Nauki Humanistyczne i Społeczne

Studia Nauk Teologicznych PAN

Zawartość

Studia Nauk Teologicznych PAN | 2015 | Tom 10

Abstrakt

Exegesis of Matthew 16:13-20, made in the light of historical and doctrinal terms occurred after 70 years in Judea, in which the evangelist Matthew was presented with its Judeo-Christian Church, indicates clearly existing in the text emphasis and related them to universalist objectives . They primarily guided him to define the saving message of Jesus the Risen of being Christological and Ecclesiological, in the final version edited by himself, in the Gospel of the Kingdom at the turning point for the fate of the Palestinian Church. The scene from Caesarea Philippi is edited in a manner which allows Peter to run his church in the Hellenistic world in order to gain complete doctrinal confidence that the same power of binding and resolving in heaven and on earth which he received from Jesus Simon Barjon to exercise it in the land of Israel, is also possessed by Simon Peter to celebrate it with the same saving efficiency in the lands of the heathen. Without this doctrinal certainty, it would probably be impossible to guarantee its further Judeo-Christian existence in the world of ethnochristians and gentiles.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ks. Zdzisław Żywica

Abstrakt

The main objective of the paper is to show original theological emphasis on Peter the Apostle. Chapter 21 is considered to be a later addition to the Gospel of John. It is necessary to pay a special attention to related issues of editorial text. Despite its seemingly simple structure John 21: 15-19 poses other challenges. One of them is a puzzling variation of terminology. It is therefore necessary to draw attention to possible variants of critical-literary assessment of the biblical text. In John 21: 15-19 Peter is presented as a shepherd. This par-ticular mission is given to him by the Risen Jesus. The flock, which he has to feed, remains Jesus’ property. John 21:18-19 associated the ministry of Peter with his martyrdom. The entire passage has an ecumenical significance. The delegation of pastoral authority can be treated as a one-off event. The historical context of John 21 indicates the unifying character of the ministry of Peter the Apostle. Proper reading of the text can facilitate dialogue on the nature of the primacy of the Bishop of Rome.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ks. Marek Karczewski

Abstrakt

The primacy of the Bishop of Rome is the term for the highest office in the Church. It consists in carrying out a mission appointed to St. Peter and his successors by Christ. The truth about the primacy is a theoretical plane, dogmatically defined at the I Vatican Council in 1870. It also has a practical dimension, which depends on the individual popes and the particular historical context. A characteristic feature of the pontificate of John Paul II was the implementation of the reforms of the II Vatican Council and the Church’s preparation for the Great Jubilee of the third millennium. John Paul II realized the primacy function in accordance with the tradition of the Church, on the grounds of the biblical image of Peter the Apostle, and continuing the line of his predecessors – John XXIII and Paul VI. The leading element of his pontificate was the openness to the world, to man and his dignity, or sensitivity to the signs of the times. The priority at the level of ecclesial unity was a concern for the community at all levels, including the ecumenical field. John Paul II realized the primacy ministry as Servus servorum Dei, in the ancient formula – priority in love .

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ks. Marek Żmudziński

Abstrakt

Joseph Ratzinger discusses papal primacy in the Church, which is a communio based on the relationship between primacy and collegiality. Therefore, he supports jurisdictional primacy executed not in a monarchical way, but collegially, with the Pope as the head of the college of bishops. Joseph Ratzinger discusses the Petrine primacy in the New Testament, which he considers a starting point for a discussion about the succession of Peter’s office, choosing (via media) between papalism and conciliarism. He, therefore, focuses on the personal aspect of primacy connected with a given person. Moreover, the article discusses the relationship between the papacy and doctrinal infallibility. It also poses the question whether after his renunciation Benedict XVI still retains the charisma of doctrinal infallibility (or authentic orthodoxy) and how this refers to the current Pope Francis.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ks. Krzysztof Góźdź

Abstrakt

W artykule porównane są dwa modele kierowania Kościołem, które w Kościele katolickim co najmniej od Soboru Watykańskiego II stoją wobec siebie w pewnym napięciu. Model „Communio” strukturyzuje cały Kościół wychodząc od Kościoła lokalnego; Model „Iurisdictio” (bądź też hierarchiczny) wychodzi od prymatu jurysdykcyjnego biskupa Rzymu. Wraz z Walterem Kasperem autor artykulu opowiada się za syntezą Iurisdictio oraz Ordo, co pozostaje jeszcze zadaniem do wykonania na trzecie chrześcijańskie tysiąclecie. Tematem Ekskursu jest teoria eklezjologiczna Josepha Ratzingera, w ramach której w odniesieniu do relacji między papieżem a episkopatem można zaobserwować rozwój od podkreślania kolegialności w kierunku świadectwa pojedynczego biskupa.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Wolfgang Klausnitzer

Abstrakt

Wobec tego, że urząd papieski w swoim od I Soboru Watykańskiego zdefiniowanym kształcie stanowi jedną z największych przeszkód dla jedności Kościołów chrześcijańskich, autor niniejszego artykułu próbuje na nowo zinterpretować wypowiedzi soborowe odnoszące się do tej problematyki. Dokonuje tego w kontekście teologii wiary, która zdecydowanie odnosi treść wiary (fides quae) do fides qua. W ten sposób pewne wypowiedzi dotyczące wiary, także odnoszące się do papieża, są relatywizowane, jednak nie w sensie ich eliminacji, ale w znaczeniu intensywnego odniesienia ich do centrum wiary biblijnej. Przez to zostaje otwarta „przestrzeń”, dzieki której jest możliwe nadanie każdorazowo nowego kształtu urzędowi piotrowemu rozumianemu jako „służba jedności”.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Gisbert Greshake

Abstrakt

The article tries to find a possible model of role that the papal office can play for ec-umenical dialogue. First, the author reviews opinions about the pope and his office issued by the Evangelical Church in the 16th century, especially in Martin Luther’s theology. In the second step, there is an analysis of the ‘pope’ understanding presented by the modern Polish Lutheran theology. According to the applied method of “unity in reconciled diversity” it seems that the pope, as a head of the Roman Catholic Church could be understood as primus inter pares. The article develops the possible consequence of this papal duty in the vision of the ecumenical Pentarchy. It would be an ecumenical collaboration between the 5 biggest traditions of the modern Christianity: Roman Catholicism, Orthodoxy, Eastern Pre-Chalcedonian Churches, Anglicanism and Lutheran Protestantism. This model does not mean a way to the institutional primacy of the Bishop of Rome.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Bp Marcin Hintz

Abstrakt

Sobór Watykański II, który był największym wydarzeniem we współczesnej historii chrześcijaństwa, zainicjował proces otwarcia i reformy Kościoła katolickiego na niespotykaną dotąd skalę. Przez trzy lata dyskutowano na temat najważniejszych tematów, zarówno natury czysto teologicznej i eklezjalnej, jak i pastoralnej i misyjnej. Jednym z tych soborowych tematów było także ożywienie braterskich relacji między katolikami i nie-katolikami. W artykułe dokonano analizy jednego z najważniejszych teologicznych tematów, który niestety pozostał w wyniku soborowej i postsoborowej dyskusji przeszkodą w rzeczywistym dialogu o przywróceniu jedności między katolikami a prawosławnymi. Jest nim prymat papieski, który prawosławni postrzegają jako wynik ludzkiej inwencji, pozbawionej solidnych biblijnych i patrystycznych podstaw. Ternin ten pojawił się po 1054 roku jako podstawowa cecha polityki religijnej związanej z prymatem Rzymu. Kościół prawosławny wierzy w możliwość przywrócenia jedności chrześcijan, jednak nie zgadza się na interkomunię bez uprzedniego osiągnięcia jedności w wierze. Stąd też oczekuje się od Kościoła katolickiego decyzji porzucenia roszczenia prymatu i papieskiej nieomylności bądź też ich przekształcenia zgodnie tradycją pierwszych wieków. Również oczekuje się redefinicji relacji między biskupem Rzymu a kolegium katolickich biskupów w sensie rzeczywistej i efektywnej synodlaności.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Nicu Dumitrașcu

Abstrakt

One of the essential problems in the relationship between Catholic-Orthodox churches is the difference in the interpretation of the current forms of the primacy in the Church of the Bishop of Rome. Contemporary studies on the essence and on the method of accom-plishing this service on behalf of the universal Church’s unity assumed new dynamics after the publication of the ecumenical encyclical letter of John Paul II – Ut unum sint. The Pope addressed and requested the pastors and theologians to establish with him a “patient and fraternal dialogue” (see US 95-96), for both parties to strive to achieve “the forms in which this ministry may accomplish a service of love recognized by all concerned” (US 95). The contemporary Orthodox theologians, based on the results of historical studies, are con-vinced that the idea of the Roman primacy has been always presented in the theological awareness of the Christian East. The Eastern Churches do not negate the primacy of the Pope, as the Bishop of Rome, and as the first bishop of the whole Church. Recognizing the primacy of the Holy See as an incontestable historical fact, the Orthodox theologians see the crucial problem in the determination of its nature. They do not accept the primacy in the juridical sense.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ks. Zygfryd Glaeser

Abstrakt

The article is a topic outline of the theology of the Church’s unity. It shows the spectrum of contemporary reflection on this attribute of the Church mentioned in the Nicene-Con-stantinople Symbol (credo in unam Ecclesiam). The reflection includes biblical categories, especially the idea of koinōnia/communio, emphasizing the Trinitarian basis for unity of the Church, and its concrete means – bonds of unity. Among these means of unity, particular attention is paid to the bond of faith, the sacraments and ecclesiastical governance, nota-bly the universal ministry of Christian unity. Individual Churches (denominations) have different visions of unity, but also these concepts are the subject of ecumenical dialogue. The most recent ecumenical vision on the Church, including its unity, is the document of the World Council of Churches Commission on Faith and Order, Towards a Common Vision of the Church (published in 2013). Christian Churches involved in the contemporary ecumenical dialogue are aware that the unity of the Church is a reality given and set, yet incomplete and imperfect, so to speak “on the way”. In this sense they can express their spero in unam Ecclesiam.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ks. Sławomir Pawłowski SAC

Abstrakt

The article aims at an exegetical exploration of the theme of reconciliation in Eph 2:11-22. First it is argued that the passage has chiastic literary structure (ABCDD’C’B’A’). Reconciliation is in the structure a central (pivotal) theme around which go all other theo-logical motifs. The first element of pragmatic strategy of the author in Eph 2:11-22 is to show the condition of the addressee of the letter from the point of view of the Old Testament religion. As Gentiles they were deprived of God and His salvific promises. Thanks to the work of reconciliation accomplished by Christ’s death on the cross, both previously divided parts of the world (namely Gentiles and Jews) have become one. Christ’s work of reconcil-iation restores above all the relationship of each hostile group with God. The reconciliation between the two groups is a consequence of their prior reconciliation with God by Christ in the Holy Spirit (Trinitarian theology). Thanks to Christ’s work of reconciliation Gentiles are not strangers to God any more but together with the faithful Christians of Jewish origin form one “holy temple”, “Gods dwelling through the Spirit”, namely the Church.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ks. Janusz Kręcidło MS

Abstrakt

This article presented some critical remarks relating to the understanding of the panen-theism as a postmodern revelation, proposed by David Ray Griffin in his book Panentheism and Scientific Naturalism. Rethinking Evil, Morality, Religious Experience, Religious Pluralism, and the Academic Study of Religion. The main objection relates to the question that the American philosopher and theologian presents the philosophical, not theological conception of revelation. In addition he used the assumptions taken from process philosophy of A.N. Whitehead to construct this conception. The result of these assumptions is a new and original understanding of postmodernism. According to these assumptions panentheism is a conception that reflects properly the God-world relationship. Moreover, panentheism, as Griffin said, avoids mistakes of classical theism and extremes of early and late modernity. This panentheism is an integral part of naturalismppp. Griffin’s attempt to equate panentheism and revelation is based on the interaction recognized by him between God and the world. It manifests in the religious experiences and in the human drive to discover truth, which is, as Griffin said, a divinely-instilled drive. Process panentheism is the attempt to reconcile this revelation with the revelation that comes to us through the Abrahamic and other the-istic traditions. But it is difficult to accept that the revelation that comes to us from these religions, especially the revelation realized in Jesus Christ, gave rise to the recognition of the God-world relationship in terms of panentheism proposed by process theology

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Paweł Sokołowski

Abstrakt

Jesuits arrived in the land of the New Kingdom of Grande (Colombia) at the beginning of the 17th century. They founded colleges in all most important towns and began the mis-sionary service among Indians, according to the scheme of so-called ‘doctrinas’, i.e. villages inhabited by autochthons. During the years 1605-1660 they worked in a few doctrines on Altiplano in the surroundings of Bogota and Tunja and on eastern slopes of the Andes. Their service was usually very effective and carried out according to the established methodology of the missionary work. They were appealing to the following rules: systematic and regular religious education, knowledge of the local languages by missionaries, development of the educational system including study of the singing and the music, practising solemn liturgy based on solid and well equipped churches. The past experience of the work in ‘doctrinas’ was used in the second half of the 17th century during the establishment of Jesuits’ reductions in Casanare, Meta and Orinoko.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

O. Tomasz Szyszka SVD

Abstrakt

In the time of calling for a new evangelization in the Church as a result is at least the creation of the Papal Council for New Evangelization and the convoking of the XIII Ordi-nary Gathering of Bishops Synod under the watchword “New Evangelization for spreading the Christian faith“, one should be aware of the different types of evangelization. Only on this base can one point to the different aims of evangelization in the church connected with choosing the proper ways to carry it into effect. Speaking about three basic types, which are: missionary evangelization, pastoral evangelization and reevangelization or new evan-gelization one can speak about several basic methods of evangelization. You can describe it as a kerygmatic method, a missionary ministry method, bringing back to life faith for the members of the Church connected with self-evangelization and inculturation, a method connected precisely with pre-evangelization and new evangelization which should always have a joyful character.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Ks. Bogdan Biela

Instrukcja dla autorów

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW
Zanim Państwo prześlą swój artykuł, recenzję lub sprawozdanie do publikacji w czasopiśmie „Studiów Nauk Teologicznych”, prosimy o zapoznanie się z wymogami obowiązującymi autorów tekstów.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGŁASZANEGO TEKSTU ORAZ SPOSÓB JEGO REDAGOWANIA

ZASADY SPORZĄDZANIA PRZYPISÓW
ZASADY REDAGOWANIA BIBLIGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ
ZASADY REDAGOWANIA STRESZCZEŃ i SŁÓW KLUCZOWYCH
ZASADY REDAGOWANIA NOTY BIBLIOGRAFICZNEJ

Jeżeli tekst artykułu (recenzji, sprawozdania) został zredagowany zgodnie z zasadami przyjętymi w redakcji czasopisma „Studia Nauk Teologicznych”, prosimy zarejestrować się/zalogować się na adres: https://www.editorialsystem.com/snt
a następnie postępować zgodnie z instrukcją zawartą na stronie.

Autorzy mogą śledzić proces kwalifikacji tekstu na swoim koncie na Platformie Editorial System (link jak wyżej).

We wszystkich sprawach związanych z publikacją tekstu można kontaktować się z redakcją Studiów Nauk Teologicznych: https://journals.pan.pl/snt → KONTAKT

Zasady etyki publikacyjnej

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

jakie stosuje redakcja „Studiów Nauk Teologicznych”, są zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics):


Zgodnie z tymi wytycznymi do respektowania norm etycznych w procesie publikacji artykułu zobowiązane są nie tylko autorzy, ale wszystkie podmioty zaangażowane w pracę nad publikacją.

1. ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE AUTORA

Autorstwo publikacji: Autorem publikacji jest osoba, która wniosła istotny wkład w jej koncepcję, wykonanie oraz ostateczną interpretację danych. Każdy, kto miał wpływ na te elementy pracy, winien zostać podany wśród autorów.

Rzetelność naukowa: Publikacja powinna zostać przygotowana skrupulatnie według wytycznych Redakcji. Musi zawierać dane umożliwiające identyfikację źródeł oraz jasny, przejrzysty sposób prezentacji informacji. W bibliografii należy przedstawić wszystkie publikacje wykorzystane przy pisaniu artykułu.

Oryginalność i plagiat: Autor jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia, prezentowania i obiektywnej interpretacji badań naukowych. Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne oraz oryginalne prace. Złożenie artykułu do publikacji jest rozumiane jako deklaracja, że tekst ten nie został nigdzie wcześniej opublikowany również w postaci elektronicznej oraz że nie jest on złożony w redakcjach innych czasopism ani nie jest fragmentem publikacji zwartej, np. monografii (zasada wykluczenia publikacji wielokrotnej lub równoczesnej). Plagiat, autoplagiat czy fałszowanie danych w artykule naukowym są niedopuszczalne. Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji http://www.ithenticate.com/

Informacja o błędach w publikowanych tekstach: Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego czasopisma, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie bądź też publikacja powinna zostać wycofana.

2. ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE REDAKCJĘ

Monitorowanie standardów etycznych: Redakcja odpowiada za przestrzeganie najwyższych standardów etycznych procesu publikacji w czasopiśmie. W tym celu kontroluje na bieżąco wszelkie działania na każdym etapie publikacji, a w razie potrzeby przeciwdziała nadużyciom.

Przejrzystość i otwartość (zasada fair play): Nadesłane artykuły Redakcja ocenia jedynie pod względem merytorycznym. Na ocenę nie wpływają takie czynniki, jak: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo, poglądy polityczne autorów, itp.

Decyzje dotyczące publikacji: Redakcja, po zapoznaniu się z recenzjami, podejmuje ostateczną decyzję na temat przyjęcia lub odrzucenia artykułu. Przy podejmowaniu decyzji bierze pod uwagę takie czynniki, jak: wartość naukową pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z zakresem tematycznym czasopisma.

Zasada poufności: Redakcja zobowiązana jest do zachowania poufności w zakresie danych na temat zgłaszanych do publikacji prac i jej autorów. Informacje na temat danego artykułu posiadają jedynie: autor, recenzenci (przy czym obowiązuje procedura double blind review), redaktor naczelny, redaktor prowadzący dany numer lub odpowiedzialny za artykuł oraz wydawca.

Wykluczenie konfliktu interesów: Artykuły nie przeznaczone do publikacji nie mogą być wykorzystane przez redakcję w żaden sposób i do żadnych celów naruszających własność intelektualną autora. Autorzy powinni poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Rzetelność naukowa: Redakcja odpowiada za poziom etyczny i merytoryczny czasopisma i dlatego ma prawo do weryfikacji danych zamieszczonych w nadesłanym artykule oraz naniesienia poprawek, jeśli jest taka potrzeba.

Zapora ghost writing i guest autorship: Redakcja prowadzi selekcję nadesłanych artykułów zgodnie z zasadami przeciwdziałania przypadkom nierzetelności naukowej, np. autorstwa-widma, autorstwa grzecznościowego, gościnnego, itp. W celu przeciwdziałania podobnym przypadkom Redakcja wymaga od autorów przedstawienia wkładu autorów w powstanie publikacji (z dodatkowo podaną afiliacją oraz przypisaniem autorstwa do poszczególnych części publikacji); główną odpowiedzialność za treść ponosi autor zgłaszający artykuł.

Wycofanie tekstu: W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki Redakcja jest zobowiązana do wycofania tekstu z publikacji i podjęcia kroków wyjaśniająco-naprawczych. Wykrycie nadużyć etycznych (plagiat, sfałszowanie wyników badań, manipulacja wynikami badań, metodą, zmyślanie wyników badań itp.) powinno być zgłoszone w formie pisemnej redaktorowi naczelnemu czasopisma ( marian.machinek@gmail.com) bądź sekretarzowi czasopisma ( agatarujner@gmail.com). Zgłoszenia może dokonać członek redakcji, recenzent, czytelnik czasopisma lub każda inna osoba, która ma podejrzenie co do rzetelności tekstu. W przypadku naruszenia zasad etycznych w tekście już opublikowanym redakcja wycofa artykuł ze strony internetowej, zamieszczając informację o powodach wycofania, a w przypadku tekstu drukowanego redakcja zamieści stosowne oświadczenie w następnym numerze czasopisma. Redakcja poinformuje o sprawie autora, instytucję, w której jest afiliowany, recenzentów, osoby poszkodowane, a także, jeśli będzie to konieczne, inne organy nadzoru etycznego. Jeśli nadużycia etyczne w tekście są nieznaczne, skorygowany tekst będzie mógł być ponownie opublikowany. Jeżeli w Redakcji występuje konflikt interesów, zgłoszenie powinno zostać złożone Wydawcy ( sekretariat@akademiakatolicka.pl).

Skargi i odwołania: Skarga na Czasopismo lub/i Redakcję powinna być pisemna i w przypadku, kiedy dotyczy czasopisma lub postępowania członków Redakcji – winna być skierowana do redaktora naczelnego; kiedy dotyczy postępowania redaktora naczelnego – winna być skierowana do Wydawcy – Komitetu Nauk Teologicznych PAN ( sekretariat@akademiakatolicka.pl) i przekazana do wiadomości redaktora naczelnego. Nadzór nad Wydawcą pełni dziekan Wydziału I Nauk humanistycznych i Społecznych PAN (wydzial_1@pan.pl). Przedmiotem skargi mogą być np.: naruszone interesy skarżącego, zaniedbanie, przewlekłość lub brak działania w sprawie ze strony Redakcji. Skarżący powinien otrzymać pisemne zawiadomienie o załatwieniu sprawy w terminie 30 dni od daty złożenia skargi.

3. ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE RECENZENTA

Kryteria oceny tekstów: Recenzent ocenia zgodność poruszanej problematyki z profilem czasopisma, to czy tytuł odzwierciedla treść artykułu oraz czy artykuł jest tekstem oryginalnym. Recenzent dokonuje oceny artykułu pod względem formalnym (poprawność językowa, struktura wywodu, poprawność w formułowaniu przypisów) oraz merytorycznym (poprawność metodologiczna, kompletność prezentowanych tez, poprawność merytoryczna, aktualność wykorzystanej bibliografii). Recenzent powinien krótko uzasadnić swoją ocenę. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek zawierający rekomendację dotyczącą publikacji artykułu.

Zasada poufności: Recenzent zobowiązany jest traktować recenzowany artykuł jako dokument poufny. Może o nim informować jedynie osoby do tego upoważnione. Procedura recenzyjna odbywa się anonimowo, co oznacza, że autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości (double blind review).

Zasada obiektywizmu: Recenzent zwraca uwagę wyłącznie na wartość merytoryczną publikacji. Nie ocenia i nie krytykuje autora. W recenzji stara się być obiektywny. Ocenę artykułu przedstawia za pomocą przejrzystych argumentów.

Zasada odpowiedzialności za terminowość procesu recenzyjnego: Recenzent, który zgadza się na zrecenzowanie artykułu jest odpowiedzialny za wykonanie swej pracy w ustalonym z Redakcją terminie.

Wykluczenie konfliktu interesów: Konflikt interesów mogą stanowić relacje podległości zawodowej, zależności ekonomicznej oraz takie formy relacji towarzyskich, które mogą wpływać na bezstronną ocenę wartości tekstu. Wszelkie informacje oraz koncepcje naukowe uzyskane w wyniku procedury recenzyjnej nie mogą zostać wykorzystane do osobistej korzyści recenzenta. Recenzentem nie może być osoba bezpośrednio zaangażowana w powstawanie publikacji.

Procedura recenzowania

PROCEDURA RECENZOWANIA

Procedura recenzyjna stosowana w czasopiśmie „Studia Nauk Teologicznych” jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011 oraz Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych

Przed wyrażeniem zgody na sporządzenie recenzji recenzent powinien zapoznać się z ZASADAMI ETYCZNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI RECENZENTA: https://journals.pan.pl/snt → ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ.

Po otrzymaniu artykułu przeznaczonego do działów ARTYKUŁY lub VARIA, Redakcja dokonuje wstępnej oceny przesłanego przez autora tekstu, prowadzącej do decyzji o jego przyjęciu do dalszego procedowania (lub odrzuceniu). Autor może także zostać poproszony o uzupełnienie brakujących danych w swoim zgłoszeniu. Po podjęciu decyzji o wstępnym zakwalifikowaniu nadesłanego artykułu, Redakcja wszczyna procedurę recenzyjną, przesyłając tekst do dwóch niezależnych recenzentów, o czym niezwłocznie zawiadamia autora.

Lista recenzentów nie jest stała, ale Redakcja powołuje ich w zależności od tematyki przysyłanych tekstów. Dzięki temu recenzentami są eksperci zajmujący się tematyką przesłanego tekstu. Proces recenzji jest anonimowy, recenzent oraz autor artykułu nie znają swoich tożsamości (tzw. double blind review).

Przyjmując tekst do recenzji, recenzent zobowiązuje się do wykonania go w oznaczonym terminie. Po zapoznaniu się z tekstem przesłanego artykułu, recenzent wypełnia formularz recenzyjny, oceniając artykuł zarówno od strony formalnej (struktura, język, styl, przypisy), jak i merytorycznej (poprawność argumentacji, oryginalność i kompletność tez). Recenzent powinien uzasadnić swoją ocenę oraz sformułować ewentualne zalecenia dla autora.

Recenzja powinna zawierać jasną konkluzję w postaci rekomendacji do przyjęcia, odrzucenia lub też odesłania tekstu do autora w celu naniesienia poprawek i uzupełnień. Dwie recenzje z negatywną rekomendacją prowadzą do odrzucenia artykułu. W przypadku znacznych rozbieżności w rekomendacjach dwóch pierwszych recenzentów, Redakcja kieruje tekst do trzeciego recenzenta, którego rekomendacja jest decydująca dla dalszych losów artykułu.

Na podstawie recenzji Redakcja podejmuje decyzję o ostatecznym przyjęciu artykułu do druku, jego odrzuceniu lub odesłaniu do autora w celu naniesienia poprawek. O dokonanej decyzji Redakcja niezwłocznie informuje autora, umożliwiając mu zapoznanie się także z tekstami recenzji. Do poważniejszych uwag recenzentów autor artykułu powinien się szczegółowo ustosunkować. Wszystkie uwagi recenzentów powinny być uwzględnione w korekcie pracy. Korespondencja pomiędzy autorem i recenzentami odbywa się za pośrednictwem Redakcji.

W porozumieniu z autorem Redakcja dokonuje stylistycznej korekty tekstu przyjętego artykułu, by doprowadzić ostatecznie do wypracowania wersji tekstu gotowej do publikacji.

Materiały zawarte w dziale RECENZJE I OMÓWIENIA nie są artykułami ściśle naukowymi i dlatego z zasady nie podlegają ocenie zewnętrznych recenzentów, choć mogą zostać do nich skierowane. Decyzję o ich publikacji bądź odrzuceniu podejmuje Redakcja.Recenzenci

RECENZENCI

19 (2024)

Ks. prof. dr Piotr Adamek, Fu Jen Catholic University, Taiwan
Ks. prof. UŚ dr hab. Antoni Bartoszek, Uniwersytet Śląski
Ks. prof. UŚ dr hab. Bogdan Biela, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Jacek Błeszyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr hab. Janusz Bujak, Uniwersytet Szczeciński
Ks. prof. US dr hab. Grzegorz Chojnacki, Uniwersytet Szczeciński
Ks. prof. dr Zbigniew Formela, Università Pontificia Salesiana in Rome Italy
Prof. UPS dr hab. Sylwia Góra, Uniwersytet Pomorski w Słupsku
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Ks. prof. dr Janusz Kowalczyk, Pontificia Università Gregoriana in Rome, Italy
Ks. prof. dr hab. Janusz Kucicki, Nagoya University, Japan
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Ks. prof. KUL dr hab. Janusz Lekan, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Ks. prof. dr hab. Wiesław Łużyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. prof. UAM dr hab. Maciej Olczyk, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. doc. dr Marcel Mojzeš, Prešovská univerzita v Prešove, Slovakia
Ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. prof. UO dr hab. Janusz Podzielny, Uniwersytet Opolski w Opolu
Ks. prof. PWT dr hab. Roman Słupek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Ks. prof. dr Innocenzo-Mária Vladimír Szaniszló, Pontificia Università di San Tommaso d’Aquino (Angelicum) in Rome, Italy
Ks. prof. dr Peter Volek, Catholic University in Ružomberok, Slovakia
Ks. prof. KUL. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

18 (2023)

Ks. prof. UKSW dr hab. Przemysław Artemiuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. prof. KUL dr hab. Grzegorz Barth, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Ks. Prof. dr hab. Antoni Bartoszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ks. prof. dr hab. Janusz Bujak, Uniwersytet Szczeciński
Ks. prof. dr hab. Grzegorz Chojnacki, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr Ján Ďačok, Pontifical Gregorian University in Rome, Italy
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, Uniwersytet Opolski
Prof. dr John Grabowski, The Catholic University of Amerika in Washington, USA
Prof. dr Maurizio Faggioni, Accademia Alfonsiana in Roma, Italy
Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, Uniwersytet Opolski
Ks. prof. dr Radoslav Lojan, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovakia
Ks. prof. UPJPII dr hab. Marek Kluz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Jarosław Merecki SDS, Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia in Roma, Italy
Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, Uniwersytet Opolski
Ks. prof. dr hab, Jan Perszon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr Adrian J. Reimers, Holy Cross College, South Bend, USA
Ks. prof. dr hab. Stanisław Jan Rabiej, Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Bolesław Skobel, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak, Akademia Katolicka w Warszawie
Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. dr hab. Jan Szpet, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. dr Tadeusz Zadorożny, Holy Apostles College & Seminary, Cromwell, USA
Prof. dr. Stefano Zamboni, Accademia Alfonsiana in Roma, Italy
Ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wWarszawie
Ks. prof. UŚ dr hab. Sławomir Zieliński, Uniwersytet Śląski w Katowicac17 (2022)

Ks. prof. UKSW dr hab. Przemysław Artemiuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. dr hab. Paweł Borto, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Ks. prof. dr hab. Janusz Bujak, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr Martin Carbajo-Núñez, Pontifical University of St. Anthony (Antonianum), Rzym (Włochy)
Prof. dr David Fagerberg, University of Notre Dame (USA)
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Prof. dr Cristiana Freni, Salesian Pontifical University, Rzym (Włochy)
Ks. prof. dr hab. Zygfryd Paweł Glaeser, Uniwersytet Opolski
Ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Ks. prof. UŚ dr hab. Jacek Kempa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ks. prof. UPJPII dr hab. Marek Kluz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr Vlaho Kovačević, University of Split (Horwacja)
Ks. prof. KUL dr hab. Jacenty Mastej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Ks. dr hab. Andrzej Miotk SVD, Rzym (Włochy)
Ks. prof. dr hab. Andrzej Adam Napiórkowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. prof. dr hab, Jan Perszon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
O. prof. UAM dr hab. Piotr Piasecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. dr Jan Polak, Palacký, University Olomouc (Republika Czeska)
Prof. Dr Adrian J. Reimers, University of Saint Thomas (USA)
Ks. dr hab. Roman Słupek SDS, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Ks. dr hab. Adam Józef Sobczyk, Poznań
Ks. prof. UAM dr hab. Wojciech Szukalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr Andrea Vicini SJ, Boston College (USA)
Ks. prof. dr hab. Norbert Widok, Uniwersytet Opolski
Prof. dr Ray Zammit, L-Università ta' Malta (Malta)

16 (2021)

Ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald, Uniwersytet Opolski
Ks. prof. AKW dr hab. Piotr Aszyk, Akademia Katolicka w Warszawie
Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Bohdanowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. dr hab. Janusz Bujak, Uniwersytet Szczeciński
Prof. AI dr hab. Piotr Duchliński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr Ivo Džinić, University of Zagreb (Croatia)
Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Uniwersytet Opolski
Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, Uniwersytet Opolski
Prof. dr Daniel Justel, Universidad Eclesiástica San Dámaso: Madrid (España)
Prof. dr Stephan Kampowski, Pontifical John Paul II Theological Institute for Marriage and Family Sciences in Rome (Italy)
O dr hab. Maksym Adam Kopiec, Pontifical University of. St. Anthony (Antonianum) in Rome (Italy)
Ks. prof. AP dr hab. Ryszard Kozłowski, Akademia Pomorska w Słupsku
Ks. dr Roman Mazur, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. prof. UAM dr hab. Paweł Podeszwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. UwB dr hab. Andrzej Proniewski, Uniwersytet w Białymstoku
Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej, Uniwersytet Opolski,
Prof. dr Thomas Rego, Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)
Prof. dr Adrian Reimers, University of St. Thomas (USA)
Ks. prof. em. dr hab. Czesław Rychlicki, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Ks. prof. dr hab. Wojciech Szukalski, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. n. med. dr hab. Władysław Sinkiewicz, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Ks. dr hab. Damian Wąsek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr João J. Vila-Chã, Pontifical Gregorian University (Gregoriana) in Roma (Italy)
Ks. dr Tadeusz Zadorożny, Holy Apostles College and Seminary (USA)

15 (2020)

Ks. prof. UO dr hab. Andrzej Anderwald, Uniwersytet Opolski
Dr René Balák, Slovakia
Ks. prof. dr hab. Antoni Bartoszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ks. prof. dr hab. Pawel Bortkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr Ladislav Csontos, Trnava University, Slovakia
Ks. prof. US dr hab. Grzegorz Chojnacki, Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr Ján Ďačok, Pontifical Gregorian University in Rome, Italy
Prof. dr John Grabowski, Catholic University of America in Washington, USA
Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła, Uniwersytet Opolski
Ks. dr hab. Stanislaw Kozakiewicz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Ryszard Kozłowski, Akademia Pomorska w Słupsku
Ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki, Collegium Bobolanum w Warszawie
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Prof. René Micallef, Pontifical Gregorian University in Rome, Italy
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. prof. dr hab. Maciej Olczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. dr hab. Kazimierz Papciak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Prof. dr Ian Randall, Cambridge, UK
Prof. dr hab. Jarosław Różański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Szyszka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. dr Inocent-Mária Szaniszló, Pontifical University of St. Thomas Aquinas (Angelicum) in Rome, Italy
Ks. prof. dr hab. Wojciech Szukalski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Dominic White, Margaret Beaufort Institute of Theology in Cambridge, UK
Dr Agnes Wilkins, Worcester, UK
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek, Akademia Muzyczna w Krakowie

14 (2019)

Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bachanek –
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr José María Berlanga, Universidad Pontificia Comillas in Madrid
Ks. prof. AMuz dr hab. Jacek Bramorski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
Prof. James Corkery – Papieski Uniwersytet Gregoriańskim, Rzym
Ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. prof. dr hab. Zygfryd Gläser – Uniwersytet Opolski
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr John Grabowski - The Catholic University of America
Ks. prof. UAM dr hab. Adam Kalbarczyk - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Ewelina Konieczna – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ks. prof. AP dr hab. Ryszard Kozłowski – Akademia Pomorska
Prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. prof. KUL dr hab. Jacenty Mastej - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. dr Jarosław Merecki - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. dr hab. Roman Słupek - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
O. prof. dr Inocent-Mária V. Szaniszló - Pontifical University of St Thomas Aquinas
Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. prof. dr hab. Norbert Widok - Uniwersytet Opolski
Ks. prof. dr Andrzej Wodka - Accademia Alfonsiana, Rzym

13 (2018)

Dr José María Berlanga, Universidad Pontificia Comillas in Madrid
Ks. dr hab. Roman Buchta – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ks. Dr Joseph Carola - Papieski Uniwersytet Gregoriańskim, Rzym
Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak – Uniwersytet Opolski
Ks. dr hab. Wiesław Dąbrowski - Istituto Superiore di Scienze Religiose „Fides et Ratio”, L`Aquila
Ks. hab. dr hab. Tadeusz Dzidek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr Cyril Hišem - Katolicki Uniwersytet w Rużomberku
Prof. Cayetana Heidi Johnson - Universidad en Internet de México
Ks. prof. KUL dr hab. Przemysław Kantyka - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. prof. UPIPII dr hab. Tadeusz Kałużny - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dr Maksym Adam Kopiec - Pontificia Universita Antonianum, Roma
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. prof. UMK dr hab. Krzysztof Krzemiński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. prof. KUL dr hab. Zdzisław Kupisiński - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Rudolf Kutschera - John Felice Rome Center/Loyola University Chicago
Prof. KUL dr hab. Krzysztof Leśniewski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. dr hab. Waldemar Linke - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. prof. KUL dr hab. Jacenty Mastej - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks prof. KUL dr hab. Sławomir Pawłowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Romuald Piekarski – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Aleksander Prokopski – Politechnika Wrocławska
O. dr Paweł Sambor - l'Institut Catholique de Paris
Ks. dr hab. Roman Słupek - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Ks. prof. dr hab. Jan Szpet - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ks. prof. dr hab. Norbert Widok - Uniwersytet Opolski

12 (2017)

Dr. Mojżesz Asaah Awinongya SVD - Philosophisch-Theologische Hochschule in Sankt Augustin, Niemcy
Ks. prof. UŚ dr hab. Antoni Bartoszek - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr Achim Buckenmaier - Pontifical Lateran University, Rzym
Ks. dr Andrzej Dobrzyński - Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dzidek - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Jan Górski - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Grzywaczewski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. dr hab. Wojciech Szukalski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. dr hab. Paweł Kiejkowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. UMK dr hab. Krzysztof Krzemiński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
O. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
O. prof. dr hab. Ireneusz Ledwoń - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr Francisco José López Sáez - Universidad Pontificia Comillas in Madrid.
Prof. Michael J. Mikoś - University of Wisconsin–Milwaukee
Ks. prof. UKSW dr hab. Leszek Misiarczyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. prof. UAM dr hab. Mariusz Olczyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. prof. dr hab. Marek Pyc - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. dr hab. Jan Słomka – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr Ignacio Serrada Sotil - Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. dr hab. Wojciech Szukalski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. dr hab. Zbigniew Wanat - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr Ralph Weimann - Domuni Universitas, Bruksela
Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Andrzej Wierciński – Uniwersytet Warszawski
Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec - Ateneo Romano della Santa Croce
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. dr hab. Sławomir Zieliński - Uniwersytet Śląski w Katowicach

11 (2016)

Dr Anna Abram, Margaret Beaufort Institute of Theology in Cambridge
Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO – Uniwersytet Opolski
Ks. dr Stanisław Bazyliński - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. dr hab. Jacek Bramorski - Akademia Muzyczna w Gdańsku
Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak - Uniwersytet Opolski
Ks. dr hab. Konrad Glombik – Uniwersytet Opolski
Prof. dr Massimo Grilli – Uniwersytet w Genewie
Ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. prof. dr hab. Wolfgang Klausnitzer – Uniwersytet Julius-Maximillians w Würzburgu
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. Dr Edmund Kowalski - Accademia Alfonsiana, Rzym
Ks. dr hab. Zbigniew Kubacki, prof. PWTW - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Ks. dr hab. em. Bernard Kołodziej, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Prof. zw. dr hab. Stanisław Obirek
Dr Sean Ryan, University of London
Ks. prof. dr hab. Jan Słomka - Uniwersytet Śląski w Katowicach
O. dr Wojciech M. Stabryła - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. dr hab. Jan Szpet - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. dr hab. Stefan Szymik - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. dr hab. Andrzej Uciecha - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. prof. dr hab. Norbert Widok - Uniwersytet Opolski

10 (2015)

Ks. dr hab. Tadeusz Dzidek , prof. UPJPII - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Sławomir Zieliński - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ks. dr hab. Ryszard Hajduk , prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr Stefan Iloaie - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia
Prof. dr Cristian Sonea - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia
Ks. dr hab. Wojciech Szukalski , prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr. Jürgen Werbick - Universität Münster
Ks. dr hab. Jacek Kempa - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Prof. dr hab. Michael Gabel - Universität Erfurt
Dr hab. Wojciech Gajewski , prof. UG – Uniwersytet Gdański
O. prof. dr hab. Ryszard Sikora - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. dr hab. Dariusz Kotecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr Roman Siebenrock - Universität Innsbruck
Ks. dr hab. Stefan Szymik - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. dr hab. Michał Wojciechowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej - Uniwersytet Karola w Pradze
Ks. dr hab. Paweł Kiejkowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. dr hab. Andrzej Anderwald , prof. UO – Uniwersytet Opolski
Ks. Dr hab. Jan Perszon - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. dr hab. Józef Urban , prof. UO – Uniwersytet Opolski
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. prof. dr hab. Jan Górski - Uniwersytet Śląski w Katowicach
O. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. dr hab. Jacenty Mastej - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. prof. dr hab. Artur Malina – Uniwersytet Opolski
Ks. prof. dr hab. Andrzej Piotr Perzyński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

9 (2014)

Dr hab. Stanisław Achremczyk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr Józef Bunar - Facultad de Teología “San Pablo”, Cochabamba, Bolivia
Prof. dr Stefan Iloaie - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bp. dr hab. Marcin Hintz , prof. ChAT – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Prof. dr. Alberto Mingo Kaminouchi - Institute Superior de Ciencias Morales, Madrid
Ks. dr hab. Krystian Kałuża - Uniwersytet Opolski
Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha , prof. KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
O. dr hab. Jacek Kiciński , prof. PWT - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Dr hab. Marek Kita - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński , prof. KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. dr hab. Marek Lis , prof. UO – Uniwersytet Opolski
Ks. dr hab. Jacenty Mastej - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dr Gerhard Marschütz - Universität Wien
Ks. dr hab. Erwin Mateja , prof. UO – Uniwersytet Opolski
Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec – Uniwersytet Opolski
Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz , prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr. Joachim Piepke - Philosophisch-Theologische Hochschule SVD St. Augustin
O. prof. dr Dariusz Piwowarczyk – Uniwersytet Jagielloński
O. prof. dr hab. Roland Preis
Ks. prof. dr hab. Marek Pyc - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. dr hab. Marek Skierkowski , prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Ks. dr hab. Stefan Szymik , prof. KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. prof. dr hab. Zbigniew Wanat - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. dr hab. Waldemar Wesoły , prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec - Ateneo Romano della Santa Croce

8 (2013)

Ks. dr hab. Roman Bogacz - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Prof. dr hab. Clemens Breuer - Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten, Austria
Ks. dr hab. Jacek Bramorski - Akademia Muzyczna w Gdańsku
Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. dr hab. Jerzy Gocko , prof. KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. prof. dr hab. Wacław Gubała – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. dr hab. Jan Kochel , prof. UO – Uniwersytet Opolski
Ks. dr hab. Piotr Łabuda - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Ks. dr hab. Zdzisław Janiec , prof. KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. dr hab. Grzegorz Jaśkiewicz
Ks. dr hab. Bernard Kołodziej, em. prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. dr hab. Maciej Olczyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Joachim Piegsa – Universität Augsburg
Ks. prof. dr Marek Raczkiewicz - Accademia Pontificio, Madrid
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. dr hab. Waldemar Wesoły , prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ks. dr hab. Norbert Widok , prof. UO – Uniwersytet Opolski
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

6-7 (2011-2012)

Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec - Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Krystian Wojaczek - Uniwersytet Opolski
Ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła - Uniwersytet Opolski
Ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO – Uniwersytet Opolski
Ks. dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz , prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński , prof. KUL - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Polityka antyplagiatowa

POLITYKA ANTYPLAGIATOWA


System antyplagiatowy: Plagiat stanowi naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu i opublikowaniu go pod własnym nazwiskiem. Skopiowanie swojego utworu w celu poszerzenia dorobku naukowego stanowi autoplagiat. Plagiat jest czynnością karalną.

W przypadku wykrycia plagiatu redakcja poinformuje o sprawie instytucję, w której afiliowany jest autor, recenzentów oraz osoby poszkodowane. Ponadto redakcja zamieści informację na ten temat na stronie internetowej czasopisma i/lub w wersji drukowanej.

W celu zapobiegania plagiatowi Redakcja czasopisma „Studia Nauk Teologicznych” korzysta z oprogramowania iThenticate należącego do firmy Turnitin – globalnego dostawcy usług technologicznych dla nauki i edukacji. System pozwala sprawdzić domniemane podobieństwo tekstu z miliardami źródeł internetowych oraz tekstami zdeponowanymi przez wydawców korzystających z Similarity Check.

Dane badawcze: Redakcja nie gromadzi danych badawczych, a przedstawienie planu zarządzania danymi badawczymi nie stanowi wymogu publikacji artykułu. Przez dane badawcze redakcja rozumie zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych. W określonych okolicznościach autorzy mogą jednak zostać poproszeni o przedstawienie danych badawczych, również już po opublikowaniu artykułu.Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji