Details

Title

Funkcjonowanie komisji etyki badań naukowych w warunkach dywersyfikacji struktur i norm – perspektywa neoinstytucjonalna

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2023

Issue

No 4

Affiliation

Andrejuk, Katarzyna : Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Authors

Keywords

etyka badań społecznych ; komisje do spraw etyki badań ; perspektywa neoinstytucjonalna

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

123-144

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Andrejuk, Katarzyna. 2014. Prawne i etyczne aspekty archiwizacji badań socjologicznych, Studia Socjologiczne, 214, 3: 203–220.
2. Bond, Tim. 2012. Ethical imperialism or ethical mindfulness? Rethinking ethical review for social sciences, Research Ethics, 8, 2: 97–112.
3. Burdziej, Stanisław. 2016. Legitymizacja władzy a sprawiedliwość proceduralna. Studia Socjologiczne, 4, 223: 167–199.
4. Chmielewski, Piotr. 2011. Homo Agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo POLTEXT.
5. Dingwall, Robert. 2012. How did we ever get into this Mess? The Rise of Ethical Regulation in the Social Sciences. In: K. Love, ed.. Ethics in Social Research (Studies in Qualitative Methodology, Vol. 12). Emerald Group Publishing Limited, Bingley, 3–26.
6. Domański, Henryk, Andrzej Rychard. 2010. Wstęp: o naturze legitymizacji i jej kryzysów. W: Legitymizacja w Polsce: nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? Red. A.Rychard, H.Domański. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 7–29.
7. Connolly, Kate, Adela Reid. 2007. Ethics review for qualitative inquiry: Adopting a values‐based facilitative approach. Qualitative Inquiry, 13, 7: 1031–1047.
8. Czajkowska, Dominika, Sławomir Hinc. 2005. Etyka i dobre obyczaje w wywiadzie naukowym. Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 237–249.
9. Düvell, Franck, Anna Triandafyllidou, Bastian Vollmer. 2010. Ethical issues in irregular migration research in Europe. Population Space and Place, 16, 3: 227–239. Special Issue: Researching Illegality in Labour Migration: Concepts, Ethics and Policy Nexus.
10. Hammersley, Martyn. 2015. On ethical principles for social research. International Journal of Social Research Methodology, 18, 4: 433–449. DOI: 10.1080/13645579.2014.924169.
11. Hammersley, Martyn. 2010. Creeping Ethical Regulation and the Strangling of Research. Sociological Research Online, 15, 4: 16. DOI: 10.5153/sro.2255.
12. Hedgecoe, Adam. 2016. Reputational Risk, Academic Freedom and Research Ethics Review. Sociology, 50, 3: 486–501.
13. Hedgecoe, Adam. 2008. Research ethics review and the sociological research relationship. Sociology, 42: 873–886. 14. Jasiecki, Krzysztof. 2013. Kapitalizm po polsku. Między modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
15. Klein, Peter G. 2000. New Institutional Economics. In: Bouckaert i De Geest. Encyclopedia of Law and Economics, Northampton, MA: Edward Elgar, Vol. I: 456–489, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=115811.
16. Kwarcińska, Katarzyna. 2009. „Tylko” etyka, czy „aż” etyka?: etyka jako narzędzie w metodologii badań społecznych. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 3: 127–139.
17. Lawrence, Thomas B., Roy Suddaby. 2006. Institutions and Institutional Work. In: The SAGE Handbook of Organization Studies, ed. S. Clegg, C. Hardy, T. Lawrence, W.R. Nord. London: Sage, 215–254.
18. Leszczyński, Leszek. 1991. Pojęcie klauzuli generalnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin —Polonia, vol. XXXVIII, 12: 157–172.
19. Lewicka-Strzałecka, Anna. 2017. Świadomość konfliktu interesów jako akademicki standard etyczny. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 20, 1: 7–16.
20. Lisek-Michalska, Jolanta. 2012. Etyczne aspekty badań fokusowych z udziałem dzieci i młodzieży. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 42: 33–61.
21. Łętowska, Ewa. 2011. Interpretacja a subsumpcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych. Państwo i Prawo, 7-8: 17–29.
22. McAreavey, Ruth, Jenny Muir. 2011. Research ethics committees: values and power in higher education. International Journal of Social Research Methodology, 14, 5.
23. Niedbalski, Jakub. 2016. Dylematy etyczne i problemy metodologiczne warsztatu badacza – rozważania na przykładzie badań prowadzonych w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością fizyczną. Studia Humanistyczne AGH, 4, 15: 35–51.
24. North, Douglass C. 1991. Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5, 1: 97–112.
25. Nyćkowiak, Justyna. 2013. Perspektywa neoinstytucjonalna w analizach przebiegu karier politycznych. Acta Universitatis Lodziesnis, Folia Sociologica, 46.
26. Patryas, Wojciech. 2016. Derogacja norm spowodowana nowelizacyjną działalnością prawodawcy. Próba eksplanacyjnego podejścia. Poznań: Wydawnictwo UAM.
27. Pawlak, Mikołaj. 2011. Termin „integracja” jako narzędzie legitymizacji. Neoinstytucjonalna analiza uprawomocniania działań w polu organizacyjnym obsługi i pomocy imigrantom w Polsce. Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny, 2, 140: 59–80.
28. Peters, B. Guy. 2000. Institutional theory: problems and prospects. (Reihe Politikwissenschaft / Institut für Höhere Studien, Abt. Politikwissenschaft, 69). Wien: Institut für Höhere Studien (IHS).
29. Piróg, Tomasz. 2018. Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne. Studia Socjologiczne, 4, 231: 7–23. DOI: 10.24425/122480.
30. Sadowski, Ireneusz. 2014. Współczesne spojrzenie na instytucje: ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej. Przegląd Socjologiczny, 63, LXIII, 3: 89–114.
31. Sałkowska, Marta. 2017. Wybrane etyczne aspekty realizacji badań wśród osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich. Zoon Politikon, 8: 207–230.
32. Schrag, Zachary M. 2011. The case against ethics review in the social sciences. Research Ethics, 7, 4: 120–131.
33. Scott, W. Richard. 2003. Institutional carriers: reviewing modes of transporting ideas over time and space and considering their consequences. Industrial and Corporate Change, 12, 4: 879–894.
34. Scott, W. Richard. 2007. Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program. In: Great Minds in Management: The Process of Theory Development, ed. K. G. Smith, M.A. Hitt. Oxford UK: Oxford University Press, 460–484.
35. Surmiak, Adrianna. 2022. Etyka badań jakościowych w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
36. Surmiak, Adrianna. 2019. Komisje etyczne dla badań społecznych w Polsce. Perspektywa socjologów i antropologów społeczno-kulturowych. Studia Socjologiczne, 235, 4: 157–182. DOI: 10.24425/sts.2019.126163.
37. Ślęzak, Izabela. 2020. Etyka w „Niezbędniku badacza”. Kwestie etyczne w podręcznikach metod badań jakościowych. Przegląd Socjologiczny, 69, 3: 11–36.
38. Tinker, Anthea, Vera Coomber. 2005. University research ethics committees – a summary of research into their role, remit and conduct. Research Ethics Review, 1, 1: 5–11.
39. Van Liempt, Ilse, Veronika Bilger. 2012. Ethical Challenges in Research with Vulnerable Migrants. In: Handbook of Research Methods in Migration, ed. C. Vargas-Silva. Edward Elgar Publishing.

Date

2023.12.12

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2023.148177
×