Humanities and Social Sciences

Wiadomości Numizmatyczne

Content

Wiadomości Numizmatyczne | 2017 | Rok LXI | Zeszyt 1–2 (203–204)

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Praca dotyczy solidów produkowanych na terenie Cesarstwa Rzymskiego i rozprzestrzeniających się poza jego granice na odległe od niego tereny. Analizuję znaczenie i wartość tych monet zarówno w Państwie Rzymskim, jak i w innych społecznościach, a także w komunikacji kulturowej pomiędzy nimi. Traktuję monetę jako fenomen kulturowy, to jest jako formę obdarzoną znaczeniem i wartością, które kształtowane są kulturową praktyką, w której wykorzystywana jest moneta. Piszę, że na terenie Cesarstwa Rzymskiego solidy uczestniczyły w rozmaitych praktykach, które kształtowały odmienne znaczenia i wartości tych monet, co pozwala mówić o ich złożonym i heterogenicznym charakterze. W innych odmiennych kulturowo społecznościach, do których docierały solidy, uczestniczyły one w jeszcze innych praktykach, które kształtowały kolejne znaczenia i wartości. W rezultacie moneta przemieszczając się między społecznościami zmieniała swój kulturowy charakter, przyjmując w nowych kontekstach kulturowych nowe znaczenia i wartości, prawie jak kameleon dostosowując się do nowego otoczenia. Jeśli potraktujemy tę wędrówkę monety jako specyficzną komunikację międzykulturową, to warto byłoby zauważyć, że znaczenia tego komunikatu dla jego odbiorcy mogą i są zwykle odmienne od znaczeń nadawanych mu przez nadawcę.
Go to article

Authors and Affiliations

Adam Nobis
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W artykule przedstawiono kształtowanie się idei boskości władcy w mennictwie hellenistycznym. Proces ten rozpoczął Aleksander, wzorując się przy tym na władcach wschodnich, a po jego śmierci kontynuowany był przez diadochów. Antioch IV Epifanes rozwinął go w sposób ostateczny przedstawiając się na monecie już wprost jako król-bóg.
Go to article

Authors and Affiliations

Eliza Walczak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł poświęcony jest teoretycznej stronie zagadnienia propagandy w numizmatyce rzymskiej. W pierwszej kolejności pokrótce przedstawione zostały argumenty przeciwników stosowania terminu „propaganda” dla opisu zjawisk antycznych. Następnie wskazano, dlaczego argumenty te wcale nie implikują, jakoby używanie tego terminu w naukach historycznych dla okresów sprzed późnej nowożytności było anachronizmem. Główną część tekstu stanowi przedstawienie szeregu modeli komunikacyjnych (Triada Komunikacyjna Arystotelesa, Model Transmisyjny Shannona-Weavera, Model Aktu Perswazyjnego Lasswella, Kołowy Model Komunikacji Schramma-Osgooda, Model Selekcji Westleya-MacLeana oraz Model Semiotyczny Eco) i modelu procesu propagandy Jowetta- -O’Donnell oraz krótkie omówienie ich implikacji dla badań propagandy starożytnej, w tym namonetarnej. Artykuł porusza też problem tego, jak powinno się badać propagandę, i prezentuje dziesięciostopniową metodę badawczą zaproponowaną przez Jowetta i O’Donnell. Na koniec omówiono krótko te punkty metody badawczej, które mają największe konsekwencje dla badania propagandy namonetarnej.
Go to article

Authors and Affiliations

Kamil Kopij
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W artykule gromadzę interpretacje znaczenia medalionu typu TRIVNFV QVADOR, powstałego w imieniu cesarza Numeriana (283–284). Jest to sposobność do uwag na temat jednoznaczności i czytelności „znaku” zawartego w wyobrażeniu oraz „komunikatu” zamieszczonego w treści rewersowej, a także kwestii ich dosłowności, a nawet wiarygodności przekazu monet i medalionów.
Go to article

Authors and Affiliations

Agata A. Kluczek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Po uzyskaniu Śląska w 1097 r., Bolesław III Krzywousty nie tylko kontynuował produkcję anonimowych denarów krzyżowych, ale zaczął również emitować denary ze swoim tytułem, imieniem oraz wizerunkiem, jak również z imieniem i wizerunkiem lub monogramem św. Jana Chrzciciela, patrona katedry śląskiej, diecezji i całej prowincji. Monety miały niewątpliwie odzwierciedlać aspiracje młodego księcia w zakresie władzy i propagowania go jako legalnego władcy oraz obrońcy wiary i ludu Bożego, wspieranego przez świętego patrona. Interpretuję centralne przedstawienie poprzecznie ułożonych liter IS jako monogram św. Jana (Chrzciciela): Sanctus Ioannes lub Sancti Iohannis. Razem z inskrypcją Boleslavs lub Boleslavi proponuję odczytać cały napis jako: Sanctus Ioannes [patronus] Boleslavi. Przedstawienie monogramu świętego patrona na monecie jest bardzo rzadkie w Polsce, ale analogię można odnaleźć na gdańskim brakteacie Sambora I (1177/87–1202) z monogramem św. Ottona z Bambergu, misjonarza i patrona Pomorza. Wskazówkami dotyczącymi datowania mogą być legendy zamieszczone na denarach Bolesława typu I: wczesne DVX BOLESLAVS i późniejsze BOLESLAVS bez tytułu DVX używane najprawdopodobniej po śmierci ojca Krzywoustego — księcia Władysława Herman w 1102 roku.
Go to article

Authors and Affiliations

Witold Nakielski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Analizując ikonografię denara Bolesława Kędzierzawego z przedstawieniem tronującego cesarza (S.55), posiłkując się także analizą jednego z denarów królewskich Władysława II czeskiego ze sceną koronacji (Cach 600), autor dochodzi do wniosku, że na denarze polskiego księcia przedstawiono tronującego cesarza (a nie księcia-emitenta, jak ostatnio w literaturze sugerowano), co było bezpośrednią konsekwencją spotkania Fryderyka Barbarossy z Bolesławem Kędzierzawym w Krzyszkowie pod Poznaniem w 1157 r. Niezależnie od tego, co rzeczywiście wówczas się stało, wizerunek ten nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek zaznaczeniem podległości Bolesława wobec Fryderyka ani serwilizmem księcia. Wyobrażenia cesarza nie należy traktować osobowo, odnosząc go do konkretnego panującego, o czym świadczyć może brak legendy z jego imieniem. Tronująca postać to wcielenie boskiego majestatu, przejawiającego się w osobie najwyższego ziemskiego władcy. Reprezentowane przez cesarza sacrum legitymizuje panowanie polskiego princepsa, wprowadza je w obręb nienaruszalnego tabu. Wizerunek cesarza pojawił się na stemplu denara Kędzierzawego przy pełnej akceptacji księcia i grał ważną rolę w lansowanej przez jego dwór ideologii władzy. Monety „cesarskie” potwierdzają zatem fakt uznania przez Fryderyka wielkoksiążęcej władzy Bolesława, poświadczają również przekaz zawarty w Kronice mistrza Wincentego, który — wbrew tradycji niemieckiej — wydarzenia pod Krzyszkowem uznał za „zwycięstwo bez walki” polskiego księcia.
Go to article

Authors and Affiliations

Witold Garbaczewski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W pracy do analizy kwartników śląskich zastosowano, zaczerpnięty z teorii komunikacji, model H. D. Laswella. Starano się udzielić odpowiedzi na pytania modelu rozszerzonego, to jest przeprowadzić: analizę nadawcy, analizę treści (komunikatu), analizę medium (środka przekazu), analizę odbiorcy, analizę efektu (skutku), analizę sytuacji, w której komunikat był emitowany, analizę motywów nadawcy.
Go to article

Authors and Affiliations

Zbigniew Bartkowiak
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł jest rozbudowanym postulatem, by badania nad mennictwem podejmowano nie tylko w ramach numizmatyki jako nauki pomocniczej historii, ale także z perspektywy historii sztuki. Nade wszystko jest głosem na rzecz tego, by kreśląc cząstkowy obraz jakichś zjawisk zachodzących w mennictwie śląskim (oraz innych czeskich krajów koronnych) nie tracić z pola widzenia tego ogólnokoronnego kontekstu, by wyzwolić się z regionalistycznych (państwowych, narodowych) ograniczeń i poszukiwać powiązań w ramach Korony Królestwa Czech, tworu politycznego, który w świadomości badaczy niejako zanikł i z niemałym trudem jest w ostatnich latach restytuowany.
Go to article

Authors and Affiliations

Bogusław Czechowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W artykule przedstawiono znaleziska monet pochodzące z kompleksu osadniczego zlokalizowanego w miejscowości Ryczyn, gm. Oława, pow. oławski. Z grodu pochodzi 21 monet datowanych od pierwszej połowy XI do końca XII w., wśród nich dziewięć denarów krzyżowych, dwa denary Bolesława II Śmiałego, jeden Władysława II Wygnańca, sześć monet Bolesława IV Kędzierzawego oraz trzy nieokreślone fragmenty. Na terenie cmentarzyska odnaleziono 38 monet, m.in. denar krzyżowy z 2. połowy XI w., siedem brakteatów datowanych na XIV i XV w., a także 24 halerze śląskie pochodzące z okresu od XIV do początków XVI w.
Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Butent-Stefaniak

Instructions for authors

Submission guidelines for authors

We ask all authors to adhere to the following guidelines in preparing articles for publication:

We accept submissions in electronic form (electronic delivery or CDs) in a commonly used word processor format (such as MS Word or AbiWord).
If any characters outside the standard set of typefaces (Arial, Calibri, Courier, Times New Roman, Symbol, and Wingdings) are used, a PDF filemust additionally be supplied.

● Together with your article, supply a separate text file containing the following metadata:

- Title,
- Author(s),
- ORCID number (with the link),
- Affiliation,
- Abstract,
- Keywords,
- Bibliography.

● Submissions (except those intended for the sections “Finds,” “Reviews,” or “Chronicles”) should include an abstract (describing the content of the article in no more than 1,000 characters) and a summary (approximately 10% of the volume of the article). Both texts should be in English or prepared for translation into English. At the end of your article, include the author’s affiliation and e-mail address for publication.

● Do not use all-caps (except in quotes from inscriptions), automatically formatted numbered or bulleted lists, hyperlinks, underlining or color highlighting, or manual hyphenation. Do not use spaces to align or adjust the text. To create tables, use a table editor (not tabs or spaces).

● Citations are to be placed in footnotes at the bottom of the page (not within the text – this does not apply to catalogue references in coin descriptions). Whenever possible, footnotes should be used for bibliographic purposes; avoid using them for commentaries.

● Use the Oxford style of referencing for footnotes (the author’s name, year). If possible, use the same format for catalog citations in coin descriptions. The article should include a list of references at the end with bibliographic entries consistent with the format adopted in Wiadomości Numizmatyczne (examples can be found at https://journals.pan.pl/wn).

● For articles intended for publication in Polish, foreign alphabets should be transliterated in bibliographic entries in accordance with the Polish Standard (e.g. PN-ISO 9-2000 for Slavic alphabets; see https://centrum.nukat.edu.pl/pl/warsztat/transliteracja). For articles intended for publication in languages other than Polish, use the transliteration standards accepted in those languages – for English, this is the Library of Congress system, used depending on the options offered by the word processing software ( https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html)

● For present-day facts, use current geographical names (as opposed to, for example, Russian names in post-Soviet countries outside Russia; this also applies to abstracts in foreign languages). However, for articles intended for publication in Polish, it is recommended to use accepted Polish transliteration and traditional transcription rules, but only in the main text (not in bibliographic entries). Also, remember that any lesser-known name should be explained once in transliterated form together with an indication of the administrative unit to which it belongs. In the description of historical facts, use historical names then in use (such as Królewiec and Rychbach, not Kaliningrad and Dzierżoniów).

● Illustrations should be supplied in separate files (as opposed to being embedded in the text):

- Photographs should be supplied as TIFF or JPG files at a minimum resolution of 300 dpi (preferably 600). Photographs of coins should be cut out from the background and properly scaled.
- Drawings (site plans, maps) should not be larger than the size of one printed page (12.5×19 cm).
- Illustrations should be captioned and described in the text as “Fig.”

Authors of articles in the “Finds” section are asked to tailor reports of coin finds to the following system whenever possible:

1. city/town/village, municipality, and county (within current administrative division!);
2. place found;
3. date found;
4. discovery circumstances and finder;
5. the archaeological context (including position within a grave);
6. the number of coins found, collectively or individually;
7. the method of preservation;
8. terminus post quem of the find;
9. the current location where the coins are held;
10. the list of the coins discovered and possible accompanying objects (remember to include metrological data, especially for ancient and medieval coins, identify the mint – if it may be different – and provide a catalogue references);
11. a brief commentary, if any.

Brevity is appreciated, and illustrations of coins and site plans are always welcome.
Compliance with the above rules will speed up the publication of the article in a form that is clear and satisfactory to authors.

Publication Ethics Policy

Principles of publication ethics

The editorial board of Wiadomości Numizmatyczne follows the principles of accountability and ethics recommended by the Committee on Publication Ethics (COPE) for all those involved in the publication process and makes every possible effort to prevent any misconduct.


EDITORIAL RESPONSIBILITIES

Fairness and impartiality: Submissions are evaluated on the merits of their content alone, without regard to race, gender, sexual orientation, religious beliefs, citizenship, or political ideology.

Publication decisions: The editor-in-chief is responsible for deciding which of the submitted articles should or should not be published. Decisions on the acceptance of an article for publication or its rejection are made by the editor-in-chief based on reviews that evaluate the article’s content, originality, clarity, and relevance to the scope of the journal. In making decisions, the editor-in-chief consults subject editors. The editor-in-chief is required to observe applicable provisions on defamation, copyright infringement, and plagiarism, and to take full responsibility for decisions on the publication of articles.

Confidentiality: Editors and members of the Scientific Board must ensure that all materials submitted for publication remain confidential while under review. They may not disclose any information about the submitted manuscripts to anyone except the authors, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers (e.g. translators), and the publisher.

Disclosure and conflict of interest: Unpublished articles, article excerpts, or materials contained therein may not be used by the editorial board or the editors for the purpose of their own research without the written consent of the authors.

Maintaining the integrity of the scientific record: Editors will safeguard the integrity of the published record, and publish corrections, clarifications, and retractions when needed. At the same time, the editorial board will make every effort to identify any research misconduct or publication misconduct. Plagiarism and articles based on falsified data are unacceptable. When ethical concerns arise about a submitted or published article, editors should take appropriate steps in response. The editors of the journal are always willing to publish corrections, clarifications, retractions, and apologies when needed.

Retractions of published articles:
The journal’s editors will consider retracting a published article if:
- we have clear evidence that the findings are unreliable, as a result of either misconduct (e.g. data fabrication) or honest error (e.g. miscalculation or experimental errors);
- the results were previously published elsewhere without proper cross-referencing, permission, or justification (cases of redundant publication);
- the article constitutes plagiarism or reports unethical research.
Notices of retraction should be linked to the retracted article (by including the title and authors in the retraction heading), clearly identify the retracted article, and state who is retracting the article. Notices of retraction should always include the reason(s) for the retraction, so as to distinguish honest error from misconduct. Retracted articles will be retained in the journal’s print copies and electronic archives, but their retracted status will be marked as prominently as possible.


DUTIES OF AUTHORS:

Reporting standards: Authors of articles presenting the results of original research should provide an accurate account of the work performed and an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the article. An article should contain sufficient detail and references to permit others to verify the hypotheses contained therein. Fabrication and the presentation of false or inaccurate research results constitutes unethical behavior and will result in the rejection of a manuscript or the retraction of a published article.

Originality and plagiarism: Authors should ensure that they have written entirely original work, and if the authors have made use of the work and/or words of others, that this has been appropriately cited or quoted. Plagiarism is unacceptable.

Data access: Authors may be asked to provide the raw data for editorial review, and they should be prepared to provide public access to such data and to retain such data for a specified period after the publication of their article.

Multiple or concurrent publications: Authors should in general not publish a manuscript describing the same research in more than one journal. However, in exceptional and justified cases, the editorial board of Wiadomości Numizmatyczne will consider publishing a text published in another journal, provided that it was addressed to a different audience and in a different language.

Authorship: Articles in Wiadomości Numizmatyczne may be published only under the names of individuals who have made a significant contribution as authors and are responsible for the content of such articles. All persons whose contributions to the creation of the submitted article are negligible (for example, limited to providing research materials) may be mentioned in the acknowledgments, but they must not be listed as authors. In the case of doubts, the editorial board will asks for a description of the contribution of each person listed as an author. Authors should also disclose, in a footnote or in the acknowledgments, information about individuals and institutions that contributed to the creation of the article by making content-related, material, or financial contributions. The corresponding author should ensure that only appropriate individuals are listed as co-authors of the article and that such co-authors have seen and approved the final version of the article and agreed to its submission for publication. Cases of scientific misconduct will be documented and disclosed.

Acknowledgement of sources: Authors should ensure the proper acknowledgement of the results of the work of other researchers. For this reason, they should cite publications they have used as sources of information and hypotheses when writing their articles.

Fundamental errors in published papers: When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and to cooperate with the editor to retract or correct the article.


DUTIES OF REVIEWERS:

Contribution to editorial decisions: Peer reviews assist editors in making editorial decisions and may assist authors in improving their articles.

Promptness: Any reviewer who does not feel competent to review a submitted article or knows that its timely review will be impossible should notify the editor and withdraw from the review process.

Confidentiality: The whole of a manuscript received for review must be treated as a confidential document. It must not be shown to or discussed with anyone except the persons authorized by the editor.

Standards of objectivity: Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Reviewers should express their views clearly, using appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources: Any substantial similarity or overlap between the article under review and any other published article should be reported to the editor. Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors.

Disclosure and conflict of interest: Information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and must not be used for the reviewer’s personal advantage. Reviewers should not agree to review manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from collaborative or other relationships with any of the authors, companies, or institutions involved in writing the article. Authors have the right to respond to the critical remarks of reviewers.

Peer-review Procedure

Review procedure

- All scientific articles submitted to the editorial board of Wiadomości Numizmatyczne are subject to a double-blind review.

- Every scientific article is peer-reviewed by independent experts in the relevant specialization.

- The editorial board will make every effort to select reviewers with no professional or private relationship with the author of the text being reviewed.

- Reviewers are required to provide an objective review of the submitted article.

- Reviewers are required to disclose any irregularities that they discover, in particular any forms of plagiarism.

- Reviews must be made in writing and must include a clear evaluation of the submitted article.

- Reviewers evaluate whether or not the article is eligible for publication. The evaluation is based on the following criteria: whether the topic is approached in an innovative manner, whether the article takes into account the most recent subject literature, whether appropriate methodology has been used, and what impact the article will have on the current state of research in the field.

- The articles under review are treated as confidential.

- The reviewers remain anonymous.

- Authors are required to participate in the review process, in particular to incorporate or respond to suggested corrections and to remove identified errors.

- Once a year, the editorial board of Wiadomości Numizmatyczne publishes a list of reviewers collaborating with the journal on a specific issue. The list is published in the journal’s print issue and on the journal’s website.

Plagiarism Policy


The journal observes the principles of scientific transparency and integrity.
We therefore accept no forms of plagiarism, ghostwriting, or honorary authorship. In order to prevent these, relevant provisions have been included into the agreements signed with authors.
All the articles intended for publication in the journal are screened for plagiarism using the iThenticate software.

This page uses 'cookies'. Learn more