Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 73
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Artykuł prezentuje syntezę badań nad społeczną aktywnością w dziedzinie kształtowania miejskich przestrzeni publicznych. Zainteresowanie partycypacją społeczną w której wiele kręgów upatruje remedium na problemy miejskie − w tym także na chaos przestrzenny − ma wiele przyczyn. Jedną z nich jest brak zaufania strony społecznej do profesji architektonicznych. W artykule wskazano przypuszczalną przyczynę takiego stanu rzeczy, za jaką uznano ułomne przepisy prawne i system planistyczny, które w praktyce nie sprzyjają kształtowaniu ładu, harmonii czy piękna, lecz ułatwiają realizację interesów wąskich kręgów, sprowadzając rangę projektanta jako twórcy do roli wykonawcy decyzji inwestora.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł ma charakter refleksyjno-podsumowującego rozważania na temat zaproponowany przez organizatorów konferencji „W stronę piękna. O prawnych problemach estetyzacji przestrzeni publicznej, w ujęciu interdyscyplinarnym". To naukowe wydarzenie miało miejsce w kwietniu 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor przyjął architektoniczną perspektywę rozważań, w której szczególną rolę odgrywa pojęcie krajobrazu miasta. Praca składa się z części wprowadzającej, w której przedstawiono uzasadnienie dla przyjętej perspektywy. W dalszej części pracy wykonano klasyfikację zaprezentowanych w wystąpieniach plenarnych i referatowych stanowisk, opinii i badań. Uogólnienie to ma charakter pięciopunktowej typologii, w ramach której zarysowały się ogólne zagadnienia problemowe. Naczelną tezą przyjętą w pracy jest twierdzenie, iż zagadnienia problemowe omawiane podczas konferencji są efektem współczesnego modelu gospodarowania przestrzenią, będącego wynikiem zbyt liberalnego podejścia po przemianach społeczno-ekonomicznych w 1989 roku. Stąd wniosek, że problemy istotne dla estetyki miast są skutkami, których przyczyn należy upatrywać w ogólnospołecznym i kulturowym podejściu do rzeczywistości. Z uwagi na cel pracy za jaki przyjęto podsumowanie i komentarz do wydarzenia naukowego jakim była gdańska konferencja, oraz rodzaj refleksji nad stawianymi podczas konferencji tezami, w pracy zrezygnowano z formułowania końcowych konkluzji. Prezentowane w pracy wnioski autor- skie są jedynie głosem w dyskusji i dopełnieniem opinii wygłaszanych podczas wystąpień. W zamierzeniu artykuł ma skłaniać do szerokiego oglądu podnoszonych problemów, wyciągania własnych wniosków, a co najistotniejsze, ma stanowić zaczyn dla przyszłych dyskusji naukowych nad zagadnieniem piękna przestrzeni miast.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Programming frameworks [1] are application generators with the following components: library of software modules (building blocks out of which the system is constructed), a method for designing new modules that can be appended to the above mentioned library, a pattern according to which ready modules can be assembled into a complete system jointly exerting control over it and realizing the task at hand. The presented transition function based formalism can be applied to specifying programming frameworks for robot controllers executing very diverse tasks. The paper deals with systems consisting of multiple embodied agents, influencing the environment through e#27;ectors, gathering information from the environment through sensors and communicating with other agents through communication channels. The presented code patterns pertain to behavioural agents. The formalism was instrumental in the design of MRROC++ robot programming framework, which has been used for producing controllers of single and two manipulator systems performing diverse tasks. The formalism introduces rigor into the discussion of the structure of embodied agent controllers. It is used as the means for the specification of the functions of the components of the control system and the structure of the communication links between them. This structures the implementation of a programming framework, and that in turn makes the coding of specific controllers much easier, both from the point of view of dealing with the hardware configuration of the system and the specific task that has to be executed.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The multi-stimulus test with hidden reference and anchors (MUSHRA) is commonly used for subjective quality assessment of audio systems. Despite its wide acceptance in scientific and industrial sectors, the method is not free from bias. One possible source of bias in the MUSHRA method may be attributed to a graphical design of its user interface. This paper examines the hypothesis that replacement of the standard multi-slider layout with a single-slider version could reduce a stimulus spacing bias observed in the MUSHRA test. Contrary to the expectation, the aforementioned modification did not reduce the bias. This outcome formally supports the validity of using multiple sliders in the MUSHRA graphical interface.