Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 38
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Natural resources and the extractive industries play a central role in the economy of developing countries and the lives of nearly half of the world’s population. The increasing demand for oil, gas, and mineral resources has led some countries to prioritize the extractive industries; yet, there is growing empirical evidence that in some cases governments have neglected other sectors of the economy, making them highly dependent and vulnerable to volatile commodity prices. Latin American countries face the challenge of changing their model of primary-export specialization and move away from their dependence on natural resource-intensive exports in order to avoid being vulnerable to commodity cycles. In this context, given the limited literature available on measuring the dependence on the extraction of oil, gas and minerals of the Ecuadorian economy, the objective of this article is to twofold. First, to provide a snapshot of the historical and current situation of Ecuador’s natural resource dependence. Second, to estimate the Extractives Dependence Index (EDI) scores for Ecuador for the years 2003 to 2017. The EDI is a generally accepted method for measuring a country’s aggregate dependence on natural and mineral resources. Based on the EDI scores obtained, we analyze the variation of this indicator and investigate the effect of extractives dependence on the Ecuadorian economy. Results show that despite the government’s significant efforts to diversify Ecuador’s economy, the country has a persistent dependence on the extractive sector.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Prowadzona od ponad 200 lat eksploatacja górnicza na Górnym Śląsku oddziałuje negatywnie na obiekty budowlane. Zjawisko to we wszystkich przypadkach związane jest z występowaniem deformacji ciągłych powierzchni, a w pewnych przypadkach również deformacji nieciągłych (najczęściej zapadlisk), zmian stosunków wodnych oraz wstrząsów górotworu. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę wpływu dokonanej eksploatacji górniczej na budynek zlokalizowany w Górnośląskim Z agłębiu Węglowym (GZW). Na budynek oddziaływały deformacje ciągłe oraz wstrząsy górotworu. W pracy dokonano obliczeń wartości wskaźników deformacji za pomocą teorii Budryka-Knothego, które częściowo zweryfikowano w oparciu o wyniki pomiarów geodezyjnych. Dokonano również analizy wartości prędkości i przyśpieszeń drgań podłoża wywołanych wstrząsami pochodzenia górniczego. Stwierdzono bardzo dużą zgodność wyników uzyskanych na podstawie obliczeń z wartościami stwierdzonymi pomiarami maksymalnej amplitudy składowej poziomej przyśpieszenia drgań (PGA) i maksymalnej amplitudę składowej poziomej prędkości drgań (PGV). W przypadku wstrząsów o największych energiach w hipocentrum zaproponowano również wzór empiryczny pozwalający na obliczanie wartości PGA w danych warunkach geologiczno-górniczych. Z akres stosowania zaprezentowanego wzoru jest oczywiście ograniczony jedynie do rozpatrywanych warunków. Przedstawione wnioski wskazują na to, że obecnie dysponujemy nie tylko metodami pozwalającymi na obliczanie z wystarczającą dla praktyki dokładnością wartości wskaźników deformacji, lecz również wartości PGV i PGA.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Despite many phytochemical and pharmacological investigations, to date, there are no reports concerning the antibabesial activity of extracts of A. millefolium against B. canis. This study was aimed at investigating the biological activities of A. millefolium against the Babesia canis parasite and to identify its chemical ingredients. The water (WE), ethanol (EE) and hexane/acetone (H/AE) extracts of plant aerial parts were screened for total phenolic content (TPC), total flavo- noid compound (TFC), DPPH free radical-scavenging activity and its antibabesial activity assay. In this study, imidocarb diproprionate was used as a positive control. The H/AE and EE extracts were analysed using gas chromatography–mass spectroscopy (GC–MS). In the EE extract, the main compounds were 17.64% methyl octadec-9-ynoate, 16.68% stigmast-5-en-3-ol(3α,24S) and 15.17% hexadecanoic acid. In the H/AE extract, the main com- pounds were 34.55% 11-decyldocosane, 14.31% N-tetratetracontane, 8.22% β-caryophyllene, and 7.69% N-nonacosane. Extract of EE contained the highest content of phenolics followed by H/AE and WE. The concentration of flavonoids in EE, H/AE and WE extracts showed that TFC was higher in the EE samples followed by H/AE and WE. The antioxidant activities were highest for AA, followed by EE, WE and H/AE. The antibabesial assay showed that the WE, EE and H/AE extracts of A. millefolium were antagonistic to B. canis. At a 2 mg/mL concentration, it showed 58.7% (± 4.7%), 62.3% (± 5.5%) and 49.3% (± 5.1%) inhibitory rate in an antibabesial assay, respectively. Considering these results, the present findings suggest that A. millefolium extracts may be a potential therapeutic agent and that additional studies including in vivo experiments are essential.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Eksploatacja złóż mineralnych zazwyczaj obciąża przedsiębiorcę dodatkowymi podatkami lub opłatami typu royalty, które wykraczają poza powszechny podatek dochodowy (CIT). Państwa z zasady preferują stabilne źródła dochodów fiskalnych oparte np. na wielkości wydobycia surowca, zaś inwestorzy modele oparte na opodatkowaniu z zysku, tj. uwzględniające koszty działalności i ryzyko niższe niż zakładana opłacalność projektu. Zbyt wysokie fiskalne obciążenie sektora wydobywczego z zasady wpływa negatywnie na podejmowane przez inwestorów decyzje dotyczące realizacji nowych inwestycji. Znanych jest wiele przykładów, że zbyt wysokie obciążenia fiskalne skłaniają inwestorów do zmiany lokalizacji na kraje o korzystniejszych systemach podatkowych. Przedstawiono analizę różnych form opodatkowania przedsiębiorstw wydobywczych w świecie i porównano je z systemem obowiązującym w Polsce. Zazwyczaj kraje stosujące w sektorze wydobywczym podatki typu royalty wprowadzają jednocześnie liczne mechanizmy adaptacyjne. Jest to kluczowe dla rozwoju nowych inwestycji z uwagi na fakt, iż w pewnym stopniu mogą one rekompensować wysokie koszty przejścia z fazy inwestycyjnej do operacyjnej. Najczęściej stosowanych jest kilka mechanizmów zachęt jednocześnie, np. przyspieszone rozliczanie wydatków inwestycyjnych i bezterminowa możliwość rozliczania strat. Wprowadzony w Polsce w 2012 roku podatek od wydobycia miedzi i srebra zwiększył zdyskontowaną efektywną stawkę podatkową z poziomu 38,5 do 89% za cały okres trwania inwestycji, co spowodowało wydłużenie zwrotu z inwestycji (PB) o 11 lat, a także spadek wewnętrznej stopy zwrotu (IRR). Obecnie w Polsce brakuje mechanizmów, które równoważyłyby ciężar tego podatku dla nowego inwestora. W celu zrównoważenia podatku od wydobycia niektórych kopalin pod kątem kluczowych wskaźników IRR i ETR zaproponowano możliwość wprowadzenia kilku mechanizmów adaptacyjnych. Dla nowych inwestycji największe znaczenie mają mechanizmy preferencyjnego rozliczania nakładów kapitałowych ponoszonych w przedprodukcyjnej fazie inwestycji. Istotne są: przyspieszona amortyzacja, możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania określonych wydatków na fazę poszukiwawczą w połączeniu z wydłużonym okresem rozliczenia straty podatkowej, bądź też mechanizm odliczenia określonego procentu wydatków inwestycyjnych bezpośrednio od podatku.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Podziemna eksploatacja górnicza wywołuje w górotworze zmiany pól przemieszczeń i naprężeń. W przypadku prowadzenia podziemnej eksploatacji w pobliżu zbiorników odpadów poflotacyjnych niezmiernie ważne jest wyznaczenie zakresu osiadania górotworu pod fundamentami podstawy zapór ziemnych otaczających te zbiorniki. Dokładność rozwiązania MES jest głównie zależna od jakości danych geomechanicznych charakteryzujących poszczególne geologiczne warstwy górotworu oraz regiony górotworu, w których prowadzona jest eksploatacja. Jeżeli wartości osiadań na powierzchni obliczone przy zastosowaniu MES i pomierzone niwelacją geodezyjną nie są zgodne, wtedy wartości modułów Younga charakteryzujących regiony eksploatacji są korygowane. W niniejszym artykule została przedstawiona opracowana metoda analizy MES deformacji górotworu dla kopalni podziemnej w celu określenia wpływu eksploatacji górniczej na przemieszczenia powierzchni terenu w rejonie filara ochronnego zapory zachodniej zbiornika odpadów poflotacyjnych (Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych – OUOW) Żelazny Most. W badanym obszarze prowadzona była eksploatacja górnicza systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu (R-UO) w latach 2008–2016 oraz planowana jest podobna na lata 2017–2019 systemem komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną ze względu na zwiększenie miąższości złoża.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The presented studies were focused on evaluating the utility of one of sequential extraction methods for evaluating the bioavailability of mercury in soils polluted by this element. Soil samples collected from horizons 0-20 cm and 20-80 cm were subject to analysis of the basic physical and chemical properties of soils. Moreover, the total content of mercury was determined and sequential extraction of mercury was conducted using a modified five-stage Wallschläger method. The analyses show that the studied soils are characterized by a variable mercury content, the highest in the surface soil horizons. Sequential extraction of mercury in the analyzed soils has indicated that the highest percentage content in the total content had mercury linked with sulphides. A high content of mercury linked with organic matter was also noted. The content of bioavailable mercury did not exceed 1.5% of the total content.