Humanities and Social Sciences

Studia Socjologiczne

Content

Studia Socjologiczne | 2022 | No 2

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Celem artykułu jest prezentacja zjawiska feminizacji nieaktywności zarobkowej, rozumianego jako zbiór procesów utrudniających kobietom w wieku aktywności zawodowej podejmowanie i utrzymywanie pracy zarobkowej. Autorzy odpowiadają na pytanie, czym charakteryzuje się zjawisko nieaktywności zarobkowej kobiet i na jakie problemy (kulturowe,funkcjonalne, instytucjonalne) napotykają kobiety w podejmowaniu lub utrzymywaniu pracy zarobkowej. Autorzy egzemplifikują fakt, że feminizacja nieaktywności zarobkowej wynika z genderowych norm opiekuńczych oraz słabości państwa jako dostarczyciela dóbr i usług (także strażnika stanowionych norm). Tekst uwzględnia definicję kluczowego zjawiska, prezentację istotnych treści literatury przedmiotu i zarys kontekstów ważnych dla odczytywania aktywności kobiet na rynku pracy, informacje o zrealizowanych projektach, które dostarczyły podstawy empirycznej dla podjętych analiz oraz omówienie tego materiału wraz z konkluzjami uwzględniającymi zbiór cech feminizacji nieaktywności zarobkowej.
Go to article

Bibliography

1. Akorsu, Angela. 2016. Feminization of Labor. In: N. A. Naples, eds. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies. John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9781118663219.wbegss027.
2. Altuzarra, Amaia, Catalina Gálvez-Gálvez, Ana González-Flores. 2019. Economic Development and Female Labour Force Participation: The Case of European Union Countries. Sustainability, 11, 7: 1962. DOI:10.3390/su11071962.
3. Bakalarczyk, Rafał, Paweł Kubicki, Michał Polakowski, Dorota Szelewa. 2015. Niepełnosprawność: problemy opieki. Warszawa, Poland: Friedrich-Ebert-Stiftung, Przedstawicielstwo w Polsce and Fundacja Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (ICRA). Retrieved December 10, 2020 (https://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/12006.pdf).
4. Balcerzak-Paradowska, Bożena, Ewa Leś. 2018. Polityka rodzinna w Polsce w latach 1918–2018: od działań kompensacyjnych do polityki inwestycji społecznych. W: E. Bojanowska, M. Grewiński i inni, red. Stulecie polskiej polityki społecznej 1918–2018. Warszawa: MRPiPS, NCK, 251–284.
5. Baranowska-Rataj, Anna, Anna Matysiak. 2016. The Causal Effects of the Number of Children on Female Employment – Do European Institutional and Gender Conditions Matter? Journal of Labour Research, 37: 343–367. DOI: 10.1007/s12122016-9231-6.
6. Beneria, Lourdes. 2003. The study of Women and Gender: An overview. London: Routledge.
7. Bertolini, Sonia, Rosy Musumeci, Manuela Naldini, Paola Maria Torrioni. 2015. Working women in transition to motherhood in Italy. Journal of Romance Studies, 15, 3: 49–70. DOI: 10.3828/jrs.2015.150305.
8. Blau, Francine D., Anne E. Winkler. 2017. Women, Work, and Family, NBER Working Paper No. 23644. DOI: 10.3386/w23644.
9. Blau, Franicine D., Jed DeVaro. 2007. New evidence on gender differences in promotion rates: an empirical analysis of a sample of new hires. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 46: 511–550. DOI: 10.1111/j.1468232X.2007.00479.x.
10. Blau, Francine D., Marianne A. Ferber, Anne Winkler. 1998. The economics of women, men, and work, 3 wydanie. New York: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
11. Browne, Kevin, Catherine Hamilton-Giachritsis, Rebecca Johnson, Mikael Ostergren. 2006. Overuse of institutional care of children in Europe, BMJ, 332, 7539: 485–487. DOI: 10.1136/bmj.332.7539.485.
12. Çağatay, Nilüfer, Şule Özler. 1995. Feminization of the labor force: The effects of long-term development and structural adjustment. World Development, 23, 11: 1883–1894.
13. CBOS. 2018.‘Kobiety i Mężczyźni w Domu. Komunikat z Badań. 127. Warszawa.
14. Chant, Sylvia. 2008. The ‘Feminisation of Poverty and the ‘Feminisation’ of Anti-Poverty Programmes: Room for Revision? The Journal of Development Studies, 44, 2: 165–197.
15. Eagly, Alice H., Linda L. Carli. 2007. Through the Labyrinth: The Truth about How Women become Leaders. Boston, MA: Harvard Business School Publishing.
16. Fleury, Anjali. 2016. Understanding Women and Migration: A Literature Review. KNOMAD Working Paper 8.
17. Galandini, Silvia, Ieuan Ferrer. 2020. Make Care Count Unpaid and Underpaid Care Work Across Britain. London: Oxfam House.
18. GUS. 2016. Budżet Czasu Ludności 2013. Część II. Warszawa.
19. GUS. 2018. Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2018 r. Warszawa.
20. GUS. 2020a. Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010–2020. Warszawa.
21. GUS. 2020b. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 r. Warszawa.
22. GUS. 2021. Informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2021 roku (dane wstępne). Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2021 r. Warszawa.
23. Holmwood, John. 2001. Gender and Critical Realism: A Critique of Sayer. Sociology, 35, 4: 947–965.
24. Inglot, Tomasz. 2010. Welfare States w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1919-2004. Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP.
25. Jarosz, Maria. 2004. Grzech pierworodny rządzących: ukryty wymiar transformacji. W: M. Jarosz. Władza. Przywileje. Korupcja. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
26. Jarska, Natalia. 2020. Men as Husbands and Fathers in Postwar Poland (1956–1975): Towards New Masculine Identities? Men and Masculinities, 24, 4: 630–651. DOI: 10.1177/1097184X20910492.
27. Johnsson-Latham, Gerd. 2004. Understanding Female and Male Poverty and Deprivation. In: G. Johnsson-Latham, eds. Power and Privileges: Gender Discrimination and Poverty. Stockholm: Regerinskanliet, 16–45.
28. Karwacki, Arkadiusz, Katarzyna Suwada. 2020. Doświadczenie bezrobocia a relacje rodzinne we współczesnej Polsce – perspektywa płci. Studia Socjologiczne, 1, 236: 165–194. DOI: 10.24425/sts.2020.132455.
29. Karwacki, Arkadiusz, Tomasz Szlendak. 2020. Fulfilled promise or a tool of political rhetoric? Analysis of the consequences of the Polish ‘500+ Family’ Programme. Problemy Polityki Społecznej, 51, 4: 75–98. DOI: 10.31971/PPS/131160.
30. Klasen, Stephan, Tobias Lechtenfeld, Felix Povel. 2014. A Feminization of Vulnerability? Female Headship, Poverty, and Vulnerability in Thailand and Vietnam. World Development, 71: 36–53. DOI: 10.1016/j.worlddev.2013.11.003.
31. Kosakowska-Berezecka, Natasza, Paweł Jurek i inni. 2018. De-Gender Them! Gendered vs Cooperative Division of Housework – Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Students. Current Psychology, 39: 2276–2284. DOI: 10.1007/ s12144-018-9915-6.
32. Kubicki, Paweł. 2018. Opieka długoterminowa i niezależne życie w społeczności lokalnej w kontekście Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka, 3: 71–80.
33. Kuhhirt, Michael. 2012. Childbirth and the Long-Term Division of Labour within Couples: How Do Substitution, Bargaining Power, and Norms Affect Parents, Time Allocation in West Germany? European Sociological Review, 28, 5: 565–582. DOI: 10.1093/esr/jcr026.
34. Kulik, Liat. 2000. Women Face Unemployment: A Comparative Analysis of Age Groups. Journal of Career Development, 27: 15–33. DOI: 10.1177/089484530002700102.
35. Kurowska, Anna, Inga Dwórznik, Paweł Franczak. 2011. Prawo sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Rekomendacje zmian. Ekspertyza. Warszawa: PARP.
36. Kurowska, Anna. 2011. Bariery związane z dostępnością taniej instytucjonalnej opieki nad dziećmi w Polsce. W: A. Kurowska, I. Dwórznik, P. Franczak, red. Prawo sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Rekomendacje zmian. Ekspertyza. Warszawa: PARP, 22–36.
37. Kurowska, Anna. 2015. Zmiany dostępu do opieki nad dzieckiem w wieku poniżej trzech lat w polskich gminach przed wejściem w życie ustawy „żłobkowej” i po jej wdrożeniu. Problemy Polityki Społecznej, 30, 3: 119–142.
38. Kurowska, Anna. 2019. Poland: leave policy and the process and goals of a major reform. In: P. Moss, A.-Z. Duvander, A. Koslowski, eds. Parental Leave and Beyond: Recent International Developments, Current Issues and Future Directions. Bristol: Policy Press, 39–55.
39. Latshaw, Beth A., Stephanie I. Hale. 2016. „The Domestic Handoff”: Stay-at-Home Fathers’ Time-Use in Female Breadwinner Familie. Journal of Family Studies, 22, 2: 97–120. DOI: 10.1080/13229400.2015.1034157.
40. Laumann, Edward O., David Knoke. 1987. The organizational state: Social choice in national policy domains. Madison: University of Wisconsin Press.
41. Le Goff, Maelan. 2016. Feminization of migration and trends in remittances. IZA World of Labor, 220. DOI: 10.15185/izawol.220.
42. Magda, Iga. 2020. Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce? IBS Policy Paper. Od badań do polityki publicznej, 16 stycznia. https://ibs.org.pl/app/uploads/2020/01/IBS-PP-01-2020_PL.pdf.
43. Marinucci, Roberto. 2007. Feminization of migration? REMHU – Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 15, 29: 5–22.
44. Mączyńska, Elżbieta. 2003. Polski ustrój gospodarczy. Pułapki modelowe. W: Refleksje z okazji jubileuszu Profesora Jana Mujżela. Polska transformacja. Sukcesy i bariery. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
45. Milewski, Roman. 2017. Elementarne zagadnienia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
46. Mincer, Jacob. 1962. Labor force participation of married women. In: Aspects of labor economics. National Bureau of Economic Research. New York: Princeton University Press, 63–105.
47. Myrdal, Gunnar. 1968. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, Volumes 1–3. New York: Twentieth Century Fund and Pantheon.
48. Myrdal, Gunnar. 1957. Economic Theory and Underdeveloped Regions. London: General Duckworth & Co.
49. Myrdal, Alva, Viola Klein. 1956. Women’s Two Roles: Home and Work. London: Routledge & Paul.
50. Nelson, Julie A. 1996. Feminism, objectivity and economics. London: Routledge.
51. Peterson, Trond, Lauri A. Morgan. 1995. Separate and unequal: occupation-establishment sex segregation and gender wage gap. American Journal of Sociology, 101, 2: 329–365. DOI: 10.1086/230727.
52. Puntigliano, Andrea Rivarola, Örjan Appelqvist. 2011. Prebisch and Myrdal: Development economics in the core and on the periphery. Journal of Global History, 6, 01: 29–52. DOI: 10.1017/S1740022811000039.
53. Ridgeway, Cecilia L. 2009. Framed Before We Know It How Gender Shapes Social Relations. Gender & Society, 23 (2): 145–160. DOI: 10.1177/0891243208330313.
54. Ridgeway, Cecilia L., Shelley J. Correll. 2004. Unpacking the Gender System a Theoretical Perspective on Gender Beliefs and Social Relations. Gender & Society, 18, 4: 510–531. DOI: 10.1177/0891243204265269.
55. Rodgers, Harrell R. 1987. Black Americans and the Feminization of Poverty: The Intervening Effects of Unemployment. Journal of Black Studies, 17, 4: 402–417.
56. Sangmpam, S.N. 1993. Neither Soft nor Dead: The African State Is Alive and Well, African Studies Review, 36, 2, September: 73–94. DOI: 10.2307/524734.
57. Saxonberg, Steven. 2014. Gendering Family Policies in Post-Communist Europe: A Historical-Institutional Analysis. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
58. Schober, Pia S. 2013. The Parenthood Effect on Gender Inequality: Explaining the Change in Paid and Domestic Work When British Couples Become Parents. European Sociological Review, 29, 1: 74–85. DOI: 10.1093/esr/jcr041.
59. Sen, Amartya. 1990. More than 100 million women are missing. The New York Review, December, http://www.nybooks.com/articles/1990/12/20/more-than-100-million-women-are-missing/ Dostęp: 10.12.2021.
60. Sikorska, Małgorzata. 2019. Praktyki rodzinne i rodzicielskie we współczesnej Polsce – rekonstrukcja codzienności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
61. Stamarski, Cailin S., Leanne S. Son Hing. 2015. Gender inequalities in the workplace: the effects of organizational structures, processes, practices, and decision makers’ sexism. Frontiers in Psychology, 6, 1400: 1–20. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01400.
62. Suwada, Katarzyna. 2020. Strategie organizacji opieki nad dziećmi w społeczeństwie polskim w perspektywie nierówności społecznych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 16, 2: 152–169. DOI: 10.18778/1733-8069.16.2.09.
63. Suwada, Katarzyna. 2021a. Genderizing Consequences of Family Policies in Poland in 2010s: A Sociological Perspective. Society Register, 5, 4: 41–60. DOI: 10.14746/sr.2021.5.4.03.
64. Suwada, Katarzyna. 2021b. Parenting and Work in Poland: A Gender Studies Perspective. Cham: Springer International Publishing.
65. Szelewa, Dorota. 2017. From implicit to explicit familialism: Post-1989 family policy reforms in Poland. In: D. Auth, J. Hergenhan, B. Holland-Cunz, eds. Gender and family in European economic policy. Cham: Palgrave Macmillan, 129–151.
66. Titkow, Anna. 2012. Figura Matki Polki. Próba demitologizacji. W: E. Korolczuk, R. Hryciuk, red. Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 27–47.
67. Tomaszewska, Joanna. 2004. Dyskryminacja ze względu na płeć. W: Dyskryminacja ze względu na płeć. Przezwyciężanie barier na drodze ku równości kobiet i mężczyzn w Polsce. Warszawa: Publikacja Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, 3–10.
68. Verniers, Catherine, Jorge Vala. 2018. Justifying gender discrimination in the workplace: The mediating role of motherhood myths. PLoS ONE, 13, 1: e0190657. DOI: 10.1371/journal.pone.0190657.
69. Zabłocki, Jakub. 2012. Przeciwdziałanie patologiom w administracji publicznej na przykładzie zjawiska whistleblowingu. Prace z historii prawa i administracji publicznej. Acta Erasmiana, t. 4. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
70. Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna. 2015. The Concept of Care in Institutional and Feminist Economics and Its Impact on Public Policy. Journal of Economic Issues 49, 2: 405–413. DOI: 10.1080/00213624.2015.1042747.
71. Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna. 2017. Gender, Unpaid Labour and Economics. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 6, 326: 121–132. DOI: 10.18778/0208-6018.326.08.

Go to article

Authors and Affiliations

Arkadiusz Karwacki
1
ORCID: ORCID
Katarzyna Suwada
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Socjologii UMK
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Socjologiczne rozumienie smaku naznaczone jest silnie teorią Pierre’a Bourdieu, który uczynił go jednym z podstawowych obszarów kulturowej analizy zróżnicowania klasowego. Hierarchiczna opozycja smaku z konieczności i smaku z luksusu jest stałym punktem odniesienia w badaniach gustów kulinarnych. Artykuł jest próbą rehabilitacji znaczeń wiązanych ze smakiem z konieczności postrzeganym w relacji do smaku z luksusu jako brak tego, co charakteryzuje klasy uprzywilejowane, a więc tego, co prawomocne. Analizując wypowiedzi przedstawicieli klas zdominowanych na temat ich upodobań i praktyk kulinarnych staram się pokazać, że smak z konieczności rządzi się własną logiką i systemem wartości, które przez swoją nieprawomocność pozostają niedowartościowane. Hierarchię znaczeń wiązaną ze smakiem umacniają często badacze, traktując habitusowe dyspozycje jako stałe właściwości podmiotów i epifenomeny klasowych hierarchii. Odwołując się do teorii praktyk, próbuję również pokazać, że w zależności od ekspozycji na określone doświadczenia i charakter praktyk, których smak jest częścią, można kształtować upodobania niezależnie od habitusowych dyspozycji.
Go to article

Bibliography

1. Atkinson, Will, Chirstopher Deeming. 2015. Class and cuisine in contemporary Britain: the social space, the space of food and their homology. The Sociological Review, 63: 876–896. DOI:10.1111/1467-954X.12335.
2. Bennett, Tony, Mike Savage, Elisabeth Silva, Alan Warde i in. 2008. Culture, Class, Distinction. Routledge.
3. Bourdieu, Pierre. 1987. What makes a social class? On The Theoretical and Practical Existence Of Groups. Berkeley Journal of Sociology, 32: 1–17.
4. Bourdieu, Pierre. 2005. Dystynkcja. Przekład Piotr Biłos. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
5. Bourdieu, Pierre. 2003. Participant Objectivation. The Journal of the Royal Anthropological Institute, 9, 2: 281–294.
6. Buchowski, Michał. 2018. Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
7. Cebula, Michał. 2013. Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury? Studia Socjologiczne, 209, 2: 97–125.
8. Cebula, Michał. 2018. Wszechstronność upodobań kulinarnych. O dystynktywnych i komunikacyjnych właściwościach jedzenia. Forum Socjologiczne, 9: 131–150. DOI: 10.19195/2083-7763.9.11.
9. Charles, Nikie, Marion Kerr. 1988. Women, Food and Families. Manchester: Manchester University Press.
10. DeVault, Marjorie. 1994. Feeding the Family. Chicago: University of Chicago Press.
11. Domański, Henryk, Zbigniew Karpiński, Dariusz Przybysz, Justyna Straczuk. 2015. Wzory jedzenia a struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
12. Domański, Henryk. 2017. Omnivorism of Eating and ‘Highbrow–Lowbrow’ Distinction: Cultural Stratification in Poland. Polish Sociological Review, 3: 199–213.
13. Dunn, Elisabeth. 2008. Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Przekład Przemysław Sadura. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
14. Finn, Margot S. 2017. Discriminating Taste. How Class Anxiety Created the American Food Revolution. London: Rutgers.
15. Gdula, Maciej, Przemysław Sadura. 2012. Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
16. Gdula, Maciej, Mikołaj Lewicki, Przemysław Sadura. 2014. Praktyki kulturowe klasy ludowej. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych.
17. Hennion, Antoine. 2007a. Those things that hold us together: Taste and sociology. Cultural Sociology, 1: 97–114. DOI: 10.1177/1749975507073923.
18. Hennion, Antoine. 2007b. Pragmatics of Taste. W: The Blackwell Companion to the Sociology of Culture. Blackwell Publishing, 131–144.
19. Jehlicka, Petr, Joe Smith. 2007. Stories around Food. Politics and Change in Poland and the Czech Republic. Transactions of the Institute of British Geographers. New Series, 32, 3: 395–410. DOI: 10.1111/j.1475-5661.2007.00258.x.
20. Jehlička, Petr, Joe Smith. 2013. Quiet sustainability: Fertile lessons from Europe’s productive gardeners. Journal of Rural Studies, 32: 148–157. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2013.05.002.
21. Modrzyk, Ariel. 2018. Społeczeństwo marnotrawców? Funkcje i status normy niemarnowania żywności. Kraków: Nomos.
22. Naccarato, Peter, Kathleen Lebesco. 2013. Culinary Capital. Bloomsbury Publishing.
23. Peterson Richard A., Kern Roger M., 1996. Changing highbrow taste: from snob to omnivore. American Sociological Review, 61, 5: 900–907.
24. Rancew-Sikora, Dorota 2020. Polska gościnność w świetle zapisów autobiograficznych. Kultura i Społeczeństwo, 64, 1: 61–82. DOI:10.35757/KiS.2020.64.1.3.
25. Skeggs, Beverly. 2004. Class, Self, Culture. London: Rutledge.
26. Straczuk, Justyna. 2021. Different Meanings of Proper Nutrition: The Sociopolitical Dynamics of the Relationship between Body and State in the 1970s and 2010s Poland. East European Politics and Societies and Cultures, online first. DOI: 10.1177/0888325420983421.
27. Tomlinson, Mark.1994 Do distinct class preferences for foods exist? British Food Journal, 96, 7: 11–17. DOI: 10.1108/00070709410076315.
28. Wacquant, Loïc. 2016. Zwięzła genealogia i anatomia habitusu. Praktyka Teoretyczna, 21, 3: 163–173. DOI: 10.14746/prt.2016.3.7.
29. Warde Alan. 2015. The Practice of Eating. Cambridge: Polity Press.
30. Warde, Alan, Lydia Martens. 2000. Eating Out: Social Differentiation, Consumption and Pleasure. Cambridge: Cambridge University Press.
31. Warde Alan, David Wright, Modesto Gayo-Cal. 2007. Understanding cultural omnivorousness: Or the myth of the cultural omnivore, Cultural Sociology, 1, 2: 143–164. DOI:10.1177/1749975507078185.

Go to article

Authors and Affiliations

Justyna Straczuk
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Trust and willingness to cooperate depend on the structure of one’s social network and the resources one can access through it. In this study, based on a survey dataset of a representative sample of the Polish population (n = 1000) we create an empirical ‘map’ of four distinct dimensions of social capital: degree (number of social ties), centrality in the social network, bridging social capital (ties with dissimilar others), and bonding social capital (ties with similar others, primarily with kin). We investigate the links between social capital and its key correlates: generalized and particularized trust and willingness to cooperate. We find that centrality (or occupying the position of a network bridge) is positively related to trust, whereas for bonding social capital this relation is negative. We find also a puzzling effect of cooperation without trust in the case of individuals with high bridging social capital resources (ties with dissimilar others).
Go to article

Bibliography

1. Alesina, Alberto, Paola Giuliano. 2010. The Power of the Family. Journal of Economic Growth, 15: 93–125. DOI: 10.1007/s10887-010-9052-z.
2. Algan, Yann, Pierre Cahuc. 2010. Inherited Trust and Growth. American Economic Review, 100: 2060–2092. DOI: 10.1257/aer.100.5.2060.
3. Banfield, Edward C. 1958. Moral Basis of a Backward Society. Glencoe: Free Press.
4. Barber, Bernard. 1983. The Logic and Limits of Trust. Rutgers University Press.
5. Beugelsdijk, Sjoerd, Sjak Smulders. 2003. Bonding and Bridging Social Capital: Which Type Is Good for Economic Growth? In: The Cultural Diversity Of European Unity, ed. W. Arts, L. Halman, J. Hagenaars. Brill (Leiden), 147–184.
6. Bian, Yanjie. 1997. Bridging Strong Ties Back In: Indirect Ties, Network Bridges, and Job Searches in China. American Sociological Review, 62: 366–385. DOI: 10.2307/2657311.
7. Bjørnskov, Christian. 2006. The Multiple Facets of Social Capital. European Journal of Political Economy, 22: 22–40. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2005.05.006.
8. Bjørnskov, Christian, Kim M. Sønderskov. 2013. Is Social Capital A Good Concept? Social Indicators Research, 114: 1225–1242. DOI: 10.1007/s11205-012-0199-1.
9. Bonacich, Phillip. 1972. Technique For Analyzing Overlapping Memberships. Sociological Methodology, 4: 176–185.
10. Bonacich, Phillip. 1987. Power and Centrality: A Family of Measures. American Journal Of Sociology, 92: 1170–1182.
11. Borgatti, Stephen P. 2006. Identifying Sets of Key Players in a Social Network. Computational and Mathematical Organization Theory, 12: 21–34. DOI: 10.1007/s10588-006-7084-x.
12. Bourdieu, Pierre. 1986. The Forms Of Capital. In: Handbook of Theory and Research of Sociology of Education, Ed. by J. C. Richardson. Greenwood Press, 117–142.
13. Bowlby, John. 1969. Attachment. The Hogarth Press and the Institute of Psychoanalysis.
14. Burt, Ronald S. 1992. Structural Holes. The Social Structure And Competition. Harvard University Press.
15. Burt, Ronald S. 2005. Brokerage and Closure. An Introduction to Social Capital. Oxford University Press.
16. Burt, Ronald S. 2010. Neighbor Networks: Competitive Advantage Local And Personal. Oxford University Press.
17. Butler, Jeff V., Paola Giuliano, Luigi Guiso. 2016. The Right Amount of Trust. Journal of the European Economic Association, 14: 1155–1180. DOI: 10.1111/jeea.12178.
18. Dasgupta, Partha. 1988. Trust as a Commodity. In: Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. Ed. by D. Gambetta. New York: Basil Blackwell, 49–72.
19. De Cremer, David, Mark Snyder, Siegfried Dewitte. 2001. ‘The Less I Trust, The Less I Contribute (Or Not)?’ The Effects of Trust, Accountability and Self-Monitoring in Social Dilemmas. European Journal of Social Psychology, 31: 93–107. DOI: 10.1002/ejsp.34.
20. Ermisch, John, Diego Gambetta. 2010. Do Strong Family Ties Inhibit Trust? Journal of Economic Behavior and Organization, 75: 365–376. DOI: 10.1016/j.jebo.2010.05.007.
21. Festinger, Leon, Stanley Schachter, Kurt W. Back. 1948. Social Pressures In Informal Groups. Cambridge: MIT Press.
22. Field, John. 2010. Social Capital. Routledge.
23. Florida, Richard. 2004. The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books.
24. Franzen, Axel, Dominik Hangartner. 2006. Social Networks and Labour Market Outcomes: The Non-Monetary Benefits of Social Capital. European Sociological Review, 22: 353–368. DOI: 10.1093/esr/jcl001.
25. Gambetta, Diego. 1988. Mafia: The Price of Distrust. In: Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. Ed. by D. Gambetta. Basil Blackwell, 158–175.
26. Gellner, Ernest. 1988. Trust, Cohesion and the Social Order. In: Trust. Making and Breaking Cooperative Relations. Ed. by D. Gambetta. Basil Blackwell, 142–157.
27. Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press.
28. Gittell, Ross J., Avis Vidal. 1998. Community Organizing: Building Social Capital as a Development Strategy. Thousand Oaks: Sage.
29. Granovetter, Mark S. 2005. The Impact of Social Structure on Economic Outcomes. Journal of Economic Perspectives, 19: 33–50. DOI: 10.1257/0895330053147958.
30. Greenberg, Jay R. 1991. Oedipus And Beyond: A Clinical Theory. Harvard University Press.
31. Growiec, Jakub, Katarzyna Growiec. 2010. Social Capital, Well-Being, and Earnings: Theory and Evidence From Poland. European Societies, 12: 231–255. DOI: 10.1080/14616690902718381.
32. Growiec, Katarzyna. 2015. Ile szczęścia dają nam inni ludzie? Więzi społeczne a dobrostan psychiczny [How Much Happiness Do Others Give Us? Social Ties And Well-Being]. Warszawa: WN PWN.
33. Growiec, Katarzyna, Jakub Growiec. 2014a. Social Capital, Trust, and Multiple Equilibria in Economic Performance. Macroeconomic Dynamics, 18: 282–315. DOI: 10.1017/S136510051200034X.
34. Growiec, Katarzyna, Jakub Growiec. 2014b. Trusting Only Whom You Know, Knowing Only Whom You Trust: The Joint Impact of Social Capital and Trust on Individuals’ Economic Performance and Happiness in CEE Countries. Journal of Happiness Studies, 15: 1015–1040. DOI: 10.1007/s10902-013-9461-8.
35. Growiec, Katarzyna, Jakub Growiec, Bogumił Kamiński. 2018. Social Network Structure and the Trade-Off Between Social Utility and Economic Performance. Social Networks, 55: 31–46. DOI: 10.1016/j.socnet.2018.05.002.
36. Hurlbert, Jeanne S., Valerie A. Haines, John J. Beggs. 2000. Core Networks and Tie Activation: What Kinds of Routine Networks Allocate Resources in Nonroutine Situations? American Sociological Review, 65: 598–618. DOI: 10.2307/2657385.
37. Inglehart, Ronald, Wayne Baker. 2000. Modernization, Cultural Change and the Persistence of Traditional Values. American Sociological Review, 65: 19–51. DOI: 10.2307/2657288
38. Kääriäinen, Juha, Heikki Lehtonen. 2006. The Variety of Social Capital in Welfare State Regimes – A Comparative Study of 21 Countries. European Societies, 8: 27–57. DOI: 10.1080/14616690500491399.
39. Kadushin, Charles. 2002. The Motivational Foundation of Social Networks. Social Networks, 24: 77–91. DOI: 10.1016/S0378-8733(01)00052-1.
40. Kadushin, Charles. 2012. Understanding Social Networks: Theories, Concepts, And Findings. Oxford University Press.
41. Klapwijk, Anthon, Paul A. M. Van Lange. 2009. Promoting Cooperation and Trust in ‘Noisy’ Situations: The Power of Generosity. Journal of Personality And Social Psychology, 96: 83–103. DOI: 10.1037/a0012823.
42. Knack, Stephen, Philip Keefer. 1997. Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. Quarterly Journal of Economics, 112: 1251–1288. DOI: 10.1162/003355300555475.
43. Kroll, Christian. 2011. Different Things Make Different People Happy: Examining Social Capital and Subjective Well-Being by Gender and Parental Status. Social Indicators Research, 104: 157–177. DOI: 10.1007/s11205-010-9733-1.
44. Lawrence, Barbara S. 1997. The Black Box of Organizational Demography. Organization Science, 8: 1–22. DOI: 10.1287/orsc.8.1.1.
45. Lazarsfeld, Paul F., Robert K. Merton. 1954. Friendship as Social Process: ASubstantive and Methodological Analysis. In: M. Berger, T. Abel, C.H. Page, eds. Freedom and Control in Modern Society. New York: Van Nostrand, 18–66.
46. Leonard, Madeleine. 2008. Socialand Subcultural CapitalAmong Teenagersin Northern Ireland. Youth and Society, 40: 224–244. DOI: 10.1177/0044118X08314243.
47. Leung, Ambrose, Cheryl Kier, Tak Fung, Linda Fung, Robert Sproule. 2011. Searching for Happiness: The Importance of Social Capital. Journal of Happiness Studies, 12: 443–462. DOI: 10.1007/s10902-010-9208-8.
48. Lewis, J. David, Andrew Weigert. 1985. Trust as a Social Reality. Social Forces, 63: 967–985.
49. Li, Yaojun, Andrew Pickles, Mike Savage. 2005. Social Capital and Social Trust in Britain. European Sociological Review, 21: 109–123. DOI: 10.1093/esr/jci007.
50. Lin, Nan. 2001. Social Capital. Cambridge University Press.
51. Luhmann, Niklas. 1979. Trust and Power. Chichester: Wiley.
52. Meeussen, Loes, Filip Agneessens, Ellen Delvaux, Karen Phalet. 2018. Ethnic Diversity and Value Sharing: A Longitudinal Social Network Perspective on Interactive Group Processes. British Journal of Social Psychology, 57: 428–447. DOI: 10.1111/bjso.12237.
53. Misztal, Barbara. 1996. Trust in Modern Societies. The Search for the Bases of Social Order. Cambridge: Polity Press.
54. Mouw, Ted. 2003. Social Capital and Finding a Job: Do Contacts Matter? American Sociological Review, 68: 868–898. DOI: 10.2307/1519749.
55. Paldam, Martin. 2000. Social Capital: One or Many? Definition and Measurement. Journal of Economic Surveys, 14: 629–654. DOI: 10.1111/1467-6419.00127.
56. Prell, Christina. 2012. Social Network Analysis. History, Theory and Methodology. Sage.
57. Putnam, Robert D. 2000. Bowling Alone. Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
58. Rainie, Lee, Barry Wellman. 2014. Networked: The New Social Operating System. Cambridge: The MIT Press.
59. Sabatini, Fabio. 2009. Social Capital as Social Networks: A New Framework for Measurement and an Empirical Analysis of Its Determinants and Consequences. Journal of Socio-Economics, 38: 429–442. DOI: 10.1016/j.socec.2008.06.001.
60. Sandefur, Rebecca L., Edward O. Laumann. 1998. A Paradigm for Social Capital. Rationality and Society, 10: 481–501. DOI: 10.1177/104346398010004005.
61. Simmel, Georg. 1978. The Philosophy of Money [1900]. Routledge and Kagan Paul.
62. Snijders, Tom A. B. 1999. Prologue to the Measurement of Social Capital. La Revue Tocqueville/The Tocqueville Review, 20: 27–44. DOI: 10.3138/ttr.20.1.27.
63. Sobel, Joel. 2002. Can We Trust Social Capital? Journal of Economic Literature, 40: 139–154. DOI: 10.1257/0022051027001.
64. Sønderskov, Kim M. 2008. Environmental Group Membership, Collective Action and Generalised Trust. Environmental Politics, 17: 78–94. DOI: 10.1080/09644010701811673.
65. Tanis, Martin, Tom Postmes. 2005. A Social Identity Approach to Trust: Interpersonal Perception, Group Membership and Trusting Behaviour. European Journal of Social Psychology, 35: 413–424. DOI: 10.1002/ejsp.256.
66. Tian, Felicia F., Nan Lin. 2016. Weak Ties, Strong Ties, and Job Mobility In Urban China: 1978–2008. Social Networks, 44: 117–129. DOI: 10.1016/j.socnet.2015.08.002.
67. Uslaner, Eric M. 2002. The Moral Foundations of Trust. Cambridge University Press.
68. Valente, Thomas W., Kayo Fujimoto. 2010. Bridging: Locating Critical Connectors in a Network. Social Networks, 32: 212–220. DOI: 10.1016/j.socnet.2010.03.003.
69. Van der Gaag, Martin, Tom A. B. Snijders. 2005. The Resource Generator: Social Capital Quantification with Concrete Items. Social Networks, 27: 1–29. DOI: 10.1016/j.socnet.2004.10.001.
70. Van der Gaag, Martin, Tom A. B. Snijders, Henk D. Flap. 2012. Position Generator Measures and Their Relationship to Other Social Capital Measures. In: Social Capital. An International Research Program. Ed. by N. Lin and B. H. Erickson. Oxford: Oxford University Press, 27–48.
71. Van der Horst, Mariska, Hilde Coffé. 2012. How Friendship Network Characteristics Influence Subjective Well-Being. Social Indicators Research, 107: 509–529. DOI: 10.1007/s11205-011-9861-2.
72. Van Oorschot, Wim, Wil Arts, John Gelissen. 2006. Social Capital in Europe. Measurement and Social and Regional Distribution of a Multifaceted Phenomenon. Acta Sociologica, 49: 149–167. DOI: 10.1177/0001699306064770.
73. Winkelmann, Rainer. 2009. Unemployment, Social Capital, and Subjective Well-Being. Journal of Happiness Studies, 10: 421–430. DOI: 10.1007/s10902-0089097-2.
74. Woolcock, Michael. 1998. Social Capital and Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis and Policy Framework. Theory and Society, 27–28: 151–208. DOI: 10.1023/A:1006884930135.
75. Woolcock, Michael. 2001. The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes. Isuma: Canadian Journal of Policy Research, 2: 11–17.
76. Xin, Sufei, Ziqiang Xin, Chongde Lin. 2016. Effects of Trustors’ Social Identity Complexity on Interpersonal and Intergroup Trust. European Journal of Social Psychology, 46: 428–440. DOI: 10.1002/ejsp.2156.
77. Yamagishi, Toshio, Karen S. Cook, Motoki Watabe. 1998. Uncertainty, Trust, and Commitment Formation in The United States and Japan. American Journal of Sociology, 104: 165–194. DOI: 10.1086/210005.
78. Zak, Paul J., Stephen Knack. 2001. Trust and Growth. Economic Journal, 111: 295–321. DOI: 10.1111/1468-0297.00609.

Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Growiec
1
ORCID: ORCID
Jakub Growiec
2
ORCID: ORCID
Bogumił Kamiński
2
ORCID: ORCID

  1. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
  2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W czasie pandemii koronawirusa istotnym zagadnieniem stało się zarządzanie kryzysem, a w nim – zarządzanie społecznymi emocjami. Przedstawiona w artykule analiza sentymentu oparta na słowniku NAWL dotyczy postów polskich parlamentarzystów zamieszczanych na Twitterze podczas pierwszych 12 miesięcy pandemii. Pozwala ona określić w sposób ilościowy zakres uwagi poświęcony pandemii w tym medium społecznościowym w relacji do innych tematów. Umożliwia także zidentyfikowanie istotnych różnic pomiędzy sentymentem postów publikowanych przez parlamentarzystów obozu rządzącego i opozycji, postów na temat pandemii i na inne tematy.
Go to article

Bibliography

1. Afeltowicz, Łukasz, Michał Wróblewski. 2021. Socjologia epidemii. Wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. DOI: 10.12775/978-83-231-4563-9
2. Alekseev, Alexander. 2021. “It Is in the Nation-State that Democracy Resides”. How the Populist Radical Right Discursively Manipulates the Concept of Democracy in the EU Parliamentary Elections. Journal of Language and Politics. DOI: 10.1075/jlp.20022.ale.
3. Alfarrarjeh, Abdullah, Sumeet Agrawal, Seon Ho Kim, Cyrus Shahabi. 2017. GeoSpatial Multimedia Sentiment Analysis in Disasters. 2017 International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA): 193–202. DOI: 10.1109/ DSAA.2017.77.
4. Banerjee, Romita et al. 2018. Tweet Emotion Mapping: Understanding US Emotions in Time and Space. 2018 IEEE Artificial Intelligence and Knowledge Engineering (AIKE): 93–100. DOI: 10.1109/AIKE.2018.00021.
5. Beckett, Charlie, Mark Deuze. 2016. On the Role of Emotion in the Future of Journalism. Social Media and Society, 2, 3: 1–6. DOI: 10.1177/2056305116662395.
6. Bidwell, Kelly, Katherine Casey, Rachel Glennerster. 2020. Debates: Voting and Expenditure Responses to Political Communication. Journal of Political Economy, 128, 8: 1–22. DOI: 10.1086/706862.
7. Bill, Stanley, Ben Stanley. 2020. Whose Poland Is It to Be? PiS and the Struggle between Monism and Pluralism. East European Politics, 36, 3: 378–394. DOI: 10.1080/21599165.2020.1787161.
8. Bracciale, Roberta, Antonio Martella, Chiara Visentin. 2018. From Super-Participants to Super-Echoed: Participation in the 2018 Italian Electoral Twittersphere. Partecipazione e Conflitto, 11, 2: 361–393. DOI: 10.1285/i20356609v11i2p361.
9. Breeze, Ruth. 2019. Emotion in Politics: Affective-Discursive Practices in UKIP and Labour. Discourse and Society, 30, 1: 24–43. DOI: 10.1177/0957926518801074.
10. Chen, Yepeng, Yang Zhu, Yuxian Jiang. 2021. Effects of Admiration of Others on Social Media Fatigue: Loneliness and Anxiety as Mediators. Social Behavior and Personality, 49, 6: 1–10. DOI: 10.2224/sbp.10058.
11. Crooks, Andrew, Arie Croitoru, Anthony Stefanidis, Jacek Radzikowski. 2013. #Earthquake: Twitter as a Distributed Sensor System. Transactions in GIS, 17, 1: 124–147. DOI: 10.1111/j.1467-9671.2012.01359.x.
12. Demertzis, Nicolas. 2020. The political sociology of emotions. New York: Routledge.
13. Duncan-Jones, Austin. 1945. Ethics and Language. by Charles L. Stevenson. Mind, 54, 216: 362–373. DOI: 10.1086/286884.
14. Ferrara, Emilio, Zeyao Yang. 2015. Measuring Emotional Contagion in Social Media. PLoS ONE, 10, 11: e0142390. DOI: 10.1371/journal.pone.0142390.
15. Glücker, Hartmut, Manuel Burghardt, Christian Wolff. 2014. Sentilyzer – A Mashup Application for the Sentiment Analysis of Facebook Pages. Workshop proceedings of the 12th edition of the KONVENS conference: 58–61. http://www.unihildesheim.de/konvens2014/data/konvens2014-workshop-proceedings.pdf.
16. Heaney, Jonathan G. 2019. Emotionas Power: Capitaland Strategyinthe Fieldof Politics. Journal of Political Power, 12, 2: 224–244. DOI: 10.1080/2158379X.2019.1618485.
17. Interactive Analysis of the NAWL Database. https://exp.lobi.nencki.gov.pl/nawl-analysis. Dostęp: 30.12.2020.
18. Johansson, Elena, Jacek Nożewski. 2018. Polish and Swedish Journalist-Politician Twitter Networks: Who Are the Gatekeepers? Central European Journal of Communication, 11, 2: 129–150. DOI: 10.19195/1899-5101.11.2(21).2.
19. Kasprowicz, Dominika. 2017. Populistyczna radykalna prawica jako obszar badawczy. Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ.
20. Kazlauskaite, Ruta, Mikko Salmela. 2022. Mediated Emotions: Shame and Pride in Polish Right-Wing Media Coverage of the 2019 European Parliament Elections. Innovation – The European Journal of Social Science Research, 35: 130–149. DOI: 10.1080/13511610.2021.1952551.
21. Klein, Naomi. 2008. Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne. Przekład Hanna Jankowska i in. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
22. Konarski, Wawrzyniec. 2013. Polityka i politycy w Polsce – analiza krytyczna. Studia Politologiczne, 27: 259–275.
23. Krawczyk-Antońska, Żaneta. 2013. Pobudzić a zostać pobudzonym. Emocje w polityce. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
24. Lindquist, Kristen A., Jennifer K. MacCormack, Holly Shablack. 2015. The Role of Language in Emotion: Predictions from Psychological Constructionism. Frontiers in Psychology, 6, MAR: 1–17. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00444.
25. Liu, Zhe et al. 2018. Seemo: A Computational Approach to See Emotions. Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York: Association Computing Machinery, 1–12. DOI: 10.1145/3173574.3173938.
26. Luhmann, Niklas. 2007. Systemy społeczne: zarys ogólnej teorii. Przekład Michał Kaczmarczyk. Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
27. Matuchniak-Krasuska, Anna. 2015. Koncepcja habitusu u Pierre’a Bourdieu. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, 31, 4: 77–111.
28. Meler, Andrzej, Radosław Sojak, Beata Królicka. 2020. Młode wilki, wojowniczki i samowykluczeni. Wzory komunikacji medialnej posłów VIII kadencji. W: J. Arcimowicz, K. Gadowska, red. Sfera publiczna w Polsce i jej współczesne konteksty. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 351–373. https://www.isp.org.pl/pl/publikacje/sfera-publiczna-w-polsce-i-jej-wspolczesne-konteksty.
29. Munezero, Myriam, Calkin Suero Montero, Erkki Sutinen, John Pajunen. 2014. Are They Different? Affect, Feeling, Emotion, Sentiment, and Opinion Detection in Text. IEEE Transactions on Affective Computing, 5, 2: 101–111.
30. Nguyen, Vu Dung, Blesson Varghese, Adam Barker. 2013. The Royal Birth of 2013: Analysing and Visualising Public Sentiment in the UK Using Twitter. 2013 IEEE International Conference on Big Data: 46–54. DOI: 10.1109/BigData.2013.6691669.
31. Parmelee, John H. 2013. Political Journalists and Twitter: Influences on Norms and Practices. Journal of Media Practice, 14, 4: 291–305. DOI: 10.1386/jmpr.14.4.291_1.
32. Parmelee, John H. 2014. The Agenda-Building Function of Political Tweets. New Media and Society, 16, 3: 434–450. DOI: 10.1177/1461444813487955.
33. Pawłowski, Marek. 2013. Demokracja medialna. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 8: 133. DOI: 10.14746/r.2013.2.12.
34. Pingle, Mark, Jason Lim. 2021. Guilt, Love, and the Behavioral Enrichment of Public Choice Theory. Journal of Behavioral Economics for Policy, 5, 2: 87–93.
35. Rico, Guillem, Marc Guinjoan, Eva Anduiza. 2017. The Emotional Underpinnings of Populism: How Anger and Fear Affect Populist Attitudes. Swiss Political Science Review, 23, 4: 444–461. DOI: 10.1111/spsr.12261.
36. Riegel, Monika et al. 2015. Nencki Affective Word List (NAWL): The Cultural Adaptation of the Berlin Affective Word List–Reloaded (BAWL-R) for Polish. Behavior Research Methods, 47, 4: 1222–1236. DOI: 10.3758/s13428-014-0552-1.
37. Sailunaz, Kashfia, Reda Alhajj. 2019. Emotion and Sentiment Analysis from Twitter Text. Journal of Computational Science, 36: 101003. DOI: 10.1016/j. jocs.2019.05.009.
38. Sartre, Jean-Paul. 2006. Szkic o teorii emocji. Przekład Rafał Abramciów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
39. Shapiro, Michael A., Robert H. Rieger. 1992. Comparing Positive and Negative Political Advertising on Radio. Journalism Quarterly, 69, 1: 135–145. DOI: 10.1177/107769909206900111.
40. Sieradzka-Baziur, Bożena. 2020. Uwarunkowania kształcenia zdalnego w rodzinie w dobie COVID-19. Horyzonty Wychowania, 19, 51: 89–99. DOI: 10.35765/hw.1979.
41. Singer, Jane B. 2005. The political j-blogger: “Normalizing” a New Media Form to Fit Old Norms and Practices. Journalism, 6, 2: 173–198. DOI: 10.1177/1464884905051009.
42. Sinnenberg, Lauren et al. 2017. Twitter as a Tool for Health Research: A Systematic Review. American Journal of Public Health, 107, 1: 1–8. DOI: 10.2105/AJPH.2016.303512.
43. Siza, Remo. 2020. In the Midst of the COVID-19 Pandemic: Economic Insecurity and Coping Strategies of Italian Households. International Journal of Sociology and Social Policy, 42, 3/4: 298–312. DOI: 10.1108/IJSSP-07-2020-0326.
44. Solomon, Robert. 1995. A Passion for Justice: Emotions and the Origins of the Social Contract. Lanham: Rowman and Littlefield Publishers.
45. Spelman, Elisabeth V. 1989. Anger and Insubordination. In: A. Garry, M. Pearsall, eds. Women, knowledge, and reality: explorations in feminist philosophy. Boston: Unwin, 263–273.
46. Spinczyk, Dominik et al. 2020. Computer-Aided Therapeutic Diagnosis for Anorexia. BioMedical Engineering Online, 19, 1: 1–23. DOI: 10.1186/s12938-020-00798-9.
47. Stevenson, Charles Leslie. 1938. Persuasive Definitions. Mind, 47, 187: 331–350. DOI: 10.1093/mind/XLVII.187.331.
48. Stevenson, Charles Leslie. 1944. Ethics and Language. New Haven: Yale University Press.
49. Szymaniak, Kinga, Marcin Zajenkowski. 2021. How Do High Trait Anger People Feel about Rewards High and Low in Arousal? Disentangling the Association between Trait Anger and Subjective Pleasantness of Rewards. Personality and Individual Differences, 168, March 2020. DOI: 10.1016/j.paid.2020.110278.
50. Tarullo, Raquel. 2020. Emotive and Positive Political Communication on Facebook: The Case of Argentinean Leaders. Romanian Journal of Communication and Public Relations, 22, 1: 31–53. DOI: 10.21018/rjcpr.2020.1.286.
51. Tw. 2021. TikTok ma w Polsce więcej użytkowników niż Twitter, Pinterest przed Snapchatem i Wykopem (TOP10). https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tiktok-ma-w-polsce-wiecej-uzytkownikow-niz-twitter-pinterest-przed-snapchatem-i-wykopem-top10. Dostęp: 14.11.2021.
52. Wahl-Jorgensen, Karin. 2018. Media Coverage of Shifting Emotional Regimes: Donald Trump’s Angry Populism. Media, Culture and Society, 40, 5: 766–778. DOI: 10.1177/0163443718772190.
53. Wahl-Jorgensen, Karin. 2019. Questioning the Ideal of the Public Sphere: The Emotional Turn. Social Media and Society, 5, 3: 1–3. DOI: 10.1177/2056305119852175.
54. Weeden, Kim, Benjamin Cornwell, Barum Park. 2021. Still a Small World? University Course Enrollment Networks before and during the COVID-19 Pandemic. Sociological Science, 8: 73–82. DOI: 10.15195/v8.a4.
55. Widacki, Jan, red. 2017. Populizm penalny. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
56. Widmann, Tobias. 2021. How Emotional Are Populists Really? Factors Explaining Emotional Appeals in the Communication of Political Parties. Political Psychology, 42, 1: 163–181. DOI: 10.1111/pops.12693.
57. Wierzba, Małgorzata et al. 2015. Basic Emotions in the Nencki Affective Word List (NAWL BE): New Method of Classifying Emotional Stimuli. PLoS ONE, 10, 7: 1–16. DOI: 10.1371/journal.pone.0132305.
58. Wilkin, Jerzy, red. 2005. Teoria wyboru publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
59. Wodak, Ruth, Salomi Boukala. 2015. European Identities and the Revival of Nationalism in the European Union. A Discourse Historical Approach. Journal of Language and Politics, 14, 1: 87–109. DOI: 10.1075/jlp.14.1.05wod.
60. Wojcik, Stefan, Adam Hughes. 2019. Sizing Up Twitter Users. https://www.pewresearch.org/internet/2019/04/24/sizing-up-twitter-users/. Dostęp: 28.02.2021.
61. Wróblewski, Michał, Andrzej Meler, Łukasz Afeltowicz. 2020. Raport: Ryzyko, zaufanie, choroby zakaźne. Polki i Polacy o pandemii. Toruń. https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/6434/UMK_pandemia.pdf?sequence=3.

Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Meler
1
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jedna z głównych decyzji przy ręcznym kodowaniu danych tekstowych dotyczy tego, czy kodowanie ma być weryfikowane. W przypadku modeli nadzorowanych prowadzi to do istotnego dylematu: czy lepszym rozwiązaniem jest dostarczenie modelowi dużej liczby przypadków, na których będzie się uczyć kosztem weryfikacji poprawności danych, czy też zakodowanie każdego przypadku n-razy, co pozwoli porównać kody i sprawdzić ich poprawność, ale jednocześnie n-krotnie zmniejszy zbiór danych treningowych. Taka decyzja może zaważyć nie tylko na ostatecznych wynikach klasyfikatora. Z punktu widzenia badaczy jest istotna również dlatego, że – realistycznie zakładając, że badania mają ograniczone źródło finansowania – nie można jej cofnąć. Wykorzystując 100 tys. unikatowych i ręcznie zakodowanych tweetów przeprowadzono symulacje wyników klasyfikatora w zależności od kontrolowanego odsetka błędnie zakodowanych dokumentów. Na podstawie danych przedstawiono rekomendacje.
Go to article

Bibliography

1. Ajdukiewicz, Kazimierz. 1965. Logika pragmatyczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
2. Anon. 2021. „FastText”. Facebook Research. Pobrano 17 marzec 2021 (https://research.fb.com/downloads/fasttext/).
3. Bai, Qiyu, Qi Dan, Zhe Mu, Maokun Yang. 2019. A Systematic Review of Emoji: Current Research and Future Perspectives. Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.02221.
4. Bail, Christopher A. 2014. The Cultural Environment: Measuring Culture with Big data. Theory and Society, 43, 3: 465–82. DOI: 10.1007/s11186-014-9216-5.
5. Bakliwal, Akshat, Jennifer Foster, Jennifer van der Puil, Ron O’Brien, Lamia Tounsi, Mark Hughes. 2013. Sentiment Analysis of Political Tweets: Towards an Accurate Classifier. In: Proceedings of the NAACL Workshop on Language Analysis in Social Media. Atlanta, GA.: Association for Computational Linguistics.
6. Barberá, Pablo, Amber E. Boydstun, Suzanna Linn, Ryan McMahon, Jonathan Nagler. 2021. Automated Text Classification of News Articles: A Practical Guide. Political Analysis, 29, 1:19–42. DOI: 10.1017/pan.2020.8.
7. Batorski, Dominik, Marta Olcoń-Kubicka. 2006. Prowadzenie badań przez internet – podstawowe zagadnienia metodologiczne. Studia Socjologiczne, 182, 3: 99–132.
8. Batorski, Dominik, Krzysztof Olechnicki. 2007. Wprowadzenie do socjologii internetu. Studia Socjologiczne, 186, 3: 5–14.
9. Boudon, Raymond. 1997. The Art of Self-Persuasion: The Social Explanation of False Beliefs. Cambridge, England; Malden, Mass.: Polity.
10. Brants, Wesley, Bonita Sharif, Alexander Serebrenik. 2019. Assessing the Meaning of Emojis for Emotional Awareness – A Pilot Study. s. 419–23. In: Companion Proceedings of The 2019 World Wide Web Conference, WWW ’19. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery.
11. Cha, Meeyoung, Hamed Haddadi, Fabrício Benevenuto, Krishna P. Gummadi. 2010. Measuring user influence in Twitter: The million follower fallacy. In: ICWSM ’10: Proceedings of international AAAI Conference on Weblogs and Social.
12. Chen, Yukun, Subramani Mani, Hua Xu. 2012. Applying Active Learning to Assertion Classification of Concepts in Clinical Text. Journal of Biomedical Informatics, 45, 2: 265–72. DOI: 10.1016/j.jbi.2011.11.003.
13. Denny, Matthew J., Arthur Spirling. 2018. Text Preprocessing For Unsupervised Learning: Why It Matters, When It Misleads, And What To Do About It. Political Analysis, 26, 2: 168–89. DOI: 10.1017/pan.2017.44.
14. Di Franco, Giovanni, Michele Santurro. 2020. Machine Learning, Artificial Neural Networks and Social Research. Quality & Quantity. DOI: 10.1007/s11135-02001037-y.
15. DiMaggio, Paul. 2015. Adapting Computational Text Analysis to Social Science (and Vice Versa). Big Data & Society, 2, 2. DOI: 10.1177/2053951715602908.
16. Drus, Zulfadzli, Haliyana Khalid. 2019. Sentiment Analysis in Social Media and Its Application: Systematic Literature Review. Procedia Computer Science, 161: 707–14. DOI: 10.1016/j.procs.2019.11.174.
17. Goldenstein, Jan, Philipp Poschmann. 2019. A Quest for Transparent and Reproducible Text-Mining Methodologies in Computational Social Science. Sociological Methodology, 49, 1: 144–51. DOI: 10.1177/0081175019867855.
18. Grimmer, Justin, Brandon M. Stewart. 2013. Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods for Political Texts. Political Analysis, 21, 3: 267–97. DOI: 10.1093/pan/mps028.
19. HaCohen-Kerner, Yaakov, Daniel Miller, Yair Yigal. 2020. The Influence of Preprocessing on Text Classification Using a Bag-of-Words Representation. PLOS ONE, 15, 5: e0232525. DOI: 10.1371/journal.pone.0232525.
20. Haddi, Emma, Xiaohui Liu, Yong Shi. 2013. The Role of Text Pre-Processing in Sentiment Analysis. Procedia Computer Science, 17: 26–32. doi: 10.1016/j.procs.2013.05.005.
21. Hand, David J. 2006. Classifier Technology and the Illusion of Progress. Statistical Science, 21, 1: 1–14. DOI: 10.1214/088342306000000060.
22. He, Zhoushanyue, Matthias Schonlau. 2020a. Automatic Coding of Open-Ended Questions into Multiple Classes: Whether and How to Use Double Coded Data. Survey Research Methods, 14, 3: 267–87. DOI: 10.18148/srm/2020.v14i3.7639.
23. He, Zhoushanyue, Matthias Schonlau. 2020b. Automatic Coding of Text Answers to Open-Ended Questions: Should You Double Code the Training Data? Social Science Computer Review, 38, 6: 754–65. DOI: 10.1177/0894439319846622.
24. Hopkins, Daniel J., Gary King. 2010. A Method of Automated Nonparametric Content Analysis for Social Science. American Journal of Political Science, 54, 1: 229–47. DOI: 10.1111/j.1540-5907.2009.00428.x.
25. Ignatow, Gabe. 2016. Theoretical Foundations for Digital Text Analysis. Journal for the Theory of Social Behaviour, 46, 1: 104–20. DOI: 10.1111/jtsb.12086.
26. Jemielniak, Dariusz. 2018. Socjologia 2.0: o potrzebie łączenia Big Data z etnografią cyfrową, wyzwaniach jakościowej socjologii cyfrowej i systematyzacji pojęć. Studia Socjologiczne, 242, 2: 7–29. DOI: 10.24425/122461.
27. Jemielniak, Dariusz. 2019. Socjologia internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
28. Jordan, Michael, Tom Mitchell. 2015. Machine Learning: Trends, Perspectives, and Prospects. Science, 349, 6245: 255–60. DOI: 10.1126/science.aaa8415.
29. Joseph, Kenneth, Sarah Shugars, Ryan Gallagher, Jon Green, Alexi Quintana Mathé, Zijian An, David Lazer. 2021. (Mis)alignment Between Stance Expressed in Social Media Data and Public Opinion Surveys. arXiv:2109.01762 [cs].
30. Joulin, Armand, Edouard Grave, Piotr Bojanowski, Tomas Mikolov. 2016. Bag of Tricks for Efficient Text Classification. arXiv:1607.01759 [cs].
31. Krippendorff, Klaus H. 2003. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, Inc.
32. Lazer, David, Alex (Sandy) Pentland, Lada Adamic, Sinan Aral, Albert Laszlo Barabasi, Devon Brewer, Nicholas Christakis, Noshir Contractor, James Fowler, Myron Gutmann, Tony Jebara, Gary King, Michael Macy, Deb Roy, Marshall Van Alstyne. 2009. Life in the network: the coming age of computational social science. Science, 323, 5915: 721–23. DOI: 10.1126/science.1167742.
33. Lin, Chenghua, Yulan He. 2009. Joint sentiment/topic model for sentiment analysis. In: Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge management, CIKM ’09. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 375–384.
34. Marciszewski, Witold. 1972. Podstawy logicznej teorii przekonań. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
35. Miller, Blake, Fridolin Linder, Walter R. Mebane. 2020. Active Learning Approaches for Labeling Text: Review and Assessment of the Performance of Active Learning Approaches. Political Analysis, 28, 4: 532–51. DOI: 10.1017/pan.2020.4.
36. Mohammad, Saif M., Parinaz Sobhani, Svetlana Kiritchenko. 2016. Stance and Sentiment in Tweets. arXiv:1605.01655 [cs].
37. Monroe, Burt L. 2019. The Meanings of “Meaning in Social Scientific Text Analysis. Sociological Methodology, 49, 1: 132–39. DOI: 10.1177/0081175019865231.
38. Mozetič, Igor, Miha Grčar, Jasmina Smailović. 2016. Multilingual Twitter Sentiment Classification: The Role of Human Annotators. PLOS ONE 11, 5:e0155036. DOI: 10.1371/journal.pone.0155036.
39. Murthy, Dhiraj, Sawyer A. Bowman. 2014. Big Data Solutions on a Small Scale: Evaluating Accessible High-Performance Computing for Social Research: Big Data & Society. DOI: 10.1177/2053951714559105.
40. Nelson, Laura K. 2019. To Measure Meaning in Big Data, Don’t Give Me a Map, Give Me Transparency and Reproducibility. Sociological Methodology, 49, 1: 139–43. DOI: 10.1177/0081175019863783.
41. Rodak, Olga. 2017. Twitter jako przedmiot badań socjologicznych i źródło danych społecznych: perspektywa konstruktywistyczna. Studia Socjologiczne, 226, 3: 209–36.
42. Salganik, Matthew J. 2017. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. Illustrated edition. Princeton: Princeton University Press.
43. Sobhani, Parinaz, Diana Inkpen, Xiaodan Zhu. 2019. Exploring Deep Neural Networks for Multitarget Stance Detection. Computational Intelligence, 35, 1: 82–97. DOI: 10.1111/coin.12189.
44. Subedi, Nishan. 2018. FastText: Under the Hood. Medium. Pobrano 3 grudzień 2021 (https://towardsdatascience.com/fasttext-under-the-hood-11efc57b2b3).
45. Tharwat, Alaa. 2020. Classification assessment methods. Applied Computing and Informatics ahead-of-print(ahead-of-print). DOI: 10.1016/j.aci.2018.08.003.
46. Tomanek, Krzysztof. 2017. Metodyka dla analizy treści w projektach stosujących techniki text mining i rozwiązania CAQDAS piątej generacji. Przegląd Socjologii Jakościowej, 13, 2: 128–43.
47. Turner, Anna, Marcin W. Zieliński, Kazimierz M. Słomczyński. 2018. Google Big Data: charakterystyka i zastosowanie w naukach społecznych. Studia Socjologiczne, 231, 4: 49–71. DOI: 10.24425/122482.
48. Watts, Duncan J., Peter Sheridan Dodds. 2007. Influentials, Networks, and Public Opinion Formation. Journal of Consumer Research, 34, 4: 441–58. DOI: 10.1086/518527.
49. Wiedemann, Gregor. 2019. Proportional Classification Revisited: Automatic Content Analysis of Political Manifestos Using Active Learning. Social Science Computer Review, 37, 2: 135–59. DOI: 10.1177/0894439318758389.
50. Ziółkowski, Marek. 1989. Wiedza, jednostka, społeczeństwo: zarys koncepcji socjologii wiedzy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
51. Żulicki, Remigiusz. 2017. Potencjał Big Data w badaniach społecznych. Studia Socjologiczne, 226, 3: 175–207.

Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Matuszewski
1
ORCID: ORCID

  1. Collegium Civitas
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Poza brakami danych, wynikającymi z niechęci ludzi do udziału w badaniu lub ich niedostępnością w trakcie badań terenowych, istotnym składnikiem całkowitego błędu pomiaru sondaży są braki danych będące efektem unikania przez respondentów odpowiedzi na niektóre pytania kwestionariuszowe. Wykorzystując dane Europejskiego Sondażu Społecznego z lat 2008–2018, analizujemy braki odpowiedzi na pytanie o całkowity dochód netto gospodarstwa domowego. Głównym celem było sprawdzenie, czy złożoność struktury gospodarstwa domowego skłania respondentów do uchylania się od odpowiedzi na pytanie o dochód. Modelując prawdopodobieństwa unikania odpowiedzi wykorzystaliśmy wielopoziomowe modele regresyjne przyjmując, iż na skłonność jednostek do nieodpowiadania wpływ ma również kontekst krajowy. W artykule pokazaliśmy, że większą skłonnością do nieodpowiadania charakteryzują się osoby zamieszkujące bardziej liczne gospodarstwa domowe, posiadające dochody z mniej stabilnych źródeł oraz o bardziej złożonej strukturze rodzinnej.
Go to article

Bibliography

1. Ananyev, Maxim, Sergei Guriev. 2016. Effect of income on trust: Evidence from the 2009 crisis in Russia. Pobrane z: https://ssrn.com/abstract=2542001. Dostęp 12.04.2021.
2. Bishop, George F., Robert W. Oldendick, Alfred J. Tuchfarber, Stephen E. Bennett. 1986. Opinions on Fictitious Issues: The Pressure to Answer Survey Questions. Public Opinion Quarterly, 50, 2: 240–250. DOI: 10.1086/268978.
3. Bethlehem, Jelke G. 2002. Weighting nonresponse adjustments based on auxiliary information. In: R. M. Groves, D. A. Dillman, J. L. Eltinge, R. J. A. Little, eds. Survey nonresponse. London: Wiley, 275–287.
4. Bjørnskov, Christian, Gert T. Svendsen. 2013. Does social trust determine the size of the welfare state? Evidence using historical identification. Public Choice, 157, 1-2: 269–286. DOI: 10.1007/s11127-012-9944-x.
5. Brandt, Mark J., Geoffrey Wetherell, PJ Henry. 2015. Changes in income predict change in social trust: A longitudinal analysis. Political Psychology, 36, 6: 761–768. DOI: 10.1111/pops.12228.
6. Beullens, Koen, Geert Loosveldt, Caroline Vandenplas, Ineke Stoop. 2018. Response rates in The European Social Survey: Increasing, decreasing, or a matter of fieldwork efforts? Survey Methods: Insights from the Field. Pobrane z: https://surveyinsights.org/?p=9673. Dostęp 12.04.2022.
7. Callens, Marloes, Geert Loosveldt. 2018. ‚Don’t Know’ Responses to Survey Items on Trust in Police and Criminal Courts: A Word of Caution. Survey Methods: Insights from the Field. Pobrane z: https://surveyinsights.org/?p=9237. Dostęp: 12.04.2022.
8. D’Hernoncourt, Johanna, Pierre-Guillaume Méon. 2012. The not so dark side of trust: Does trust increase the size of the shadow economy? Journal of Economic Behavior & Organization, 81, 1: 97–121. DOI: 10.1016/j.jebo.2011.09.010.
9. Daniele, Gianmarco, Benny Geys. 2015. Interpersonal trust and welfare state support. European Journal of Political Economy, 39: 1–12. DOI: 10.1016/j.ejpoleco.2015.03.005.
10. ESS. 2018. ESS Round 9 Source Questionnaire. Pobrane z: https://www.europeansocialsurvey.org/docs/round9/fieldwork/poland/ESS9_questionnaires_PL.pdf. Dostęp 30.08.2021.
11. Fitzgerald, Rory. 2015. Sailing in unchartered waters: structuring and documenting cross-national questionnaire design. GESIS Papers, 2015/05, 1–24.
12. Fitzgerald, Rory, Roger Jowell. 2010. Measurement equivalence in comparative surveys: the European Social Survey (ESS)—from design to implementation and beyond. In: J. A. Harkness, ed. Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts. London: Wiley, 485–495.
13. Frick, Joachim R, Markus Grabka. 2014. Missing income data in the German SOEP: Incidence, imputation and its impact on the income distribution. SOEP Survey Papers No. 225.
14. Gorodzeisky, Anastasia, Moshe Semyonov. 2018. Competitive threat and temporal change in anti-immigrant sentiment: Insights from a hierarchical age-period-cohort model. Social Science Research, 73: 31–44. DOI: 10.1016/j.ssresearch.2018.03.013.
15. Hansen, Kirstine, Dylan Kneale. 2013. Does how you measure income make a difference to measuring poverty? Evidence from the UK. Social Indicators Research, 110, 3: 1119–1140. DOI: 10.1007/sl 1205-011 -9976-5.
16. Hariri, Jacob Gerner, David Dreyer Lassen. 2017. Income and outcomes. Social desirability bias distorts measurements of the relationship between income and political behavior. Public Opinion Quarterly, 81, 2: 564–576. DOI: 10.1093/poq/nfw044.
17. Heck, Ronald H., Scott Thomas, Lynn Tabata. 2013. Multilevel modeling of categorical outcomes using IBM SPSS. London: Routledge.
18. Herda, Daniel. 2013. Too many immigrants? Examining alternative forms of immigrant population innumeracy. Sociological Perspectives, 56, 2: 213–240. DOI: 10.1525/sop.2013.56.2.213.
19. Hershey, Douglas A, Kène Henkens, Hendrik P van Dalen. 2010. What drives retirement income worries in Europe? A multilevel analysis. European Journal of Ageing, 7, 4: 301–311. DOI: 10.1007/s10433-010-0167-z.
20. Hox, Joop J, Mirjam Moerbeek, Rens Van de Schoot. 2010. Multilevel analysis: Techniques and applications. London: Routledge.
21. Iannacchione, Vincent G. 2003. Sequential weight adjustments for location and cooperation propensity for the 1995 national survey of family growth. Journal of Official Statistics, 19, 1: 31–43.
22. Jabkowski, Piotr. 2015. Reprezentatywność badań reprezentatywnych. Analiza wybranych problemów metodologicznych oraz praktycznych w paradygmacie całkowitego błędu pomiaru. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
23. Kaminska, Olena, Peter Lynn. 2017. Survey-based cross-country comparisons where countries vary in sample design: issues and solutions. Journal of Official Statistics, 33, 1: 123–136.
24. Kim, Jae K., Jay J. Kim. 2007. Nonresponse weighting adjustment using estimated response probability. Canadian Journal of Statistics, 35, 4: 501–514. DOI: 10.1002/cjs.5550350403.
25. Kim, Jibum, Jaesok Son, Peter K. Kwok, Jeong-han Kang, Faith Laken, Jodie Daquilanea, Hee-Choon Shin, Tom W. Smith. 2015. Trends and Correlates of Income Nonresponse: Forty Years of the US General Social Survey (GSS). Journal of Korean Official Statistics, 20, 1: 1–23.
26. Koch, Achim, Michael Blohm. 2009. Item Non-response in the European Social Survey. ASK Research & Methods, 18, 1: 45–65.
27. Kolarz, Peter, Jelena Angelis, Adam Krčál, Paul Simmonds, Vincent Traag, Martin Wain. 2017. Comparative impact study of the European Social Survey (ESS) ERIC. Brussels: Technopolis Group.
28. Krosnick, John A. 1991. Response strategies for coping with the cognitive demands of attitude measures in surveys. Applied Cognitive Psychology, 5, 3: 213–236. DOI: 10.1002/acp.2350050305.
29. Krosnick, John A., Allyson L. Holbrook, Matthew K. Berent, Richard T. Carson, W. Michael Hanemann, Raymond J. Kopp, Robert Cameron Mitchell, Stanley Presser, Paul A. Ruud, V. Kerry Smith, Wendy R. Moody, Melanie C. Green, Michael Conaway. 2002. The impact of „no opinion” response options on data quality: non-attitude reduction or an invitation to satisfice? Public Opinion Quarterly, 66, 3: 371–403. DOI: 10.1086/341394.
30. Lahtinen, Hannu, Pekka Martikainen, Mikko Mattila, Hanna Wass, Lauri Rapeli. 2019. Do Surveys Overestimate or Underestimate Socioeconomic Differences in Voter Turnout? Evidence from Administrative Registers. Public Opinion Quarterly, 83, 2: 363–385. DOI: 10.1093/poq/nfz022.
31. Lelkes, Orsolya. 2006. Knowing what is good for you: Empirical analysis of personal preferences and the “objective good”. The Journal of Socio-Economics, 35, 2: 285–307. DOI: 10.1016/j.socec.2005.11.002.
32. Lepkowski, James, Graham Kalton, Daniel Kasprzyk. 1989. Weighting adjustments for partial nonresponse in the 1984 SIPP panel. Pobrane z: http://www.asasrms.org/Proceedings/papers/1989_050.pdf. Dostęp 10/09/2021.
33. Lynn, Peter, Sabine Häder, Siegfried Gabler, Seppo Laaksonen. 2007. Methods for achieving equivalence of samples in cross-national surveys: the European Social Survey experience. Journal of Official Statistics, 23, 1: 107–124.
34. Lynn, Peter, Annette Jakle, Stephen P. Jenkins, Emanuela Sala. 2006. The Effects of Dependent Interviewing on Responses to Questions on Income Sources. Journal of Official Statistics, 22, 3: 357–384.
35. Piekut,Aneta.2019.Survey nonresponse in attitudes towards immigration in Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1–26. DOI: 10.1080/1369183x.2019.1661773.
36. Pleis, John R., James Dahlhamer. 2003. Family Income Nonresponse in the National Health Interview Survey (NHIS): 1997-2000. Paper presented at the Proceedings of the 2003 Joint Statistical Meetings.
37. Reeskens, Tim, Marc Hooghe. 2008. Cross-cultural measurement equivalence of generalized trust. Evidence from the European Social Survey (2002 and 2004). Social Indicators Research, 85, 3: 515–532. DOI: 10.1007/s11205-007-9100-z.
38. Riphahn, Regina T., Oliver Serfl. 2005. Item non-response on income and wealth questions. Empirical Economics, 30, 2: 521–538. DOI: 10.1007/s00181-005-0247-7.
39. Schräpler, Jörg-Peter. 200). Respondent behavior in panel studies: A case study for income nonresponse by means of the German Socio-Economic Panel (SOEP). Sociological Methods & Research, 33, 1: 118–156. DOI: 10.1177/0049124103262689.
40. Schräpler, Jörg-Peter. 2006. Explaining Income Nonresponse – A Case Study by means of the British Household Panel Study (BHPS). Quality & Quantity, 40, 6: 1013–1036. DOI: 10.1007/s11135-005-5429-z.
41. Schuman, Howard, Stanley Presser. 1996. Questions and answers in attitude surveys: Experiments on question form, wording, and context. London: Sage.
42. Sicinski, Andrzej. 1970. „Don’t Know” Answers in Cross-National Surveys. The Public Opinion Quarterly, 34, 1: 126–129. DOI: http://www.jstor.org/stable/2747891.
43. Skelton, Vincent C. 1963. Patterns behind “Income Refusals”. Journal of Marketing, 27, 3: 38–41. DOI: 10.1177/002224296302700308.
44. Snijders, Tom A.B., Roel J Bosker. 2011. Multilevel analysis: An introduction to basic and advanced multilevel modelling. London: Sage.
45. Zhu, Jian-Hua. 1996. ‘I don’t know’ in public opinion surveys in China: Individual and contextual causes of item non-response. Journal of Contemporary China, 5, 12: 223–244. DOI: 10.1080/10670569608724251.

Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Jabkowski
1
ORCID: ORCID
Aneta Piekut
2
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. University of Sheffield, UK
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wybory niekonkurencyjne, czyli elekcje, w których liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów do obsadzenia w okręgu, niekorzystnie oddziałują na jakość procesu demokratycznej selekcji rządzących. Szczególnie w przypadku najmniejszych wspólnot politycznych (tj. gmin samorządowych) brak politycznej konkurencji może rodzić negatywne konsekwencje. W artykule badamy czynniki sprzyjające zjawisku wyborów niekonkurencyjnych. W analizie stosujemy proste modele regresyjne – model regresji liniowej oraz regresję logistyczną, a także metody graficzne takie jak wykresy pudełkowe; używamy danych uzyskanych z PKW/KBW oraz z Banku Danych Lokalnych GUS. Wyniki naszych badań pokazują, że większej częstości wyborów niekonkurencyjnych radnych sprzyja stosowanie JOW w małych gminach, wiejski charakter okręgów wyborczych oraz niski poziom rywalizacji w wyborach egzekutyw lokalnych, w szczególności zaś niekonkurencyjne elekcje egzekutywy.
Go to article

Bibliography

1. Abramowitz, Alan, Brad Alexander, Matthew Gunning. 2006. Don’t blame redistricting for uncompetitive elections. PS: Political Science & Politics, 39, 1: 87–90.
2. Ansolabehere, Stephen, James M. Snyder Jr. 2002. The incumbency advantage in US elections: An analysis of state and federal offices, 1942–2000. Election Law Journal, 1, 3: 315–338.
3. Antoszewski, Andrzej, Ryszard Herbut. red. 1997. Demokracje zachodnioeuropejskie: analiza porównawcza. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
4. Antoszewski, Andrzej. 2019. http://www.wsmip.uni.lodz.pl/wydzial/doktorskie-archiwum, dostęp: 21.11.2021.
5. Baldersheim, Harald, Laurence Rose, ed. 2010. Territorial choice: The politics of boundaries and borders. Springer.
6. Bartnicki, Sławomir. 2016. Uwarunkowania przewagi kandydatów w wyborach bezpośrednich do gminnej egzekutywy. Acta Politica Polonica, 36: 35–48. DOI: 10.18276/ap.2016.36-03.
7. Bartnicki, Sławomir. 2019. Głosowanie klientelizmem pisane, czyli jak zwiększać szanse reelekcji w wyborach wójtów i burmistrzów. Studia Socjologiczne, 232, 1: 65–93. DOI: 10.24425/122490.
8. Basham, Patrick, Dennis Polhill. 2005. Uncompetitive elections and the American political system. Cato Institute.
9. Bhatti, Yosef, Kasper M. Hansen. 2019. Voter turnout and municipal amalgamations - evidence from Denmark. Local Government Studies, 45, 5: 697–723. DOI: 10.1080/03003930.2018.1563540.
10. Blais, André, Agnieszka Dobrzynska. 1998. Turnout in electoral democracies. European Journal of Political Research, 33, 2: 239–261. DOI: 10.1057/9780230240902_4.
11. Blais, André, Ignacio Lago. 2009. A general measure of district competitiveness. Electoral Studies, 28, 1: 94–100. DOI: 10.1016/j.electstud.2008.07.007.
12. Bogdanor, V. 2011. English Local Election 2011. The Report of Electoral Reform Society.
13. Bracco, Emanuele, Federico Revelli. 2018. Concurrent elections and political accountability: Evidence from Italian local elections. Journal of Economic Behavior & Organization, 148: 135–149. DOI: 10.1016/j.jebo.2018.02.006.
14. Brennan, Geoff, James Buchanan. 1984. Voter choice: Evaluating political alternatives. AmericanBehavioralScientist,28,2:185–201.DOI:10.1177/000276484028002003.
15. Canon, David T., David J. Sousa. 1992. Party system change and political career structures in the US Congress. Legislative Studies Quarterly, 17, 3: 347–363. DOI: 10.2307/439734.
16. Caramani, Daniele. 2003. The end of silent elections: the birth of electoral competition, 1832-1915. Party Politics 9, 4: 411–443. DOI: 10.1177/135406880394001.
17. Converse, Philip E., Aage R. Clausen, Warren E. Miller. 1965. Electoral myth and reality: the 1964 election. American Political Science Review, 59, 2: 321–336. DOI: 10.2307/1953052.
18. Cox, Gary W., Scott Morgenstern. 1995. The incumbency advantage in multimember districts: Evidence from the US States. Legislative Studies Quarterly, 20, 3: 329–349. DOI: 10.2307/440224.
19. Cox, Gary W., Jonathan N. Katz. 2002. Elbridge Gerry’s salamander: The electoral consequences of the reapportionment revolution. Cambridge University Press.
20. Czaplicki, Kazimierz, Bogusław Dauter, Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Ferdynand Rymarz, Jarosław Zbieranek. 2018. Kodeks wyborczy: komentarz. Warszawa: WydawnictwoWolters Kluwer.
21. Dahl, Robert A. 1995. Demokracja i jej krytycy. Przekład Stefan Amsterdamski. Kraków: Znak.
22. Dahl, Robert A., Edward R. Tufte. 1973. Size and democracy. Vol. 2. Stanford: Stanford University Press.
23. Denters, Bas, Michael Goldsmith, Andreas Ladner, Poul E. Mouritzen, Lawrence E. Rose. 2014. Size and local democracy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
24. Diamond, Larry. 2002. Elections without democracy: Thinking about hybrid regimes. Journal of Democracy,13, 2: 21–35. DOI: 10.1353/jod.2002.0025.
25. Downs, Anthony. 1957. An economic theory of democracy. New York: Harper.
26. Endersby, James W., Steven E. Galatas, Chapman B. Rackaway. 2002. Closeness counts in Canada: Voter participation in the 1993 and 1997 federal elections. The Journal of Politics, 64, 2: 610–631. DOI: 10.1111/1468-2508.00143.
27. Flis, Jarosław, Dariusz Stolicki. 2017. JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 79, 3: 253–266. DOI: 10.14746/rpeis.2017.79.3.20.
28. Franklin, Mark N. 2004. Voter turnout and the dynamics of electoral competition in established democracies since 1945. Cambridge: Cambridge University Press.
29. Garmann, Sebastian. 2016. Concurrent elections and turnout: Causal estimates from a German quasi-experiment. Journal of Economic Behavior & Organization, 126: 167–178. DOI: 10.1016/j.jebo.2016.03.013.
30. Gelman, Andrew, Gary King. 1990. Estimating incumbency advantage without bias. American Journal of Political Science, 34, 4: 1142–1164. DOI: 10.2307/2111475.
31. Gendźwiłł, Adam, Tomasz Żółtak, Jakub Rutkowski. 2015. Niekonkurencyjne wybory, brakujący kandydaci. Dlaczego niektóre komitety wyborcze nie wystawiają kandydatów na burmistrzów? Studia Regionalne i Lokalne, 62, 4: 64–79. DOI: 10.7366/1509499546204.
32. Gendźwiłł, Adam. 2017. Różne wybory, różne elektoraty? Specyfika uczestnictwa w wyborach lokalnych. Studia Socjologiczne, 224, 1: 81–102.
33. Gerring, John, Dominic Zarecki. 2019. Size and democracy revisited. A Critical Discussion of the Claimed Trade-off between Problem-Solving Capacity and Citizen Participation. Lex Localis, 17, 2:285–298. DOI: 10.4335/17.2.285-298(2019).
34. Glazer, Amihai, Bernard Grofman, Marc Robbins. 1987. Partisan and incumbency effects of 1970s congressional redistricting. American Journal of Political Science, 31, 3: 680–707. DOI: 10.2307/2111288.
35. Górecki, Maciej A., Adam Gendźwiłł. 2021. Polity size and voter turnout revisited: micro-level evidence from 14 countries of Central and Eastern Europe. Local Government Studies,47, 1: 31–53. DOI: 10.1080/03003930.2020.1787165.
36. Hajnal, Zoltan L.,Paul G. Lewis. 2003. Municipal institutions and voter turnout in local elections. Urban Affairs Review, 38, 5: 645–668. DOI: 10.1177/1078087403038005002.
37. Hogan, Robert E. 2004. Challenger emergence, incumbent success, and electoral accountability in state legislative elections. The Journal of Politics, 66, 4: 1283–1303. DOI: 10.1111/j.0022-3816.2004.00300.x.
38. Hughes, Colin A. 1986. A handbook of Australian government and politics 1975-1984. Canberra: Australian National University Press.
39. Jackman, Robert W. 1987. Political institutions and voter turnout in the industrial democracies. American Political Science Review, 81, 2: 405–423. DOI: 10.2307/1961959.
40. Katz, Richard, Peter Mair. 1995. Changing models of party organization and party democracy: the emergence of the cartel party. Party Politics, 1, 1: 5–28. DOI: 10.1177/1354068895001001001.
41. King, Gary, Andrew Gelman. 1991. Systemic consequences of incumbency advantage in US House elections. American Journal of Political Science, 35, 1: 110–138. DOI: 10.2307/2111440.
42. Kjaer, Ulrik. 2007. The decreasing number of candidates at Danish local elections: Local democracy in crisis? Local Government Studies, 33, 2: 195–213. DOI: 10.1080/03003930701198599.
43. Koch, Philippe, Philippe E. Rochat. 2017. The effects of local government consolidation on turnout: Evidence from a quasi‐experiment in Switzerland. Swiss Political Science Review, 23, 3: 215–230. DOI: 10.1111/spsr.12269.
44. Konisky, David M., Michiko Ueda. 2011. The effects of uncontested elections on legislator performance. Legislative Studies Quarterly, 36, 2: 199–229. DOI: 10.1111/j.1939-9162.2011.00011.x.
45. Larsen, Christian A. 2002. Municipal size and democracy: a critical analysis of the argument of proximity based on the case of Denmark. Scandinavian. Political Studies, 5, 4: 317–332. DOI: 10.1111/1467-9477.00074.
46. Lay, Cornelis, Hasrul Hanif, Noor Rohman. 2017. The Rise of Uncontested Elections in Indonesia: Case Studies of Pati and Jayapura. Contemporary Southeast Asia, 39, 3: 427–448. DOI: 10.1355/cs39-3b.
47. Levitsky, Steven, Lucan A. Way. 2002. Elections without democracy: The rise of competitive authoritarianism. Journal of Democracy, 13, 2: 51–65. DOI: 10.1353/jod.2002.0026.
48. Lindell, Noah B. 2017. One person, no votes: Unopposed candidate statutes and the State of Election Law. Wisconsil Law Review, 5: 885–953.
49. Lipset, Seymour. 1995. Homo politicus: społeczne podstawy polityki. Przekład Grażyna Dziurdzik-Kraśniewska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
50. Masket, Seth E., Jonathan Winburn, Gerald C. Wright. 2012. The gerrymanderers are coming! Legislative redistricting won’t affect competition or polarization much, no matter who does it. PS: Political Science & Politics, 45, 1: 39–43. DOI: 10.1017/S1049096511001703.
51. Michalak, Bartłomiej, Andrzej Sokala, Piotr Uziębło. 2013. Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
52. Newton, Kenneth. 1982. Is small really so beautiful? Is big really so ugly? Size, effectiveness, and democracy in local government. Political Studies, 30, 2: 190–206. DOI: 10.1111/j.1467-9248.1982.tb00532.x.
53. Nikolenyi, Csaba. 2010. Concurrent elections and voter turnout: the effect of the de-linking of state elections on electoral participation in India’s parliamentary polls, 1971-2004. Political Studies, 58, 1: 214–233. DOI: 10.1111/j.1467-9248.2009.00779.x.
54. Nohlen, Dieter. 2004. Prawo wyborcze i system partyjny: o teorii systemów wyborczych. Przekład Robert Alberski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
55. Oliver, J. Eric. 2001. Democracy in suburbia. Princeton: Princeton University Press.
56. Pierzgalski, Michał, Paweł Stępień. 2017. A Peculiar Interpretation of the Constitutional Principle of “One Person, One Vote” in Poland: Voter (In)equality in the Elections to 1,200 Local Legislatures. East European Politics and Societies, 31, 4: 704–738. DOI: 10.1177/0888325417717787.
57. Pierzgalski, Michał, Maciej A. Górecki, Paweł Stępień. 2020. Ballot Paper Design and Vote Spoiling at Polish Local Elections of 2014: Establishing a Causal Link. East European Politics and Societies, 34, 3: 611–636. DOI: 10.1177/0888325419874427.
58. Rallings, Colin, Michael Thrasher, David Denver. 2005. Trends in local elections in Britain, 1975–2003. Local Government Studies, 31, 4: 393–413. DOI: 10.1080/03003930500136725.
59. Sartori, Giovanni. 2005. Parties and party systems: A framework for analysis. Colchester: ECPR Press.
60. Sartori, Giovanni. 1994. Teoria demokracji. Przekład Piotr Amsterdamski, Daniel Grinberg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
61. Schumpeter, Joseph A. 1995. Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Przekład Michał Rusiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
62. Sharman, Campbell. 2003. Uncontested seats and the evolution of party competition: the Australian case. Party Politics, 9, 6: 679–702. DOI: 10.1177/13540688030096002.
63. Skotnicki, Krzysztof. 2007. Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze i system wyborczy. Zarys problematyki. Przegląd Sejmowy, 79, 2: 11–28.
64. Squire, Peverill. 1989. Competition and uncontested seats in US House elections. Legislative Studies Quarterly, 14, 2: 281–295. DOI: 10.2307/439761.
65. Squire, Peverill. 1992. Legislative professionalization and membership diversity in state legislatures. Legislative Studies Quarterly,17, 1: 69–79. DOI: 10.2307/440081.
66. Squire, Peverill. 2000. Uncontested seats in state legislative elections. Legislative Studies Quarterly, 25,1: 131–146. DOI: 10.2307/440396.
67. Stępień, Paweł 2021. Wybory bez wyborów. Niekonkurencyjne elekcje do rad gminnych w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
68. Tiebout, Charles M. 2007. A pure theory of local expenditures. Journal of Political Economy, 64,5: 416–424. DOI: 10.1086/257839.
69. Van der Kolk, Henk. 2007. Local electoral systems in Western Europe. Local Government Studies, 33, 2: 159–180. DOI: 10.1080/03003930701198524.
70. Van Houwelingen, Pepijn. 2017. Political participation and municipal population size: A meta-study. Local Government Studies, 43, 3: 408–428. DOI: 10.1080/03003930.2017.1300147.
71. Wojtasik, Waldemar. 2012. Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej: Teoria i praktyka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
72. Wrighton, J. Mark, Peverill Squire. 1997. Uncontested seats and electoral competition for the US House of Representatives over time. The Journal of Politics, 59, 2: 452–468. DOI: 10.1017/S0022381600053524.


Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Stępień
1
ORCID: ORCID
Michał Pierzgalski
1
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet Łódzki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Bibliography

1. Anthony, Peter D. 2001. The Ideology of Work. London: Routledge.
2. Bauman, Zygmunt. 1996. Etyka ponowoczesna. Przekład Janina Bauman, Joanna Tokarska-Bakir. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Bendix, Reinhard. 2001. Work and Authority in Industry: Managerial Ideologies in the Course of Industrialization. New Brunswick, NJ, Transaction Publishers.
4. Castells, Manuel. 2009. Koniec tysiąclecia. Przekład Jan Stawiński, Sebastian Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. Duff, Alistair S. 2016. Rating the revolution: Silicon Valley in normative perspective. Inf. Commun. Soc., 19, 11: 1605–1621. DOI: 10.1080/1369118X.2016.1142594.
6. Gardawski, Juliusz, red. 2009. Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
7. Kunda, Gideon, Ailon-Souday, Galit. 2009. Managers, Markets, and Ideologies: Design and Devotion Revisited. In: The Oxford Handbook of Work and Organization. Oxford University Press.
8. Makimoto, Tsugio, Manners David. 1997. Digital Nomad. Chichester: John Wiley.
9. Painter-Morland, Mollie, Susan Kirk, Ghislain Deslandes, Carole Tansley. 2019. Talent Management: The Good, the Bad, and the Possible. European Management Review, 16, 1: 135–146. DOI: 10.1111/emre.12171.
10. Strzelecki, Jan. 2012. Postfordowska narracja o pracy i jej klasowe odmiany. W: M. Gdula, P. Sadura, red. Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
11. Statista Research Department. 2022. Global market size of outsourced services from 2000 to 2019, https://www.statista.com/statistics/189788/global-outsourcing-market-size/. Dostęp 21.01.2022
12. Urry, John. 2009. Socjologia mobilności. Przekład Janusz Stawiński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Go to article

Authors and Affiliations

Monika Berdys
1
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet Warszawski

Instructions for authors

Studia Socjologiczne ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770 is a Polish sociological quarterly journal, published uninterruptedly since 1961. Its publishers are the Polish Academy of Sciences (represented by the Institute of Philosophy and Sociology and the Committee on Sociology), as well as the Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw (from 2013).

Studia Socjologiczne welcomes articles from all sociological sub-disciplines, and neighbouring disciplines, as long as the authors apply a broadly defined sociological approach. Preference is given to texts that contribute to the advancement of social theory and are empirically grounded and innovative in their conceptual and methodological outlook. Our journal is open to scholarly debates and polemics. We also encourage authors to send us reviews of recently published books. Since 2012, contributions in English are also considered for publication in the journal.

A double-blind peer review procedure is applied to each submitted manuscript considered for publication. In order to acknowledge the reviewers’ contribution, the full list of our reviewers is included on the back of the cover page in each issue of the journal. The details of the submission and review procedure are described in the “For Authors” tab.

A full text version of Studia Socjologiczne is available online for EBSCO subscribers (SocINDEX with Full Text), as well as through the Polish Academy of Sciences online journal reading room: http://journals.pan.pl/dlibra and (since 2016) at www.studiasocjologiczne.pl ("Archives").

This page uses 'cookies'. Learn more