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents the results of an extensive investigation of asphalt concrete specimens with geosynthetic interlayer. The subject of this research is evaluation of influence of geosynthetics interlayer applied to bituminous pavements on interlayer bonding of specimens. The results of the tests proves that when geosynthetic is used, the bonding of interlayer depends mainly on the type of bituminous mixture, the type of geosynthetic, and the type and amount of bitumen used for saturation and sticking of geosynthetic. The amount of bitumen used in order to saturate and fix the geosynthetic significantly changes the interlayer bonding of specimens.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Each bitumen has a slightly different group composition, thus bitumen modifi cation with the SBS copolymer gives slightly different results in each case. Both in the industry and construction prac-tice there is still no simple method available which would allow the evaluation of the impact of SBS content and the group composition of bitumen on the structural and rheological properties of the polymer bitumen mix. The article presents the results of the dynamic viscosity tests of three bitumen types. Based on the analysis of the results obtained, it was found that changes in the rheological properties caused by SBS additive are characteristic for each of the bitumens tested and their chemical and group composition. They are also proportionate to the amount of the modifi er added. In order to have a possibility to measure this impact, three coeffi cients rheologically charac-terizing polymer and bitumen mixes were applied.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents the results of an extensive investigation of asphalt concrete beams with geosynthetics interlayer. The subject of the research is an evaluation of infl uence of geosynthetics interlayer applied to bituminous samples on their fatigue life. The results of the tests evidences that when geosynthetics are used, the fatigue life depends mainly on the type of bituminous mixture, the type of geosynthetics, and the type and the amount of bitumen used for saturation and sticking. The amount of bitumen used to saturate and fix the geosynthetic signifi cantly changes the samples fatigue properties. Essential positive correlation between fatigue and parameters of interlayer bonding (shear strength, shear stiffness) occurs in both testing temperatures.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Analizowany w niniejszym artykule obszar badań Sulmierzyce-Odolanów stanowi przykład występowania głębokiej cechsztyńskiej mineralizacji metalicznej na monoklinie przedsudeckiej. W przeciwieństwie do złóż eksploatowanych obecnie tego typu obszary nie były wcześniej brane pod uwagę pod kątem ewentualnego wydobycia. Jednakże w ostatnich latach, ze względu na rozwój nowoczesnych technologii górniczych, sytuacja ta uległa zmianie i zyskały one status obszarów perspektywicznych dla przyszłego dokumentowania złóż. Graniczne parametry wyznaczające złoże, zalecane do stosowania przy przygotowywaniu dokumentacji geologicznej, choć nieobowiązkowe, ustanowione zostały rozporządzeniem Ministra Środowiska. W przypadku stratoidalnych złóż cechsztyńskich biorą one pod uwagę ekwiwalentną zawartość i zasobność jedynie dwóch metali, tj. miedzi, jako głównego składnika użytecznego, oraz srebra. Prowadzi to do niedoszacowania zasobów rud, w których występują także inne metale, m.in. cynk i ołów, co jest szczególnie niekorzystne w przypadku złóż głębokich, gdzie z ekonomicznego punktu widzenia wskazane jest koncentrowanie się na ich najbogatszych partiach oraz dokumentowanie, a w przyszłości wydobywanie wszystkich użytecznych metali. Rozporządzenie Ministra Środowiska nie uwzględnia także wahań rynkowych cen metali w czasie, które mają istotny wpływ na zawartość i zasobność ekwiwalentną tych pierwiastków w złożu. W artykule zaprezentowano autorskie wzory mające na celu obliczenie zawartości i zasobności polimetalicznego ekwiwalentu uwzględniającego udział w rudzie czterech pierwiastków: miedzi, srebra, cynku i ołowiu. Umożliwiają one także oznaczanie tych wartości dla dowolnie wybranych przedziałów czasowych oraz śledzenie ich zmian w czasie. Poza parametrami jakościowymi możliwe jest również obliczenie wartości zasobów kopaliny w złożu wyrażonej w dolarach amerykańskich na metr kwadratowy jego powierzchni dla każdego z wybranych przedziałów czasowych. Do obliczeń wykorzystano wyniki analiz chemicznych archiwalnych rdzeni wiertniczych pochodzących z badanego obszaru. Łącznie przeanalizowano 135 otworów archiwalnych położonych w jego granicach. Na podstawie uzyskanych wyników oszacowano zmienne w czasie zasoby ekwiwalentu polimetalicznego (Cu-Ag-Zn-Pb) oraz ich wartość rynkową wyrażoną w dolarach amerykańskich dla każdego roku w przedziale czasowym 2012–2016.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Microporous carbon molecular sieves of extremely narrow pore size distribution were obtained by carbonization of a novel raw material (Salix viminalis). The precursor is inexpensive and widely accessible. The pore capacity and specific surface area are upgradable by H3PO4 treatment without significant change of narrowed PSD. The dominating pore size indicates that these molecular sieves are a potential competitor to other nanoporous materials such as opened and purified carbon nanotubes.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This overview paper presents and compares different methods traditionally used for estimating damped sinusoid parameters. Firstly, direct nonlinear least squares fitting the signal model in the time and frequency domains are described. Next, possible applications of the Hilbert transform for signal demodulation are presented. Then, a wide range of autoregressive modelling methods, valid for damped sinusoids, are discussed, in which frequency and damping are estimated from calculated signal linear self-prediction coefficients. These methods aim at solving, directly or using least squares, a matrix linear equation in which signal or its autocorrelation function samples are used. The Prony, Steiglitz-McBride, Kumaresan-Tufts, Total Least Squares, Matrix Pencil, Yule-Walker and Pisarenko methods are taken into account. Finally, the interpolated discrete Fourier transform is presented with examples of Bertocco, Yoshida, and Agrež algorithms. The Matlab codes of all the discussed methods are given. The second part of the paper presents simulation results, compared with the Cramér-Rao lower bound and commented. All tested methods are compared with respect to their accuracy (systematic errors), noise robustness, required signal length, and computational complexity.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Hard bitumens are used in the construction industry primarily in it’s unmodified form, for instance for the production of the so-called traditional roofing felt. Due to the low price of these types of membranes, the use of a popular but expensive modifying agent, SBS copolymer, is not justified economically. Research carried out by the authors has shown that chemical organic compounds belonging to a group of imidazolines may potentially be used as much cheaper bitumen modifier. It was demonstrated that a new type of modifier based on oleic imidazoline, developed by the authors, has a significant impact on improving the physical properties of bitumen. The use of this modifier results in a significant increase in the bitumen plasticity range, both before and after laboratory ageing .In addition, there was a considerable increase of bitumen’s resistance to aging. Its use can help improve the quality and durability of popular waterproofing products manufactured with the use of hard bitumen.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Mądrze zaprojektowane przestrzenie publiczne stanowią istotny element sanacji miast zarówno jako strefy kolektywnej rekreacji jak i katalizatory rozmaitych aktywności społecznych. Ujmując temat z perspektywy racjonalnego użytkowania przestrzeni, kluczowym staje się wtórne wykorzystanie obszarów uwalnianych w wyniku zmian zachodzących w miastach oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Te ostatnie prezentują osobliwe walory estetyczne ze względu na specyfikę pierwotnej funkcji. Dysertacja porównawcza wybranych projektów i zagadnień naukowych ma stanowić głos w dyskusji na temat aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych oraz miastotwórczej i centrotwórczej roli obiektów kultury. Występowanie w przywołanych miejscach pierwiastków definiujących formę otwartą podkreśla wagę zależności natury psychologicznej zachodzących między człowiekiem, a otoczeniem.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this paper it is shown that M class PMU (Phasor Measurement Unit) reference model for phasor estimation recommended by the IEEE Standard C37.118.1 with the Amendment 1 is not compliant with the Standard. The reference filter preserves only the limits for TVE (total vector error), and exceeds FE (frequency error) and RFE (rate of frequency error) limits. As a remedy we propose new filters for phasor estimation for M class PMU that are fully compliant with the Standard requirements. The proposed filters are designed: 1) by the window method; 2) as flat-top windows; or as 3) optimal min-max filters. The results for all Standard compliance tests are presented, confirming good performance of the proposed filters. The proposed filters are fixed at the nominal frequency, i.e. frequency tracking and adaptive filter tuning are not required, therefore they are well suited for application in lowcost popular PMUs.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji