Humanities and Social Sciences

Studia Nauk Teologicznych

Content

Studia Nauk Teologicznych | 2006 | Tom 1 |

Keywords: 23-37
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Der Artikel behandelt eine äußerst wichtige und zugleich schwierige Thematik der Beglaubigung das Faktums der Inkarnation in der gegenwärtigen Theologie und Anthropologie. Die systematische Überlegung wird auf die praktische Seite des christlichen Lebens übertragen. Diese spezifische Eigenschaft der Theologie von Karl Rahner dringt in die grundsätzliche christliche Relation ein, die Relation zwischen der göttlichen und der irdischen Welt auf der Ebene der personalen Vereinigung der beiden Naturen in Jesus Christus. Das Ereignis der Inkarnation macht die Rolle der Menschheit Christi im Erlösungswerk sichtbar. Es bringt die radykale Selbsthingabe des Menschen an den sich selbstmitteilenden Gott zum Ausdruck. Der heutige Mensch verwirklicht sich (erlöst sich) dank sejner Transzendenz zu Gott, die in Jesus Christus den absoluten Ausmaû erreicht hat. Das Emporsteigen des Menschen als transzendetalem Wesen zu Gott ist keine Autosoterie, sondern vollzieht sich seitens Gottes, der sich dem Menschen mitteilt und auf diese Weise zu seinem Erlöser wird. Zurecht bemerkt also Rahner, dass die Relevanz der Menschheit Jesu darin besteht, dass Gott durch den Gott-Menschen erlöst, d.h. „im Menschen erlöst”, wie die Römische Schule lehrte.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Krzysztof Góźdź
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

La teologia praticata nella Chiesa, e sotto la sua direzione, deve avere sempre la coscienza della responsabilit della fede di tutto il Popolo di Dio, e per questo deve adoperarsi di tale insegnamento che non trasgredisce alla dottrina della fede. Non viola questo ± evidentemente ± la libertà della ricerca teologica. Questa libertà dovrebbe però realizzarsi nell’ambito della fede della Chiesa, su cui l’integrità vigila il suo Magistero. Così praticata la teologia può dare il contributo alla formazione cristiana degli studenti. Benchè la teologia possiede il posto privilegiato e responsabile nella formazione dei candidati al sacerdozio, tuttavia non può essere trattata oggi come il privilegio riservato ad essi, alle suore o ad alcuni solo laici, che si preparano all’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. La pastorale accademica, parrocchiale, diocesana, nazionale, come anche internazionale, nella sempre più unita l’Europa, e la collaborazione nell’ambito della ricerca alle nostre facoltà teologiche ed universitarie, dovrebbero fare il fondamento della nostra comune riflessione. La proposta delle aperte lezioni e conferenze alle facoltà teologiche, anche per gli studenti delle altre facoltà universitarie, potrebbe risultare utile per fare l’unione dei differenti ceti sociali, che rimanevano più di una volta chiusi nei propri circoli. Non si può dimenticare, che gli odierni destinatari del messaggio cristiano hanno la loro comprensione culturale ed il loro modo di pensare modellato da una mentalità scientifica e tecnica, che tende a pervadere la pluralità delle culture, che pretendono di appagare i bisogni dell’uomo. In questo contesto, la teologia si sente particolarmente chiamata ad affrontare a livello critico-scientifico il dialogo con la cultura e la scienza, nella convinzione che un messaggio che non si incarna in una cultura storica non viene seriamente accolto. Negli ultimi anni in Polonia, quando si nota la seria apertura delle universit statali alla teologia, si è creato un clima do reciproca stima e ci sono realizzati tanti concreti progetti di collaborazione. E tutto questo è stato possibile fare, perchè alla base di entrambi istituzioni esiste la profonda convinzione, che la teologia, con il suo speciale oggetto di ricerca, esercita il completamento della formazione umana, intellettuale e cristiana dell’uomo.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Czesław Rychlicki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Der Autor ist Begründer eines originalen Personalismussystems. In der Abhandlung erklärt er sich für die Verwendung der maximalistischen Philosophie, darunter auch des Personalismus in der systematischen Theologie als Lehre vom Glauben. Er weist weittragende Bedeutung des Personalismus in der Hermeneutik Joh 1, 14 auf und macht einen Entwurf des Personalismus in Neigung zur dogmatischen Theologie, die heutzutage vom Reismus abgehen muss.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Czesław S. Bartnik
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Chodziło w naszym studium o pytanie: jakie są granice rozumu w teologicznym poznaniu Boga? Do granic formalnych, to znaczy takich, które wynikają z samej natury teologii należą: pośredni charakter poznania Boga, uwikłanie języka teologicznego w immanencji, brak samowystarczalności rozumu jednostki wobec eklezjalnego charakteru poznania. Z kolei treściowe ograniczenia rozumu ukazują się w ontologicznych twierdzeniach teologii pozytywnej, w przeczeniach teologii negatywnej i w darze mistycznego zjednoczenia. W konfrontacji z całością przesłania o Bogu niesionego w tradycji chrześcijańskiej, teologia katafatyczna domaga się pomocy dwóch dróg poznania: apofatycznej i mistycznej; teologia w trudzie ogarnięcia całego depozytu wiary przy pytaniu o Boga własnym dynamizmem odsyła od twierdzeń o Bogu do wycofania ich stanowczosści i do przyjęcia daru przemiany umysłu. Zatacza się w ten sposób krąg hermeneutyczy, by stanąć znów u początku drogi, która "od wiary wychodzi i ku wierze zmierza" (Rz 1,4). Ścisłe powiązanie teologii z mistyką sprawia, że teologia nie powinna być pojmowana jako aktywność jedynie niektórych wiernych w Kościele. Myślenie o Bogu, będące jednocześnie intelektualnym zgłębianiem, modlitwą i pragnieniem stanowi sam rdzeń życia chrześcijańskiego. Każdy z tych elementów może odgrywać różną rolę w podprowadzeniu do zjednoczenia. Ważne jest jednak podkreślenie niezbędności poznania intelektualnego w tym procesie.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Tadeusz Dzidek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus hat die Auseinandersetzung mit dem Gnostizismus den Anstoß zur Entwicklung der Kirchentheologie gegeben. Wir können das am Beispiel der Theologie von Iraeneus von Lyon beobachten. Seine Polemik hat zur Präzisierung der Kirchenlehre über den Kanon der Heiligen Schrift, des Begriffes der Tradition und der amtlichen Lehre geführt. Typische Probleme der theologischen Diskussion des zweiten Jahrhunderts, wie etwa die Bedeutung des Alten Testamentes für das Christentum und der Auferstehungsglaube, deutlich polemisch gefasst, wie die Auferstehung des Leibes oder die soteriologische Bedeutung des Todes Jesu, waren die Ergebnisse des Kampfes mit Gnostizismus.
Go to article

Authors and Affiliations

Wincenty Myszor
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Studiando le vicende della spiritualit polacca si pu notare che fin dallinizio, cio dal momento dellinserimento della Polonia nellEuropa cristiana, erano presenti in essa alcune correnti della spiritualit europea. Un forte influsso sulla nascita e sullo sviluppo della spiritualit polacca avevano gli ordini religiosi. Tra le dimensioni della spiritualit europea coltivate in Polonia una particolare attenzione merita la dimensione cristocentrica e mariana.
Go to article

Authors and Affiliations

Ks. Jarosław M. Popławski

Instructions for authors

1. Wymagania dotyczące tekstu

Redakcja "Studiów Nauk Teologicznych PAN" przyjmuje teksty dotychczas nigdzie niepublikowane. Teksty z zakresu teologii, religiologii i dyscyplin pokrewnych nie powinny przekraczać objętości 40 tys. znaków (ze spacjami), czyli 20-23 strony. Preferowana edytor tekstu Times New Roman 12, interlinia 1,5; przypisy: 10, interlinia pojedyncza. Wystarczy nadesłanie wersji elektronicznej na adres:

studia.nt@pan.pl

Nadesłane prace zostaną poddane procedurze recenzyjnej. O jej wyniku, treści nadesłanych recenzji, jak też decyzji redakcji odnośnie do publikacji autor zostanie poinformowany.

Przyjmujemy teksty w języku polskim oraz językach kongresowych.

Do każdego tekstu należy dołączyć:

-           krótką notę biograficzną

-           streszczenie w języku angielskim i polskim, każdorazowo o objętości ok. 1000 znaków,

-           wykaz słów kluczowych,

-           wykaz skrótów stosowanych przez autora w tekście lub przypisach

2. Zasady sporządzania przypisów

1. Numer przypisu w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie lub jego część, np. W napisanych krótko przed śmiercią testamencie1, poeta wspomina swoich dobroczyńców2.

2. Cytowanie książek: inicjał imienia, nazwisko (-a) autora (-ów), tytuł dzieła (pisany kursywą bez cudzysłowu), wydawnictwo, miejsce i rok wydania (przed rokiem zaznaczamy części wydawnicze (np. 32007), wykaz cytowanych stron. Fragmenty opuszczone w cytatach należy zaznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych.

3. Powtarzanie przypisu: nie stosujemy takich słów, jak np. tamże, tenże, itp., ale powtarzamy skrócony zapis bibliograficzny (inicjał imienia, nazwisko, tytuł lub jego część oraz strony).

4. Przykład zapisu przypisów

1 A. Derdziuk, Teologia moralna w służbie wiary Kościoła, Wydawnictwo KUL Lublin 2010, 125-134.

2 A. Derdziu

This page uses 'cookies'. Learn more