Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 17
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Autorka przedstawia aktywność mieszkańców w procesie rewitalizacji na przykładzie procesów dokonujących się w Poznaniu na przełomie XX i XXI wieku. Przegląd prowadzonych działań unaocznia nie tylko przemiany instrumentów i metod postępowania, ale przede wszystkim jest prezentacją procesów samoedukacji wszystkich uczestników: stowarzyszeń, władz miasta i mieszkańców. Istotne są także przedstawione przykłady celowych inicjatyw edukacyjno-kulturalnych adresowanych do mieszkańców i prowadzonych z mieszkańcami w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji. Kumulacja tych działań doprowadziła nie tylko do pobudzenia świadomości obywatelskiej, więzi sąsiedzkich i lokalnych identyfikacji, ale też zainicjowała indywidualne przemiany mentalne. W efekcie wykształciły się wielowątkowe zależności: realizowanie przez mieszkańców prawa do współdecydowania i współodpowiedzialności wpływa na postawy przedstawicieli władzy i stanowi rodzaj zwrotnej edukacji społecznej, skłaniającej do podmiotowego traktowania wszystkich uczestników procesów społecznych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Parki miejskie odgrywają bardzo ważną rolę w zurbanizowanym krajobrazie. Stanowią formy zieleni komponowanej łączącej ze sobą elementy ogrodnictwa z architekturą, historią i kulturą. W artykule przestawiono zabytkowe i historyczne parki miejskie oraz włączone w granice Poznania dawne zespoły rezydencjonalno- parkowe występujące aktualnie w klinowo-pierścieniowym systemie zieleni miasta. Celem prowadzonych badań było wskazanie ich historycznej i współczesnej funkcji, ogólnego zachowania i kondycji. Wyniki przedstawiono w formie tabeli, w której porównano znaczenie historyczne obiektów z ich rolą współczesną.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przybliżenia zagadnień związanych z kształtowaniem ważnej sfery publicznej miasta Poznania – ulicy Święty Marcin, której przestrzeń jest przejawem wzajemnego oddziaływania potencjałów: historycznego, estetycznego, kulturotwórczego kolejnych pokoleń. To przestrzeń, która jest efektem ciągłego ścierania się „nowego” ze „starym”. Podejmowane zagadnienia przedstawiono w kontekście uwarunkowań artystycznych, funkcjonalnych, przestrzennych i architektonicznych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Dependence Between the Residential Area Type and the Sense of Security. The Case of Poznań. The need for safety is one of the most important needs of every person. The sense of security level depends to a great extent on the place of residence. The study aims at showing the relationship between the residential area type and the sense of security in Poznań. The author uses the results of the survey on the crime risk conducted among Poznań inhabitants and assess the sense of security level of the following types of residential area: tenement houses area, blockhouses area, dettached houses area and the city center. In the opinion of inhabitants, the highest sense of security level was in the dettached house area. The following positions included: the city center and the blockhouses area. The lowest sense of security level was characteristic for the tenement houses area. The time of the day was at great importance in the context of respondents assessments, during the day the sense of security level was higher than at night, regardless to the residential area type.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article is devoted to the development of Polish sociology from the 19th century until the period of the Second Republic, when sociology became an established academic field. The first Polish sociologists studied sociology at various European universities, but later worked in different professions i.e., Supinski was an owner of a textile weaving shop, Krupinski was a priest and a teacher, while Limanowski, Świetochowski and Krzywicki worked as journalists. Their sociological interest was secondary to their professional life. What is interesting is that they first joined European sociological institutions as members of the Institut international de sociologie (The International Institute of Sociology), gave papers at international Sociological congresses and only much later spoke at Polish conferences. They published in „Annee sociologique” and „Revue international de sociologie.” At times they also taught at different European universities, for example Gumplowicz taught at the University of Grazu and Petrazycki in the St. Petersurg University. The first sociology programs were established in Poland after it regained its independence: in 1920 Leon Petrazycki was appointed chair of sociology at the University of Warsaw and Ludwik Krzywicki was appointed chair of a program called the history of socio-political systems. Sociology was treated then as an auxiliary academic field for the study of law. Sociology as an autonomous field was first created in Poznan and its main inspirer was Florian Znaniecki. Not until the second decade of the Second Republic was sociology established as a separate department at the universities in Kraków and Warsaw. At the wake of the WWII sociology was a well established academic field in Poland with its own programs of study, research intstitutes, scholarly journals and a professional association of practitioners.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The paper presents results of numerical calculations of a diaphragm wall model executed in Poznań clay formation. Two selected FEM codes were applied, Plaxis and Abaqus. Geological description of Poznań clay formation in Poland as well as geotechnical conditions on construction site in Warsaw city area were presented. The constitutive models of clay implemented both in Plaxis and Abaqus were discussed. The parameters of the Poznań clay constitutive models were assumed based on authors’ experimental tests. The results of numerical analysis were compared taking into account the measured values of horizontal displacements.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Poznań jako jedna z najsilniejszych jednostek miejskich w kraju ma znaczną strefę oddziaływania (obszar funkcjonalny). Naturalną konsekwencją takiego modelu rozwoju są poważne problemy komunikacyjne spowodowane dynamicznym rozwojem strefy podmiejskiej. Za ich rozwiązanie przyjmuje się oparcie układu komunikacji publicznej na węźle kolejowym i stworzenie na jego podstawie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jednak dla sprawnego funkcjonowania takiego systemu zachodzi potrzeba integracji z innymi systemami transportowymi za sprawą węzłów przesiadkowych. Celem artykułu jest ukazanie potencjału na stworzenie policentrycznego systemu multimodalnych węzłów przesiadkowych, opartych na istniejących kolejowych dworcach miejskich (dworcach dzielnicowych). W badaniach skupiono się na perspektywie pasażera, a główną metodę badawczą stanowi wywiad pogłębiony. Pozwoliło to uzyskać opinię oraz zidentyfikować potrzeby pasażerów korzystających z badanych obiektów. W trakcie badań skoncentrowano się także na analizie zachowań komunikacyjnych pasażerów oraz analizie sposobu funkcjonowania samych dworców miejskich. Dodatkowo pozyskano informację o przybliżonym celu podróży pasażerów, co pozwoliło wyznaczyć hipotetyczne zasięgi oddziaływania poszczególnych dworców miejskich. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie szeregu rekomendacji mających na celu optymalizację funkcjonowania wybranych kolejowych dworców miejskich zarówno w aspekcie technicznym, jak i organizacyjno-zarządczym. Mogą one stanowić podstawę do opracowania koncepcji zrównoważonego transportu publicznego o zasięgu metropolitalnym.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Zagadnienie człowieka jest u Descartes’a niejednoznaczne, ponieważ jego rozważania dotyczą najczęściej duszy i ciała branych z osobna. Konsekwencją takiego dualizmu jest rozwój kartezjanizmu albo w kierunku spirytualizmu Malebranche’a, albo materializmu La Mettriego i Condillaca. W artykule rozważam zasady czy racje dla tych dwóch linii rozwojowych. Jednak największą wartość upatruję w odnajdywaniu śladów „prawdziwego człowieka” Descartes’a, którego dualistyczna filozofia praktycznie pomija. Mamy zatem człowieka jako umysł, człowieka jako ciało, oraz człowieka jako złożenie ciała i umysłu. Dysponujemy również koncepcją człowieka jako wolnego i afirmującego swe istnienie poprzez wybór. Jedną z alternatyw tego wyboru jest byt, drugą nicość. Prowadzi to ostatecznie do planu myśli prywatnej, w której nieopisywalny dla nauki człowiek znajduje największe ocalenie, ale w efekcie pozostaje znany tylko samemu sobie.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the heterogeneous economic space, big cities are development poles that are usually characterized by the best conditions for running a business and the highest level and living conditions. Their role in development processes is the subject of many discussions. On 23 October 2017, at the invitation of the Mayor of Cracow, J. Majchrowski, an external Plenary meeting of the Committee for Spatial Development of the Polish National Academy of Sciences was held in Cracow, the aim of which was to discuss the role of big cities in Poland›s socio-economic development. This article presents the author›s opinions in a synthetic way, presenting the most important issues raised by him during the panel on the importance of Polish metropolises in shaping the development potential of the country and the region. In addition to the fundamental terminological and problematic discussion, the article describes the experience of Poznań as an agglomeration signifi cantly aff ecting the development of the region, formulating in the summary recommendations referring to the practice of regional policy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The phenomenon of churching (attendance at churches outside parishes of residence) is associated with socio-economic and cultural transformations of society, including general growth of mobility. In this paper titular issue was described against the background of the concept of the life of a city and according to the concept of place. On the ground of the data gained, the presence of churching in the Old Town area in Poznań and its dimensions were primarily proved. This work is an introduction to an empirical research, concerning spatial behaviour of churching people and possible impact of their decisions on city centre functions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article presents the process of functional changes in the area of the Metropolis of Poznań, i.e. 22 communes belonging to the Metropolia Poznań Association. The process was examined on the basis of changes in the employment structure and spatially different tendencies and segregation in the scope of dominant functions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule badam naturę poznania intelektualnego opisaną przez Henri Bergsona w Ewolucji twórczej (1907). W pracy tej teoria wiedzy naukowej i potocznej zyskuje w istocie swój ostateczny kształt; zostaje umieszczona w ewolucji życia. W tym kontekście analizuję charakter relacji wytyczanych przez ludzki rozum oraz rodzaj zależności występującej między poznaniem intelektualnym i rozwojem gatunkowym człowieka. Według Bergsona można stosować z powodzeniem metody rozumu w naukach ścisłych czy przyrodniczych, lecz nie w tych gałęziach wiedzy, w których oddziałuje trwanie. Dlatego błędem jest rozszerzanie praw fizyki i matematyki na zjawiska zachodzące w materii organicznej i w umyśle. Z punktu widzenia epistemologicznego życie i świadomość konstytuują inny, specyficzny dla siebie poziom. Wyznaczenie dziedziny badań właściwej intelektowi i ograniczenie pola jego aktywności pozwala zarazem na przekroczenie relatywizmu poznawczego I. Kanta.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie i porównanie niektórych aspektów referencyjnej teorii znaczenia Hilarego Putnama i inferencyjnej teorii znaczenia Roberta B. Brandoma. Ma to służyć pokazaniu podobieństw i różnic tych teorii, a dzięki temu ich głębszemu zrozumieniu i trafniejszej ocenie jak te teorie opisują i wyjaśniają proces nabywania znaczenia przez wyrażenia językowe. W swej teorii znaczenia Putnam akcentuje referencję pojętą jako relacja łącząca wyrażenia językowe z rzeczywistością pozajęzykową (empiryczną). Natomiast Brandom podkreśla doniosłość inferencji, dzięki której dookreślane jest znaczenie wyrażeń użytych w przesłankach i wniosku wnioskowania. Jednak wobec jego teorii znaczenia stawiany jest zarzut, że minimalizuje ona rolę elementu empirycznego (wyrażeń wskazujących itp.). Próbuje on bronić swojego stanowiska w anaforycznej teorii referencji. Putnam podobnie jak i Brandom twierdzili, że – jako podmioty poznające rzeczywistość pozajęzykową – nie jesteśmy w sytuacji, w której rzeczywistość dociera do nas w sposób bezpośredni. W poznaniu rzeczywistości odgrywa rolę sama rzeczywistość, ale i to jaka jest nasza aparatura poznawcza.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest rozważenie możliwych relacji między kategoriami „umysł” i „życie”. Zdaniem niektórych autorów, kategorie te są ściśle ze sobą powiązane lub nawet stanowią dwie strony tego samego zjawiska. Tezę tę poddaję analizie i ocenie w świetle różnorodnych podejść do zagadnienia definiowania życia, w szczególności nurtu metabolicznego (kładącego nacisk na samotworzenie i samopodtrzymywanie się) oraz nurtu ewolucyjnego (który koncentruje uwagę na ewolucji drogą doboru naturalnego). Pierwszy z tych nurtów reprezentuje koncepcja autopoiesis Humberto Maturany i Francisco Vareli, drugi zaś cybernetyczna definicja życia autorstwa B. Korzeniewskiego oraz zaproponowana przez J. H van Haterena modyfikacja darwinowskiej definicji życia. Szczególnie interesująca wydaje się możliwość nawiązania relacji miedzy kategoriami umysłu i życia na gruncie podejścia ewolucyjnego.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the first part of the article, Krzysztof A. Makowski describes how the idea of granting Poland the opportunity to host the 23rd International Congress of Historical Sciences in 2020 in Poznań came about and how Poznań’s application to host the Congress was prepared. Moreover, the author presents the ongoing preparations for the Congress. In the second part of the article, Ewa Domańska discusses the origins and evolution of the idea of “alter-native modernities” and “epi- stemic justice” as leitmotifs of Poznań’s application. She stresses the need and importance of developing an intellectual alliance of East-Central European countries and lists activities that could help raise the region’s status as an important centre of knowledge building.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji