Humanities and Social Sciences

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Content

Rocznik Historii Prasy Polskiej | 2018 | t.21 | z.3 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The biographies of the journalists of Polish press published in West Prussia in the 19th and early 20th century usually highlight their patriotic commitment and admirable perseverance in launching and running various newspapers and journals. However, we can also find in their lives episodes that did them little credit, or even were downright disgraceful.

Go to article

Authors and Affiliations

Grażyna Gzella
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This paper examines the coverage of women’s health issues, preventive care and prophylaxis in 19th-century Polish popular medical periodicals, in particular Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów [ Journal of Health for all Social Classes] (1801–1802), Przyjaciel Zdrowia [ Health’s Friend] (1861–1863), Zdrowie [ Health] (1877/78–1880), and Lekarz [ The Physician] (1903/04–1904/05). The authors of this study try to find an answer to the question whether those periodicals did succeed in giving women’s health issues the rank and status warranted by their significance.

Go to article

Authors and Affiliations

Grażyna Wrona
Ewa Wójcik
Renata Zając
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article examines the occasional verse published by the daily Czas [Time] in 1864–1879, i.e. over a decade and a half after the suppression of the January Rising. These texts, which feature both solemn occasions and local ephemera, present us with a unique chronicle of life of Cracow and its environs. In addition to listing all the relevant texts, the article attempts to identify their authors, i.e. unlock their initials or pseudonyms, to outline the conventions and genological peculiarities of that verse, and to gauge the attitudes of the Cracovians towards the question of Poland’s independence, Romanticism, patriotism as well as some well-known authority figures.

Go to article

Authors and Affiliations

Dorota Samborska-Kukuć
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article looks at the record of the activities of Poland’s Women’s League, first registered in 1945 under the name Social and Civic League of Women, presented in its two magazines, Kobieta Dzisiejsza [Today’s Woman] and Kobieta [Woman] published in 1946–1947 and 1947–1949 respectively. Their approach and choice of stories were to demonstrate the new organization’s concern with the lives of their readers. The magazines offered advice on how to cope with problems of everyday life, both at home and in the workplace. The broad range of themes was intended to appeal to a broad audience from all walks of life, including those that were not members of the new organization.

Go to article

Authors and Affiliations

Małgorzata Dajnowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article discusses the circumstances surrounding the founding of the Association of Polish Writers Abroad (SPPzG) by Dr. Alina Siomkajło in London in 2010, oppositional to the Union of Polish Writers Abroad (ZPPnO), also in Great Britain, which had been active since 1945. The method of qualitative analysis was used to review the anti-communist content, the right-wing magazine.

Go to article

Authors and Affiliations

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Editorial office

Kolegium redakcyjne Jerzy Jarowiecki Krzysztof Woźniakowski Grażyna Wrona Władysław Marek Kolasa

Rada naukowa
Mieczysław Adamczyk
Sylwester Dziki
Andrzej Jaeschke
Halina Kosętka
Tomasz Mielczarek
Jerzy Myśliński
Irena Socha

Redaktor naczelny
Jerzy Jarowiecki

Redaktor odpowiedzialny i sekretarz redakcji
Krzysztof Woźniakowski

Sekretarz techniczny rady naukowej
Ewa Wójcik

Contact

30-084 Kraków ul. Podchorążych 2/355 tel. (012) 638-66-86 e-mail: rocznikp@up.krakow.pl

Instructions for authors

  1. Oryginalne artykuły i książki do recenzji można przesyłać pod adresem re¬dakcji: Rocznik Historii Prasy Polskiej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Infor¬macji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorą¬żych 2, 30-084 Kraków.
  2. W liście polecającym autor musi stwierdzić, że praca została wykonana zgodnie z normami etycznymi oraz że nie została opublikowana w innym czasopiśmie.
  3. Praca winna być zaopatrzona w tytuł, abstrakt (objętość maksymalnie do 550 znaków) oraz streszczenie (objętość maksymalnie do 3000 znaków); zawierać pełne imię i nazwisko autora (autorów) oraz miejsce pracy (uczel¬nia, instytut), adres i nr telefonu (faksu), e-mail.
  4. Do pracy może być dołączony materiał ilustracyjny w postaci fotografii lub rysunków. Podpisy pod rycinami należy załączyć na oddzielnej stronie. W przypadku tabel należy oznaczyć je cyframi arabskimi, zaopatrzyć tytu¬łem (opisem) zamieszczonym nad tabelą.
  5. Artykuły przeznaczone do druku nie mogą przekraczać, wraz z tabelami i ilustracjami jednego arkusza wydawniczego, tzn. 40 tys. znaków, 22 stron maszynopisu standardowego (30 wierszy, 60 znaków w wierszu). Winny być dostarczone w formie wydruku (2 egz.) i towarzyszącej mu płytki CD lub DVD, napisane w standardzie edytora Microsoft Word, grafika w standar¬dzie JPG, TIFF, EPS, BMP, PCX. W wydruku musi być uwzględniony sposób zapisu, właściwy dla Rocznika Historii Prasy Polskiej (kursywa, cudzysło¬wy, wytłuszczenia, interpunkcja) w przypisach i w tekście głównym, za wy¬jątkiem zapisu nazwisk w przypisach (w wydruku bez spacjowania).
  6. Nadesłane prace podlegają recenzji.
  7. Korektę autorską należy odesłać do Redakcji w terminie do 7 dni.
  8. Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej (lub równoważnej).

 

This page uses 'cookies'. Learn more