia ontologii reistycznej.
Go to article

Abstract

Przedmiotem pracy są uwagi Jerzego Pelca dotyczące pojęcia kłamstwa i kłamania opublikowane w O pojęciu kłamstwa – z punktu widzenia semiotyki (1990). Przedstawioną w niej definicję kłamania porównuję z warunkami nakładanymi na to pojęcie przez innych autorów. Pokazuję, że zdaniem Pelca, warunek ekstensji przekonań nie jest koniecznym warunkiem na kłamstwo. Dodatkowo, zauważam, iż pewne uwagi Pelca skłaniają do wniosku, że można kłamać implikując coś, co uważa się za fałsz, nie zaś wyraźnie to stwierdzając. Argumentuję, że przyjmowany w analizowanej pracy warunek chęci oszukania adresata jest wątpliwym warunkiem koniecznym kłamania. Ostatecznie, uwzględniając spostrzeżenia Pelca, proponuję następująca definicję: (DEF. Kłamania*) Osoba A kłamie w określonym kontekście K osobie B, że p, zawsze i tylko wtedy, gdy: (1) A posługuje się w K pewnym znakiem Z, zaś zgodnie z pewną przyjętą lub utartą konwencją posłużenie się Z przez A wobec B w K może być zasadnie uznane za twierdzenie przez A wobec B, że p, i (2) A nie uznaje w K, że p, oraz (3) nie powiadamia uprzednio o tym B, albo też (2*) A uznaje w K, że p, ale (3*) zakłada, że pomimo (1) B uzna, że A nie sądzi, że p.
Go to article

Abstract

W artykule zestawione zostają dwie koncepcje okazjonalności. Pierwsza, standardowa i wąska, okazjonalność wyrażenia wiąże ściśle z jego znaczeniem i regulowanym przez nie związkiem kontekstu z określoną rolą wyrażenia. Druga, szersza i wywodząca się z prac Jerzego Pelca, określa okazjonalność w kategoriach potencjalnej zmienności ogólnej charakterystyki semiotycznej wyrażenia przy zachowaniu jego znaczenia. W tekście wprowadzone zostaje pojęcie matrycy pragmatycznej, które służy do schematycznego przedstawiania zmienności kontekstowej. Rekapituluję także krótko poglądy Jerzego Pelca na znaczenie (sposób użycia) i użycie oraz wskazuję krótko na związki jego podejścia ze współczesnymi debatami wokół kontekstualizmu oraz statusu wypowiedzi niezdaniowych.
Go to article

Abstract

W pierwszej części artykułu przedstawiam zaproponowane przez Profesora Jerzego Pelca funkcjonalne podejście do semiotyki logicznej języka naturalnego. Najważniejszą cechą tego podejścia jest zwrócenie szczególnej uwagi na użycia analizowanych wyrażeń. Jednym z istotnych celów zaproponowanej przez Pelca analizy jest zaś denominalizacja semiotyki języka naturalnego. Zdaniem Pelca, analiza, która zajmuje się przede wszystkim sposobem użycia i wyrażeniami wyjętymi z kontekstu, przecenia rolę nazw w języku. Natomiast analiza, której przedmiotem są użycia i podużycia, siłą rzeczy musi zwracać uwagę na kontekst i sytuację pozajęzykową i dzięki temu może „dowartościować” zdania. W drugiej części staram się usytuować stanowisko Pelca w ramach toczonej współcześnie debaty między minimalizmem semantycznym a kontekstualizmem, dotyczącej wpływu kontekstu pozajęzykowego na znaczenie. Osobny podrozdział poświęcony jest analizie wypowiedzi niezdaniowych. Stawiam tezę, że pogląd Pelca można uznać za stanowisko pragmatyczne, zgodnie z którym takie wypowiedzi są rzeczywiście – a nie tylko pozornie – niezdaniowe, niemniej jednak mogą wyrażać sądy i mieć określoną moc illokucyjną.
Go to article

Abstract

The aim of this study was to compare effect of combinations of intravenous isotonic sodium bicarbonate (NaHCO3), acetate Ringer, lactate Ringer and small-volume hypertonic sodium chloride (NaCI) solutions along with oral electrolyte solutions (OES) on the treatment of neonatal calf diarrhea with moderate dehydration and metabolic acidosis. Thirty-two calves with diarrhea were used in the study. Calves were randomly assigned to receive acetate Ringer solution (n=8), lactate Ringer solution (n=8), isotonic NaHCO3 (n=8) and 7.2% saline solutions (n=8), and two liters of OES were administrated to all calves orally at the end of intravenous administration. Blood samples for blood gas and biochemical analyses were collected at 0 hours and at 0.5, 1, 2, 4, 6 and 24 hours intervals. All the calves had mild to moderate metabolic acidosis on admission. Increased plasma volume and sodium concentration, but decreased serum total protein were observed within 0.5 hours following administration of hypertonic 7.2% NaCI + OES, compared to other 3 groups. In conclusion, administration of intravenous hypertonic 7.2% NaCI solution in small volume along with OES provided fast and effective improvement of dehydration and acid-base abnormalities within short time in treatment of calf diarrhea with moderate dehydration and metabolic acidosis.
Go to article

Abstract

The purpose of the study was to analyze a part of the nucleotide sequences of ystB gene Y. enterocolitica strains isolated from wild animals. The material for the study consists of 30 Y. enterocolitica biotype 1A strains obtained from different wild animal species and belonging to different genotypes. Phylogenetic analysis of ystB nucleotide sequences belonging to four regular genotypes G1, G2, G3, G4 and to five groups of variations V1, V2, V3, V4, V5 revealed significant differences of Y. enterocolitica strains isolated from wild animals. The most phylogenetically distant were strains belonging to V5.
Go to article

Abstract

The aim of the research was an examination of potential impact of milk yield on the intercompartmental clearance – distribution clearance as well as determination of the variability of obtained pharmacokinetic parameters by the population approach using a two-compartmental structural model. Blood perfusion has a considerable impact on physiology of the udder and kinetics of drugs that are distributed in this organ. The research was performed on healthy Holstein- Friesian and Polish Black-White cows at the age of 4-10 years. Determination of antibiotics (ampicillin, amoxicillin, cefoperazone, penicillin G prokaine, cloxacillin, cefacetril) concentration was carried out after their every intramammary administration to one quarter of the udder. A population pharmacokinetic model was created to fit milk concentration data. General milk yield of a single cow was used as a variable. A population analysis was conducted using non-linear mixed-effect modeling. The impact of milk productivity was set solely by reference to intercompartmental clearance only in case of penicillin G, cloxacillin and ampicillin. It, has been found that milk yield, depending on a drug, influenced the distribution clearance of the drug to varying degrees. It means indirectly that increased perfusion of the udder has a different impact on drug distribution from the udder to the bloodstream.
Go to article

Abstract

Tekst jest poświęcony osobie i działalności naukowej profesora Jerzego Pelca (autor był jego uczniem i wieloletnim współpracownikiem). Osobowość Profesora Pelca determinują następujące cechy: autokrytycyzm, systematyczność i konsekwencja w działaniu, oszczędność, radykalny racjonalizm, antykomunizm, nonkonformizm, patriotyzm (ale nie nacjonalizm czy szowinizm) i zamiłowanie do podróży. Był świadomym kontynuatorem tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Podobnie jak większość przedstawicieli Szkoły był zwolennikiem teoretycznego minimalizmu. Zgodnie ze jej duchem cenił on w filozofii – a ogólniej w humanistyce – precyzję języka naukowego (oraz prostotę i jasność z nim związaną), a także krytycyzm: w odniesieniu do problemów, metod i rezultatów badań. Głównym obszarem zainteresowania Profesora Pelca była semiotyka logiczna (szerzej: semiotyka teoretyczna). Opowiadał się za funkcjonalną koncepcją znaku. Interpretował znaczenie wyrażeń jako sposób ich używania. Przeciwstawiał rozumieniu poczucie rozumienia. W metodologii wprowadził pojęcie treści poznawczej pytań. Analizował koncepcję prawa naukowego i interdyscyplinarności. W ontologii próbował zidentyfikować i wyeliminować problemy pozorne. Przeprowadził analizę pojęcia przedmiotu, sposobów nieistnienia i związku przyczynowego. W estetyce usiłował zdefiniować parę „forma”- -„treść”, ideologię dzieła literackiego, temat i motyw literacki, a także metaforę. Odróżniał fikcję od fikcjonalności. Badał asertywność zdań i zagadnienie intensjonalności. W etyce opowiadał się za koncepcją spolegliwego opiekuna – a przeciw nakazowi miłości do wszystkich ludzi, uważając ten ostatni za nierealny. Postulował relatywizację moralnej wartości kłamstwa. Traktował skromność jako najwyższą cnotę. Był prawdziwym humanistą – w tym sensie, który sam poddał mistrzowskiej analizie.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more