Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 10
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences (Bull.Pol. Ac.: Tech.) is published bimonthly by the Division IV Engineering Sciences of the Polish Academy of Sciences, since the beginning of the existence of the PAS in 1952. The journal is peer‐reviewed and is published both in printed and electronic form. It is established for the publication of original high quality papers from multidisciplinary Engineering sciences with the following topics preferred: Artificial and Computational Intelligence, Biomedical Engineering and Biotechnology, Civil Engineering, Control, Informatics and Robotics, Electronics, Telecommunication and Optoelectronics, Mechanical and Aeronautical Engineering, Thermodynamics, Material Science and Nanotechnology, Power Systems and Power Electronics. Journal Metrics: JCR Impact Factor 2018: 1.361, 5 Year Impact Factor: 1.323, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.319, Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.005, CiteScore 2017: 1.27, The Polish Ministry of Science and Higher Education 2017: 25 points. Abbreviations/Acronym: Journal citation: Bull. Pol. Ac.: Tech., ISO: Bull. Pol. Acad. Sci.-Tech. Sci., JCR Abbrev: B POL ACAD SCI-TECH Acronym in the Editorial System: BPASTS.
Go to article

Abstract

Analiza stanu zasobów i ich wykorzystania w przeszłości pozwala na poznanie czynników kształtujących jego zmiany, ułatwić może ich prognozowanie i ocenę stopnia zabezpieczenia przyszłego zapotrzebowania krajowego na surowce. Znaczenie gospodarcze współcześnie w Polsce jako źródło ołowiu i cynku mają złoża: rud Zn-Pb w obszarze śląsko-krakowskim oraz rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej, w których ołów występuje jako metal towarzyszący. Górnictwo rud cynku i ołowiu ma na ziemiach polskich wielowiekową tradycję. Do początków XXI w. w złożach śląsko-krakowskich wydobyto około 25–27 mln ton Zn i 7,5–9 mln ton Pb. Zasoby złóż są systematycznie ewidencjonowane od 1952 r. Do lat osiemdziesiątych XX wieku notowany był ich przyrost. O d 1983 roku zaznacza się stały ich ubytek spowodowany wyczerpywaniem zasobów eksploatowanych złóż. Znaczne zmniejszenie wykazywanych zasobów nastąpiło w latach 1991–1993 r. po zmianie kryteriów bilansowości, oraz w latach 2005–2007 po wprowadzeniu do szacowania zasobów metody „okręgów” zamiast wieloboków. Zasoby przemysłowe, kwalifikowane do wydobycia, zmniejszają się systematycznie w wyniku ich eksploatacji i można przewidywać całkowite ich wyczerpanie do 2022 r. W złożach niezagospodarowanych pozostało jeszcze 3 mln cynku i 1,2 mln ton ołowiu i przewiduje się 4–5 mln ton Zn i około 1 mln ton Pb w zasobów prognostycznych. W udokumentowanych złożach rud miedzi wykazywane jest 1,3–1,7 mln t Pb oraz mln to zasobów szacunkowych. Zasoby złóż niezagospodarowanych wymagają lepszego niż dotychczas rozpoznania, a w przypadku zasobów perspektywicznych ich potwierdzenia. Koniec eksploatacji złóż zagospodarowanych powinien być podstawą dla sprecyzowania polityki państwa odnośnie do przyszłości pokrycia zapotrzebowania krajowego na surowce cynku i ołowiu oraz przyszłości wykorzystania krajowej bazy surowcowej.
Go to article

Abstract

In recent years, the outsourcing of a variety of different activities has been more commonly observed in the coal mining industry. This is connected with employing workers by external companies. These practices are not necessarily perceived as good ones by mines’ employees because they may influence their remuneration directly or indirectly. Firstly, as external employees treat work in mining company as a source of a quick income. Therefore, external companies often calculate their employees compensation not based on working time (i.e. hours) but on the basis of a specific, accomplished task. Such employment is called piecework, whereas the workers employed in this kind of system are called output workers/piece workers. Therefore, to receive higher wages in these companies, employees carry out their tasks faster and more efficiently. This, in turn, can affect the standards of workers employed by the mining company. In addition, outsourced workers are often retired miners, so the costs incurred by employers are significantly lower. In addition, in order to not to lose the retirement benefit, they work for a much lower rate. On the other hand, outsourced work can be done in a hurry (on a piece rate), which is not conducive to compliance with safety regulations, therefore mine employees may feel unsafe. This article aims to present how mine employees assess outsourcing underground works. In order to achieve this aim, a survey was carried out among employees of one of the coal mine companies in Silesia. Participants of the survey were randomly chosen among underground miners employed at one mine company. The survey was anonymous which obviously might have influenced respondents’ honesty in answering. The survey was carried out in several mines of the chosen company. In some of them the survey was carried out online and in the remaining ones it was filled out on paper. Analyzing the survey results allowed for a better understanding of the reasons of the disapproval of outsourcing underground works. This, in turn, may be used for better human resources management including, in particular, planning an incentive based pay system.
Go to article

Abstract

Coal reserves in the Czech Republic are estimated to be 10 billion tons – hard coal about 37%, brown coal about 60% and lignite 3%. Hard coal is produced in Northern Moravia. In 2017 the production of hard coal was 5.5 million tons. Brown coal is mined in North-Western Bohemia − the production of brown coal in 2017 was 38.1 million tons. Significant quantities of hard coal are exported to: Slovakia, Austria, Germany and Hungary. In accordance with the National Energy Policy, coal will remain the main source of energy in the country in the future, despite the increased use of nuclear energy and natural gas. The government expects that in 2030 energy from coal will account for 30.5% of energy produced. There are five coal companies in the Czech Republic: OKD, a.s., the only hard coal producer and four brown coal mining companies: Severočeské Doly a.s., owned by ČEZ, the largest producer of brown coal, Vršanská uhelná a.s., with coal resources until 2055, Severní energetická a.s. with the largest brown coal reserves in the Czech Republic and Sokolovska uhelná a.s., the smallest mining company extracting lignite. OKD operates coal in two mines Kopalnia Důlní závod 1 – (consists of three mines: ČSA Mine, Lazy Mine, Darkov Mine) and Mine Důlní závod 2 (ttwo mines Sever, Jih). The article also presents a pro-ecological solution for the management of waste heaps after coal enrichment – a plant for the enrichment of coal waste from the Hermanice heap.
Go to article

Abstract

Surowce energetyczne są podstawą dla wytwarzania energii w formie ciepła i prądu na Ziemi. Obecne rozwiązania dotyczące konstrukcji bezpiecznych i ekonomicznych reaktorów jądrowych, jak również proces wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, ponadto przyszłościowe rozwiązania otrzymywania czystej energii z wodoru, ogniw paliwowych i innych źródeł mają decydujący wpływ na zmianę tego tradycyjnego podejścia. Niemniej jednak, kopalne surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel) nie mają obecnie substytutów, które sprostałyby wymaganemu zapotrzebowaniu na energię. W artykule omówiono problemy i wyzwania związane z wykorzystaniem kopalnych paliw w energetyce polskiej. Przybliżono stan zasobów (bilansowych i przemysłowych) pierwotnych nośników energii: węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla. Zwrócono szczególną uwagę, że bardzo duże zasoby węgla kamiennego i brunatnego mogą i powinny być wykorzystywane w gospodarce kraju. Przeszkodą dla długoterminowego wykorzystania tych nośników w energetyce jest polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, która zdecydowanie zmierza do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dokonano również omówienia stanu obecnego krajowej energetyki konwencjonalnej, jak również zarysu jej przyszłości. Zwrócono uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej będzie wymagało znacznego wysiłku inwestycyjnego zarówno w sektorze wytwórczym, jak i sieciowym. Artykuł zwieńcza omówienie problemów i wyzwań związanych z funkcjonowaniem krajowego sektora energii. Należy podkreślić, że nadszedł czas na podjęcie przez rząd strategicznych decyzji, dotyczących kształtowania przyszłej struktury paliwowej systemu wytwarzania energii. Polska musi w dalszym ciągu zmierzać w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a rozwój zaawansowanych technologii ograniczających emisję i podniesienie efektywności energetycznej to właściwy kierunek działań.
Go to article

Abstract

The continental shelf beyond 200 nautical miles (NM) accounts for a great value for States. The development of technologies and science has allowed the human economic and scientific activities on the deep parts of the ocean floor. The continental shelf is rich with living resources. The living resources of continental shelf are also valuable, since they possess valuable genetic resources for pharmaceuticals and commercial products. Many valuable non-living resources are situated on the continental shelf, including hydrocarbons (oil and gas) and minerals (e.g. manganese, nickel, cobalt, gold, diamonds, copper, tin, titanium, iron, chromium and galena). Therefore, States have spent significant resources on conducting a research and exploring their continental shelf and the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) has received seventy-seven submissions and issued twenty-nine recommendations pursuant to Article 76 (8) of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). With the expected improvement of technological capabilities in decades to come, especially, in deep waters, the continental shelf will be explored more thoroughly and perhaps will meet no technological limits.
Go to article

Abstract

Production rates for various activities and overall construction project duration are significantly influenced by crew formation. Crews are composed of available renewable resources. Construction companies tend to reduce the number of permanent employees, which reduces fixed costs, but at the same time limits production capacity. Therefore, construction project planning must be carried out by means of scheduling methods which allow for resource constrains. Authors create a mathematical model for optimized scheduling of linear construction projects with consideration of resources and work continuity constraints. Proposed approach enables user to select optimal crew formation under limited resource supply. This minimizes project duration and improves renewable resource utilization in construction linear projects. This paper presents mixed integer linear programming to model this problem and uses a case study to illustrate it.
Go to article

Abstract

The high and rapidly increasing demand for maritime space for various purposes, such as: shipping and fishing, production of energy from renewable sources, oil and gas exploitation, environmental conservation, tourism and aquaculture, as well as the multiple pressures on coastal resources, require integrated planning and management approach. In the law of the European Union, maritime governance has been developed in the Integrated Maritime Policy. The aim of this article is to show maritime spatial planning as a tool that enables public authorities to apply an integrated and trans-boundary approach. The main aim of the maritime spatial planning is to promote sustainable development and growth in the maritime sector, applying an ecosystem-based approach, and to achieve the coexistence of relevant activities and uses. In order to achieve that purpose, Member States should ensure that the planning process results in a comprehensive planning taking into consideration inter alia long-term changes due to climate change.
Go to article

Abstract

The study addresses the challenges facing the law of the sea. Although UNCLOS is rightly described as a constitution of the law of the sea, it does not and cannot give answers to all problems and doubts that arise in practice and that are related to global warming, protection of biodiversity, legal status of genetic resources, controversy concerning shipping, delimitation of areas or the protection of underwater cultural heritage. Hence the question arises, what the ways and means of further development of the law of the sea are. Undoubtedly, one of the possibilities is to develop implementation agreements, of which the third devoted to the protection and sustainable use of marine biodiversity outside national jurisdiction is the subject of an international conference convened by the General Assembly, whose resolutions in the area of the law of the sea play an important role. Undoubtedly, also the importance of the organization of the United Nations system, such as the IMO, FAO, UNESCO, UNEP is significant. There is also the possibility of accepting agreements addressing the issues left by UNCLOS without solution or definition. Not without significance is the soft law and the practice of states as well as the position of the organs appointed by UNCLOS.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more