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In the present work, amine based extractant and its mixture with cationic and solvating extractants were tested for the extraction of HCl from chloride solution containing Al(III). The chloride feed solution resulted from the leaching of spent HDS (hydro-desulfurization) catalysts. For this purpose, amine extractants, such as TOA (trioctyl amine), Alamine 336 (a mixture of tri-octyl/decyl amine), Alamine 308 (tri-isooctyl amine), and TEHA (tri 2-ethylhexyl amine) were used and the extraction and stripping behavior of HCl was compared. The extracted HCl was easily stripped from loaded TEHA phase, when compared with the other tested tertiary amine system. Solvent extraction reaction of HCl by TEHA was determined from the extraction data. Unlike TOA and Alamine 336, adding cationic extractant to TEHA had negligible effect on the extraction and stripping of HCl. In our experimental ranges, no Al was extracted by amines and pure HCl was recovered. MaCabe- Thiele diagrams for the extraction and stripping of HCl by TEHA were constructed.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The enzymatic synthesis of a highly hydrophobic product (dipeptide precursor) in which the reaction is accompanied by the mass transfer of the reaction product to the organic phase and the substrates to the water phase is considered. Equations describing both continuous and batch processes are formulated. The range of variability in the operating parameters of such a bioreactor is specified, and the correlations reported in the literature to describe mass transfer in the membrane contactor are validated. The proposed process was verified experimentally, and good agreement between the determined and calculated concentrations was obtained in both phases.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this study, the process of membrane cleaning by supercritical fluid extraction was investigated. Polypropylene microfiltration membranes, contaminated with oils, were treated in a batch process with a supercritical fluid (SCF). As extractant, pure supercritical carbon dioxide or supercritical carbon dioxide with admixtures of methanol, ethanol and isopropanol were used. Single-stage and multi-stage extraction was carried out and process efficiency was determined. The obtained results showed that addition of organic solvents significantly enhances the cleaning performance, which increases with increase of organic solvent concentration and decreases with increasing temperature. All three solvents showed a comparable effect of efficiency enhancement. The results confirmed that supercritical fluid extraction can be applied for polypropylene membrane cleaning.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Zinc plant residue is a hazardous waste which contains high quantity of nickel and other valuable metals. Process parameters such as reaction time, acid concentration, solid-liquid ratio, particle size, stirring speed and temperature for nickel extraction from this waste were optimized using factorial design. Main effects and their interactions were obtained by the analysis of variance ANOVA. Empirical regression model was obtained and used to predict nickel extraction with satisfactory results and to describe the relationship between the predicted results and the experiment results. The important parameters for maximizing nickel extraction were identifi ed to be a leaching time solid-liquid ratio and acid concentration. It was found that above 90% of nickel could be extracted in optimum conditions.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

FeCl3 bearing etching solution is mainly used for etching of metals used in shadow masks, PCBs and so on. Due course of Invar alloy etching process the FeCl3 bearing etching solution get contaminated with Ni2+ which affect adversely the etching efficiency. Hence, FeCl3 bearing etching solution discarded after several cycle of operation causes an environmental and economic problem. To address both the issues the etching solution was purified through solvent extraction and remained Ni2+ recovered by wet chemical reduction using hydrazine. For optimum Fe3+ extraction efficiency, various extraction parameter were optimized and size and morphology of the recovered pure Ni powder was analyzed. The reported process is a simple process to purify and recover Ni from industry etching solution.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The solution of applications for air pollution control in foundries for iron and non-ferrous metals may not only be understood as the observance of requested emission limit values at the stack outlet. An effective environmental protection already starts with the greatest possible capture of pollutants at the source with at the same time minimisation of the volume flow necessary for this. Independent of this, the downstream installed filtration system has to realise a degree of separation of definitely above 99%. Furthermore, when selecting the filter construction, attention has to be paid to a high availability. An even temporarily production without filter will more and more no longer be accepted by residents and authorities. Incidents at the filter lead to a shutdown of the whole production. Additional measures for heat recovery while preparing concepts for filtration plants help to reduce the energy consumption and serve for a sustained conservation of environment. A consequent consideration of the items above is also condition for the fact that environmental protection in foundries remains affordable. The lecture deals with the subjects above from the point of view of a plant constructor.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W trakcie procesów wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego powstają znaczne ilości mułów węglowych (grupa odpadów 01). Są to najdrobniejsze frakcje ziarnowe poniżej 1 mm, w których ziarna poniżej 0,035 mm stanowią do 60% ich składu, a ciepło spalania kształtuje się na poziomie 10 MJ/kg. Charakterystyczną cechą mułów jest ich duża wilgotność, która po procesie odwodnienia na prasach filtracyjnych osiąga wartość od 16–28% (Wtot r) (materiały archiwalne PG SILESIA). Drobnoziarnistość i wysoka wilgotność materiału powodują duże trudności na etapie transportu, załadunku i wyładunku materiału. W pracy przedstawiono wyniki badań grudkowania (granulowania) mułów węglowych samodzielnie oraz grudkowania mułów węglowych z materiałem dodatkowym, który ma za zadanie poprawić właściwości energetyczne mułów. Sam proces grudkowania ma przede wszystkim poprawić możliwości transportowe. Podjęto wstępne badania pozwalające na wykazanie zmian parametrów poprzez sporządzanie mieszanek mułów węglowych (PG SILESIA) z pyłami węglowymi z węgla brunatnego (LEAG). Przeprowadzono proces grudkowania mułów oraz ich mieszanek na laboratoryjnym grudkowniku wibracyjnym konstrukcji AGH. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wszystkie mieszanki są podatne na proces grudkowania (granulowania). Proces ten poszerza niewątpliwie możliwości transportowe materiału. Skład ziarnowy uzyskanego materiału po grudkowaniu jest zadawalający. Grudki o wymiarze 2–20 mm stanowią 90–95% masy produktu. Wytrzymałość (odporność) na zrzuty grudek świeżych jest zadawalająca i porównywalna dla wszystkich mieszanek. Świeże grudki poddane próbie na zrzuty z wysokości 700 mm wytrzymują od 7 do 14 zrzutów. Odporność na zrzuty grudek materiału po dłuższym sezonowaniu, z wysokości 500 mm wykazuje wartości odmienne dla analizowanych próbek. Wartości uzyskane dla mułów węglowych oraz ich mieszanek z pyłami węglowymi z węgla brunatnego kształtują się na poziomie 4–5 zrzutów. Uzyskana wytrzymałość jest wystarczająca dla stwierdzenia możliwości ich transportu. Na tym etapie pracy można stwierdzić, że dodatek pyłów węglowych z węgla brunatnego nie powoduje pogorszenia wytrzymałości materiału w odniesieniu do czystych mułów węglowych. Nie ma zatem negatywnego wpływu na możliwości transportu materiału zgranulowanego. W wyniku mieszania z pyłami węglowymi można natomiast podnieść ich wartość energetyczną (Klojzy-Karczmarczyk i in. 2018). Nie prowadzono analizy kosztowej analizowanego przedsięwzięcia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W procesie wydobycia i wzbogacania urobku węglowego powstają znaczne ilości materiałów odpadowych, głównie skała płonna oraz muły węglowe, uznawane za odpad lub surowiec. Podstawowe kierunki zagospodarowania skały płonnej oraz odpadów wydobywczych to produkcja kruszyw, produkcja pełnowartościowych produktów energetycznych oraz roboty likwidacyjne w kopalniach węgla kamiennego i podsadzanie wyrobisk. W pracy przedstawiono propozycję poszerzenia tych działań dla lepszego wykorzystania materiałów odpadowych. Rozpoznano możliwość wykorzystania kruszyw lub odpadów do wypełniania wyrobisk odkrywkowych, również na obszarach będących w zasięgu zbiorników wód podziemnych, możliwość budowy warstw izolujących z materiału odpadowego (muły węglowe) oraz wytwarzanie mieszanek mułów węglowych z osadami ściekowymi celem produkcji materiałów o dobrych właściwościach energetycznych. Analizę przeprowadzono na podstawie badań własnych i danych literaturowych, dotyczących szeregu wybranych parametrów materiałów odpadowych. Wykonano i przedstawiono wstępne badania wielkości ciepła spalania oraz wartości opałowej mułów węglowych w połączeniu z innym materiałem odpadowym, jakim są osady ściekowe. Zaproponowane sposoby i działania wpisują się w dotychczasowe kierunki zagospodarowania, jednak pozwalają na rozszerzenie zakresu stosowania zarówno odpadów wydobywczych, jak i produktów wytwarzanych na bazie skały płonnej czy mułów węglowych. Jednak ze względu na częsty brak stabilnego składu tych materiałów, każdorazowo przed próbą ich zastosowania należy dokonać oceny ich aktualnych właściwości. Wnioskuje się, że istotne jest kontynuowanie badań celem promowania wykorzystania gospodarczego już istniejących metod oraz poszukiwania nowych rozwiązań dla zagospodarowania odpadów wydobywczych.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The research aim was to determine the long-term impact of the mine waste stored at the coal waste dump Hałda Ruda on the content of heavy metals in the bottom sediments of the Bytomka River. It is a watercourse flowing along this coal waste dump and has been under its influence for over fifty years. The research also attempted to determine the seasonality of changes (2 years) and mobility of selected elements. The article presents total contents of Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Cd and Pb in the bottom sediments collected from the Bytomka River. It also focuses on the distribution of these elements in particular geochemical fractions determined with the Tessier's sequential chemical extraction procedure. Total element contents were determined with an EDPXRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescence) technique. The extractants of particular Tessier's fractions were determined quantitatively with an ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) spectrometer. The research results show that the stored waste significantly influences the contents of heavy metals in the Bytomka River bottom sediments. The lowest concentration of heavy metals was observed at the B1 spot (above the dump), while the highest one was measured at the B3 spot (below the dump). Sequential chemical extraction of the bottom sediments indicates that the Zn content in the ion-exchange and carbonate fractions diminished within a year. Nevertheless, Zn bound to Fe and Mn oxides acted in the opposite way. Mn, Zn and Pb are the most dangerous elements from the viewpoint of environmental hazards, as their total concentrations were high. Moreover, their high contents were observed in the most mobile (ion-exchange and carbonate) fractions. Extremely toxic Cd was bound to the oxide fraction to the largest extent. Cu was mainly bound to the organic fraction while environmentally hazardous Cr was bound to the residual fraction.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Several surface measurement methods for determining the volume of deep or layered stone exist. One of the key indicators of coal extraction efficiency in open cast mining is to determine the volume of excavated rock. Procedures for determining the volume have been used for many centuries. Determining the extracted volume or layered material has been a periodically recurring role of mine -surveying practice, and mine surveyors apply different methods for its determination. The incorrect determination of the rock volume may result in large economic losses of the mining enterprise. The choice of the method for determining the volume depends on the deadline by which the determined volume has to be submitted to the superior components or the mining enterprise management, as well as on the requirements for accuracy of the volume determination, and a financial limit beyond which this volume determination has to be done. Secondary conditions for determining the volumes include the level of personnel training in the individual procedures and methods of measuring and calculating volumes, the technical standards of the enterprise, the applied instrumentation, hardware and software. The article compares the values of the accurately defined mathematical solid (a cylindrical segment) to the methods of calculating the volume normally used in mining and surveying practice and programs commonly used to calculate volumes in order to determine the threshold value of the systematic deviation in input measurements to determine the volume. The mathematical model is the basis for determining the correct volumes of the extracted material. The surface of the drawn or layered material does not form a smooth surface as a mathematical model. The process of determining volume errors on the mathematical model has been verified on the real body of coal deposition. The comparison of the determination of the errors between the digital terrain model on the mathematical body and the real homogenization coal stock is presented at the Conclusion of the article.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper presents a Kalman filter based method for diagnosing both parametric and catastrophic faults in analog circuits. Two major innovations are presented, i.e., the Kalman filter based technique, which can significantly improve the efficiency of diagnosing a fault through an iterative structure, and the Shannon entropy to mitigate the influence of component tolerance. Both these concepts help to achieve higher performance and lower testing cost while maintaining the circuit.s functionality. Our simulations demonstrate that using the Kalman filter based technique leads to good results of fault detection and fault location of analog circuits. Meanwhile, the parasitics, as a result of enhancing accessibility by adding test points, are reduced to minimum, that is, the data used for diagnosis is directly obtained from the system primary output pins in our method. The simulations also show that decision boundaries among faulty circuits have small variations over a wide range of noise-immunity requirements. In addition, experimental results show that the proposed method is superior to the test method based on the subband decomposition combined with coherence function, arisen recently.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Nanodiagonastic methods in plant pathology are used for enhancing detection and identification of different plant pathogens and toxigenic fungi. Improvement of the specificity and efficiency of the polymerase chain reaction (PCR) by using some nanoparticles is emerging as a new area of research. In the current research, silver, zinc, and gold nanoparticles were used to increase the yield of DNA for two plant pathogenic fungi including soil-borne fungus Rhizoctonia solani and toxigenic fungus Alternaria alternata. Gold nanoparticles combined with zinc and silver nanoparticles enhanced both DNA yield and PCR products compared to DNA extraction methods with ALB buffer, sodium dodecyl sulfate, ALBfree from protinase K, ZnNPs and AgNPs. Also, by using ZnNPs and AgNPs the DNA yield was enhanced and the sensitivity of random amplified polymorphic DNA (RAPD) PCR products was increased. Application of nanomaterials in the PCR reaction could increase or decrease the PCR product according to the type of applied nanometal and the type of DNA template. Additions of AuNPs to PCR mix increased both sensitivity and specificity for PCR products of the tested fungi. Thus, the use of these highly stable, commercially available and inexpensive inorganic nano reagents open new opportunities for improving the specificity and sensitivity of PCR amplicon, which is the most important standard method in molecular plant pathology and mycotoxicology.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Room-temperature ionic liquids (RTILs) are a moderately new class of liquid substances that are characterized by a great variety of possible anion-cation combinations giving each of them different properties. For this reason, they have been termed as designer solvents and, as such, they are particularly promising for liquid-liquid extraction, which has been quite intensely studied over the last decade. This paper concentrates on the recent liquid-liquid extraction studies involving ionic liquids, yet focusing strictly on the separation of n-butanol from model aqueous solutions. Such research is undertaken mainly with the intention of facilitating biological butanol production, which is usually carried out through the ABE fermentation process. So far, various sorts of RTILs have been tested for this purpose while mostly ternary liquid-liquid systems have been investigated. The industrial design of liquid-liquid extraction requires prior knowledge of the state of thermodynamic equilibrium and its relation to the process parameters. Such knowledge can be obtained by performing a series of extraction experiments and employing a certain mathematical model to approximate the equilibrium. There are at least a few models available but this paper concentrates primarily on the NRTL equation, which has proven to be one of the most accurate tools for correlating experimental equilibrium data. Thus, all the presented studies have been selected based on the accepted modeling method. The reader is also shown how the NRTL equation can be used to model liquid-liquid systems containing more than three components as it has been the authors’ recent area of expertise.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

