Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 3
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Subsektor elektroenergetyczny w obszarze konkurencyjności jest znacznie zróżnicowany w zależności od obszaru, który badamy. Obszar podmiotów zajmujących się wytwarzaniem energii jako bezpośredni beneficjent rynku mocy, przesyłem czy też dystrybucją posiadają całkiem odmienną charakterystykę konkurencyjności, niż takie obszary jak obrót energią elektryczną. Połączenie tych dwóch rynków może prowadzić do „odrynkowienia” i negatywnych skutków przeregulowania. W obszarze wytwarzania przewagę konkurencyjną buduje m.in. umiejętne poruszanie się na rynku paliw oraz celowe inwestycje wpływające na sprawność i efektywność urządzeń. Finansowanie tych inwestycji „rynkiem dwutowarowym” powinno być przeprowadzone ze szczególnym uwzględnieniem już uzyskanej konkurencyjności rynku energii. W obszarze dystrybucji, mimo naturalnego monopolu, pojawiają się na rynku także takie OSD-n, które dynamicznie odbierają udziały w rynku nowo budowanych przyłączeń. Obszar obrotu energią można z powodzeniem porównać do innych segmentów rynku konkurencyjnego, gdzie występuje sprzedaż masowa usług i produktów. Główna trudność we wdrożeniu rynku mocy, to jak zapewnić, aby konieczność gwarancji i bezpieczeństwa dostaw nie zaburzała mechanizmów konkurencyjnych na rynku energii. To zawsze będzie zaburzenie konkurencyjności – szczególnie w Polsce, gdzie często dąży się do przeregulowania tego typu systemów. Subsektor elektroenergetyczny jest na takie przeregulowanie i zaburzenia szczególnie narażony. Występuje tu bowiem niewielka liczba producentów, a znaczna część jest kontrolowana przez państwo.
Go to article

Abstract

The article deals with the subject of an important component of energy management, which is the performance of energy efficiency audits in companies. Using the case study analysis, the role of the energy audit was analyzed in the context of improvement of energy efficiency in selected production companies. The essence of legal requirements following from the implementation of the amended Energy Efficiency Act was presented. Specifically, problems and challenges, which refer to the method of implementation of the audit obligation in economic practice, were discussed. Furthermore, the issue of quality and usefulness (in the decision-making process) of prepared reports was raised. It was found that there were indications to claim that the obligatory energy audit of companies is not an instrument for the improvement of energy efficiency, which is always used optimally. The fault in this situation is partly attributable to the state, audit bodies and the company management. In this case, not only is the ineffective communication an issue here, but also the insufficient level of knowledge regarding energy management, as well as haste. The amendment of the Energy Efficiency Act (within just one year) imposed the necessity to conduct an energy audit on a specific group of companies. In principle, because all the entities, to which the obligation referred, had to take actions almost at the same time, numerous issues appeared. Some managers learned about the obligation to conduct the audit from companies who themselves had come out with a proposal to carry it out. This proves the lack of the proper information flow between the government administration authorities and the companies. Again, it turned out that practitioners did not keep pace with the implementation of actions, which were a consequence of numerous (and not always well thought-out) changes in the law. Haste in the fulfillment of the statutory obligation affected a high price spread of the bids sent during tenders, related to the performance of an energy audit. Bureaucratic regulations regarding tenders became another obstacle in the correct performance of the tasks. The entrepreneurs themselves, without clear guidelines on what to expect after the performed energy audit and what a report should look like, on many occasions, selected the “cheapest” bid – not always thinking too much about the qualitative consequences of such a decision. Some certifying bodies – taking advantage of an opportunity and the satisfactory combination of circumstances – offered unprofessional audit services of questionable quality. In the presented conditions, it is difficult to expect real, systemic and desirable results (economically, ecologically and socially) with regards to the energy efficiency both in the micro-, meso- and macr-economic scale. It is worth considering changes in the Energy Efficiency Act and spread the obligation to perform audits over different years according to clearly defined (in cooperation with business) criteria. If relevant actions are not taken, the situation of a temporary Eldorado on the market of energy audits will repeat in 4 years. Again, the consequence may be the poor quality and questionable usefulness of reports from energy audits of companies both at the business level and the ecological-political level. It is necessary to counteract all forms of unfair competition to interdisciplinary and specialist bodies which take actions to improve the energy efficiency of organisations. The creation of appropriate business conditions will have a positive impact on the improvement of energy efficiency. In this context, it is necessary to take actions, which enable the optimization of both the process of the implementation of obligatory legal regulations and voluntary (industry) norms and standards.
Go to article

Abstract

Z dniem 1 października 2016 roku zaczęły obowiązywać w Polsce przepisy ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, która określa m.in. zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa – stanowiącego narzędzie ukierunkowane na poprawę efektywności energetycznej. Wprowadzenie przez krajowego ustawodawcę obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest odpowiedzią na wymagania sformułowane w tym zakresie w postanowieniach Dyrektywy 2012/27/UE, ustanawiającej wspólną strukturę ramową dla środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Ponieważ obowiązek poddania się audytom energetycznym przedsiębiorstwa został wprowadzony do prawa krajowego stosunkowo niedawno – konieczności takiej nie przewidywały bowiem obowiązujące do dnia 30 września 2016 roku przepisy ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej – w artykule dokonano wszechstronnej weryfikacji aktualnie obowiązujących przepisów regulujących to zagadnienie. W szczególności poddano analizie wymagania sformułowane w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, wskazując zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy zakres obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, a także akcentując elementy zbieżne i podkreślając różnice względem rozwiązań określonych w tym obszarze przez prawodawcę unijnego. Eksponując sankcje za niedopełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, wskazano również na wprowadzone przez legislatora odstępstwa i rozwiązania stanowiące alternatywę dla obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa.Analizując aspekty prawne, w artykule zawarto spostrzeżenia, które stanowią komentarz do wybranych przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, a jednocześnie dają odpowiedź na szereg pytań formułowanych w praktyce, przez przedsiębiorców.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more