Details

Title

Radykalna teoria praktyk. Rekonceptualizacyjny potencjał teorii

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2023

Issue

No 4

Affiliation

Nosal, Przemysław : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Drozdowski, Rafał : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; Jęcz, Jan : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Authors

Keywords

teoria praktyk ; socjologia kultury ; teoria socjologiczna

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

17-43

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Archer, Margaret S. 1982. Morphogenesis versus Structuration: On Combining Structure and Action. The British Journal of Sociology, 33, 4: 455–483. DOI: 10.2307/589357.
2. Archer, Margaret S. 1995. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Archer, Margaret S. 2003. Structure, Agency and the Internal Conversation. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Archer, Margaret S. [2011] 2015. Morfogeneza – ramy wyjaśniające realizmu. Przekład Dorota Leonarska. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 10: 16–46.
5. Bal, Mieke. 2012. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych: krótki przewodnik. Przekład Marta Bucholc. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
6. Benton, Ted. 1977. Philosophical foundations of the three sociologies. London, Boston: Routledge and Kegan Paul.
7. Benton, Ted. 1978. How Many Sociologies? The Sociological Review, 26, 2: 217–36. DOI: 10.1111/j.1467-954X.1978.tb00131.x.
8. Bonshor, Michael. 2014. Confidence and the choral singer: The choir as a community of practice. In: U. Geisler, K. Johansson, eds. Choral Singing. Histories and Practices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 185–207.
9. Bourdieu, Pierre. [1972] 2007. Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów. Przekład Wiesław Krokier. Kęty: Wydawnictwo Marek Drzewiecki.
10. Bourdieu, Pierre. [1980] 2008. Zmysł praktyczny. Przekład Maciej Falski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11. Bourdieu, Pierre, Loïc Wacquant. [1992] 2001. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Przekład Anna Sawisz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
12. Bräuchler, Birgit, John Postill, eds. 2010. Theorising media and practice. New York: Berghahn Books.
13. Capsi, Josep, Ramon Llopis-Goig. 2023. Understanding the Expansion of Running from a Social Practice Theory Perspective. A Case Study Focused on the City of Valencia. Sport in Society, 26, 1: 67–87. DOI: 10.1080/17430437.2021.1970139.
14. Chmielewski, Piotr. 1994. Nowa analiza instytucjonalna. Logika i podstawowe zasady. Studia Socjologiczne, 3–4: 134–135.
15. Dawe, Alan. 1970. The Two Sociologies. The British Journal of Sociology, 21, 2: 207. DOI: 10.2307/588409.
16. Dawe, Alan. 1978. Theories of Social Action. In: A History of sociological analysis, T. Bottomore, R. Nisbet, eds. New York: Basic Books, 362–417.
17. Den Bakker, Jan, Don Weenink, Frans Vosman. 2016. How to Make Sense of Suffering in Complex Care Practices?. In: G. Spaargaren, D. Weenink, M. Lamers, eds. Practice theory and research: exploring the dynamics of social life. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 117–130.
18. Domecka, Markieta. 2013. Dualność czy dualizm? Relacje pomiędzy strukturą i podmiotowym sprawstwem we współczesnych debatach teoretycznych”. W: A. Mrozowicki, O. Nowaczyk, I. Szlachcicowa. Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Nomos, 103–115.
19. Drozdowski, Rafał. 2019. Wokół społecznych badań nad codziennością. Socjologia codzienności jako krytyka socjologiczna. W: M. Zawodna-Stephan, red. Życie codzienne (w) archiwum. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 65–85. 20. Durkheim, Émile. 1968. Zasady metody socjologicznej. Przekład Jerzy Szacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
21. Elias, Norbert. 1978. What Is Sociology? Columbia University Press.
22. Feldman, Martha, Monica Worline. 2016. The Practicality of Practice Theory. Academy of Management Learning & Education, 15, 2: 304–324. DOI: 10.5465/amle.2014.0356.
23. Foucault, Michel. [1997] 1998. Trzeba bronić społeczeństwa, Wykłady w Collège de France, 1976. Przekład Małgorzata Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo KR.
24. Geertz, Clifford. 1973. Thick Description: Toward an interpretive theory of culture. In: C. Geertz, ed. The interpretation of cultures: Selected essays. New York: Basic Books, 3–30.
25. Giddens, Anthony. [1984] 2003. Stanowienie społeczeństwa: zarys teorii strukturacji. Przekład Stefan Amsterdamski. Poznań: Zysk i S-ka.
26. Gordon, Ross, Gerda Reith. 2019. Gambling as Social Practice: A Complementary Approach for Reducing Harm? Harm Reduction Journal, 16, 1: 64. DOI: 10.1186/s12954-019-0342-2.
27. Hałas, Elżbieta. 2009. Powrót do codzienności? Szkic problematyki socjologii życia codziennego. W: M. Bogunia-Borowska, red. Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 51–64.
28. Hankiss, Elemér. 1986. Pułapki społeczne. Przekład Tomasz Kulisiewicz. Warszawa: Wiedza Powszechna.
29. Homans, George. 1975. Zachowania społeczne jako wymiana dóbr. Przekład Barbara Czarniawska. W: W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, red. Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
30. Jonas, Michael, Beate Littig, Angela Wroblewski, eds. 2017. Methodological Reflections on Practice Oriented Theories. Cham: Springer International Publishing.
31. Krajewski, Marek. 2009. Dzisiaj jak wczoraj, jutro jak dziś. Codzienność, przedmioty i reżimy podtrzymujące. W: M. Bogunia-Borowska, red. Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 178–200. 32. Krajewski, Marek. 2019. Badając codzienność. W: M. Zawodna-Stephan, red. Życie codzienne (w) archiwum. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 173–209.
33. Krzemiński, Ireneusz. 2009. Przedmowa. W: S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka, red. Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 9–22.
34. Malewski, Andrzej. 1975. O nowy kształt nauk społecznych. Pisma zebrane. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
35. Martini, Natalia. 2017. Praktykowanie czasu wolnego w sytuacji niedoboru i nadmiaru. Przegląd Socjologii Jakościowej, 13, 4: 94–112. DOI: 10.18778/1733-8069.13.4.06.
36. Martini, Natalia. 2021. Mooring in the Homeless City. A Practice Theoretical Account of Homeless Urban Dwelling and Emplacement. Qualitative Sociology Review, 17, 3: 56–75. DOI: 10.18778/1733-8077.17.3.03.
37. Mateja-Jaworska, Bogumiła, Marta Zawodna-Stephan. 2019. Badania życia społecz- nego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
38. Merton, Robert. 1982. Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Przekład Ewa Morawska i Jerzy Wertenstein-Żuławski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
39. Mills, Charles Wright. [1959] 2008. Wyobraźnia socjologiczna. Przekład Marta Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
40. Modrzyk, Ariel. 2020. Normy średniego zasięgu i kwestia normatywnej integracji społecznej. Studia Socjologiczne, 2, 237: 39–62. DOI: 10.24425/sts.2020.132461.
41. Mouzelis, Nicos. 2000. The Subjectivist-Objectivist Divide: Against Transcendence. Sociology, 34, 4: 741–762.
42. Nicolini, Davide. 2012. Practice Theory, Work, and Organization: An Introduction. OUP Oxford.
43. Nicolini, Davide. 2017a. Is small the only beautiful? Making sense of ‘large phenomena’from a practice-based perspective. In: A. Hui, T. Schatzki, E. Shove, eds. The nexus of practices. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 110–125.
44. Nicolini, Davide. 2017b. Practice theory as a package of theory, method and vocabulary: affordances and limitations. In: M. Jonas, B. Littig, A. Wroblewski, eds. Methodological Reflections on Practice Oriented Theories. Cham: Springer Inter- national Publishing, 19–34.
45. Nosal, Przemysław. 2023. Sportowe zakłady bukmacherskie. Społeczna praktyka grania. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
46. Ortner, Sherry B. 1984. Theory in Anthropology since the Sixties. Comparative Studies in Society and History, 26, 1: 126–166.
47. Pancewicz-Puchalska, Magdalena. 2017. Wybawca Wittgenstein? Problem reguł w teorii praktyki Pierre’a Bourdieu. Studia Litteraria et Historica, 6. DOI: 10.11649/slh.1555.
48. Pérez, Francisco Perales. 2008. Voluntarism and determinism in Giddens’s and Bourdieu’s theories of human agency. The Essex Graduate Journal, 4: 12–17.
49. Płucienniczak, Piotr. 2011. Socjologia codzienności i socjologia na co dzień. W: G. Bryda, red. Światy i konteksty społeczne. Kraków: Zakład Wydawniczy, 35–44.
50. Podgórecki, Adam. 1968. Socjotechnika: praktyczne zastosowania socjologii. Książka i Wiedza.
51. Postill, John. 2010. Introduction. In: B. Bräuchler, J. Postill, eds. Theorising media and practice. New York: Berghahn Books, 35–54.
52. Reckwitz, Andreas. 2002. Toward a theory of social practices: A development in cul- turalist theorizing. European Journal of Social Theory, 5, 2: 243–263.
53. Reckwitz, Andreas. 2017. Practices and their affects. In: A. Hui, T. Schatzki, E. Shove, eds. The nexus of practices. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 115–125.
54. Ritzer, George. 1996. Modern Sociological Theory. New York : McGraw-Hill Companies.
55. Schatzki, Theodore R. 1996. Social Practices: A Wittgensteinian Approach to Human Activity and the Social. Cambridge University Press.
56. Schatzki, Theodore R. 2001. Introduction. In: T. R. Schatzki, K. Knorr-Cetina, E. von Savigny, eds. The Practice Turn in Contemporary Theory. London, New York: Routledge, 10–23.
57. Schatzki, Theodore R. 2002. The Site of the Social: A Philosophical Account of the Constitution of Social Life and Change. University Park: Pennsylvania State University Press.
58. Schatzki, Theodore R. 2012. A primer on practices: Theory and research. In: J. Higgs, R. Barnett, S. Billett, M. Hutchings, F. Trede, eds. Practice-based education: Perspectives and strategies. Rotterdam: Sense Publishers, 13–26.
59. Schatzki, Theodore R. 2016. Practice Theory as Flat Ontology. In: G. Spaargaren, D. Weenink, M. Lamers, eds. Practice theory and research: exploring the dynamics of social life. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 44–58.
60. Shove, Elizabeth. 2010. Beyond the ABC: Climate Change Policy and Theories of Social Change. Environment and Planning A: Economy and Space, 42, 6: 1273–1285. DOI: 10.1068/a42282.
61. Shove, Elizabeth, Mika Pantzar, Matt Watson. 2012. The Dynamics of Social Practice: Everyday Life and How It Changes. Los Angeles: SAGE.
62. Sikorska, Małgorzata. 2018. Teorie praktyk jako alternatywa dla badań nad rodziną prowadzonych w Polsce. Studia Socjologiczne, 229, 2: 31–63. DOI: 10.24425/122463.
63. Smagacz-Poziemska, Marta, Andrzej Bukowski, Karol Kurnicki. 2018. «Wspólnota parkingowania». Praktyki parkowania na osiedlach wielkomiejskich i ich strukturalne konsekwencje. Studia Socjologiczne, 228, 1: 117–142. DOI: 10.24425/119089.
64. Spaargaren, G. 2011. Theories of Practices: Agency, Technology, and Culture. Exploring the Relevance of Practice Theories for the Governance of Sustainable Consumption Practices in the New World-Order. Global Environmental Change : Human and Policy Dimensions, 21, 3: 813–822. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2011.03.010.
65. Spaargaren, Gert, Don Weenink, Machiel Lamers, eds. 2016. Practice Theory and Research: Exploring the Dynamics of Social Life. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
66. Spurling, Nicola, Andrew McMeekin, Elizabeth Shove, Dale Southerton, Daniel Welch. 2013. Interventions in Practice: Re-Framing Policy Approaches to Consumer Behaviour. Sustainable Practices Research Group Report.
67. Strzałkowski, Andrzej. 2018. Implikacje teorii praktyk społecznych, perspektywy wielopoziomowej i podejścia behawioralnego dla badań użytecznych w polityce klimatycznej. Przegląd Socjologiczny, 67, 4. DOI: 10.26485/PS/2018/67.4/6.
68. Suwada, Katarzyna. 2011. Norbert Elias i socjologia figuracyjna. Kultura i Społeczeństwo, 55, 1: 63–80. DOI: 10.35757/KiS.2011.55.1.4.
69. Swartz, David. 2012. Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu. University of Chicago Press.
70. Sztandar-Sztanderska, Karolina. 2010. Teoria praktyki i praktyka teorii: wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
71. Sztompka, Piotr. 1991. Society in action: The theory of social becoming. Chicago: University of Chicago Press.
72. Sztompka, Piotr. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
73. Sztompka, Piotr. 2008. Życie codzienne — temat najnowszej socjologii. W: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, red. Socjologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak, 15–52.
74. Sztompka, Piotr. 2012. Dziesięć tez o socjologii. Nauka, 4: 7–15.
75. Tarkowska, Elżbieta. 2009. Źródła i konteksty socjologii życia codziennego. W: M. Bogunia-Borowska, red. Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 95–98.
76. Van Krieken, Robert. 2000. Beyond the ‘Parsonian Problem of Order’: Elias, Habitus and the Two Sociologies. In: A. Treibel, H. Kuzmics, R. Blomert, eds. Zivilisationstheorie in der Bilanz. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 119–142.
77. Wacquant, Loïc. 2016. Zwięzła genealogia i anatomia habitusu. Przekład Tomasz Warczok. Praktyka Teoretyczna, 21, 3: 163. DOI: 10.14746/prt.2016.3.7.
78. Wacquant, Loïc, Aksu Akçaoğlu. 2016. Praktyka i władza symboliczna u Bourdieu: spojrzenie z Berkeley. Przekład Tomasz Warczok. Praktyka Teoretyczna, 21, 3: 174. DOI: 10.14746/prt.2016.3.8.
79. Warde, Alan. 2005. Consumption and Theories of Practice. Journal of Consumer Culture, 5, 2: 131–153. DOI: 10.1177/1469540505053090.
80. Warde, Alan, Jessica Paddock, Jennifer Whillans. 2020. Domestic Hospitality: As a Practice and an Alternative Economic Arrangement. Cultural Sociology, 14, 4: 379–398. DOI: 10.1177/1749975520922468.
81. Watson, Matt, Elizabeth Shove. 2023. How Infrastructures and Practices Shape Each Other: Aggregation, Integration and the Introduction of Gas Central Heating. Sociological Research Online, 28, 2: 373–388. DOI: 10.1177/13607804211055495.
82. Weenink, Don. 2016. Praxeologizing Street Violence: An Attempt to Understand the Teleological and Normative-Affective Structure of Violent Situations. In: G. Spaargaren, D. Weenink,M. Lamers, eds. Practice theory and research: exploring the dynamics of social life. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 104–116.

Date

2023.12.11

Type

Artykuł

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2023.148173
×