Humanities and Social Sciences

Wiadomości Numizmatyczne

Content

Wiadomości Numizmatyczne | 2020 |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wśród wczesnych odmian tzw. denarów Ottona i Adelajdy (OAP) znajdują sie monety z pięcioma punktami we wnętrzu kaplicy. Dzielą sie one na dwa warianty, różniące się usytuowaniem liter ODDO w kątach ramion krzyża. Istnieje możliwość wykazania, że oba warianty wybito w tej samej, dotychczas niezlokalizowanej, mennicy. Liczba stempli była raczej niewielka, a wariant O-O-D-D poprzedza O-D-D-O. Ich emisja musiała rozpocząć się wkrótce po 983/984 i przypuszczalnie została zakończona ok. 993 r.
Go to article

Authors and Affiliations

Peter Ilisch
1

  1. Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wśród pierwszych monet zachodnioeuropejskich zarejestrowanych w skarbach ze Słowiańszczyzny Zachodniej, importowanych po załamaniu się napływu srebra z Azji Środkowej, znajdują się monety anonimowe, zarówno pod względem emitenta, jak i mennicy. Są one przedmiotem zainteresowania badaczy od początku wieku XIX. W piśmiennictwie doczekały się różnych określeń: po niemiecku Sachsenpfennige, Hochrandpfennige, Kreuzpfennige, po polsku zaś denary krzyżowe, krzyżówki. Przyjęto, że pochodzą z graniczących ze Słowianami mennic wschodniosaskich. Mają one istotne znaczenie dla zrozumienia użytkowania i datowania srebra monetarnego na ziemiach słowiańskich, szczególnie w Polsce i wschodnich Niemczech. Przykład wczesnego skarbu ze Strandby w Danii, gdzie takie denary pojawiły się w większej liczbie i są dobrze udokumentowane, pozwala stwierdzić, że dotychczasowe datowanie (Kilger 2000) jest niewłaściwe. Wszystkie najstarsze odmiany musiały zostać wybite przed 983/984 r., a nie jak dotąd sądzono przed 1000 r. Nie widać bowiem kontynuacji między nimi a młodszymi seriami z uniesionymi brzegami, które pojawiły się na początku XI w.
Go to article

Authors and Affiliations

Peter Ilisch
1

  1. Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł jest poświęcony znaleziskom czterech brązowych monet Bitynii odkrytych na terytorium współczesnej Białorusi: monecie Hadriana z Rehispolle (obwód miński), która zalicza się do tzw. monet bityńskiego koinon oraz monetom z portretami Julii Domny z miejscowości Kopcevičy (obw. witebski), Makrynusa z Juzafova (obw. witebski) i Gordiana III z Prużany (obw. brzeski), wyemitowanych przez mennicę w Nicei. Autorzy sądzą, że monety mogły tu trafić zarówno z prowincji naddunajskich, jak i bezpośrednio z Nicei (ob. İznik w Turcji), czyli z tych obszarów, gdzie ich udział w obiegu monetarnym był największy. Najbardziej prawdopodobne, że trafiły one do rąk barbarzyńców w czasach najazdów na prowincje rzymskie w trakcie wojen gockich III w.
Go to article

Authors and Affiliations

Kyrylo Myzgin
1
ORCID: ORCID
Vital Sidarovich
2
ORCID: ORCID

  1. Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii, 00–927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  2. Białoruski Uniwersytet Państwowy, Wydział Historyczny, 220030 Mińsk, Białoruś, ul. Krasnoarmeyskaja 6
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Artykuł opisuje wczesnośredniowieczne (X–XI w.) monety ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Znajduje się w nich około 400 monet z tego okresu, pochodzących z Polski i innych krajów. Część z nich została pozyskana ze skarbów lub wykopalisk archeologicznych prowadzonych na osadach lub cmentarzyskach, inne ze starych kolekcji Ossolineum we Lwowie, a część z darowizn lub różnych zakupów. W Ossolineum znajdują się fragmenty sześciu wczesnośredniowiecznych skarbów srebra, zawierających monety, srebrne ozdoby i fragmenty srebrnych placków.
Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Butent-Stefaniak
1

  1. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Dział Numizmatyczny, ul. Szewska 37 50-139 Wrocław
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Odkryty 1 lipca 1981 r. na Starym Mieście w Lublinie przy ul. Wincentego Pola 6a (obecnie ul. Archidiakońska) zespół monet składa się z 21 fałszywych groszy Zygmunta III Wazy (1587–1632) i 2 fragmentów nieokreślonych monet. Badania wykazały, że wykonano je z miedzi powleczonej cyną. Mimo, że daty czytelne są tylko na 10 groszach, to wnioskując z tożsamości stempli wiemy, iż 15 z nich (71,4%) nosi rok 1608, a 5 (23,8%) 1607. Na jednej monecie daty nie udało się ustalić. Grosze z 1607 r. – wybite jedną parą stempli – imitują typ popiersie / Orzeł. Wariant ten dominuje także wśród monet z datą 1608 – 13 spośród 15 egzemplarzy – wybitych dwoma parami stempli. 1 grosz z popiersiem oraz 2 grosze z koroną wykonano innymi stemplami. Fakt, że podrobione monety odkryte zostały w miejscu, gdzie wznosiła się kamienica należąca od 1608 r. do burmistrza Jana Szembeka pozwala przypuszczać, że trafiły one tam w wyniku działań administracyjnych wymierzonych w nielegalny proceder. Warunki do jego rozwoju tworzyła od początku XVII w. atmosfera narastającego kryzysu gospodarczego i związanych z nim zakłóceń rynku pieniężnego w Rzeczypospolitej.
Go to article

Authors and Affiliations

Miłosz Huber
1
ORCID: ORCID
Tomasz Markiewicz
2
ORCID: ORCID

  1. Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS, Al. Kraśnickie 2cd 20-718 Lublin
  2. Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20–117 Lublin
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Analizie poddano dwa skarby miedzianych szelągów Jana Kazimierza (1648– 1668) z lat 1659–1666, odkryte w 1981 i 2011 r. na jednym z pól uprawnych w miejscowości Rokitno, w powiecie lubartowskim. Pierwszy, złożony jest wyłącznie z 3530 „boratynek”, a w kolejnym – liczącym 10218 monet – stanowią one 99,9%. Struktura skarbów z Rokitna zbieżna jest z innymi reprezentatywnymi depozytami tych monet z miejscowości: Idźki-Wykno, Przasnysz, Terespol. Widoczne jest to m.in. w rozkładzie procentowym koronnych i litewskich szelągów oraz reprezentacji wśród nich poszczególnych mennic i roczników. Skarb odkryty w 1981 r. został zdeponowany najprawdopodobniej na początku 4. ćwierci XVII w., a znalezisko z 2011 r. niedługo po 1695 r.
Go to article

Authors and Affiliations

Tomasz Markiewicz
1
ORCID: ORCID

  1. Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9, 20–117 Lublin
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W tekście podjęto problematykę produkcji monet getta łódzkiego, założonego przez Niemców w okupowanej Łodzi. W 2019 r. autor dotarł do Mordechaia Browna, który pracował przy niej jako 14-letni chłopiec. Jego relacja stała się podstawą niniejszego tekstu. Ponadto zaprezentowano wyniki analiz XRF monet getta łódzkiego.
Go to article

Authors and Affiliations

Michał M. Zagórowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W tekście omówiono 16 srebrnych kieliszków należących do Pana Piotra Macieja Przypkowskiego. Ozdobiono je monetami: antycznymi (4), średniowiecznymi (3) i nowożytnymi (9). Poza numizmatami, pod wylewem każdego naczynia znajdują się sentencje łacińskie (12) i polskie (4) oraz symbole alchemiczne i astrologiczne. Jest to bodaj najmłodszy, znany z literatury przedmiotu, przykład wykorzystania monet historycznych jako elementu dekoracyjnego naczyń.
Go to article

Authors and Affiliations

Grzegorz Śnieżko
1
ORCID: ORCID

  1. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00–140 Warszawa

Instructions for authors

Submission guidelines for authors

We ask all authors to adhere to the following guidelines in preparing articles for publication:

We accept submissions in electronic form (electronic delivery or CDs) in a commonly used word processor format (such as MS Word or AbiWord).
If any characters outside the standard set of typefaces (Arial, Calibri, Courier, Times New Roman, Symbol, and Wingdings) are used, a PDF filemust additionally be supplied.

● Together with your article, supply a separate text file containing the following metadata:

- Title,
- Author(s),
- ORCID number (with the link),
- Affiliation,
- Abstract,
- Keywords,
- Bibliography.

● Submissions (except those intended for the sections “Finds,” “Reviews,” or “Chronicles”) should include an abstract (describing the content of the article in no more than 1,000 characters) and a summary (approximately 10% of the volume of the article). Both texts should be in English or prepared for translation into English. At the end of your article, include the author’s affiliation and e-mail address for publication.

● Do not use all-caps (except in quotes from inscriptions), automatically formatted numbered or bulleted lists, hyperlinks, underlining or color highlighting, or manual hyphenation. Do not use spaces to align or adjust the text. To create tables, use a table editor (not tabs or spaces).

● Citations are to be placed in footnotes at the bottom of the page (not within the text – this does not apply to catalogue references in coin descriptions). Whenever possible, footnotes should be used for bibliographic purposes; avoid using them for commentaries.

● Use the Oxford style of referencing for footnotes (the author’s name, year). If possible, use the same format for catalog citations in coin descriptions. The article should include a list of references at the end with bibliographic entries consistent with the format adopted in Wiadomości Numizmatyczne (examples can be found at https://journals.pan.pl/wn).

● For articles intended for publication in Polish, foreign alphabets should be transliterated in bibliographic entries in accordance with the Polish Standard (e.g. PN-ISO 9-2000 for Slavic alphabets; see https://centrum.nukat.edu.pl/pl/warsztat/transliteracja). For articles intended for publication in languages other than Polish, use the transliteration standards accepted in those languages – for English, this is the Library of Congress system, used depending on the options offered by the word processing software ( https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html)

● For present-day facts, use current geographical names (as opposed to, for example, Russian names in post-Soviet countries outside Russia; this also applies to abstracts in foreign languages). However, for articles intended for publication in Polish, it is recommended to use accepted Polish transliteration and traditional transcription rules, but only in the main text (not in bibliographic entries). Also, remember that any lesser-known name should be explained once in transliterated form together with an indication of the administrative unit to which it belongs. In the description of historical facts, use historical names then in use (such as Królewiec and Rychbach, not Kaliningrad and Dzierżoniów).

● Illustrations should be supplied in separate files (as opposed to being embedded in the text):

- Photographs should be supplied as TIFF or JPG files at a minimum resolution of 300 dpi (preferably 600). Photographs of coins should be cut out from the background and properly scaled.
- Drawings (site plans, maps) should not be larger than the size of one printed page (12.5×19 cm).
- Illustrations should be captioned and described in the text as “Fig.”

Authors of articles in the “Finds” section are asked to tailor reports of coin finds to the following system whenever possible:

1. city/town/village, municipality, and county (within current administrative division!);
2. place found;
3. date found;
4. discovery circumstances and finder;
5. the archaeological context (including position within a grave);
6. the number of coins found, collectively or individually;
7. the method of preservation;
8. terminus post quem of the find;
9. the current location where the coins are held;
10. the list of the coins discovered and possible accompanying objects (remember to include metrological data, especially for ancient and medieval coins, identify the mint – if it may be different – and provide a catalogue references);
11. a brief commentary, if any.

Brevity is appreciated, and illustrations of coins and site plans are always welcome.
Compliance with the above rules will speed up the publication of the article in a form that is clear and satisfactory to authors.

Publication Ethics Policy

Principles of publication ethics

The editorial board of Wiadomości Numizmatyczne follows the principles of accountability and ethics recommended by the Committee on Publication Ethics (COPE) for all those involved in the publication process and makes every possible effort to prevent any misconduct.


EDITORIAL RESPONSIBILITIES

Fairness and impartiality: Submissions are evaluated on the merits of their content alone, without regard to race, gender, sexual orientation, religious beliefs, citizenship, or political ideology.

Publication decisions: The editor-in-chief is responsible for deciding which of the submitted articles should or should not be published. Decisions on the acceptance of an article for publication or its rejection are made by the editor-in-chief based on reviews that evaluate the article’s content, originality, clarity, and relevance to the scope of the journal. In making decisions, the editor-in-chief consults subject editors. The editor-in-chief is required to observe applicable provisions on defamation, copyright infringement, and plagiarism, and to take full responsibility for decisions on the publication of articles.

Confidentiality: Editors and members of the Scientific Board must ensure that all materials submitted for publication remain confidential while under review. They may not disclose any information about the submitted manuscripts to anyone except the authors, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers (e.g. translators), and the publisher.

Disclosure and conflict of interest: Unpublished articles, article excerpts, or materials contained therein may not be used by the editorial board or the editors for the purpose of their own research without the written consent of the authors.

Maintaining the integrity of the scientific record: Editors will safeguard the integrity of the published record, and publish corrections, clarifications, and retractions when needed. At the same time, the editorial board will make every effort to identify any research misconduct or publication misconduct. Plagiarism and articles based on falsified data are unacceptable. When ethical concerns arise about a submitted or published article, editors should take appropriate steps in response. The editors of the journal are always willing to publish corrections, clarifications, retractions, and apologies when needed.

Retractions of published articles:
The journal’s editors will consider retracting a published article if:
- we have clear evidence that the findings are unreliable, as a result of either misconduct (e.g. data fabrication) or honest error (e.g. miscalculation or experimental errors);
- the results were previously published elsewhere without proper cross-referencing, permission, or justification (cases of redundant publication);
- the article constitutes plagiarism or reports unethical research.
Notices of retraction should be linked to the retracted article (by including the title and authors in the retraction heading), clearly identify the retracted article, and state who is retracting the article. Notices of retraction should always include the reason(s) for the retraction, so as to distinguish honest error from misconduct. Retracted articles will be retained in the journal’s print copies and electronic archives, but their retracted status will be marked as prominently as possible.


DUTIES OF AUTHORS:

Reporting standards: Authors of articles presenting the results of original research should provide an accurate account of the work performed and an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the article. An article should contain sufficient detail and references to permit others to verify the hypotheses contained therein. Fabrication and the presentation of false or inaccurate research results constitutes unethical behavior and will result in the rejection of a manuscript or the retraction of a published article.

Originality and plagiarism: Authors should ensure that they have written entirely original work, and if the authors have made use of the work and/or words of others, that this has been appropriately cited or quoted. Plagiarism is unacceptable.

Data access: Authors may be asked to provide the raw data for editorial review, and they should be prepared to provide public access to such data and to retain such data for a specified period after the publication of their article.

Multiple or concurrent publications: Authors should in general not publish a manuscript describing the same research in more than one journal. However, in exceptional and justified cases, the editorial board of Wiadomości Numizmatyczne will consider publishing a text published in another journal, provided that it was addressed to a different audience and in a different language.

Authorship: Articles in Wiadomości Numizmatyczne may be published only under the names of individuals who have made a significant contribution as authors and are responsible for the content of such articles. All persons whose contributions to the creation of the submitted article are negligible (for example, limited to providing research materials) may be mentioned in the acknowledgments, but they must not be listed as authors. In the case of doubts, the editorial board will asks for a description of the contribution of each person listed as an author. Authors should also disclose, in a footnote or in the acknowledgments, information about individuals and institutions that contributed to the creation of the article by making content-related, material, or financial contributions. The corresponding author should ensure that only appropriate individuals are listed as co-authors of the article and that such co-authors have seen and approved the final version of the article and agreed to its submission for publication. Cases of scientific misconduct will be documented and disclosed.

Acknowledgement of sources: Authors should ensure the proper acknowledgement of the results of the work of other researchers. For this reason, they should cite publications they have used as sources of information and hypotheses when writing their articles.

Fundamental errors in published papers: When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal’s editor or publisher and to cooperate with the editor to retract or correct the article.


DUTIES OF REVIEWERS:

Contribution to editorial decisions: Peer reviews assist editors in making editorial decisions and may assist authors in improving their articles.

Promptness: Any reviewer who does not feel competent to review a submitted article or knows that its timely review will be impossible should notify the editor and withdraw from the review process.

Confidentiality: The whole of a manuscript received for review must be treated as a confidential document. It must not be shown to or discussed with anyone except the persons authorized by the editor.

Standards of objectivity: Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Reviewers should express their views clearly, using appropriate supporting arguments.

Acknowledgement of sources: Any substantial similarity or overlap between the article under review and any other published article should be reported to the editor. Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors.

Disclosure and conflict of interest: Information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and must not be used for the reviewer’s personal advantage. Reviewers should not agree to review manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from collaborative or other relationships with any of the authors, companies, or institutions involved in writing the article. Authors have the right to respond to the critical remarks of reviewers.

Peer-review Procedure

Review procedure

- All scientific articles submitted to the editorial board of Wiadomości Numizmatyczne are subject to a double-blind review.

- Every scientific article is peer-reviewed by independent experts in the relevant specialization.

- The editorial board will make every effort to select reviewers with no professional or private relationship with the author of the text being reviewed.

- Reviewers are required to provide an objective review of the submitted article.

- Reviewers are required to disclose any irregularities that they discover, in particular any forms of plagiarism.

- Reviews must be made in writing and must include a clear evaluation of the submitted article.

- Reviewers evaluate whether or not the article is eligible for publication. The evaluation is based on the following criteria: whether the topic is approached in an innovative manner, whether the article takes into account the most recent subject literature, whether appropriate methodology has been used, and what impact the article will have on the current state of research in the field.

- The articles under review are treated as confidential.

- The reviewers remain anonymous.

- Authors are required to participate in the review process, in particular to incorporate or respond to suggested corrections and to remove identified errors.

- Once a year, the editorial board of Wiadomości Numizmatyczne publishes a list of reviewers collaborating with the journal on a specific issue. The list is published in the journal’s print issue and on the journal’s website.

Plagiarism Policy


The journal observes the principles of scientific transparency and integrity.
We therefore accept no forms of plagiarism, ghostwriting, or honorary authorship. In order to prevent these, relevant provisions have been included into the agreements signed with authors.
All the articles intended for publication in the journal are screened for plagiarism using the iThenticate software.

This page uses 'cookies'. Learn more