Nauki Humanistyczne i Społeczne

Kultura i Społeczeństwo

Zawartość

Kultura i Społeczeństwo | 2012 | No 4 |

Redakcja

KOMITET REDAKCYJNY
Jerzy Bartmiński, Jolanta Kulpińska, Henryk Markiewicz,
Fritz Schutze (Otto von Guericke Universitat w Magdeburgu),
Timothy Snyder (Yale University), Zofia Sokolewicz,
Jerzy Szacki, Piotr Sztompka, Janusz Tazbir,
Alexey Vasilyev (Rosyjski Instytut Kulturologii w Moskwie),
Ian Watson (Rutgers University - Newark), Edmund Wnuk-Lipiński
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Elżbieta Tarkowska (redaktor naczelny), Maria Baltaziuk (sekretarz redakcji),
Bronisław Gołębiowski, Katarzyna Kaniowska, Kazimierz Kowalewicz, Marek
Krajewski, Andrzej Piotrowski, Robert Traba, Marek Ziółkowski (zastępca redaktora
naczelnego)
RECENZENCI SPOZA ZESPOŁU REDAKCYJNEGO
Michał Buchowski, Henryk Domański, Barbara Engelking, Jerzy Jedlicki, Nina
Kraśko, Joanna Kurczewska, Zdzisław Mach, Anita Miszalska, Janusz Mucha,
Antoni Sułek, Anna Titkow

Kontakt

ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa
Instytut Studiów Politycznych PAN, pokój 9
tel. (22) 825-52-21; e-mail: kulturaispoleczenstwo@isppan.waw.pl
www.isppan.waw.pl/redinfo/kis

Instrukcje dla autorów

1. „Kultura i Społeczeństwo” zamieszcza wyłącznie materiały uprzednio nie publikowane. Zakładamy, że proponując tekst autor deklaruje tym samym, iż jest to jego oryginalna, samodzielna praca. W uzasadnionych przypadkach w przypisie powinny znaleźć się informacje o genezie tekstu (np. że jest to fragment pracy magisterskiej, doktorskiej czy opracowania grantowego) oraz o ewentualnych promotorach czy współpracownikach.
2. Wszystkie materiały są oceniane przez co najmniej dwóch recenzentów z zachowaniem zasady anonimowości (double-blind review). Dlatego prosimy o przekazywanie tekstownie podpisanych i załączanie w oddzielnej kopercie (oznaczonej tytułem artykułu) nazwiska autora, adresu, maila oraz telefonu kontaktowego. Autorów prosimy też o podanie miejsca pracy, stanowiska służbowego i tytułu naukowego oraz adresu do ewentualnej korespondencji z czytelnikami.
3. Teksty — o objętości maksimum 1,5 ark. wyd. — należy składać pod adresem redakcji w dwóch egzemplarzach, wydrukowane z podwójną interlinią(wraz z zapisem elektronicznym).
4. Tablice i wykresy należy załączać na oddzielnych stronach, a w tekście jedynie zaznaczać przeznaczone dla nich miejsca.
5. Bibliografię prosimy sporządzać (w porządku alfabetycznym) według zasad stosowanych w naszym czasopiśmie:
Nowak Stefan, 1979, System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne”, nr 4.
Szacki Jerzy (red.), 1995a, Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.
Szacki Jerzy, 1995b, Wstęp: krótka historia socjologii polskiej, w: Jerzy Szacki (red.), Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.
Weber Max, 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odniesienie w tekście ma wówczas postać (Weber 2002, s. 113).
Prosimy o niepodawanie adresów internetowych, dzięki którym dotarto do tekstów, lecz o umieszczanie w bibliografii opisu ich wersji pierwotnych.
6. W artykułach możliwe są oczywiście także przypisy treściowe (nie bibliograficzne), zamieszczone u dołu strony. W recenzjach preferujemy przypisy bibliograficzne w dołu strony, które mają wówczas postać:
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 113.
J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, cyt. wyd, s. 233. Tamże, s. 255.
7. Tych, którzy kierują swoją pracę do działów „Artykuły i rozprawy” i „Z warsztatów badawczych”, prosimy o dostarczenie jej streszczenia w języku polskim — ewentualnie także angielskim — (o objętości nie przekraczającej1000 znaków, liczonych ze spacjami) oraz o wyznaczenie słów kluczowych w obu językach.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji