Humanities and Social Sciences

Zagadnienia Naukoznawstwa

Content

Zagadnienia Naukoznawstwa | 2018 | No 1-4 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The article presents a comparative analysis of various classifi cations of both sciences’ and management sciences’ paradigms in terms of their pragmatism and adequacy regarding organization research. Furthermore, the aim of the article is also to justify the thesis about the high usefulness of research model proposed by Keneth D. Strang. Strang’s model, based on the concept of researcher’s socio-cultural philosophy, allows on the one hand to overcome the theoretical incommensurability and on the other hand makes it possible for representatives of various paradigms to cooperate with each other. The article contains also refl ections on the paradigm as a key factor affecting both the development of management sciences and the practice of management. The choice of a specifi c paradigm, i.e. research ideology, has a decisive impact on the results of research, as well as the generalization of practice. The paradigm defi nes the research strategy, selection of research methods and inference rules. Furthermore, it infl uences the education process, and thus has an impact on shaping the worldview of scientists, entrepreneurs as well as managers.

Go to article

Authors and Affiliations

Bronisław Bombała
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The establishment of the Research Network Lukasiewicz (RNL) is aimed at strengthening the research potential and knowledge transfer from research institutes to enterprises. The article presents the results of the research potential analysis of 38 research institutes that are to form the RNL, based on data on scientific publications in 2013–2016. The number of publications of RNL institutes was similar to the number of publications of TNO and VTT institutes but smaller than that of Fraunhofer institutes. The publications of RNL institutes had lower values of indicators of international collaboration and collaboration with business as well as lower values of citation indices. Co-authors of RNL publications were mainly affiliated with national scientific units, whereas co-authorship with Fraunhofer, TNO and VTT institutes was marginal. The article also outlines the limitations and challenges of the adopted research method and future research orientations in this area.

Go to article

Authors and Affiliations

Marcin Kardas
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

We discuss epistemological and methodological aspects of the Bayesian approach in astrophysics and cosmology. The introduction to the Bayesian framework is given for a further discussion concerning the Bayesian inference in physics. The interplay between the modern cosmology, Bayesian statistics, and philosophy of science is presented. We consider paradoxes of confi rmation, like Goodman’s paradox, appearing in the Bayesian theory of confirmation. As in Goodman’s paradox the Bayesian inference is susceptible to some epistemic limitations in the logic of induction. However, Goodman’s paradox applied to cosmological hypotheses seems to be resolved due to the evolutionary character of cosmology and the accumulation of new empirical evidence. We argue that the Bayesian framework is useful in the context of falsifiability of quantum cosmological models, as well as contemporary dark energy and dark matter problem.

Go to article

Authors and Affiliations

Jakub Mielczarek
Marek Szydłowski
Adam Krawiec
Paweł Tambor
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

The main goal of this article is to characterise and compare some aspects of Hilary Putnam’s referential theory of meaning and Robert B. Brandom’s inferential theory of meaning. I will do it to indicate some similarities and differences in these theories. It will provide an opportunity for a deeper understanding of these theories and for a more adequate evaluation of how they describe and explain the process of meaning acquisition of linguistic expressions.

In his theory of meaning Putnam emphasises the importance of reference understood as a relationship which connects linguistic expressions and extra-linguistic (empirical) reality. Brandom acknowledges inference as a main category useful in characterising the meaning of expressions used in premises and a conclusion of inference. But his theory of meaning is criticised for minimalising the role of an empirical component (demonstratives etc.). He tries to defend his standpoint in the anaphoric theory of reference.

Putnam like Brandom claimed that we – as cognitive subjects – are not in a situation in which we learn about the extra-linguistic reality in a direct way. It is the reality itself as well as our cognitive apparatus that play a role in a cognitive process.

Go to article

Authors and Affiliations

Robert Kublikowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Philosophers are motivated to do research concerning pattern recognition because of wide range of its applications. One of the pathfi nders of research in that area was Satosi Watanabe, who has been frequently commented in the literature concerning this subject. The rule of decrease in entropy and the rule of simplicity are described in the context of pattern recognition. Although the concept of entropy had been initially used in the area of thermodynamics, it could be adopted also in the fi eld of pattern recognition. The concept of entropy should be then suitable transformed. A few of examples of the entropy concept application and the relationship between entropy and simplicity are discussed in the article. Simplicity considered by Watanabe should be treated mainly as polynomial curve simplicity, however the issue is described in the wider context.

Go to article

Authors and Affiliations

Jakub S. Płonka

Editorial office

RADA REDAKCYJNA:
Urszula Żegleń — przewodnicząca
Lidia Białoń-Soczyńska,
Wojciech Gasparski,
Piotr Bołtuc (USA),
Małgorzata Dąbrowa-Szefler,
ks. Michał Heller (Watykan),
Ewa Okoń-Horodyńska
Tadeusz Krauze (USA),
Mirosław Skibniewski (USA),
Włodek Rabinowicz (Szwecja),
Slavo Radošević (UK)


Paweł Kawalec (Redaktor naczelny)


Członkowie redakcji:
Wojciech J. Bober,
Julita Jabłecka-Prysłopska,
Marta Skalska-Zlat,
Grażyna Woroniecka,
Rafał Wodzisz (sekretarz redakcji)

 

Contact

"Zagadnienia Naukoznawstwa"
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
e-mail: naukoznawstwo@pan.pl

Instructions for authors

Informacje dla autorów zgłaszających teksty do „Zagadnień Naukoznawstwa”

W „Zagadnieniach Naukoznawstwa” publikowane są wyłącznie prace oryginalne. Przesłanie artykułu do recenzji jest równoznaczne z oświadczeniem, iż praca nie była dotychczas publikowana i nie jest równocześnie rozpatrywana do publikacji gdzie indziej. Redakcja przyjmuje teksty polskojęzyczne i anglojęzyczne. Prace powinny być przygotowane do anonimowej recenzji, tzn. z teksu oraz pliku, w którym tekst będzie przesłany (także z nazwy pliku!), powinny być usunięte wszelkie informacje umożliwiające identyfikację autora/ów. Dane autora/ów mają być podane wyłącznie w osobnym pliku. Zgłoszenie powinno zatem zawierać dwa pliki tekstowe:

1. Plik zawierający tekst artykułu. UWAGA. Nazwa pliku powinna być tożsama z tytułem artykułu lub początkowym fragmentem tytułu (w przypadku tytułów długich). W pliku należy umieścić następujące materiały w następującym porządku:

a) Tytuł (w języku artykułu)

b) Streszczenie (w języku artykułu)

c) Słowa kluczowe (w języku artykułu)

d) Tytuł w tłumaczeniu (jeśli artykuł jest napisany po polsku należy podać tłumaczenie angielskie, jeśli po angielsku – polskie)

e) Streszczenie w tłumaczeniu (patrz uwaga w nawiasie w punkcie d)

f) Słowa kluczowe w tłumaczeniu (patrz uwaga w nawiasie w punkcie d)

g) Tekst artykułu wraz z bibliografią (odpowiednią do stylu przypisów – patrz punkt h)

h) Przypisy bibliograficzne w artykule powinny być sporządzone wg stylu Harvardzkiego, np. (Miller 2010, 212).

Przykład Bibliografii:

Miller S. (2010) The Moral Foundations of Social Institutions, Cambridge: Cambridge University Press.

Eccles R., Perkins K. M., Serafeim G. (2012) „How to Become a Sustainable Company”, MIT Sloan Management Review, vol. 53, s. 43-50.

Heideg, ger M. (1977) „Pytanie o technikę”, Tłum. K. Wolicki [w:] Heidegger M. Budować, mieszkać, myśleć, Warszawa: Czytelnik, s. 224-255.

Hale B. (2009) „Technology, the Environment and the Moral considerability of Artefacts” [w:] Olsen J. K. B., Selinger E., Riis S. (red.) New Waves in Philosophy of Technology, Basingstoke: Palgrave-Macmillan, s. 216-240.

ONZ (2012) The Future We Want, Dokument internetowy: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E. [Dostęp: 14 lipca 2014].

Teksty nie posiadające ww. elementów będą odsyłane do autorów.

2. Plik z danymi autora/ów [wg formularza znajdującego się na stronie]. Należy podać imiona i nazwiska autorów oraz ich afiliacje, a także wskazać autora do korespondencji (z podaniem pełnego adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail).

W przypadku zgłoszeń tekstów innych, niż artykuły (np. recenzji, sprawozdań itp.) nie należy zamieszczać streszczeń oraz słów kluczowych.

Pliki tekstowe należy przygotować w formacie Word (doc lub docx).

Jeżeli w tekście znajdują się elementy graficzne (zdjęcia, rysunki, wykresy itp.) należy je przesłać w osobnych plikach graficznych. Pliki te należy nazwać zgodnie z ich podpisem w tekście (np.: „rys 1.tiff”, „wykres 2.tiff” itp.). W samym tekście należy wyraźnie wskazać miejsce, w którym dana grafika ma się znaleźć (przykładowo poprzez umieszczenie w kwadratowych nawiasach napisu typu „Tutaj należy umieścić grafikę z pliku …”). UWAGA. Grafiki mogą być wklejone do pliku tekstowego, ale nawet w takich przypadkach należy je ponadto przesłać w oddzielnych plikach graficznych.

Pliki należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

naukoznawstwo@pan.pl

Inne formy zgłoszenia (w tym zgłoszenia dokonane tradycyjną pocztą) nie będą przyjmowane.

Zakwalifikowanie tekstu do druku następuje w oparciu o recenzje z zachowaniem zasady dwustronnej anonimowości (autorzy tekstów i recenzenci nie znają wzajemnie swoich nazwisk). W przypadku uwag zgłoszonych przez recenzentów są one przesyłane do autora, który jest proszony o przesłanie poprawionej wersji tekstu. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych poprawek stylistycznych i terminologicznych w nadesłanych tekstach bez uzgodnienia z autorem.

Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia tekstu bez skierowania go do recenzji, jeżeli jego treść nie koresponduje z problematyką czasopisma lub nie spełnia wytycznych czasopisma, dotyczących przygotowania tekstu do publikacji.,

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin oraz ilustracji) odpowiedzialni są autorzy artykułu.

Redakcja nie płaci honorarium za opublikowane teksty. Prawa wydawnicze wydrukowanych prac przechodzą na Wydawcę.

Informacje

This page uses 'cookies'. Learn more