Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 21
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

W opracowaniu omówiono zjawiska erozji, ze szczególnym uwzględnieniem roli erozji wodnej w kształtowaniu krajobrazu terenów erodowanych, występowanie erozji na terenie Polski, na podstawie najnowszej literatury oraz przedstawiono metody pomiaru i monitoringu procesów erozyjnych.
Go to article

Abstract

Rośliny okrywowe to sztucznie utworzona grupa charakteryzująca się określonymi cechami morfologicznymi – są gęste, nisko się krzewią i szybko rozrastają. Do grupy tej należą zarówno byliny, pnącza, trawy ozdobne, krzewinki, paprocie, jak i krzewy liściaste czy iglaste. Rośliny okrywowe są atrakcyjne ze względu na różne walory dekoracyjne – posiadają liście i pędy o interesujących fakturach i kolorze, ponadto przyczyniają się do ograniczenia erozji gleby oraz mogą funkcjonować jako płynne przejście pomiędzy architekturą budynku a krajobrazem. W niektórych sytuacjach stanowią alternatywę dla traw. Rośliny okrywowe znajdują zastosowanie w miejscach takich jak parki, zieleńce, pasy zieleni między jezdniami oraz ogrody prywatne. Mogą tworzyć kompozycje jednogatunkowe, równomiernie pokrywające powierzchnię lub nasadzenia składające się z wielu różnych gatunków. W pracy zaproponowano projekt kompozycji kolekcji dydaktycznej z wykorzystaniem roślin okrywowych.
Go to article

Abstract

Ustawy o planowaniu przestrzennym z lat 1994 i 2003 zniosły obowiązek sporządzania planów miejscowych, więc 3/4 terytorium Polski zabudowywane jest bez planu. Zastępują go ułomne i korupcjogenne „Decyzje o warunkach zabudowy”. W roku 2014 zlikwidowane zostały uprawnienia urbanistyczne i samorząd zawodowy Izba Urbanistów. Środowiska profesjonalistów pozbawione zostały podstawowych narzędzi. Od roku 2015 indywidualne budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne może powstawać bez pozwolenia na budowę. Ta liberalizacja objawia się intensyfikacją zabudowy wokół „magnesów” krajobrazowych. Jakość krajobrazu stała się ofiarą politycznego populizmu. Co takiego wydarzyło się w transformacji rozpoczętej w roku 1989, że społeczeństwo nie podąża za głosem profesjonalistów i elit intelektualnych, a władza bezkrytycznie schlebia upodobaniom wyborców? Czy ceną demokracji i gospodarki wolnorynkowej musi być psucie jakości estetycznej wspólnego dobra? Bez odpowiedzi na to nie potrafimy podjąć skutecznej ochrony i poprawy krajobrazu, jako narodowego dziedzictwa.
Go to article

Abstract

The essay is meant to be a reflection, a conclusion of sorts regarding the topic proposed by the organizers of the "Towards beauty." It is meant to be about the problems of introducing aesthetics to public spaces. From the point of view of many disciplines. This academic event took place in the April of 2014 at the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk. The Author assumed the perspective of an architect when contemplating the problems being discussed. This approach emphasizes the role that is played by the concept of the urban landscape. The work is composed of an introduction, which illustrates the reasons for adopting this perspective. This part is followed by a classification of the stances and academic research that has been presented in the delivered lectures and essays. This generalization has the form of a typology composed of five points, which describe the general issues that were discussed. The overarching thesis of this is essay is the statement that the choice of problems that have been discussed at the conference are the result of a contemporary model of thinking about the management of space, which results from a much too liberal approach that has been adopted after the socioeconomic changes that occurred in 1989. This begs the question whether the issues that are important in the context of the aesthetics of cities are effects the causes of which could lie in society's approach to its reality. Due to the aim of this essay being a commentary on the academic event that was the Gdańsk conference and a sort of reflection on the issues that were being discussed there, the Author decided not to provide it with a conclusion at the end. The Author's comments contained in this work are only a voice in the discussion and a complementation of the opinions that have been presented during the conference. The article is supposed to elicit a familiarity with the presented issues so that the reader can form their opinions, and, what is perhaps even more important, provide the foundation for future academic discussion on the topic of the beauty of the cityscape.
Go to article

Abstract

The concept of civil society does not cease to attract the attention of the media and that of politicians. It is being discussed over and over and viewed from every angle: political, national, social. We can ask ourselves the important question the, what is its influence on architecture and the aesthetics of our immediate surroundings? How can converting the homo sapiens into a citizens change our landscape? If it can, what is so special about architectural and urban design in a civil society which makes it different from those that we have now? Can we describe the aesthetics of a civil society? And finally, what are the relations between being a citizen and architecture, aesthetics and the landscape?
Go to article

Abstract

W artykule podjęto próbę przybliżenia zagadnień związanych z kształtowaniem ważnej sfery publicznej miasta Poznania – ulicy Święty Marcin, której przestrzeń jest przejawem wzajemnego oddziaływania potencjałów: historycznego, estetycznego, kulturotwórczego kolejnych pokoleń. To przestrzeń, która jest efektem ciągłego ścierania się „nowego” ze „starym”. Podejmowane zagadnienia przedstawiono w kontekście uwarunkowań artystycznych, funkcjonalnych, przestrzennych i architektonicznych.
Go to article

Abstract

Paper discusses an issue of old-time gentry estates landscape formation based on po-lish agricultural textbooks. Theoretical proposals as well as real-life structures of gentry estates on polish lands in pre-parti-tion and post-partition times are analyzed. Article presents both rules of shaping mo-dest gardens of decorative and utilitarian functions alike in the vicinity of mansions, and other components of estate’s land-scape. Partial concurrence between theore-tical postulates and real land use is proven.
Go to article

Abstract

This paper presents a synthesis of research in the field of social activity in development of urban public spaces. Interest in social participation in which many groups sees a remedy to the problems of the city - including spatial chaos - has many causes. One of them is the lack of trust in the social side to the profession of architecture. The article indicates the possible cause of this state for which it was flawed legislation and the planning system, which in practice is not conducive to the formation of order, harmony and beauty, but facilitate the implementation of the narrow groups of interests, bringing the rank of designer as creator of the role of the investor's decision executor.
Go to article

Abstract

In the 17th century were functioned in England two types of public spaces: piazza type of squares, devoid of plants’ composition and green city squares of a garden nature, designed for the residents of the nearby houses. Both of these presented the high-class type of public space, which with the time became popular in many cities in Europe. The aim of the paper is to define the importance of these arrangements in urban landscape, including the identification of functions which they perform today in urban tissue of cities.
Go to article

Abstract

Część drugą badań nad klasyfikacją terenów zieleni w mieście poświęcono zdefiniowaniu cech i zadań wyodrębnionych obiektów architektury krajobrazu. Cechy charakteryzujące poszczególne obiekty zdefiniowano w podziale na zagadnienia z zakresu: dostępności terenu, jego funkcji użytkowej oraz sposobu jego urządzenia. Realizowane przez nie zadania określono na podstawie współczesnej teorii z tego zakresu. W podsumowaniu przedstawiono sumaryczne wyniki prowadzonych badań.
Go to article

Abstract

The problem of Hungarian identity is one of the themes of Stanisław Vincenz’s essays written at the time of the Second World War. Inspired by Wincenty Pol’s thinking about relationship between the sense of geographical place and literature, he decided to explore the ‘general impact of landscape’ and in particular identify the place that would convey the essence of ‘Hungarianness’. The article looks at various aspects of this problem in Vincenz’s essay ‘Landscape – the background of history’ in the context of his other essays in which the idea of place is discussed. In effect, the article lays down a theoretical formula of indeterminate spots in modern literature. The indeterminate spot possesses six constitutive features: changeability and transmutability; fuzzy borders; shifty positioning between utopia and atopia; great semantic potential; the experience of place is involved in irreducible inconsistencies but rests on a solid ideological foundation.
Go to article

Abstract

A village on the outskirts of a city. An analysis and assessment of the west part of Inowrocław for the purposes of spatial planning, The article presents results of a research concerning the landscape of the west part of Uzdrowisko Inowrocław which is characterized by a rural origin and physiognomy, despite being located in the city. The goal of the paper was to identify the resources of that landscape, determine the pace of its transformation, its value, and indicate the possible directions of development. The research consisted in a landscape diagnosis concerning physiognomy aspects in various dimensions (composition, panoramic, and planning), taking advantage of methods used in landscape architecture and urban design. The execution allowed to formulate guidelines concerning the protection and formation of the researched landscape. The goal was also to determine the usefulness of the used model of research proceedings in practice, including indicating the possibilities of implementing the identified results in spatial planning on a local scale. The work has a case study character which conclusions may be helpful in analyzing similar areas and their landscapes.
Go to article

Abstract

When Zamość was being built the Fortress was in a close connection with the geometry of view. This was reflected both in the utilitarian and aesthetic sphere and concerned the urban scale as well as the scale of long exposure. The visual study conducted within the Study of the shaping of postfortress areas of Zamość Fortress allowed for assessing the contemporary state of exposure and for identification of the correction opportunities. The effect of the study has become the essential element of the design concept in both the compositional and in the part related to the tourist access.
Go to article

Abstract

Applying the commonly accepted definitions of identity to landscape as our field of research, in particular landscape in protected areas, we assume that identity is the deepest relationship with the landscape (surroundings) perceived by man, with its historical layers of content (the culture and tradition of a place) and form (the canon of a place). An evaluation of change in time should be the keynote of deliberations on place identity. Basing on the current status of research, a review of specialist literature and the author’s experience to date, the above definitions and terms may be referenced to talk about “former” and “new” place identity, especially if we acquiesce to what is termed “the culture of a place” that originates in love for it and willingness to participate in the act of creation that has been launched upon the site. Author tries to explain this fenomenom on example of revitalization, on scale of conntry or even the Europe – the cultural – strategic landscape od Zamość Fortress.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more