A new concept of an electrostatic spray column for liquid-liquid extraction was investigated. An important problem for separation processes is the presence of azeotropic or close-boiling mixtures in their production, for example heptane with ethanol, since the separation is impossible by ordinary distillation. The use of ionic liquids (IL) as a dispersed solvent specially engineered for any specific organic mixture in terms of selectivity is a key factor to successful separation. As IL present particularly attractive combination of favorable characteristics for the separation of heptane and ethanol, in this work we use 1-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate [BMIM][MeSO4]. Because of high viscosity and relatively high cost of IL a new technique was introduced, consisting in the electrostatically spray generation to enhance the mass transport between the phases. In order to optimally design the geometry of the contactor a series of numerical simulation was performed. Especially multi-nozzle variants for better exploitation of contactor volume were investigated. Experiments showed excellent possibility of control of the dispersion characteristics by applied voltage and thus control of the rate of extraction. The preliminary simulations based on our mathematical model for a three nozzle variant exhibited visual agreement with the theory of electrostatics.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In many systems of engineering interest the moment transformation of population balance is applied. One of the methods to solve the transformed population balance equations is the quadrature method of moments. It is based on the approximation of the density function in the source term by the Gaussian quadrature so that it preserves the moments of the original distribution. In this work we propose another method to be applied to the multivariate population problem in chemical engineering, namely a Gaussian cubature (GC) technique that applies linear programming for the approximation of the multivariate distribution. Examples of the application of the Gaussian cubature (GC) are presented for four processes typical for chemical engineering applications. The first and second ones are devoted to crystallization modeling with direction-dependent two-dimensional and three-dimensional growth rates, the third one represents drop dispersion accompanied by mass transfer in liquid-liquid dispersions and finally the fourth case regards the aggregation and sintering of particle populations.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The normal modes cannot be extracted even in the Pekeris waveguide when the source-receiver distance is very close. This paper introduces a normal mode extraction method based on a dedispersion transform (DDT) to solve this problem. The method presented here takes advantage of DDT, which is based on the waveguide invariant such that the dispersion associated with all of the normal modes is removed at the same time. After performing DDT on a signal received in the Pekeris waveguide, the waveform of resulting normal modes is very close to the source signal, each with different position and amplitude. Each normal mode can be extracted by determining its position and amplitude parameters by applying particle swarm optimization (PSO). The waveform of the extracted normal mode is simply the waveform of the source signal; the real waveform of the received normal mode can then be recovered by applying dispersion compensation to the source signal. The method presented needs only one receiver and is verified with experimental data
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In this paper, a new feature-extraction method is proposed to achieve robustness of speech recognition systems. This method combines the benefits of phase autocorrelation (PAC) with bark wavelet transform. PAC uses the angle to measure correlation instead of the traditional autocorrelation measure, whereas the bark wavelet transform is a special type of wavelet transform that is particularly designed for speech signals. The extracted features from this combined method are called phase autocorrelation bark wavelet transform (PACWT) features. The speech recognition performance of the PACWT features is evaluated and compared to the conventional feature extraction method mel frequency cepstrum coefficients (MFCC) using TI-Digits database under different types of noise and noise levels. This database has been divided into male and female data. The result shows that the word recognition rate using the PACWT features for noisy male data (white noise at 0 dB SNR) is 60%, whereas it is 41.35% for the MFCC features under identical conditions
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji