Details

Title

Polska adaptacja Skali Prekaryjnego Zatrudnienia – badania w grupach pracowników tradycyjnych i wykonujących wybrane nowe formy pracy

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2023

Issue

No 4

Affiliation

Stachura-Krzyształowicz, Aleksandra : Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy ; Kapica, Łukasz : Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy ; Barańska, Paulina : Progressive Policies

Authors

Keywords

prekaryjność ; EPRES-PL ; nowe formy pracy ; freelancerzy ; pracownicy platformowi

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

177-198

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Bhattacharya, Anasua, Tapas Ray. 2021. Precariouswork, job stress, and health‐related quality of life. Am J IndMed, 64: 310–319. DOI: 10.1002/ajim.23223.
2. Box, George, Edward, Pelham, S. L. Anderson. 1955. Permutation theory in the derivation of robust criteria and the study of departures from assumptions. Journal of the Royal Statistical Society, 17:1, 1–34.
3. Brzeziński, Jerzy. 2010. Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4. Chen, Fang Fang. 2007. Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement in variance. Structural Equation Modeling. Multidisciplinary Journal, 14, 3: 464–504. DOI: 10.1080/10705510701301834.
5. Ciżkowicz, Barbara. 2018. Omega McDonalda jako alternatywa dla alfa Cronbacha w szacowaniu rzetelności testu. Polskie Forum Psychologiczne, 23, 2: 311–329. DOI: 10.14656/PFP20180206.
6. Davidov, Eldad. 2008. A Cross-Country and Cross-Time Comparison of the Human Values Measurements with the Second Round of the European Social Survey. Survey Research Methods, 2, 1: 33–46. DOI: 10.18148/srm/2008.v2i1.365.
7. De Stefano, Valerio. 2016. The rise of the” just-in time workforce”: on demand work, crowdwork, and labor protection in the „gig economy”. Comparative labor law and policy journal, 37, 3: 461–471. DOI: 10.2139/ssrn.2682602.
8. Eurofound. 2015. European Working Conditions Surveys (EWCS) 2015. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/publications/series/european-working-conditions-survey-2015. Dostęp 29.06.2023.
9. Eurofound. 2018. Overview of new forms of employment – 2018 update. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2018/overview-of-new-forms-of-employment-2018-update. Dostęp 28.02.2023.
10. Eurofound. 2020. New forms of employment: 2020 update. New forms of employment series. Luxembourg: Publications Office of the European Union. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ ef20027en.pdf. Dostęp 28.02.2023.
11. Florczak, Izabela, Marta Otto. 2019. Prekaryzacja zatrudnienia. Wyzwania dla prawa pracy w Europie. Warszawa: Difin SA.
12. Hu, Li-tze, Petter Bentler. 1999. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6: 1–55. DOI: /10.1080/10705519909540118.
13. Huws, Ursula. 2016. A review on the future of work: online labour exchanges or crowdsourcing: Implications for occupational health and safety. EU-OSHA, Discussion Paper.https://oshwiki.eu/wiki/A_review_on_the_future_of_work:_online_ labour_exchanges_or_crowdsourcing. Dostęp 18.01.2023.
14. Jarecka, Anna. 2022. Gig-economy jako nowa faza cyfrowej transformacji pracy. W: A. Fortuna, red. Współczesne aspekty prawa pracy. Łódź: Wydawnictwo naukowe ArchaeGrapph, 9–27.
15. Johnston, Hannah, Chris Land-Kazlauskas. 2019. Organizing On-Demand: Representation, Voice, and Collective Bargaining in the Gig Economy. ILO Working Papers: 994981993502676. Geneva: International Labour Office. https://www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_624286.pdf. Dostęp 13.01.2023.
16. Jonsson, Johanna, Alejandra Vives, Joan Benach, Katarina Kjellberg, Jenny Selander, Gun Johansson, Theo Bodin. 2019. Measuring precarious employment in Sweden: translation, adaptation and psychometric properties of the Employment Precariousness Scale (EPRES). BMJ Open, 9: e029577. DOI: 10.1136/bmjopen-2019-029577.
17. Kiersztyn, Anna. 2020. Niepewność zatrudnienia młodych dorosłych: analiza sekwencji karier zawodowych. Studia BAS, 2, 62: 73–90.
18. Kline, B. Rex. 2016. Principles and practice of structural equation modeling (4rd ed.). New York: The Guilford Press.
19. Konarski, Roman. 2010. Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20. Lindman, H. Ronald. 1974. Analysis of variance in complex experimental designs. Technometrics, 18, 3: 361–362. DOI: 10.1080/00401706.1976.10489458.
21. Manyika, James, Susan Lund, Jacques Bughin, Kelsey Robinson, Jan Mischke, Deepa Mahajan. 2016. Independent Work: Choice necessity and the gig economy. McKinsey&Company. https://www.mckinsey.com/featured-insights/employ-ment-and-growth/independent-work-choice-necessity-and-the-gig-economy. Dostęp 18.01.2023.
22. Mrozowicki, Adam, Jan Czarzasty, red. 2020. Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
23. Niewiadomska, Anna. 2017. Prekariat na polskim rynku pracy. Próba identyfikacji zjawiska. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 47, 2: 57–76. DOI: 10.18778/1429-3730.47.05.
24. OECD. 2019. Policy Responses to New Forms of Work. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0763f1b7-en.pdf?expires=1677580398&id=id&accname=guest&checksum=CDF3209AFE70F062155518297A4FAF77. Dostęp 28.02.2023.
25. Owczarek, Dominik, red. 2018. Nowe formy pracy w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
26. Padrosa, Eva, Francesca Belvis, Joan Benach, Mireia Julià. 2021. Measuring precarious employment in the European Working Conditions Survey: psychometric properties and construct validity in Spain. Qual Quant, 55: 543–562. DOI: 10.1007/ s11135-020-01017-2.
27. Padrosa, Eva, Mireia Bolibar, Mireia Julià, Joan Benach. 2021. Comparing Precarious Employment Across Countries: Measurement Invariance of the Employment Precariousness Scale for Europe (EPRES-E). Social Indicators Research, 154: 893–915. DOI: 10.1007/s11205-020-02539-w.
28. Próchnicka, Klaudia. 2020. Ścieżka rozwoju kariery freelancera. W: E. Śnieżek, red. Trendy w biznesie. Tom III. Łódź: Wydawnictwo SIZ.
29. Raport. Alternatywne formy pracy. 2020. Warszawa: Instytut Analiz Rynku Pracy.
30. Skrzek-Lubasińska, Małgorzata, Zofia Gródek-Szostak. 2019. Różne oblicza zatrudnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
31. Standing, Gay. 2014. Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Przekład Krzysztof Czarnecki, Paweł. Kaczmarski, Mateusz Karolak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
32. Tsopoki ,Vassiliki, Maria, Panagiota Sourtzi, Petros Galanis, Alejandra Vives, Joan Benach, Styliani Tziaferi, Emmanouil Velonakis. 2019. Cross-cultural adaptation and validation of the Employment Precariousness Scale (EPRES) in employees in Greece. Nursing Care & Research/Nosileia kai Ereuna, 53: 16–22.
33. Vives, Alejandra, Marcelo Amable, Montserrat Ferrer, Salvador Moncada, Clara Llorens, Carles Muntaner, Benach Benavides, Gustav Fernando, Joan Benach. 2010. The Employment Precariousness Scale (EPRES): Psychometric properties of a new tool for epidemiological studies among waged and salaried workers. Occupational and environmental medicine, 67, 8: 548–555. DOI: 10.1136/ oem.2009.048967.
34. Vives, Alejandra, Francisca González, Salvador Moncada, Clara Llorens, Joan Benach. 2015. Measuring precarious employment in times of crisis: the revised Employment Precariousness Scale (EPRES) in Spain. Gaceta Sanitaria, 29, 5: 379–382. DOI: 10.1016/j.gaceta.2015.06.008.
35. Vives-Vergara, Alejandra, Francisca González-López, Orielle Solar, Pamela Bernales-Baksai, Maria Jose González, Joan Benach. 2017. Precarious employment in Chile: psychometric properties of the Chilean version of Employment Precariousness Scale in private sector workers. Cad. Saúde Pública, 33, 3: 20. DOI: 10.1590/0102-311X00156215.

Date

2023.12.12

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2023.148179
×