Humanities and Social Sciences

Ruch Literacki

Content

Ruch Literacki | 2018 | No 1 (346) |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article offers a new reading of the complex, multidimensional, palimpsest identity of
Go to article

Authors and Affiliations

Magdalena Siwiec
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article examines some aspects of a broader theme indicated in the title with respect to the
Go to article

Authors and Affiliations

Bartłomiej Łuczak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This is the first study of Comrade October, the only drama in the oeuvre of Kazimierz Wierzyński (1894–1969). Written in 1950, it was not published until 1992. The article traces the
Go to article

Authors and Affiliations

Jakub Osiński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Without question Tadeusz Nowak reached the height of his poetic powers in a series of poems
Go to article

Authors and Affiliations

Maciej Szargot
ORCID: ORCID
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

This article presents the results of a genealogical and biographical archive search to collect
Go to article

Authors and Affiliations

Dorota Samborska-Kukuć

Instructions for authors

„Ruch Literacki” jest czasopismem polonistycznym i publikuje teksty dotyczące literatury polskiej (interpretacje), teorii literatury i komparatystyki.

Propozycje artykułów (do 41 000 znaków) należy przesyłać w wersji drukowanej i elektronicznej: w wersji drukowanej na adres redakcji: ul. św. Jana 28, 31-018 Kraków, w wersji elektronicznej – mailem na adres” ruchliteracki@gmail.com(lub na płycie CD dołączonej do wydruku). Prosimy o dostosowanie aparatu przypisów do zasad obowiązujących w „Ruchu Literackim”. Tekst nie może być wcześniej publikowany.

Prosimy o podanie afiliacji, adresu korespondencyjnego, w tym elektronicznego, a także o dołączenie:

1. streszczenia artykułu (do 1000 znaków),

2. słów kluczowych,

3. bibliografii według wzorca (dostępnego na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/pci/zakres-wymaganych-danych/bibliografia):

W przypadku książki: nazwisko i imię autora, rok, tytuł książki, miejsce wydania: wydawnictwo.

W przypadku rozdziału książki: nazwisko i imię autora, rok, tytuł rozdziału. W tytuł książki, miejsce wydania: wydawnictwo.

W przypadku publikacji w czasopiśmie: nazwisko i imię autora, rok, tytułu artykułu, tytułu czasopisma, zeszytu i stron, na których znajduje się publikacja.

Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie w wersji papierowej i elektronicznej. Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.

Zasady kwalifikowania publikacji do druku

Wszystkie teksty zamieszczone w „Ruchu Literackim” są recenzowane. Recenzentami są wybitni specjaliści z danej dziedziny nauki o literaturze, do których zwraca się redakcja. Decyzję o publikacji recenzenci podejmują, biorąc pod uwagę: wagę merytoryczną artykułu, nowatorstwo, jego odkrywczą rolę dla badań nad danym zagadnieniem, rzetelność naukową oraz zgodność z profilem czasopisma. Recenzje mają formę pisemną i charakter niejawny; kończą się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub odrzuceniu artykułu (jedynie w szczególnych przypadkach, w razie wątpliwości recenzenta, jego uwagi przesyłane są autorom, po poprawkach tekst jest rozpatrywany ponownie).

This page uses 'cookies'. Learn more