Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Celem przeprowadzonego eksperymentu było zbadanie możliwości zastosowania upraw roślin energetycznych, w postaci mozgi trzcinowatej (Phalaris arundinacea), w procesie fitoremediacji terenów zanieczyszczonych herbicydami z grupy fenoksykwasów (2,4-D, MCPA) oraz wybranymi WWA (suma 10 WWA zgodnie z Dz.U. 2016, 1395). Dodatkowo, w ramach doświadczenia przeprowadzono ocenę kinetyki wzrostu i rozwoju proponowanego gatunku roślin w odniesieniu do nawożenia gleby kompostem pochodzenia odpadowego, nano ditlenkiem krzemu oraz mieszanką tych materiałów. Z akres wykonanych badań obejmował dwumiesięczny test donicowy w warunkach ex-situ z wykorzystaniem dwóch serii badawczych (seria 1 – kontrole bez roślin; seria 2 – próby z roślinami). Wyniki uzyskane w trakcie realizacji prac badawczych, pozwoliły wykazać, iż zastosowanie P. arundinacea, w charakterze „czynnika remediacyjnego”, pozwala na znaczące zwiększenie efektywności usunięcia zanieczyszczeń organicznych z gleby. Niemniej jednak zaznaczyć należy, iż najlepsze efekty zarówno w kontekście efektywności procesu, jak i ilości pozyskiwanej biomasy, uzyskane zostały pod wpływem aplikacji nawozu organicznego w postaci kompostu. Dodatkowo zaobserwowano, iż stosowanie materiałów o wysokich właściwościach sorpcyjnych, w charakterze substancji współnawożącej, może znacząco zwiększyć efektywność biotycznych procesów rozkładu zanieczyszczeń organicznych w glebie. Podsumowując można stwierdzić, że proponowana technologia fitoremediacji charakteryzuje się wysoką efektywnością działania, a jej praktyczna implementacja przyczynić się może dodatkowo do zwiększenia udziału produkcji energii z alternatywnych form paliw odnawialnych.
Go to article

Abstract

Carbon paste electrode (CPE) was modified with F-300 commercial activated carbon or Norit SX- 2 powdered activated carbon. CPEs were prepared for detection of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 2,6-dichlorophenoxyacetic acid (2,6-D) and 2,4,6-trichlorophenoxyacetic acid (2,4,6-T). The electrochemical behavior of these materials was investigated employing cyclic voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV). The modifier was found to enhance the electroactive surface area and the peak current in comparison to the bare (unmodified) carbon paste electrode. The intensity of the signal increased with the increase in adsorption ability of the modifiers. Compared to the unmodified electrode, all the new paste electrodes showed a much greater sensitivity for detection of chlorinated phenoxyacetic acids in water samples.
Go to article

Abstract

A novel herbicidal controlled release formulation composed of (2,4-dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) chemically bonded to biodegradable (R,S)-3-hydroxybutyric acid oligomers was investigated. The synthesis of (R,S)-3-hydroxy butyric acid oligomers was carried out via the ring opening polymerization of β-butyrolactone initiated by 2,4-dichlorophenoxy acetic potassium salt in the presence of complexing agents. The formed oligomers were characterized by size exclusion chromatography, proton magnetic resonance and electrospray mass spectrometry in order to fi nd out their molar mass distribution and molecular structures. An assessment of biological effectiveness of the obtained herbicidal formulation was carried out in the greenhouse vs. Sinapis alba var. Nakielska. A promotion of the controlled release formulation with decreased water solubility and with low vapor pressure of the active ingredient, instead of traditional formulations of 2,4-dichlorophenoxy acetic acid may help to ensure a greater safety for workers and reduce the risk of dissemination of the active ingredient in the soil profi le.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more